Behandling av personuppgifter vid Lantmäteriverket

Lantmäteriverket behandlar personuppgifter för att sköta myndighetsuppgifter.

Du kan ta en titt på dataskyddsbeskrivningar som berör behandling av personuppgifter vid Lantmäteriverket.

Granskning av uppgifter som berör fastigheter, outbrutna områden eller arrenderätter

Om du vill få uppgifter som berör din fastighet, ditt outbrutna område eller din arrenderätt kan du använda Lantmäteriverkets e-tjänst. I E-tjänsten finns basuppgifter om fastigheten och fastigheternas ägar- och inteckningsuppgifter.

Begäran om kontroll av registeruppgifter

Du har rätt att kontrollera vilka uppgifter som lagrats om dig i ett personregister. Om du vill kontrollera vilka uppgifter som lagrats om dig i Lantmäteriverkets register kan du fylla i blanketten begäran om kontroll av registeruppgifter. En begäran om kontroll av registeruppgifter kan också vara fritt formulerad, förutsatt att den innehåller motsvarande uppgifter som blanketten.

Lämna in en fritt formulerad skriftlig begäran om kontroll per post eller som ett krypterat e-brev (Turvaposti) till Lantmäteriverkets registratorskontor på adressen: PB 84, 00521 Helsingfors eller registratorskontoret@lantmateriverket.fi. Vi ber dig beakta att vanliga e-brev som inte krypterats inte uppfyller dataskyddskraven. Du kan använda tjänsten Turvaviesti för att skicka krypterade e-brev. Begäran ska också alltid undertecknas.

Det är i allmänhet avgiftsfritt att göra en begäran om kontroll av registeruppgifter och handläggningen av begäran vid Lantmäteriverket kostar inte heller någonting.

Om den registrerades begäranden är uppenbart ogrundade eller oskäliga, exempelvis om den registrerade skickar begäranden upprepade gånger, kan Lantmäteriverket ta ut en skälig avgift som motsvarar de administrativa kostnaderna för utförandet av åtgärden.

Beslut i ärendet meddelas inom en månad efter att begäran tagits emot vid Lantmäteriverket.

Begäran om loggutredning

Logguppgifterna innehåller uppgifter om vem som har behandlat en fysisk persons personuppgifter i ett informationssystem som upprätthålls av en myndighet.

Utgångspunkten är att logguppgifterna är sekretessbelagda och personen har inte rätt till information om vem som har behandlat hens personuppgifter i Lantmäteriverkets informationssystem.

Om personen har en grundad anledning som berör hens intressen, rättigheter eller skyldigheter att misstänka att hens personuppgifter har behandlats utan lagenliga grunder, kan hen skicka en begäran om loggutredning till Lantmäteriverket.

Utgående från begäran om utredning av logguppgifter prövar Lantmäteriverket huruvida det är skäl att i ärendet inleda en loggutredning som berör behandlingen av personuppgifter i ett informationssystem som Lantmäteriverket upprätthåller. Om Lantmäteriverket har gjort en loggutredning, har Lantmäteriverket rätt att besluta huruvida personen har rätt till logguppgifter med stöd av partsställning.

Läs mer om begäran om loggutredning.