Sopimus Kiinteistötietopalvelun käytöstä

Tällä lomakkeella voit tehdä sopimuksen Kiinteistötietopalvelun käytöstä. Hakijana voi olla esimerkiksi julkinen organisaatio, yksityinen yritys tai toiminimi.

Kun olet täyttänyt lomakkeen, tulosta sopimus sivun alareunasta, allekirjoita ja toimita esim. sähköpostilla osoitteeseen: tietopalvelut@maanmittauslaitos.fi. Muut yhteystiedot löydät lomakkeen lopusta.

Sopimus tulee voimaan, kun Maanmittauslaitos on sen hyväksynyt.

Ilmoita lomakkeella yhteyshenkilöiden tiedot. Yhteyshenkilölle ja varayhteyshenkilölle lähetetään käyttäjätunnukset sähköpostitse. Yhteyshenkilö luo muille käyttäjille tunnukset itsepalvelukäyttöliittymän kautta.

Käyttöoikeuden hakija                      

Kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain (KTJL 453/2002) 6 §:n 3 momentin mukaan Maanmittauslaitos voi luovuttaa Kiinteistötietojärjestelmän tietoja Kiinteistötietopalvelun kautta alla mainituille tahoille. Muiden hakijoiden osalta tietojen käyttö edellyttää KTJL 6 §:n mukaista lupaa. Lupaa voit hakea valitsemalla kohdan ’muu’.

Käyttöoikeuden hakija on
Lupahakemus
Haen lupaa seuraavaan käyttötarkoitukseen:

Käyttöoikeudet

Kartat, ilmakuvat ja kiintopisterekisteri sisältyvät kaikkiin käyttöoikeuksiin.

Suppeat ja laajat käyttöoikeudet sisältävät henkilötietoja. Henkilötietojen käyttö muuhun kuin viranomaistehtäviin tai palvelun lupahakemuksessa mainittuun tarkoitukseen on kielletty. Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja asetuksen perusteella annettua kansallista tietosuojalakia. Mikäli luvansaajan suorittamaan luovutettuihin henkilötietoihin kohdistuvaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja mikäli luvansaajalla on tietosuoja-asetuksen 30 artiklan perusteella velvollisuus ylläpitää selostetta käsittelytoimista, on luvansaajan toimitettava Maanmittauslaitokselle kyseinen seloste käsittelytoimista.

Kiinteistötietopalvelun kautta saatuja henkilötietoja ei saa käyttää suoramainontaan, puhelinmyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin, osoitepalveluun, markkina- ja mielipidetutkimukseen eikä henkilömatrikkeliin tai sukututkimukseen.

Haen organisaationi käyttöön seuraavia kiinteistötietojen käyttöoikeuksia:

Suppeat kiinteistötiedot

Sisältää Kiinteistörekisterin tiedot eli esimerkiksi kiinteistörajat, kiinteistöjen pinta-alat, maanmittaustoimitusten tiedot ja tiedot tieoikeuksista ja käyttöoikeusyksiköistä.

Suppeisiin kiinteistötietoihin voit liittää kiinteistön yhteystiedot (omistajien osoitetiedot)
Laajat kiinteistötiedot

Laajat kiinteistötiedot sisältävät Kiinteistörekisterin sekä Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tiedot. Kiinteistörekisteritietojen lisäksi saat käyttöösi esim. omistaja- ja osoitetiedot ja tiedot kiinteistöön kohdistuvista kiinnityksistä ja erityisistä oikeuksista.

Virallisten otteiden myynnistä on säädetty laissa. Virallisia eli oikeaksi todistettuja otteita voivat myydä kunnat, maistraatit ja Maanmittauslaitos (KTJ-laki 6§). Virallinen ote on aina maksullinen.

HETU-haku tarkoittaa oikeutta hakea kiinteistöjä henkilötunnuksen tai y-tunnuksen avulla. Käyttöoikeus myönnetään vain viranomaisille. Haun käyttöä seurataan ja hauista voi joutua antamaan selvityksiä.

Kiinteistörekisterin tapahtumat sisältävät tietoja maanmittaustoimituksista kuten lohkomisesta, maantietoimituksesta ja yksityistietoimituksesta.

Kauppahintarekisteri

Kauppahintarekisteri sisältää kaupanvahvistajilta ja sähköisen kiinteistövaihdannan palvelusta saadut kiinteistökauppojen tiedot. Tietojen käyttö Kiinteistötietopalvelun kautta edellyttää lain kiinteistöjen kauppahintarekisteristä (552/1980) 5 §:n 1 momentin (377/2016) mukaista käyttötarkoitusselvitystä.

Kauppahintarekisterin käyttötarkoitusselvitys

Maanmittauslaitos saa hakemuksen perusteella myöntää luvan tietojen Kiinteistötietopalvelun kautta sille, joka tarvitsee tietoja Kauppahintarekisterilain 1 §:ssä mainittua tai muuta niihin verrattavaa kiinteistöihin liittyvää käyttötarkoitusta varten:

Käyttötarkoitus
Rakennustiedot
Väestötietojärjestelmän rakennustiedot

Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien ylläpitämän väestötietojärjestelmän rakennustiedot eivät ole julkisia, ja niiden käyttöoikeuden saaminen edellyttää Väestörekisterikeskuksen käyttäjäorganisaatiolle (viranomainen, yritys tai muu yhteisö) erikseen antamaa käyttöoikeuslupaa (laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (661/2009) 50 §).

Väestörekisterikeskus on myöntänyt käyttöoikeusluvan seuraaville organisaatioille. Käyttötarkoitus on linkistä aukeavan luvan mukainen.

Rakennustietojen hakija on
Käyttötarkoitus, johon käyttölupaa haetaan.
Rakennustietojen käyttöehdot
Kiintopisterekisteri

Kiintopisterekisteri sisältää tietoja valtakunnallisista taso- ja korkeuskiintopisteistä.

Hakijan tiedot
Laskutustiedot
Yhteyshenkilön tiedot
Varayhteyshenkilön tiedot

Palvelun avaamisesta, ylläpidosta sekä muista palveluista on Maanmittauslaitoksella oikeus periä hinnastossa mainittuja maksuja.

Asiakkaan allekirjoitus

 

Aika ja paikka: ________________________________________________________________

 

Allekirjoitus:___________________________________________________________________

                 

Nimen selvennys: ______________________________________________________________

Sopimus allekirjoitetaan Maanmittauslaitoksessa sähköisesti.

Lähetysohjeet

Kun olet täyttänyt lomakkeen, tulosta sopimus alla olevalla Tulosta -painikkeella. Samalla lähtee automaattinen kopio sopimuksesta yhteyshenkilön sähköpostiin.

Toimita allekirjoitettu sopimus joko skannattuna sähköpostin liitteenä osoitteeseen tietopalvelut@maanmittauslaitos.fi tai asiakastuen postiosoitteeseen.

 

Asiakastuen yhteystiedot:

Maanmittauslaitos
Kiinteistötietopalvelu
PL 84
00521 Helsinki
029 530 1119
tietopalvelut@maanmittauslaitos.fi