Hoppa till huvudinnehåll

Behandling av personuppgifter vid Lantmäteriverket

Lantmäteriverket behandlar personuppgifter för att sköta myndighetsuppgifter.

Du kan ta en titt på dataskyddsbeskrivningar som berör behandling av personuppgifter vid Lantmäteriverket.

Lantmäteriverkets dataskyddsombud

I Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 föreskrivs det att personuppgiftsansvariga inom den offentliga förvaltningen ska ha ett dataskyddsombud.

Lantmäteriverkets dataskyddsombud

  • övervakar behandlingen av personuppgifter,
  • informerar och ger råd till personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet och till anställda som behandlar personuppgifter samt
  • ger hjälp vad gäller efterlevnaden av dataskyddsbestämmelserna.

Dessutom fungerar dataskyddsombudet som en oberoende sakkunnig för registrerade.

Registrerade kan kontakta dataskyddsombudet per e-post på följande adress: tietosuojavastaava@maanmittauslaitos.fi. Förfrågningar besvaras i allmänhet inom två arbetsdagar. 

Lantmäteriverkets dataskyddsombud är Kristiina Virmajoki och ställföreträdare för dataskyddsombudet är ledande sakkunnig Katja Peura.

Granskning av uppgifter som berör fastigheter, outbrutna områden eller arrenderätter

Om du vill få uppgifter som berör din fastighet, ditt outbrutna område eller din arrenderätt kan du använda Lantmäteriverkets e-tjänst. I E-tjänsten finns basuppgifter om fastigheten och fastigheternas ägar- och inteckningsuppgifter.

Den registrerades begäran

EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679, den nationella dataskyddslagen (1050/2018) samt eventuell nationell speciallagstiftning tillämpas på den behandling av personuppgifter som utförs av Lantmäteriverket. 

Lantmäteriverkets rätt att behandla personuppgifter som gäller den registrerade grundar sig att behandlingen av personuppgifter är nödvändig för fullgörandet av en rättslig förpliktelse som åvilar Lantmäteriverket eller på att behandlingen av personuppgifter är nödvändig för skötseln av en uppgift som gäller ett allmänt intresse eller för utövandet av offentlig makt som ankommer på Lantmäteriverket.

När Lantmäteriverket är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter som gäller den registrerade på tidigare nämnda grund, kan den registrerade, beroende på behandlingsgrunden, framställa till Lantmäteriverket

  • en begäran om rätt till tillgång till personuppgifter,
  • en begäran om rätt till rättelse av personuppgifter,
  • en begäran om rätt till begränsning av behandling av personuppgifter eller
  • en begäran om rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter.

Du kan framställa den tidigare avsedda begäran antingen som fritt formulerad begäran eller 
genom att använda den blankett för begäran som hänvisas till nedan. Begäran kan exempelvis skannas och skickas per e-post till adressen registratorskontoret@lantmateriverket.fi, skickas per post till adressen Lantmäteriverket, PB 84, 00521 Helsingfors, eller lämnas in vid något av Lantmäteriverkets serviceställen. Om begäran avses skannas och skickas per e-post, ska begäran av datasäkerhetsskäl skickas som krypterat e-postmeddelande till Lantmäteriverket. Krypterade e-postmeddelanden kan skickas till Lantmäteriverket 
via följande adress: https://turvaviesti.maanmittauslaitos.fi.

Lantmäteriverket handlägger och avgör den begäran som har framställts till Lantmäteriverket utan ogrundat dröjsmål och i varje fall senast en månad efter att Lantmäteriverket har mottagit begäran. Lantmäteriverket kan vid behov förlänga denna tidsfrist med högst två månader, om detta är motiverat med beaktande av hur komplicerad begäran är och antalet framställda begäranden. 

Lantmäteriverket uppbär som utgångspunkt inte någon avgift av den registrerade för handläggningen av begäran. Om den registrerades begäranden dock är uppenbart ogrundade eller orimliga, exempelvis om de framställs upprepade gånger, kan Lantmäteriverket av den registrerade uppbära en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för handläggningen av begäran. Alternativt kan Lantmäteriverket i en sådan situation vägra att vidta åtgärder med anledning av den registrerades begäran.

Anvisningar och blanketter som berör den registrerades begäran

Begäran om loggutredning

Logguppgifterna innehåller uppgifter om vem som har behandlat en fysisk persons personuppgifter i ett informationssystem som upprätthålls av en myndighet.

Utgångspunkten är att logguppgifterna är sekretessbelagda och personen har inte rätt till information om vem som har behandlat hens personuppgifter i Lantmäteriverkets informationssystem.

Om personen har en grundad anledning som berör hens intressen, rättigheter eller skyldigheter att misstänka att hens personuppgifter har behandlats utan lagenliga grunder, kan hen skicka en begäran om loggutredning (pdf) till Lantmäteriverket.

Utgående från begäran om utredning av logguppgifter prövar Lantmäteriverket huruvida det är skäl att i ärendet inleda en loggutredning som berör behandlingen av personuppgifter i ett informationssystem som Lantmäteriverket upprätthåller. Om Lantmäteriverket har gjort en loggutredning, har Lantmäteriverket rätt att besluta huruvida personen har rätt till logguppgifter med stöd av partsställning.