2020 Lovisa

Toimitusnumero
2020_Lovisa
Toimituslaji
Tilusjärjestely
Kunta
Loviisa

Tilusjärjestelyselvitys

Maanmittauslaitos on saanut tehtäväkseen selvittää tilusjärjestelymahdollisuutta Liljendalin ja Lapinjärven alueella. Marraskuussa 2019 pidettiin hankkeen ensimmäinen tiedotustilaisuus sekä sen jälkeiset maanomistajahaastattelut. 

Loviisan alueella selvitykset tehdään ensivaiheessa Lahti-Loviisa-radan peltoalueilla sekä Hommansbyn alueella sekä Liljendalissa.

Jos tilusjärjestelyselvityksessä todetaan alueella olevan tarvetta, mahdollisuuksia ja riittävää kiinnostusta/kannatusta  peltoalueiden järjestelyyn, voidaan selvityksen perusteella käynnistää tilusjärjestelytoimitus.

Hommansby ja radanvarsi

Radanvarren peltoalueiden järjestelytarpeen selvittämisessä otetaan muiden järjestelymahdollisuuksien (esim. lohkokoon kasvu) lisäksi huomioon Väyläviraston tasoristeysten vähentämisohjelma. Ns. Skinnarbyn rataosuudelta tullaan poistamaan huomattava osa nykyisistä tasoristeyksistä. Selvityksessä pyritään  tilusjärjestelyjen avulla mukauttamaan peltoalueiden käyttöä uuteen tilanteeseen. Selvityksen rajaus ilmenee tämän sivun liitekartasta.

Liljendal ja Lapinjärvi

Tällä hetkellä teemme alustavaa tilusjärjestelyselvitystä ja suunnitelmaa myös Liljendalin, Heikinkylän ja Pukaron kylien alueilla. Näiden alueiden osalta tullaan pitämään omat tiedotus- ja haastattelutilaisuudet myöhemmin joko tänä vuonna tai alkuvuodesta 2021.

Tilusjärjestelytoimitus 

  • Tilusjärjestelyllä parannetaan ja nykyaikaistetaan tilusrakennetta. Tilusjärjestely on maanmittaustoimitus, jolla korjataan ajan kuluessa pirstoutunut kiinteistörakenne vastaamaan nykyajan tarpeita.
  • Tilusjärjestely parantaa maatalouden harjoittamisen kannattavuutta. Peltotilusten kokoaminen yhteen säästää viljelijän aikaa, vähentää maatalousliikennettä ja viljelyskustannuksia.
  • Hyvä kiinteistörakenne luo alueelle elinvoimaisuutta vuosikymmeniksi eteenpäin.
  • Tilusjärjestelyn tekemisen edellytyksenä on, että hyödyt ovat suuremmat kuin kustannukset, ja että sillä saadaan olennainen parannus tilusten sijoitukseen. Lisäksi järjestelyllä on oltava maanomistajien vahva kannatus.
  • Uusi tilussijoitus suunnitellaan osakkaiden kanssa käytävien neuvottelujen perusteella. Neuvottelujen tulokset vahvistetaan tilusjärjestelyssä. Samalla ratkaistaan myös tilusten vaihtumisen ajankohta. Vaihtuvien tilusten arvojen erotus korvataan maanomistajien välisinä tilikorvauksina

Valtion maanosto

  • Valtio/ELY-keskus ostaa tilusjärjestelyalueilta peltomaata markkinahintaan.
  • Valtion hankkimista maista on merkittävä hyöty tarkoituksenmukaisen kiinteistörakenteen muodostamisessa. Valtion maata käytetään järkevien peltolohkojen muodostamiseen, tilakoon kasvattamiseen ja viljelymatkojen lyhentämiseen. Tilusjärjestelyn tekijät neuvottelevat maan sijoittamisesta tilusjärjestelyssä mukana olevien tilojen omistajien kanssa.
  • Myydessään valtiolle maanomistaja saa verotushyötyjä. Normaalisti kiinteistönluovutuksissa myyjä maksaa luovutusvoiton veroa tapauksesta riippuen 18 - 24 % kauppahinnasta. Valtiolle myytäessä hankintameno-olettama on 80 %, joten maksettava vero on 6 % kauppahinnasta

Yhteistiedot

Olli Mustonen
Maanmittausinsinööri
etunimi.sukunimi@nls.fi
040-0902009

Rasmus Tunis
Maanmittausinsinööri
etunimi.sukunimi@nls.fi
050-3594089