Hyppää pääsisältöön

Maanalaisen käyttöoikeuden lunastustoimitus 2019-605930, Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon tarvitsemat viemäritunnelit ja niiden maanalaiset suojavyöhykkeet Tampereella välillä Sulkavuori - Vihilahti

Toimitusnumero
2019-605930
Toimituslaji
Lunastustoimitus
Kunta
Tampere

Tälle sivulle päivitetään toimitusta koskevia asioita ja tuodaan mm. kartta-aineistoa näkyville.

Lunastuksen perustana on maanalainen asemakaava no 8612, asemakaavan muutos no 8611 sekä asemakaavan muutos no 8610, jotka Tampereen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.5.2017 ja jotka ovat saaneet lainvoiman. Asemakaavan mukaiset lunastuksen kohteen käyttöoikeuden rajoitukset on esitetty asemakaavamääräyksissä, jotka ilmenevät kaavakartalta ja sen laidassa kirjatuissa määräyksissä. Asemakaavamääräykset ja -rajoitukset on selostettu myös kaavaselostuksessa. 

Asemakaavamateriaali (mm. kaavakartta ja -selostus sekä havainne- ja selvitysaineistot): 

https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8612
https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8611
https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8610

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamon internet -sivut:

https://www.keskuspuhdistamo.fi/
 

Sivun alaosasta löytyy liitteenä mm:

 • Kokouskutsu lunastustoimituksen alkukokoukseen (27.8.2019 klo 9.30 Attila -virastotalossa, Attilan auditorio (1. krs), Yliopistonkatu 38).
 • Treen kaupungin toimitushakemus
 • Osa keskeisestä asemakaavamateriaalista
 • Aalto-Yliopiston Insinööritieteiden korkeakoululle tehty diplomityö: Mäkilä Pia: "Kiinteistön omistusoikeuden ulottuvuus - korvauskysymykset maanalaisten alueiden lunastuksissa (20.8.2018)".
 • Maanmittauslaitoksen Motiva Oy:ltä tilaama selvitys koskien ennen kaikkea Espoon Länsimetro -hanketta: "Maalämpömahdollisuuksien menetys lunastustilanteessa (21.11.2018)"

Lunastaja

Toimituksen hakijana on Tampereen kaupunki. Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n kanssa on neuvoteltu,​ että kaupunki hakisi maankäyttö- ja rakennuslain 96 §:ssä tarkoitettua lunastusta ja yleistä tarvetta varten lunastettu käyttöoikeus luovutettaisiin myöhemmin toimintaa harjoittavalle yhtiölle.

Alla liitteenä Tampereen kaupungin toimitushakemus ja siihen liittyvä Ympäristöministeriön ohjeistus toimituksen hakemiseksi.

Lunastuksen kohde

Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon tarvitsemien maanalaisten viemäritunnelien ja niiden maanalaisten suojavyöhykkeiden käyttöoikeuden lunastus maankäyttö- ja rakennuslain 96 §:n perusteella Tampereella välillä Sulkavuori-Vihilahti. Sulkavuoren päässä ensimmäisenä kohdekiinteistönä on kaupungin yleinen alue 837-306-9901-0 (Rautaharkon kadut, Lempääläntie). Vihilahdessa ensimmäisenä kohdekiinteistönä on yhteinen vesialue 837-876-2-0.

Kyse on Sulkavuoren keskuspuhdistamolle rakennettavasta jätevesien siirto- / tulotunnelista ja puhdistettujen jätevesien purkutunnelista. Siirto-/ tulotunnelissa sijaitsee myös kulkuväylä huoltoliikenteelle. Rantaperkiönkadulla ja Veturikadulla kaupungin omistamien katualueiden kohdalla rakennetaan myös kallioreiät maan pinnalle siirtoviemäriä varte. Viemäritunnelit ovat n. 5 - 6 m leveitä ja n. 6 m korkeita, leveys on jätevseien siirto- / tulotunnelissa kuorma- ja muiden huoltoajoneuvojen kääntöpaikoilla leveämpi. Viemäritunnelit sijaitsevat muutaman kymmenen metrin syvyydessä maan pinnan ja myös kalliopinnan alla, suurelta osin n. 23 metrin vaakaetäisyydellä toisistaan.

