Storsandsund-Spangarvik

Toimitusnumero
2021-658826
Toimituslaji
Ratatoimitus
Kunta
Pedersören kunta


TIETOA ALUEEN HALTUUNOTTOON LIITTYEN


Hanke
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on hakenut ratatoimituksen suorittamista viitaten Liikenne- ja viestintäviraston päätökseen
TRAFICOM/4361 24/05.02.03.021/2020, jossa on 25.11.2020 hyväksytty ratasuunnitelma turvallisuuden
parantamiseksi Storsandsundvägen–Spangarvik -tasoristeyksessä.
Hanke koskee tasoristeyksen poistamista "Spangarvikin" peltojen kohdalla sekä tasoristeyksen siirtämistä tiellä Storsandsundsvägen.
Hanke on tarkoitus aloittaa huhtikuussa 2021 ja sen on tarkoitus valmistua syksyllä 2021.


Haltuunotto
Haltuunotossa radanpitäjälle annetaan oikeus ottaa haltuunsa lunastettava omaisuus.
Tämä tarkoittaa, että radanpitäjälle annetaan oikeus käyttää alueita ratasuunnitelmassa osoitettuihin tarkoituksiin.
Alueet ovat mm. uusia yksityistiealueita. Rakennustyöt voidaan aloittaa haltuunoton jälkeen.
Kuvaus haltuun otettavasta alueesta on karttaliitteessä sekä lunastusselitelmässä, jotka lähetetään heille, joiden maata otetaan haltuun. Maanmittauslaitos on merkinnyt haltuun otettavat alueet keltakärkisillä puupaaluilla maastoon.
Haltuun otettavat alueet on inventoitu maastossa. Inventointitiedot tulevat toimimaan toimituksen myöhemmässä vaiheessa vahvistettavan korvauksen perusteena.


Menettely
Kaikki päätökset kokouksessa tekee lunastustoimikunta, joka koostuu allekirjoittaneesta toimitusinsinööristä ja kahdesta uskotusta miehestä. Toimituksen uskottuina miehinä toimivat Pedersören kunnan valitsemat uskotut miehet Tom Snårbacka ja Leif Wärn.
Ennen päätösten tekemistä lunastustoimikunta kuulee asianosaisia ja lunastajaa.
Ne alueet, joita tarvitaan rataturvallisuuden parantamiseksi, otetaan radanpitäjän haltuun lunastuslain perusteella.
Ratalain 46 §:n mukaisesti tämä tehdään ratatoimituksessa.
Haltuunotto tapahtuu kirjallisessa menetelyssä kiinteistönmuodostamislaissa tarkoitettujen toimituskokousten järjestämisessä covid-19 -epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annetun lain 2 §:n mukaisesti.
Tässä toimituksen vaiheessa ei järjestetä mitään sellaista kokousta tai maastokatselmusta, johon kaikki asianosaiset kutsutaan.

Korvaukset
Toimituksessa lunastustoimikunta päättää ratahankkeista johtuvista korvauksista rakennustöiden päättymisen jälkeen toimituksen loppukokouksessa. Asianosaisilla on kuitenkin oikeus vaatia ennakkokorvauksia käyttöoikeudella lunastettavasta omaisuudesta. Ennakkokorvaukset voidaan määrätä vastaamaan 3/4 arvioidusta korvauksen määrästä.
Jos kukaan ei vaadi ennakkokorvausta, lasketaan korvaussummalle 6 % korko haltuunottopäivästä alkaen.


Kuuleminen
Mahdolliset haltuunoton edellytyksiin, sen ajankohtaan tai toimitusmiesten esteellisyyteen liittyvät huomautukset pyydetään ilmoittamaan viivytyksettä allekirjoittaneelle toimitusinsinöörille viimeistään 22.4.2021.
Mahdolliset asiakirjassa "lunastettava omaisuus" ilmenevät virheet tulee ilmoittaa toimitusinsinöörille viimeistään 22.4.2021.
Jos joku vaatii ennakkokorvausta, kirjallinen vaatimus tulee esittää toimitusinsinöörille viimeistään 22.4.2021. Jos joku vaatii maastokatselmuksen suorittamista, siitä tulee ilmoittaa toimitusinsinöörille viimeistään 22.4.2021.


Jos teillä ei ole mitään huomauttamista, tämä kirje ei edellytä mitään toimenpiteitä.


Kirje on lähetetty kaikille niille kiinteistönomistajille, joilla on kiinteistö, joka käyttää Storsandsundsvägeniä, tai joilla on kiinteistö lähistöllä.
Omistajan on kutsun lähettämistä varten ilmoitettava ne tiedossaan olevat erityisen oikeuden haltijat (esim. maanvuokraaja), joita toimitus koskee (lunastuslain 16 §).

Rakennustöiden aikaiset vauriot
Jos kiinteistö vaurioituu rakennustöiden aikana, vaurioista tulee ensisijaisesti ilmoittaa urakoitsijalle. Vauriot onmyös hyvä valokuvata heti niiden ilmaantumisen jälkeen.
Rakennustöiden aikaiset vauriot voidaan viime kädessä ratkaista maanmittaustoimituksessa, jos asianosaiset ja urakoitsija eivät pääse sopimukseen vaurioiden korjaamisesta tai korvaamisesta.
Rakennusuraikoitsijaksi on valittu GRK Rail Oy. Yhteyshenkilöna toimii Martti Välimaa, puhelin 050 452 6399 tai martti.valimaa at grk.fi


Päätös
Lunastustoimikunta tekee päätökset haltuunotosta ja kohteesta sekä mahdollisista ennakkokorvauksista aikaisintaan28.4.2021. Jos asianosaisten vaatimuksesta ei toisin päätetä, haltuunotto suoritetaan päätöksen julistamisenyhteydessä.
Päätösasiakirja lähetetään asianosaisille mahdollisimman nopeasti päätöksen julistamisen yhteydessä. Muutoksenhaku päätöksiin valittamalla ei tässä toimituksen vaiheessa ole sallittua. (Lunastuslaki 92 §).


Toimitusmenettely
Kaikkien asioiden käsittelemiseksi, joita ratatoimitus koskee, järjestetään myöhemmässä vaiheessa toimituskokouksia, joihin kaikki asianosaiset kutsutaan. Kokouksissa todetaan asianosaisille hankkeesta aiheutuneet menetykset, vahingot ja haitat sekä määrätään niistä korvaus. Maanmittauslaitos suorittaa kaikki toimituksen maastotyöt.


Lisätietoa
Yksityiskohtaisempaa tietoa ratahankeesta antaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen edustaja Don Seres
+358405421446 tai don.seres at ramboll.fi
Lisätietoa toimituksesta antaa toimitusinsinööri Malin Henriksson

 


Maanmittauslaitos / Malin Henriksson
Kaarlelankatu 27
67100 Kokkola
Puh. +358 505 972295
malin.henriksson at maanmittauslaitos.fi

Karta

Utdrag detaljplan

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).