Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetsutlåtande: bostadsdatasystemets överföringstjänst för aktieböcker

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen för bostadsdatasystemets överföringstjänst för aktieböcker. Webbplatsen har bedömts av Lantmäteriverkets experter. Tillgänglighetsutlåtandet har uppdaterats 20 mai 2021. 

Tillgänglighetskraven uppfylls till stor del

Webbplatsens tillgänglighet bedömdes 3.5.2021. I bedömningen konstaterades att webbplatsen   inte uppfyller alla tillgänglighetskrav och att den har brister.

I det följande anges de problem med tillgängligheten som upptäcktes i bedömningen. Observationerna grundar sig på riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, WCAG 2.1. Efter observationerna står en nummerserie och en länk som anger vilken punkt i riktlinjerna som inte ännu uppfylls på webbplatsen (på finska). 

Det finns fortfarande inte någon officiell översättning till svenska av WCAG 2.1. Därför finns kriterierna tills vidare endast på finska och engelska. Länkarna på denna sida om kriterierna går till W3C:s finska sidor.

Problem av stor betydelse för synligheten

 • Länkarnas färg kan inte urskiljas tillräckligt från den omgivande texten. WCAG 1.4.1
 • PDF-dokumenten på webbplatsen, till exempel aktieböckerna, är inte i ett tillgängligt format.

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för synligheten

 • På webbplatsen finns instruktioner vars förståelse förutsätter att webbplatsens användare kan se sidan och symbolerna som används. Om sidan används med en skärmläsare strider instruktionerna delvis mot symbolernas textuella motsvarigheter. WCAG 1.1.1
 • På webbplatsen finns det sidor där texten täcker andra avsnitt om texten förstoras till 175 % eller större. WCAG 1.4.4
 • Webbplatsen har brister i programmatiska associationer. Till exempel är länkstigen, rullgardinsmenyn och textfälten definierade på ett felaktigt sätt ur användarens synvinkel, och de framstår som felaktiga komponenter för användaren.  WCAG 1.3.1, 1.3.5, 1.3.6, 1.4.13
 • Det förekommer utmaningar i responsiviteten speciellt vid horisontell mobil användning  WCAG 1.4.10
 • Etiketterna har inte definierats automatiskt som förklaringstexter på inmatningsfälten. WCAG 1.3.1
 • Tooltip och rullgardinsmenyerna fungerar inte automatiskt vid användning av användargränssnitt. WCAG 1.3.1

Problem av stor betydelse för hanterbarheten

 • På webbplatsen finns bildlänkar vars textuella motsvarighet är ”Redigera” eller ”Läs mer”. Om sidan granskas med ett skärmläsningsprogram kan de förbli oklart till vilket innehåll bildlänken ”Redigera” eller ”Läs mer” syftar till. WCAG 2.4.4

Problem av måttlig betydelse för hanterbarheten

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för förståelsen

 • Rullgardinsmenyn och länkstigen får ingen finsk textförklaring automatiskt. WCAG 3.1.2
 • Tooltip-komponenten går inte att stänga och öppna genom att använda gränssnitt för tangentbord. WCAG 3.2.5
 • Korrigeringsförslag till ett fel läses inte automatiskt för användaren. WGAC 3.3.3
 • Innehållet saknar textmotsvarigheter, och alla förkortningar förklaras inte textuellt. WCAG 3.1

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för driftssäkerheten

 • Alla komponenter har inte unika ID:n. WCAG 4.1.1
 • Komponenter som går att stänga och öppna (tooltip, rullgardinsmeny) och deras status meddelas inte automatiskt eller de går inte att påverka automatiskt. WCAG 4.1.2
 • Webbläsarens egna varningsmeddelanden innan man lämnar webbsidan kan vara problematiska när det gäller användbarheten. WCAG 4.1.2

Plan för korrigerande åtgärder på webbplatsen

Ovan nämnda problem på webbplatsen åtgärdas så fort som möjligt, dock senast 31.12.2021.

Ge respons på tillgängligheten

Du kan ge respons på webbplatsens tillgänglighet eller begära material på webbplatsen i tillgänglig form med en webblankett eller genom att skicka en begäran per e-post till registratorskontoret@lantmateriverket.fi.

Vi besvarar dig så fort som möjligt, senast inom två veckor. Vid omfattande begäran om tillgänglighet har Lantmäteriverket rätt att förlänga svarstiden med två veckor. Om du är missnöjd med vårt svar eller inte har fått svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Problem med att använda tjänsten?