Lagfarts- och inteckningsregistret

Uppgifter om fastigheters ägare och inteckningar framgår ur lagfartsregistret.

Lagfarts- och inteckningsregistret är ett offentligt grundregister för inskrivningsärenden. I registret, som hör till fastighetsdatasystemet, antecknas

  • ägaruppgifter för fastigheterna (lagfarter),
  • inteckningar som hänför sig till fastigheterna
  • samt särskilda rättigheter utgående från ansökningar

I lagfarts- och inteckningsregistret antecknas också de rättigheter och inteckningar som hänför sig till fastigheterna, såsom olika begränsningar av förfoganderätten, i form av anmärkningar. Registret upprätthålls av inskrivningsmyndigheten.

Lagfarts- och inteckningsregisteruppgifternas kvalitet

Beslut i inskrivningsärenden fattas genom avgörandet om en lagfart, inteckning eller inskrivning av en särskild rättighet i lagfarts- och inteckningsregistret. Endast dessa är egentliga inskrivningsärenden i jordabalkens systematik (JB 5:1,1). Vilka uppgifter som antecknas i registret framgår närmare av 7 kap. 1 § 1 mom. jordabalken samt framför allt av detaljerade bestämmelser i förordningen om inskrivningsregistret (5–9 § InskrRegF). Förutom avgörandet framgår bl.a. inskrivningens ansöknings- och avgörandedatum ur registret. När ansökan blivit anhängig görs anteckning om detta under samma dag med minst s.k. minimiuppgifter. Dessa är ärendets art (lagfart, inteckning eller särskild rättighet), dagen när ärendet blivit anhängigt och ärendenummer samt naturligtvis objektet eftersom inskrivningarna alltid antecknas vid en fastighetsregisterenlig fastighetsbeteckning (se 2 §, 4 § och 15 § i InskrRegF).

Enligt 5 kap. 1 § 3 mom. i jordabalken införs också anteckningar om övriga rättigheter och gravationer som hänför sig till fastigheter i lagfarts- och inteckningsregistret. I 7:1,2 i JB uppräknas rådighetsbegränsningar som ska antecknas i registret: utmätning eller säkringsåtgärd som hänför sig till en fastighet, fastighetsägarens konkurs och begränsad förfoganderätt enligt 12:5 i JB. Andra uppgifter som enligt lagrummet ska införas på basis av anmälan är lagstadgad panträtt, mottagaren av ett skriftligt pantbrev (16:9 i JB) samt fastighetsägaren till en fastighet utanför lagfartssystemet och en myndighet som förvaltar en fastighet. I registret införs anteckningar om andra rättigheter och gravationer som hänför sig till en fastighet om dessa enligt jordabalken eller annan lag ska anmälas till inskrivningsmyndigheten för införande i registret (7:1,2/7 i JB).

Registeranteckningens offentlighetsverkan

Enligt 7 kap. 3 § i jordabalken anses anteckningarna i lagfarts- och inteckningsregistret ha kommit till allmän kännedom den första vardagen efter inskrivningen. Efter detta kan godtrosskydd inte längre förvärvas beträffande de uppgifter som antecknats i registret (med undantag av vad som föreskrivs i 17:10 i JB).

Med registrets rättsliga verkan avses skyddet som ges till den som förlitat sig på registeranteckningen. Rättslig verkan innebär att den som vidtagit en rättshandling avseende en fastighet gentemot en i registret antecknad ägare i regel kan förlita sig på att rättigheten är beständig även om den som sökt lagfart inte är den s.k. rätte ägaren till fastigheten. I och med ovan nämnda rättsliga verkan garanteras i jordabalken att både en anteckning om lagfart och en anteckning om rättsinnehavaren till en nyttjanderätt som omfattas av inskrivningsskyldighet är riktiga (JB 14:7,3). En viktig egenskap som rör registrets tillförlitlighet är även rätten att förlita sig på att inga rättigheter eller gravationer som inte antecknats i registret hänför sig till fastigheten.

Åtkomstuppgifter

Åtkomstuppgifter kompletterar lagfarts- och inteckningsregistret. Som åtkomstuppgifter antecknas överlåtaren och förvärvaren, överlåtelsehandlingens datum och vederlaget, den överlåtna kvotdelens storlek, beteckningen för ett överlåtet outbrutet område eller för en kvotdel av ett outbrutet område samt föravtal (14 § i InskrRegF).

Åtkomstuppgifterna antecknas i lagfarts- och inteckningsregistret enligt köpvittnesanmälningar eller enligt uppgifter från Webbtjänsten för fastighetshandel. För övriga förvärv antecknas motsvarande uppgifter enligt anmälan från skiftesman eller utmätningsman eller på Lantmäteriverkets eget initiativ. Åtkomstuppgifterna antecknas i lagfarts- och inteckningsregistret utan att undersöka förvärvets laglighet. Åtkomstuppgifterna avförs när lagfart har beviljats. Eftersom åtkomstuppgifterna är en del av datainnehållet i lagfarts- och inteckningsregistret tillämpas emellertid inskrivningens offentlighetsverkan enligt 7 kap 3 § i jordabalken på dem.

Intygens innehåll

Förutom det som nämns ovan reglerar kapitel 4 i förordningen om lagfarts- och inteckningsregister att på ett lagfartsbevis antecknas upp antecknas uppgifter om den lagfart som senast har beviljats på fastigheten och om en lagfartsansökan som är anhängig samt om andra anteckningar som införts i registret och gäller förvärvet av fastigheten eller av en del av den eller av ett outbrutet område. Enligt 28 § 3 mom. i förordningen om lagfarten gäller kvotdelen av en fastighet, antecknas på lagfartsbeviset också uppgifter om lagfart som beviljats på andra delar av fastigheten.

På ett bevis över en inteckningsbar arrende- eller nyttjanderätt antecknas de uppgifter som har inskrivits om rättighetens innehåll och upplåtelse samt uppgifter om den senast inskrivna överföringen av rättigheten och om en inskrivningsansökan som är anhängig. Av beviset ska dessutom framgå de omständigheter om arrenderätten eller nyttjanderätten som avses i 28 § 3 mom.

Av ett gravationsbevis ska beträffande rättigheter och gravationer som hänför sig till en fastighet framgå inteckningens belopp och i registret antecknade skriftliga pantbrevets innehavare eller mottagare av elektroniskt pantbrev, arten av den särskilda rättigheten som har inskrivits samt inskrivningens giltighetstid och rättsinnehavaren, en anhängig ansökan om inskrivning av en inteckning eller av särskilda rättigheter och lagstadgad panträtt och andra anmärkningar som har antecknats i lagfarts- och inteckningsregistret. Av inteckningar och andra inskrivningar ska framgå deras företräde och objekt. Inteckningsbeloppet anges i den valutaenhet i vilken inteckningen har fastställts eller till vilken det har omräknats, samt i mån av möjlighet även enheten i euro, avrundat till närmaste euro. Ett gravationsbevis utfärdas beträffande en enda fastighet eller ett annat inskrivningsobjekt.

Enligt 6 § 2 mom. i lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster kan ovan avsedda intyg ges av kommuner, Lantmäteriverket och magistrater samt med stöd av beslut som Lantmäteriverket meddelat även av andra myndigheter som har en teknisk anslutning till fastighetsdatasystemet.