Hyppää pääsisältöön

Voimansiirtoalueen lunastus

Toimitusnumero
2023-722300
Toimituslaji
Lunastustoimitus
Kunta
Vihti
Lohja
Siuntio

Kutsu maanmittaustoimitukseen

Voimansiirtoalueen lunastus 2023-722300

Aika: Tiistaina 19. joulukuuta 2023 klo 9:00

Paikka: Maanmittauslaitoksen Lohjan palvelupisteen kokoushuone

Osoite: Kalevankatu 4 Lohja (kauppakeskus Lohjantähti 4.krs)

Toimituksen tarkoitus:

Toimituksessa käsitellään pysyvän käyttöoikeuden lunastaminen niihin alueisiin, joita tarvitaan 2x110 kV:n voimansiirtojohtoa varten. 

Hakijan (Fortum Power and Heat Oy) tarkoituksena on rakentaa sähkönsiirtoyhteys Fingrid Oyj:n Kopulan sähköasemalta Etelä-Nummelan yritysalueelle sijoittuvalle Microsoftin datakeskukselle. Sen sähkötehon tarve edellyttää 110 kV:n voimajohdon rakentamista ja yhteystarpeen vaatimuksena on redundanttinen siirtoyhteys eli sähkön siirron toimitusvarmuudelle asetetaan erityisiä toimintavarmuus- ja luotettavuusvaatimuksia. Voimajohdon avulla toteutetaan datakeskuksen liityntä Fingridin (FG) nykyiselle Kopulan 400/110 kV sähköasemalle. 

Etelä-Nummelan datakeskus on Espoon Hepokorven ja Kirkkonummen Kolabackenin datakeskusten kanssa osa Microsoftin kolmen datakeskuksen hankekokonaisuutta. Toteutuessaan kolmen datakeskuksen investointi on myös valtakunnallisesti hyvin merkittävä. 

Käyttöoikeuden lunastaminen ja käytön rajoitus tulee voimaan kun, ennakkohaltuunotto on suoritettu ja mahdolliset ennakkokorvaukset maksettu. (Laki kiinteän omaisuuden ja erityistenoikeuksien lunastamisesta 63 § ja 65 §) 

Lisäksi toimituksessa käsitellään lunastajan oikeutta käyttää johtoalueelle johtavia yksityisteitä ja maanomistajien omia teitä. 

Kokouksen tarkoitus: 

Toimituksen alkukokouksessa käsitellään lunastuksen yleisiä asioita sekä linjaa varten tarvittavien alueiden ennakkohaltuunotto. Kokouksessa annetaan tarvittaessa määräaika, jonka kuluessa asianosaisten on esitettävä vaatimuksensa ennakkokorvauksen saamiseksi. 

Maanomistajan vaatimuksesta pidetään tarvittaessa maastokatselmus. 

Mikäli maanomistaja toivoo maastokatselmuksen suorittamista kiinteistöllään voi asiasta 

olla toimitusinsinööriin yhteydessä ennen alkukokousta. 

Toimitukseen osallistuminen:

Toimitukseen kutsutaan niiden kiinteistöjen omistajat ja haltijat, joiden oikeutta toimitus koskee. Asianosaisen poissaolo kokouksesta ei estä toimituksen suorittamista. 

Toimitusta koskeva alustava toimituskartta ja muuta tietoa toimituksesta on nähtävillä osoitteessa: 

www.maanmittauslaitos.fi/TN2023-722300 

Sami Huippa

sami.huippa@maanmittauslaitos.fi

040 5113073

 

Kallelse till lantmäteriförrättning

Inlösning av kraftledningsområde 2023-722300

Tid: Tisdagen den 19 december 2023 kl 9:00

Plats: Mötesrummet vid Lantmäteriverkets serviceställe i Lojo

Adress: Kalevagatan 4, Lojo (Köpcentret Lohjantähti 4 vån.)

Förrättningens syfte:

Vid förrättningen handläggs inlösning av bestående nyttjanderätt till de områden som behövs för en 2x110 kV kraftledning.

Sökanden (Fortum Power and Heat Oy) avser bygga en elöverföringsanslutning från Fingrid Abp:s Kopula elstation till Microsofts datacentral i Södra Nummela företagsområde. Datacentralens eleffektsbehov förutsätter byggandet av en 110 kV kraftledning och anslutningen kräver en överföringsanslutning med redundans, dvs. det ställs särskilda krav på driftsäkerhet och tillförlilighet på leveranssäkerheten. Med hjälp av kraftledningen genomförs datacentralens anslutning till Fingrids (FG) nuvarande Kopula 400/110 kV elstation.

Datacentralen i södra Nummela utgör tillsammans med datacentralerna i Hepokorpi, Esbo och Kolabacken, Kyrkslätt en del av Microsofts projekthelhet som består av tre datacentraler. Investeringen i tre datacentraler som genomförs är mycket betydande även på riksnivå.

Inlösningen av nyttjanderätt och begränsningen av nyttjande träder i kraft när förhandsbesittningstagandet har utförts och eventuella förskottsersättningar har betalats (63 § och 65 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter).

Dessutom handläggs inlösarens rätt att använda enskilda vägar och markägarnas egna vägar som leder till ledningsområdet.

Syftet med sammanträdet:

Vid förrättningens inledningssammanträde behandlas inlösningens allmänna ärenden samt förhandsbesittningstagandet av de områden som behövs för kraftledningen. Vid sammanträdet meddelas vid behov en utsatt tid inom vilken sakägarna ska framställa sina yrkanden om förskottsersättning för att få den.

Vid behov verkställs en terrängsyn om markägaren så kräver.

En markägare som önskar att terrängsyn verkställs på fastigheten kan kontakta förrättningsingenjören i ärendet före inledningssammanträdet.

Deltagande i förrättningen:

Till förrättningen kallas sådana fastigheters ägare och innehavare, vilkas rätt förrättningen gäller. Sakägares frånvaro från sammanträdet hindrar inte förrättningens utförande.

En preliminär förrättningskarta och annan information om förrättningen finns till påseende på adressen:

www.maanmittauslaitos.fi/TN2023-722300

Sami Huippa

sami.huippa@maanmittauslaitos.fi

040 5113073