 • Viemäritunnelien maanalaisen suojavyöhykkeen leveys on asemakaavassa suurelta osin n. 88 metriä. Sulkavuoresta Vihilahtea kohti tultaessa suurin piitein Sarankulmakadun ja Rantaperkiönkadun risteyksessä alkaa suojavyöhyke levenemään siten, että Vihilahden ranta-alueilla se on leveimmillään n. 200 metriä leveä (samalla jätevesien siirto-/tulotunneli ja purkutunneli erkanevat toisistaan). Sulkavuorta kohti tultaessa suojavyöhyke alkaa levenemään moottoritien jälkeen ja on Lempääläntien kohdalla leveimmillään n. 190 metriä leveä. 
 • Viemäritunnelien yläpuolisen ja maanalaisen suojavyöhykkeen korkeus on 20 metriä.
 • Viemäritunnelien maanalaisen suojavyöhykkeen yläosa sijaitsee lähimmillään 7 metrin päässä maan pinnasta, suurelta osin suojavyöhykkeen yläosa sijaitsee 7 - 11 metrin syvyydessä
 • Viemäritunnelien maanalaisten suojavyöhykkeiden horisontaalinen (vaakasuuntainen) asema ilmenee asemakaavakartoilta 8612, 8611 ja 8610. 
 • Viemäritunnelien maanalaisten suojavyöhykkeiden vertikaalinen (pystysuuntainen) asema ilmenee asemakaavojen 8612, 8611 ja 8610 havainneaineistosta (pituus- ja poikkileikkaus -havainnepiirrokset). 

https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8612

https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8611

https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8610

Lunastustoimituksen tarkoitus

Kyseessä on maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 96 §:n mukainen käyttöoikeuden lunastustoimitus, jossa sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslain 103 §:n nojalla lähes kaikilta osin lunastuslakia (laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 603/1977).

 • Maankäyttö- ja rakennuslain 96 § antaa kunnalle oikeuden lunastaa ilman erityistä lupaa alueet, jotka on asemakaavassa osoitettu yleiseksi alueeksi tai muutoin kunnan tarpeisiin. Sama oikeus on myös silloin, kun lunastamalla rajoitetaan kiinteistön käyttöoikeutta alueella, joka asemakaavassa on osoitettu kunnan, kuntayhtymän tai valtion tarpeisiin maanalaista rakentamista varten.

Lunastuksella haetaan pysyvää käyttöoikeutta asemakaavoissa no:t 8612 ja 8611 osoitettujen yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien maanalaisen rakentamisen alueisiin ja niihin liittyviin maanalaisiin suojavyöhykkeisiin (ma/sv-ET). Sulkavuoressa Lempääläntien kohdalla asiaan liittyy myös asemakaava no 8610. Kyse on lunastamalla tapahtuvasta kiinteistöjen käyttöoikeuden rajoittamisesta maanalaisessa tilassa lianvoiman saaneiden asemakaavojen ja niiden asemakaavamääräysten mukaisesti, jotta Sulkavuoren keskuspuhdistamon tulo- ja purkuviemärien rakentaminen ja käyttäminen välillä Sulkavuori - Vihilahti on mahdollista

 • Kyse on pysyvistä maanalaisista käyttöoikeuksista ja käytönrajoituksista, maapohjan omistus jää edelleen maanomistajalle.

Lunastusmenettelyssä ei tutkita lunastuksen tarkoituksenmukaisuutta maankäytön tai minkään muunkaan seikan kannalta, vaan nämä kysymykset on käsitelty asemakaavojen laatimisen yhteydessä ja tulleet lopullisesti ratkaistuksi asemakaavojen saadessa lainvoiman. (Ekroos, Majamaa: Maankäyttö ja rakennuslaki, 2018, s. 541)

Maanalaisten tilojen osalta asemakaavalla aikaansaatava aluevaraus ei ole riittävä, vaan sen lisäksi hankkeen toteuttajan tulee saada lunastamalla

 • sekä oikeusperuste hankkeen toteuttamiseen toisen kiinteistön alapuolelle
 • että suojaa maanpinnan omistajan tai erityisen oikeuden haltijan sellaisilta toimenpiteiltä, jotka vaarantaisivat tuon maanalaisen tilan käyttöä. 

