Hoppa till huvudinnehåll

Storsandsund-Spangarvik

Förrättningsnummer
2021-658826
Förrättningsslag
Järnvägsförrättning
Kommun
Pedersöre

INFORMATION GÄLLANDE BESITTNINGSTAGNADE AV OMRÅDE


Projekt
NTM-centralen i Södra Österbotten har ansökt om verkställande av järnvägsförrättning hänvisande till Transport- och Kommunikationsverkets beslut TRAFICOM/4361 24/05.02.03.021/2020, i vilket de den 25.11.20 godkänt järnvägsplan
för förbättrandet av säkerheten i plankorsningen Storsandsundvägen-Spangarvik.
Projektet gäller borttagandet av en plankorsning vid åkrarna "Spangarvik" samt flyttandet av plankorsningen på Storsandsundsvägen.
Projektet är tänkt att påbörjas i maj 2021 och färdigställas hösten 2021.


Besittningstagande
Vid besittningstagandet ges banhållaren rätt att ta den egendom som inlöses i besittning.
Vilket betyder att banhållaren ges rätt att använda de områden för de ändamål till vilka de anvisats i järnvägsplanen.
Områdena är bl.a. nya områden för enskild väg. Efter besittningstagandet kan byggnadsarbetena påbörjas.
Det område som tas i besittning är beskrivet på kartbilagan samt i inlösningsbeskrivningen, som skickas till de vars mark tas i besittning. Lantmäteriverket har utmärkt områdena som tas i besittning med hjälp av träpålar med gul spets i terrängen. Områdena som besittningstas har inventerats i terrängen. Inventeringsuppgifterna ligger sedan till grund för den ersättning som skall fastställas i ett senare skede av förrättningen


Förfarande
Alla beslut vid sammanträdet görs av en inlösningskommission som består av undertecknad förrättningsingenjör och två godemän. Som godemän vid förrättningen fungerar de av Pedersöre kommun valda godemännen Tom Snårbacka och Leif Wärn
Innan beslut fattas skall inlösningskommissionen höra sakägarna samt inlösaren.
De områden som behövs för förbättrandet av bansäkerheten tas till banhållarens besittning hänvisande till
inlösningslagen. Enligt banlagens 46§ görs detta i en järnvägsförrättning.
Besittningstagandet sker via skriftligt förfarande hänvisande till Lag om temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas vid ordnande av förrättningssammanträden i enlighet med fastighetsbildningslagens 2§.
Något sammanträde eller terrängsyn till vilken alla sakägare kallas ordnas inte i detta skede av förrättningen.


Ersättningar
I förrättningen besluter inlösningskommissionen om de ersättningar som föranleds av järnvägsprojektet då byggarbetarna avslutats på förrättningens slutsammanträde. Sakägarna har dock rätt att yrka på förskottsersättningar av den egendom som inlöses med nyttjanderätt. Förskottsersättningar kan bestämmas till 3/4 av det uppskattade ersättningsbeloppet.
Om ingen yrkar på förskotts ersättningar räknas en 6 % ränta på ersättningsbeloppet från och
med dagen då områdena tas i besittning.


Hörande:
Eventuella anmärkningar mot besittningstagandets förutsättningar, dess tidpunkt eller jäv mot förrättningsmännen skall meddelas omgående till undertecknad förrättningsingenjör dock allra senast den 22.4.2021. Eventuella fel och brister i handlingen "egendom som inlöses" skall meddelas förrättningsingenjören senast 22.4.21. Om någon yrkar på förskottsersättningar skall skiftligt yrkande framställas till förrättningsingenjören senast den 22.4.2021. Om någon yrkar på att terrängsyn utförs skall detta meddelas förrättningsingenjören senast 22.4.2021.


Om ni inte har något att anmärka på, förutsätter inte detta brev några åtgärder av er.
Brevet har postats till alla fastighetsägare som har en fastighet som använder sig av Storsandsundsvägen eller har en fastighet i närheten.
Markägare skall informera förrättningsingenjören om de innehavare av särskilda rättigheter (t.ex. arrendator) som förrättningen berör och som han har vetskap om (16 § i inlösningslagen).


Skador under byggnadstiden
Om det uppstår några skador på fastigheten under byggnadstiden skall om dessa i första hand meddelas till entreprenören.
Det är även bra att fotografera skadorna direkt de uppstått.
Skador som uppstått under byggnadstiden kan i sista hand avgöras i lantmäteriförrättningen om inte avtal om
åtgärdande eller ersättande av skadorna inte uppnås mellan sakägarna och entreprenören.
Som entreprenör för byggandet har valts GRK Rail Oy. Som kontaktperson fungerar Martti Välimaa telefon 050 452 6399 eller martti.valimaa at grk.fi


Beslut
Beslut om besittningstagandet och objektet samt eventuella förskottsersättningar gör inlösningskommissionen tidigast den 28.4.2021. Om det inte på grund av sakägarnas yrkande annat besluts sker besittningstagandet vid avkunnandet av beslutet.
Beslutshandlingen skickas till sakägarna som fort som möjligt efter att beslutet har avkunnats. På besluten får man inte söka ändring genom besvär i dethär skedet av förrättningen. (Inlösningslagen 92§).


Förrättningsförfarande
För att handlägga alla de ärendet berör en järnvägsförrättnings ordnas i ett senare skede förrättningssammanträden, till vilket alla sakägare får en skild kallelse. Vi sammanträden konstaterar man alla de förluster skador och men som orsakats sakägarna till följd av projektet och bestämmer ersättning för dem. Alla terrängarbeten i förrättningengörs av Lantmäteriverket.


Mer information
Mera detaljer gällande järnvägsprojektet ger NTM-centralen i Södra Österbottens representant Don Seres
+358405421446 eller don.seres at ramboll.fi
Mer information om förrättningen ger förrättningsingenjör Malin Henriksson 

Karlebygatan 27
67100 Karleby
Tel. +358 505 972295
malin.henriksson at maanmittauslaitos.fi

Karta

Utdrag detaljplan

Bifogad fil

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).