Hoppa till huvudinnehåll

Vad tycker vår personal om sin arbetsplats?

Arbetstillfredsställelsen hos Lantmäteriverkets anställda har länge legat på en riktigt hög nivå, och trenden är stigande. Varje år funderar vi på om det är möjligt att nå ännu bättre resultat. Ännu en gång kan vi konstatera att det är möjligt!

Johanna Snellman.
Bild:
Lantmäteriverket

I slutet av år 2022 frågade vi åter hur våra anställda upplevde det gångna året. Statens personalenkät VMBaro, som Lantmäteriverket använder, mäter arbetstrivsel ur flera synvinklar. Genom enkäten får vi veta bland annat vad personalen tycker om ledarskapet, arbetets innehåll, lönen, förnyandet, arbetsgemenskapens verksamhetskultur, arbets- och verksamhetsomgivningen samt interaktionen och kommunikationen. Enligt undersökningen förbättrades resultaten i samtliga delområden under det gångna året med undantag av ledarskapets delområde, vars totala vitsord sjönk från året innan.

Innehållet i arbetet och påverkningsmöjligheterna upplevs som utmärkta

Vid Lantmäteriverket upplevs arbetets innehåll och påverkningsmöjligheterna fortfarande som utmärkta. Detta delområde fick högst vitsord i enkäten denna gång. Alla påståenden i detta område når ett medelvärde på över fyra (på skalan 1–5). Arbetet inspirerar och motiverar oss, och vi kan påverka det. Målsättningarna för det egna arbetet är också tydliga. Bedömningen av hur intressant och utmanande arbetet är hade stigit betydligt.

Vid en granskning av enskilda påståenden får det att man kan samordna arbetet med privatlivet alltjämt det högsta vitsordet. Nästan lika bra vitsord får tilltron till anställningsförhållandets varaktighet. Andra styrkor på vår arbetsplats, dvs. sådana som fick ett medelvärde på över fyra, är exempelvis en rättvis behandling av människor, möjligheterna att lära sig och förnya sig samt arbetsgemenskapens verksamhetskultur. Även upplevelsen av likvärdighet och jämställdhet ligger på en hög nivå.

Den totala bedömningen av delområdet för lönesättningen är alltjämt lägst av alla delområden. Upplevelsen av att lönen ändras i takt med arbetsprestationen hade dock stigit betydligt. På minussidan finns också nedgången i bedömningen av ledarskapet, som vi redan satt oss in i.

Allt detta utgör den totala bedömningen av den arbetstrivsel som upplevts vid Lantmäteriverket och som redan närmar sig ett medelvärde på fyra.

Enligt undersökningen är vi på rätt väg

Våra anställdas arbetstrivsel påverkar direkt effektiviteten och kvaliteten av vårt arbete. Arbetstrivseln är också direkt förknippad med kundnöjdheten och arbetsgivarimagen.

I andan av kontinuerlig utveckling vill vi förstärka alla dessa dimensioner ännu mer. I enlighet med vår strategi fortsätter vi att arbeta för att säkra högklassiga tjänster, forskning på hög nivå och en god arbetsplats. Målet med utvecklingsarbetet är att bevara personalens arbetstrivsel och arbetstagarupplevelsen minst på den nivå som den är på nu. Eller skulle det ändå vara möjligt att nå ännu bättre resultat?
 

 

Johanna Snellman
personaldirektör

_______________________________________________________________________________________

I Lantmäteriverkets blogg behandlar olika skribenter aktuella frågor vid Lantmäteriverket. 

Lantmäteriverket
Samhällsansvar

Kommentit

Bloggar