Nämä välttämättömät asiat ovat saatavissa siten, että maanalaisen tilan toteuttaja hankkii lunastusteitse oikeuden, jolla rajoitetaan maanomistajan ja / tai erityisen oikeuden haltijan käyttöoikeutta maanalaiseen tilaansa siltä osin kuin mikä on tarpeen maanalaisen hankkeen toteuttamiseksi. (Ekroos, Majamaa: Maankäyttö ja rakennuslaki, 2018, s. 543)

Lunastustoimituksesta tehdään myös käytönrajoitusmerkinnät kiinteistörekisteriin ja kiinteistörekisterikartalle (mm. käytönrajoitusalueen sijainti sekä käyttöoikeusmerkintä kiinteistöjen rekisteritietoihin).

Samoin tässä lunastustoimituksessa käsitellään käyttöoikeuden lunastuksesta ja viemäritunnelien rakentamisesta aiheutuvat korvauskysymykset. 

 • Maanomistaja tai kiinteistön erityisen oikeuden haltija (esim. maanvuokraoikeus) on oikeutettu saamaan tässä lunastustoimituksessa määrättävän täyden korvauksen, mikäli viemäritunnelien rakentaminen ja / tai viemäritunneleita ja niiden suojavyöhykkeitä koskevat maanalaiset käytönrajoitukset aiheuttavat maanomistajalle tai kiinteistön erityisen oikeuden haltijalle (esim. maanvuokraoikeus) taloudellisia menetyksiä.

Lunastustoimituksesta on yleisinfoa liitteen esitteessä

Lunastuksen kohteen asemakaavojen mukaiset käytönrajoitukset

Lunastuksen perustana on maanalainen asemakaava no 8612, asemakaavan muutos no 8611 sekä asemakaavan muutos no 8610, jotka Tampereen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.5.2017 ja jotka ovat saaneet lainvoiman. Asemakaavan mukaiset lunastuksen kohteen käyttöoikeuden rajoitukset on esitetty asemakaavamääräyksissä, jotka ilmenevät kaavakartalta ja on selostettu myös kaavaselostuksessa. 

Asemakaavamateriaali (mm. kaavakartta, -määräykset ja -selostus sekä havainne- ja selvitysaineistot): 

https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8612
https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8611
https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8610

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamon internet -sivut 

https://www.keskuspuhdistamo.fi/
 

Asemakaavan mukaisen ma/sv-ET-alueen (Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevan maanalaisen rakentamisen alue suojavyöhykkeineen) keskeinen käytön- / toimenpiderajoitusmääräys (myös muita määräyksiä):

 • "Toimenpiderajoitus: Alueen merkittävä maanpäällinen kuormittaminen sekä maa- tai kallioperään kajoavat toimenpiteet, kuten louhinta, mittava maankaivuu, porakaivojen tai maalämpöjärjestelmien rakentaminen, edellyttävät maanalaisiin tiloihin, rakenteisiin tai laitteisiin kohdistuvien vaikutusten selvittämistä sekä näiden omistajan/haltijan kuulemista."
 • "Uusien pora-/lämpökaivojen sijoittaminen ma/sv-ET- alueelle voidaan kalliotekniseen selvitykseen perustuen sallia sen jälkeen, kun maanalaiset tilat ja tunnelit on rakennettu. Sijoittuminen on selvitettävä tapauskohtaisesti kaavan sallimat laajennusvaraukset huomioon ottaen." Alkuperäisen lunastuslupahakemuksen mukaan Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy voi lieventää kiinteistökohtaisesti käytönrajoitusta, mikäli kallioteknisessä tarkastelussa voidaan osoittaa tunnelin rakenteita vaarantamaton toteutus.

