Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetsutlåtande: Laserscanning.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen Laserscanning.fi. Lantmäteriverkets sakkunniga har bedömt hur webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven. Tillgänglighetsutlåtandet uppdaterades 7.10.2021.

Webbplatsen uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven till alla delar

Webbplatsens tillgänglighet bedömdes 30.7.2021. I bedömningen konstaterades att webbplatsen ännu inte uppfyller tillgänglighetskraven till alla delar.

I det följande anges de problem med tillgängligheten som upptäcktes i bedömningen. Observationerna grundar sig på riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, WCAG 2.1. Efter observationerna står en nummerserie och en länk som anger vilken punkt i riktlinjerna som ännu inte uppfylls på webbplatsen.

Det finns fortfarande inte någon officiell översättning till svenska av WCAG 2.1. Därför finns kriterierna tills vidare endast på finska och engelska. Länkarna på denna sida om kriterierna går till W3C:s finska sidor.

Problem av stor betydelse för synligheten

 • Textmotsvarigheter har inte definierats för alla bilder, trots att deras innehåll skulle förutsätta detta. WCAG 1.1.1
 • Administrationsknapparna för förstasidans innehållskarusell saknar tillgängliga namnlappar. WCAG 1.1.1
 • För Publications-sidans underrubriker har inte använts HTML-rubrikelement.  WCAG 1.3.1
 • I kontaktformuläret har namnlapparna inte kopplats till fälten. WCAG 1.3.1
 • Det kan vara svårt att urskilja länkar från övrig text. WCAG 1.4.1

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för synligheten

 • På webbplatsen finns några invecklade diagram, vars innehåll inte beskrivits i text. WCAG 1.1.1
 • Textningen för förstasidans presentationsvideo motsvarar inte fullständigt ljudspåret. WCAG 1.2.2
 • På vissa sidor har rubrikelement felaktigt använts för att formatera länkar. WCAG 1.3.1
 • I kontaktformuläret har namn- och e-postfältets syfte inte definierats programmatiskt. WCAG 1.3.5
 • På People-sidan kan det vara besvärligt att urskilja rubrikerna från bakgrunden. WCAG 1.4.3
 • Kontaktformulärets fält och knappar kan vara besvärliga att urskilja från bakgrunden.  WCAG 1.4.2011
 • Om textens radavstånd ändras från webbläsarens inställningar kan rubrikerna överlappa det övriga innehållet. WCAG 1.4.2012

Problem av stor betydelse för synligheten

 • Den övre menyns undermenyer kan inte öppnas endast med hjälp av tangenterna. WCAG 2.1.1
 • People-sidans dragspelsmeny kan inte öppnas endast med hjälp av tangenterna. WCAG 2.1.1
 • Förstasidans innehållskarusell kan inte stoppas tillräckligt enkelt. WCAG 2.2.2
 • Den övre menyn kan inte tillräckligt lätt förbigås enbart med hjälp av tangenterna. WCAG 2.4.1
 • Sidfotens länkar till sociala medier saknar textmotsvarigheter. WCAG 2.4.4
 • Ett par av medlemssamfundens logotyper på förstasidan saknar textmotsvarigheter. WCAG 2.4.4
 • Fokus vid tangentbordsnavigering är dold på hela webbplatsen. WCAG 2.4.7
 • Administrationsknapparna för förstasidans innehållskarusell blir inte synliga, trots att de skulle tilldelas fokus vid tangentbordsnavigering. WCAG 2.4.7

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för användningen

 • Artikelförteckningarnas fokus vid tangentbordsnavigering är ologisk. WCAG 2.4.3

Problem av stor betydelse för förståeligheten

 • Webbplatsens språk har definierats som finska, trots att största delen av innehållet är på engelska. WCAG 3.1.1
 • Delarnas språk kan inte utredas programmatiskt, trots att språket som används i dessa avviker från webbplatsens huvudspråk. WCAG 3.1.2

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för förståelsen

 • Kontaktformulärets CAPTCHA-fält kan vara svårt att förstå med ett skärmläsarprogram om det ber användaren lösa en subtraktion. WCAG 3.3.2

Problem av stor betydelse för funktionssäkerheten

 • Status för den övre menyns undermeny kan inte tolkas programmatiskt. WCAG 4.1.2
 • På webbplatsen finns kartinbäddningar som kan vara svåra att observera med en skärmläsare. WCAG 4.1.2

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för driftssäkerheten

 • Webbplatsens kod möter inte till alla delar HTML5-standarden. WCAG 4.1.1

Plan för korrigerande åtgärder på webbplatsen

Ovan nämnda problem som observerats på webbplatsen åtgärdas så fort som möjligt, dock senast 30.11.2021.