Tillgänglighetsutlåtande: bostadsdatasystemets överföringstjänst för aktieböcker

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen för bostadsdatasystemets överföringstjänst för aktieböcker. Webbplatsen har bedömts av Lantmäteriverkets experter. Tillgänglighetsutlåtandet har uppdaterats 7 april 2020. 

Tillgänglighetskraven uppfylls till stor del

I bedömningen konstaterades det att webbplatsen till stor del uppfyller tillgänglighetskraven och att webbplatsen inte har kritiska tillgänglighetsbrister.

I det följande anges de problem med tillgängligheten som upptäcktes i bedömningen. Observationerna grundar sig på riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, WCAG 2.1. Efter observationerna står en nummerserie och en länk som anger vilken punkt i riktlinjerna som inte ännu uppfylls på webbplatsen (på finska). 

Det finns fortfarande inte någon officiell översättning till svenska av WCAG 2.1. Därför finns kriterierna tills vidare endast på finska och engelska. Länkarna på denna sida om kriterierna går till W3C:s finska sidor.

Problem av stor betydelse för synligheten

  • Länkarnas färg kan inte urskiljas tillräckligt från den omgivande texten. WCAG 1.4.1
  • PDF-dokumenten på webbplatsen, till exempel aktieböckerna, är inte i ett tillgängligt format.

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för synligheten

  • På webbplatsen finns instruktioner vars förståelse förutsätter att webbplatsens användare kan se sidan och symbolerna som används. Om sidan används med en skärmläsare strider instruktionerna delvis mot symbolernas textuella motsvarigheter. WCAG 1.1.1
  • På webbplatsen finns det sidor där texten täcker andra avsnitt om texten förstoras till 175 % eller större. WCAG 1.4.4

Problem av stor betydelse för synligheten

  • På webbplatsen finns bildlänkar vars textuella motsvarighet är ”Redigera” eller ”Läs mer”. Om sidan granskas med ett skärmläsningsprogram kan de förbli oklart till vilket innehåll bildlänken ”Redigera” eller ”Läs mer” syftar till. WCAG 2.4.4

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för synligheten

  • En del meddelanden syns bara en kort stund på skärmen. WCAG 2.2.1
  • Användarsessionerna har en tidsbegränsning som inte kan justeras. WCAG 2.2.1

Plan för korrigerande åtgärder på webbplatsen

Ovan nämnda problem på webbplatsen åtgärdas så fort som möjligt, dock senast 31.12.2020.

Till följd av respons från en kund 27.5.2020 noterades att en del felmeddelanden endast visas på engelska för användaren. Responsen behandlades 17.6.2020, och problemet kommer att åtgärdas fram till 31.10.2020. 

 

Ge respons på tillgängligheten

Du kan ge respons på webbplatsens tillgänglighet eller begära material på webbplatsen i tillgänglig form med en webblankett eller genom att skicka en begäran per e-post till registratorskontoret@lantmateriverket.fi.

Vi besvarar dig så fort som möjligt, senast inom två veckor. Vid omfattande begäran om tillgänglighet har Lantmäteriverket rätt att förlänga svarstiden med två veckor. Om du är missnöjd med vårt svar eller inte har fått svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Problem med att använda tjänsten?