Toimituksen alkukokous 27.8.2019 ja siinä tehdyt päätökset

Toimituksen alkukokous pidettiin tiistaina 27.8.2019 klo 9.30 Attila-virastotalossa, Attilan auditoriossa (1. krs). Yliopistonkatu 38, Tampere. Asianosaisille lähetetty kokouskutsu alla liitteenä.

Lunastuslain (laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 603/1977) mukaisen lunastustoimituksen asiat käsitellään ja ratkaistaan kahdessa tai useammassa toimituskokouksessa toimitusinsinöörin johdolla ja virkavastuulla. Toimituksessa käsiteltävät asiat ratkaistaan toimitusinsinöörin ja kahden uskotun miehen (lunastustoimikunta) päätöksillä paitsi silloin, kun asianosaisilla on oikeus sopia käsiteltävästä asiasta (pääsääntö) ja tällainen sopimus asianosaisten välillä syntyy. Ennen lopullista päätöksentekoa toimitusinsinööri mm. esittää asioihin liittyvät säädökset ja niiden vakiintuneet tulkintalinjat, esittää muut tarpeelliset taustaselvitykset ja mahdolliset viranomais- ja asiantuntijalausunnot sekä kuulee asianosaisia. 

Lunastustustoimituksen alkukokouksessa 27.8.2019 selostettiin mm. lunastustoimituksen sisältöä ja menettelyä, rakennushanketta, aikatauluja sekä korvauskysymyksiä. 

Lunastustoimituksen alkukokouksessa 27.8.2019 lunastustoimikunta (toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä) teki päätöksen:

 • kaupungin lunastusoikeudesta (lunastamisen edellytykset, maankäyttö- ja rakennuslaki 96 §) ja
 • oikeudesta lunastusta varten tarvittavien alueiden ja oikeuksien ennakkohaltuunottoon (lunastuslain 6. luku). 

Lunastustoimikunta päätti, että lunastuksen kohteella asemakaavojen mukaiset tarvittavat maanalaiset alueet ja oikeudet otetaan lunastajan (Tampereen kaupunki / Tampereen Seudun keskuspuhdistamo) haltuun välittömästi 27.8.2019.

 • Ennakkohaltuunotto antaa lunastajalle mm. oikeuden aloittaa viemäritunneleiden rakentamisen heti haltuunotosta.
 • Lunastuksen kohdetta koskevat asemakaavojen 8612, 8611 ja 8610 mukaiset kiinteistöjen maanalaiset käytönrajoitukset astuvat voimaan viimeistään samalla hetkellä (27.8.2019), kun lunastaja saa samalla ennakkohaltuunotto-oikeuden. Asemakaavamääräykset ja niiden mukaiset kiinteistöjen käytönrajoitukset ovat toimitusinsinöörin näkemyksen mukaan ainakin suurimmaksi osin tulleet voimaan jo silloin, kun asemakaavat on kuulutettu voimaan.
 • Lunastustoimikunta päätti, että Lunastaja (Tampereen kaupunki / Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo) saa pitää ja kuljettaa pois viemäritunneleista louhittavan kiviaineksen ja muun mahdollisen maa-aineksen 

Viemäritunnelien rakentaminen

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n Timo Heinonen esitteli alkukokouksessa 27.8.2019 kyseisten viemäritunnelien rakentamista ja rakentamisen aikataulua

 • Suunnitelmien mukaan kyseisten viemäritunnelien louhintaurakan valmistelevat työt alkaisivat 18.11.2019 Vihilahdessa ja Sulkavuoressa. Itse viemäritunnelien louhinta alkaisi muutaman kuukauden kuluessa tämän jälkeen. Suunnitelmien mukaan 20.6.2022 pitäisi olla urakka luovutettu Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:lle eli viemäritunnelit olisivat tällöin valmiita käytettäväksi. 
 • Viemäritunnelien rakentamisen takia ei mitään yksityistä omaisuutta tarvitse poistaa maan pinnalta. Vihilahden alueella poistetaan kaupungin omistamilta rakentamattomilta alueilta puustoa jätevesien siirto- / tulotunnelin huoltoliikenteen ulostulo- ja Hatanpään valtatielle johtavalla ajoyhteysalueilla.
 • Kyseisten viemäritunneleiden rakentamisen pääurakoitsijaa ei ole vielä valittu, lokakuussa 2019 on tarkoitus tehdä päätös pääurakoitsijasta. Tämän jälkeen lisätään pääurakoitsijan / rakentamisen yhteyshenkilön yhteystiedot Keskuspuhdistamon internet -sivuille (www.keskuspuhdistamo.fi) ja tälle kyseiselle lunastustoimituksen internet -sivulle.

