Hyppää pääsisältöön

Tornio-Ylitornio/Vuennonkoski-Viitajärvi 400 kV voimajohto

Toimitusnumero
2023-712963
Toimituslaji
Lunastustoimitus
Kunta
Tornio
Ylitornio

Hakemus, lunastuslupa ja yleistä

Toimituksen tarkoituksena on voimansiirtoalueen lunastus. Fingrid Oyj (hakija) on hakenut lunastuslupaa hankkia lunastamalla käyttöoikeus Tornion kaupungissa ja Ylitornion kunnassa rakennettavalle Vuennonkoski-Viitajärvi 400 kV:n voimansiirtojohtoalueelle. Valtioneuvosto on 12.10.2023 myöntänyt hakijalle haetun lunastusluvan pysyvän käyttöoikeuden hankkimiseen 400 kV sähkönsiirtojohtoa ja tiedonsiirtolaitteita varten. Lunastusluvan yhteydessä on lisäksi myönnetty ennakkohaltuunottolupa lunastusluvan mukaisiin alueisiin. Lunastuksen kohde jätetään vähemmän tärkeiltä osiltaan lunastustoimituksessa määrättäväksi lunastuslain 10 §:n mukaisesti.

Voimalinjahankkeessa rakennetaan uusi 400 kV voimajohto Viitajärven sähköaseman ja valtakunnanrajan välille. Lunastus alkaa Tornion kaupungissa sijaitsevalta kiinteistöltä Viitajärven sähköasema 851-420-62-1 Ylitornion kunnan alueella sijaitsevalle kiinteistölle 976-403-62-2 Kainuun-voima. Johdon pituus on noin 47 kilometriä. Hakemuksen mukaan johto sijoittuu pääosin olemassa olevien johtoalueiden rinnalle, jolloin johtoalueen leveys kasvaa noin 37-43 metriä. Yksin kulkiessaan johtoalue on hakemuksen mukaan 62 metriä leveä. Sivun loppuun on liitetty kartta, josta ilmenee voimajohtoalueen likimääräinen sijainti.

Lunastaminen suoritetaan lunastustoimituksessa, jonka tarkoituksena on toimeenpanna myönnetyt lunastusoikeudet sekä käsitellä lunastuksesta johtuvat korvauskysymykset sekä mahdolliset muut lunastuksen johdosta aiheutuvat lunastustoimituksessa käsiteltäväksi kuuluvat asiat, kuten esimerkiksi rajankäynnit sekä tilus- tai rasitejärjestelyt.

Tilusvaihto voidaan yleensä suorittaa lunastamisen sijasta silloin, kun sillä saavutetaan kiinteistörakennetta korjaava vaikutus. Toimituksen kuluessa asianosaisille toimitettavassa korvausvaatimuslomakkeessa on kohta, jossa kysytään maanomistajalta tilusvaihtomahdollisuuksista. Toimitusinsinööri tarkastelee valmistelun yhteydessä tilusvaihtojen mahdollisuuksia vain välittömästi toimitusalueella.

Lunastuskorvaukset lunastettavilla alueilla määrätään viran puolesta. Asianosaisilla on oikeus vaatia korvauksia etenkin niistä haitoista ja vahingoista, jotka eivät todennäköisesti ilmene katselmuksessa. Välttämättömäksi katsottavat edunvalvontakulut korvataan vain vaatimuksesta. Ennakkohaltuunotto oikeuttaa asianosaisen vaatimaan ennakkokorvausta, joka käsitellään vain vaatimuksesta.

 

Alkukokous:

Toimituksen ensimmäinen kokous on pidetty Torniossa, Hotelli Joentalon kokoustila Joensalissa 15.11.2023 kello 11 alkaen. Kokouksessa annetulla päätöksellä muiden kuin ennakkokorvausta vaatineiden kiinteistöjen alueiden ennakkohaltuunoton tapahtuu 15.11.2023. Ennakkokorvauksia vaatineiden tilojen osalta haltuunotto tapahtuu 29.11.2023 annettavassa ennakkokorvauspäätöksessä määrättyjen korvausten suorittamisen jälkeen. Kun hakija on saanut haltuunsa lunastettavat alueet, hakijalla on oikeus aloittaa voimansiirtojohtoa koskevat rakennustyöt alueella. Lisäksi kokouksessa selostettiin lunastustoimitusmenettelyä ja menettelyä korvausten vaatimukseksi. Urakoitsijana hankkeessa on Destia Oy. Linjan rakentaminen on aloitettu puuston poistolla kesällä 2023 niillä kiinteistöillä, joiden kanssa haltuunotosta on sovittu. Rakentamistyöt on tarkoitus saattaa loppuun vuonna 2025. Lisätietoja hankkeen aikataulusta saat lunastajalta.

Lunastustoimitusta jatketaan viimeistään rakennustöiden jälkeen, jolloin aloitetaan korvauskäsittely.

Yhteystiedot

Lunastustoimikunta

Toimitusinsinööri Jukka Koponen (lunastustoimikunnan puheenjohtaja)

jukka.koponen@maanmittauslaitos.fi

Lunastaja

Erikoisasiantuntija Mikko Kuoppala
Sähköposti etunimi.sukunimi[at]fingrid.fi

 

Yleistä lunastustoimituksesta: 

Lunastustoimitus etenee pääkohdittain yleensä seuraavasti: 

- Alkukokous ja ennakkohaltuunotto
- Linjan rakentaminen
- Maanmittauslaitos suorittaa tarvittavat maastotyöt
- Näyttökokous jossa tilannekatsaus ja korvauskäsittelyn aloittaminen
- Maanmittauslaitos pyytää korvausvaatimukset lunastettavien kiinteistöjen omistajilta 
- Maanmittauslaitos pyytää lunastajan vastineen saatuihin vaatimuksiin
- Asiassa järjestetään tarvittaessa katselmuksia, joihin varataan asianosaisille tilaisuus olla läsnä
- Loppukokouksen ja korvauspäätösten valmistelu 
- Loppukokous mm. korvauspäätösten antamiseksi.
 

Kokouksista tiedotetaan maanomistajille erikseen lähetettävillä kirjeillä. Jos kiinteistö on kuolinpesän omistuksessa, kutsukirje toimitetaan tällöin vain yhdelle kuolinpesän osakkaista.

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä). Henkilötietoja sisältävät asiakirjat (ml. pöytäkirjat) voidaan toimittaa pyynnöstä tietosuojalain sallimalla tavalla.