Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetsutlåtande: DroneFinland.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen Dronefinland.fi. Lantmäteriverkets sakkunniga har bedömt hur webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven. Tillgänglighetsutlåtandet uppdaterades 30.5.2023.

Webbplatsen uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven till alla delar

Webbplatsens tillgänglighet bedömdes 4.8.2021. I bedömningen konstaterades att webbplatsen ännu inte uppfyller tillgänglighetskraven till alla delar.

I det följande anges de problem med tillgängligheten som upptäcktes i bedömningen. Observationerna grundar sig på riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, WCAG 2.1. Efter observationerna står en nummerserie och en länk som anger vilken punkt i riktlinjerna som ännu inte uppfylls på webbplatsen.

Det finns fortfarande inte någon officiell översättning till svenska av WCAG 2.1. Därför finns kriterierna tills vidare endast på finska och engelska. Länkarna på denna sida om kriterierna går till W3C:s finska sidor.

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för synligheten

  • Det kan vara besvärligt att urskilja gruppmedlemmarnas telefon-, e-post- och Twitter-ikoner från bakgrunden. WCAG 1.4.11

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för användningen

  • Fokus vid tangentbordsnavigering för framgångshistoriernas förteckning är ologisk. WCAG 2.4.3

Problem av stor betydelse för förståeligheten

  • Delarnas språk kan inte utredas programmatiskt, trots att språket som används i dessa avviker från webbplatsens huvudspråk. WCAG 3.1.2

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för driftssäkerheten

  • Webbplatsens kod möter inte till alla delar HTML5-standarden. WCAG 4.1.1

Plan för korrigerande åtgärder på webbplatsen

Ovan nämnda problem som observerats på webbplatsen åtgärdas så fort som möjligt, dock senast 30.4.2024