Itse viemäritunneleiden louhintatyö etenee noin 10 - 25 m viikossa. Ympäristöä seurataan mm.:
- pohjaveden pinnan mittauksin, 
- olemassa olevien maalämpöjärjestelmien (maalämpökaivo) kapasiteetin mittauksin ennen ja jälkeen rakentamisen
- kiinteistökatselmuksin ennen ja jälkeen rakentamisen (n. 100 - 150 metrin etäisyydelle tunneleista). Muutamiin rakennuksiin asennetaan mm. ns. painumapultteja, joilla seurataan epätodennäköistä ja ei-toivottavaa räjäytysten aiheuttamaa mahdollista rakennusten painumista.
- tärinäseurannalla mittauspisteissä, jotka muuttuvat louhinnan etenemisen mukana.
 

Lunastustoimituksen jatko ja korvaukset

Lunastustoimikunnan (toimitusinsinööri + kaksi uskottua miestä) ratkaisut mm. lunastuksen tarkasta kohteesta ja korvauskysymyksistä tehdään lunastustoimituksen loppukokouksessa sen jälkeen, kun viemäritunnelit on rakennettu sekä alustava toimituskartta ja kiinteistökohtainen asiakirja lunastuksen kohteesta on valmistunut. 

Toimituksen jatkokäsittelystä tiedotetaan myöhemmin. Maanomistajille ja tiedossa oleville kiinteistön erityisen oikeuden haltijoille (esim. maanvuokraoikeus) varataan tällöin mahdollisuus tehdä korvausvaatimuksia. Mahdollisen korvausvaatimuksen tekemiseksi annetaan myös ohjeita.

Maanomistaja tai kiinteistön erityisen oikeuden haltija (esim. maanvuokraoikeus) on oikeutettu saamaan tässä lunastustoimituksessa määrättävän täyden korvauksen, mikäli viemäritunnelien rakentaminen ja / tai viemäritunneleita ja niiden suojavyöhykkeitä koskevat maanalaiset käytönrajoitukset aiheuttavat maanomistajalle tai kiinteistön erityisen oikeuden haltijalle (esim. maanvuokraoikeus) taloudellisia menetyksiä. Korvausten määräämisessä sovelletaan lunastuslakia (laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 603/1977 29 - 49 §:t).

 • Lunastajalla on lähtökohtana hankkeessa, että viemäritunnelit ja niiden maanalaiset suojavyöhykkeet aiheuttaisivat mahdollisimman vähän tai ei ollenkaan pysyväisluonteisia haittoja millekään kiinteistölle. 
 • Tässä tapauksessa yhtenä asiana nousee esille mahdolliset haitat nykyisille maalämpökaivoon / -kaivoihin perustuville maalämpöjärjestelmille sekä mahdolliset kiinteistön käytön rajoitukset sille, että viemäritunnelit estävät tulevaisuudessa siirtymisen maalämpökaivoon perustuvaan lämmitysjärjestelmään. 
 • Maalämpöjärjestelmiä lukuun ottamatta tämän hetken tietojen mukaan minkään muun kiinteistön olemassa olevan maanalaisen tilan tai rakenteen käytölle ei pitäisi jätevesitunneleista ja niiden suojavyöhykkeistä tulla pysyviä haittavaikutuksia. Jätevesitunneleiden louhimisesta ja muusta rakentamisesta aiheutuvat mahdolliset kertaluonteiset, mutta ei-toivottavat vahingot maanalaisille ja maanpäällisille tiloille ja rakenteille on asia erikseen.

