Behandling av personuppgifter vid Lantmäteriverket

Lantmäteriverket behandlar personuppgifter för att sköta myndighetsuppgifter.

Du kan ta en titt på dataskyddsbeskrivningar som berör behandling av personuppgifter vid Lantmäteriverket.

Granskning av uppgifter som berör fastigheter, outbrutna områden eller arrenderätter

Om du vill få uppgifter som berör din fastighet, ditt outbrutna område eller din arrenderätt kan du använda Lantmäteriverkets e-tjänst. I E-tjänsten finns basuppgifter om fastigheten och fastigheternas ägar- och inteckningsuppgifter.

Begäran om kontroll av registeruppgifter

Du har rätt att kontrollera vilka uppgifter som lagrats om dig i ett personregister. Om du vill kontrollera vilka uppgifter som lagrats om dig i Lantmäteriverkets register kan du fylla i blanketten begäran om kontroll av registeruppgifter. En begäran om kontroll av registeruppgifter kan också vara fritt formulerad, förutsatt att den innehåller motsvarande uppgifter som blanketten.

Lämna in en fritt formulerad skriftlig begäran om kontroll per post eller som ett krypterat e-brev (Turvaposti) till Lantmäteriverkets registratorskontor på adressen: PB 84, 00521 Helsingfors eller registratorskontoret@lantmateriverket.fi. Vi ber dig beakta att vanliga e-brev som inte krypterats inte uppfyller dataskyddskraven. Du kan använda tjänsten Turvaposti för att skicka krypterade e-brev.

Det är i allmänhet avgiftsfritt att göra en begäran om kontroll av registeruppgifter och handläggningen av begäran vid Lantmäteriverket kostar inte heller någonting.

Om den registrerades begäranden är uppenbart ogrundade eller oskäliga, exempelvis om den registrerade skickar begäranden upprepade gånger, kan Lantmäteriverket ta ut en skälig avgift som motsvarar de administrativa kostnaderna för utförandet av åtgärden.

Beslut i ärendet meddelas inom en månad efter att begäran tagits emot vid Lantmäteriverket.