Hoppa till huvudinnehåll

Våra anställda uppskattar Lantmäteriverkets progressivitet, stabilitet och flexibilitet

Vi har sedan en tid tillbaka funderat på hur vi skulle kunna ta del av våra anställdas erfarenhet av Lantmäteriverkets organisationskultur – det vad våra anställda tänker om sin arbetsgivare och hur de upplever sin arbetsplats. Med hjälp av undersökningen om arbetstillfredsställelse får vi mycket värdefull information, men genom riktade öppna frågor kan vi få svar som inte kan fås via en kvantitativ enkät. Öppna svar berättar om värderingar och känslor som det är svårt att beskriva på annat sätt.

Johanna Snellman.
Bild:
Lantmäteriverket

Vi har samarbetat med en partner som har utvecklat analys av naturligt språk samt värde- och kulturanalys, och i vår senaste enkät om arbetstillfredsställelse lade vi till några mer ingående frågor som man kunde svara på fritt. Genom dessa frågor utredde vi vad som är viktigt för våra anställda och hur de upplever sin arbetsplats. Svaren analyserades med hjälp av ett AI-baserat verktyg. 

De mer ingående frågorna var:

  • Beskriv din arbetsplats/arbetsgivare?
  • Vad är du stolt över på din arbetsplats?
  • Vad är det som gör det vardagliga arbetet frustrerande?
  • Hur bör vi ändra oss i framtiden?

Personalen känner stolthet bland annat över en sakkunnig och hjälpsam arbetsgemenskap samt ömsesidigt förtroende i förhållande till arbetsgivaren

Enligt analysen är Lantmäteriverkets personal mycket nöjd med sin arbetsgivare. Samma avspeglades i de numeriska svar som du kan läsa mer om i mitt tidigare blogginlägg.

I svaren beskrivs en arbetsgivare som är progressiv, bryr sig om sina anställda och litar på dem, är stor och stabil, men också förvånansvärt flexibel. Arbetet är intressant, mångsidigt och meningsfullt. Vi är stolta över vår expertis och den ambitiösa nivån på vårt arbete. Förhållandet inom de anställdas arbetsgemenskap och mellan de anställda och arbetsgivaren är förtroendefullt. Man anser också att den sammansvetsade arbetsgemenskapen där man hjälper varandra är viktig. Flexibla arbetsmetoder, aktivitetsbaserat arbete, frihet och samarbetskultur framhävs också i beskrivningen av den egna arbetsplatsen. 

Saker som orsakar frustration är till exempel brådska och organisationens silor

Organisationens genomgående tröghet samt de långsamma och dåligt fungerande datasystemen upplevs som frustrerande. Även möteskulturen, informationsflödet, brådskan och den alltför stora arbetsbördan är föremål för kritisk granskning. Vissa av våra anställda anser att det vid Lantmäteriverket finns silor, som vi strävat efter att avveckla, men som till följd av omorganiseringar endast flyttats från ett ställe till ett annat.

Förändringen kommer till uttryck som en tudelad fråga. De flesta tycker att förändringstakten är för snabb. En något mindre grupp svarande anser däremot att takten är alltför långsam och att förändringsprocesserna fortskrider trögt. Denna splittring innebär utmaningar både för genomförandet av förändringarna och för kommunikationen om dem.

Önskemål inför framtiden är bland annat ett tydligare ledarskap och en proaktiv utvecklig av de digitala tjänsterna

I framtiden vill man ha ett tydligare ledarskap samt mer samarbete inom verket och med andra ämbetsverk. På önskelistan står också en harmonisering av praxis och processer. Som framtida perspektiv lyfter man även upp proaktivitet, särskilt när det gäller utveckling av digitala tjänster och fortsatt god service för kunderna.

Resultaten av analysen har granskats noggrant. De främjar de utvecklingsåtgärder som redan pågår och vägleder även den framtida utvecklingen. Det är viktigt att förstå vad de anställda tänker och hur de upplever saker och ting. Det är lätt att bygga på styrkor och möjligt att åtgärda identifierade utmaningar. Kommunikationen kan effektiviseras genom att använda rätta ord. 

 

Johanna Snellman
personaldirektör

_______________________________________________________________________________________

I Lantmäteriverkets blogg behandlar olika skribenter aktuella frågor vid Lantmäteriverket. 

Lantmäteriverket
Samhällsansvar

Bloggar