Suomessa on vasta vähän toimitus- ja korvauskäytäntöä tällaisista tunnelihanketta koskevista maanalaisista käyttöoikeuden lunastustoimituksista. Lähivuosina ollaan kuitenkin saamassa useamman hankkeen osalta lisää toimitus- ja korvauskäytäntöä (Epoon Länsimetro, Espoossa Blominmäen uuden jätevedenpuhdistamon vastaavanlaiset jätevesitunnelit, Lahdessa ohitustien tunneli sekä Tampereen rantatunneli, jossa osa korvauspäätöksistä on jo annettu). 
 

Lunastuslain 60 ja 61 §:ien mukaan haltuunotettavasta omaisuudesta on mahdollisuus saada vaadittaessa ennakkokorvauksia (3/4 arvioidusta likimääräisestä kohteenkorvauksesta sekä varmuudella poistettavasta kasvillisuudesta). Ennakkokorvauksista on ollut selostus toimituksen alkukokouksen (27.8.2019) kokouskutsussa ja näillä internet -sivuilla sekä kirjaus, että niitä pitää viimeistään vaatia toimituksen alkukokouksessa 27.8.2019

 • Kukaan ei esittänyt määräaikaan mennessä ennakkokorvausvaatimusta, joten ennakkokorvauksia ei kenellekään määrätty.
 • Ennakkokorvauksia ei yleensä ole maanalaisten käyttöoikeuksien lunastustoimituksissa määrätty (vaan korvausvaatimukset on hylätty), koska yleensä ei ole näyttöä siitä, että kiinteistöjen maanpäällisten alueiden käyttö estyisi eikä mahdollisia haittoja tai vahinkoja ole ennen rakentamista yleensä mahdollista arvioida. Maanalaisissa käyttöoikeuden lunastuksissa hankkeen lopullisten vaikutusten arviointi etukäteen on yleensä erittäin haasteellista ja epävarmaa. Lisäksi lunastuslupahakemuksen mukaan tässä tapauksessa Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy voi esim. lieventää kiinteistökohtaisesti asemakaavamääräysten mukaisia rajoituksia uusien maalämmön porareikien, porakaivojen ja vastaavien pienialaisten kallioon tehtävien rakenteiden osalta, mikäli kallioteknisessä tarkastelussa voidaan osoittaa tunnelin rakenteita vaarantamaton toteutus. 

Korvauksista ym. lunastustoimitukseen kuuluvasta on lisätietoa liitteen yleisesitteessä (Esite lunastustoimituksessa).

Toimituksen asiakirjat ja asiakirjakopiot alkukokouksen (27.8.2019) jälkeen

Toimituksen asiakirjoina laaditaan mm. seuraavat asiakirjat:

 • kutsukirjeet toimituskokouksiin ja maastokatselmuksiin 
 • toimituspöytäkirja toimituskokouksista sekä mahdolliset pöytäkirjan liitteet 
 • kiinteistökohtainen asiakirja (Lunastettava omaisuus ja korvaukset -asiakirja). Kiinteistökohtaisesta asiakirjasta tulee ilmenemään mm. kyseisen maanalaisen käytönrajoitusalueen (viemäritunneleiden suojavyöhykkeet) horisontaalinen (vaakasuuntainen) kiinteistökohtainen pinta-ala. 
 • tiedote korvauksista ja korvausvaatimusmahdollisuudesta 
 • toimituskartta. Toimituskartalta tulee ilmenemään mm. kiinteistörajojen ja kyseisen maanalaisen käytönrajoitusalueen (viemäritunneleiden suojavyöhykkeet) horisontaalinen (vaakasuuntainen) sijainti.

Näitä asiakirjoja viedään myös osittain tämän lunastustoimituksen verkkosivuille http://www.maanmittauslaitos.fi/TN2019-605930. Mm. toimituspöytäkirjoja ja kiinteistökohtaista asiakirjaa (Lunastettava omaisuus ja korvaukset -asiakirja) ei EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR / 25.5.2018) takia voi julkaista näillä verkkosivuilla

Nämä asiakirjat ja mm. myönnetty lunastuslupa arkistoidaan myös sähköisesti Maanmittauslaitoksen arkistosäännön mukaisesti pysyvästi säilytettävinä toimitusasiakirjoina, kun toimitus saavuttaa lainvoiman. Tämän jälkeen näistä toimitusasiakirjoista saa kopioita Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelupisteistä. 

Toimitusinsinööri lähettää lunastustoimituksen alkukokouksen (27.8.2019) alustavan toimituspöytäkirjan kaikille alkukokouksen läsnäolijoille postitse tai sähköpostitse. Muuten alustava toimituspöytäkirja alkukokouksesta lähetetään vain pyynnöstä (tästä myös maininta kokouskutsussa).

Lunastettavasta ja nyt ennakkoon haltuunotettavasta maanalaisesta käyttöoikeudesta ja sen mukaisesta maanalaisesta omaisuudesta ei ole laadittu "erillistä ennakkohaltuunottoluetteloa ja -karttaa"

 • Lunastettavan ja nyt haltuun otettavan maanalaisten käytönrajoitusalueen sijainti (niin vaaka- kuin pystysuuntaisesti) ja lunastuksen kohdekiinteistöt ilmenevät tässä vaiheessa riittävän tarkasti em. asemakaavakartoilta ja asemakaavojen havainneaineistoista. Kysymys on kiinteistöistä, jotka ovat lähes kaikilta osin kaupungin omistuksessa, mutta joissa on paljon erityisen oikeuden (maanvuokraoikeus) haltijoita. Lisäksi lunastuksen kohdekiinteistöt ja asemakaavojen mukaisen käytönrajoitusalueen (maanalaiset suojavyöhykkeet) likimääräinen rajaus horisontaalisesti (vaakasuuntaisesti) ilmenee tämän lunastustoimituksen kiinteistörekisterikarttapohjaisessa työkannassa (ja työkartalla) sekä myös alkuperäisen lunastuslupahakemuksen liitteen kiinteistö- ja omistajaluettelossa. Lisäksi lunastuksen kohde on kuvattu edellä kohdassa "Lunastuksen kohde". 

Asemakaavamateriaali (mm. kaavakartta, -määräykset ja -selostus sekä havainne- ja selvitysaineistot): 

https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8612
https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8611
https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8610

Muutoksenhaku lunastustoimituksessa tehtyihin ratkaisuihin

Lunastoimituksessa tehtyihin ratkaisuihin saa hakea lunastuslain 13. luvun mukaisesti muutosta kirjallisella valituksella maaoikeutena toimivalta Kanta-Hämeen käräjäoikeudelta (Hämeenlinna). Valitusaika (30 pv) alkaa pääsääntöisesti lunastustoimituksen lopettamisesta (loppukokous). Valitusasian käsittelystä peritään yleensä 500 euron oikeudenkäyntimaksu. Maaoikeuden päätökseen saa edelleen hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta, jos se myöntää valitusluvan. Valitusmahdollisuudesta selostetaan jokaisessa toimituskokouksessa. 

Sellaisia päätöksiä ei lunastustoimituksen alkukokouksessa (27.8.2019) tehty, joihin voisi hakea muutosta kesken toimituksen valittamalla maaoikeuteen (Lunastuslaki 13 luku).

 

Yhteystietoja

Kyseisten viemäritunneleiden rakentamisen pääurakoitsijaa ei ole vielä valittu, lokakuussa 2019 on tarkoitus tehdä päätös pääurakoitsijasta. Tämän jälkeen lisätään pääurakoitsijan / rakentamisen yhteyshenkilön yhteystiedot Keskuspuhdistamon internet -sivuille (www.keskuspuhdistamo.fi) ja tälle kyseiselle lunastustoimituksen internet -sivulle.

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n yhteystiedot:

 • https://www.keskuspuhdistamo.fi/yhteystiedot/

Lunastustoimituksen toimitusinsinööri: Petteri Lauronen Maanmittauslaitos, Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere. Puh. 040 722 7090, petteri.lauronen@maanmittauslaitos.fi