Hyppää pääsisältöön

Maanalaisen käyttöoikeuden lunastustoimitus 2019-605930, Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon tarvitsemat viemäritunnelit ja niiden maanalaiset suojavyöhykkeet Tampereella välillä Sulkavuori - Vihilahti

Toimitusnumero
2019-605930
Toimituslaji
Lunastustoimitus
Kunta
Tampere

Tälle sivulle päivitetään toimitusta koskevia asioita ja tuodaan mm. kartta-aineistoa näkyville.

Lunastuksen perustana on maanalainen asemakaava no 8612, asemakaavan muutos no 8611 sekä asemakaavan muutos no 8610, jotka Tampereen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.5.2017 ja jotka ovat saaneet lainvoiman. Asemakaavan mukaiset lunastuksen kohteen käyttöoikeuden rajoitukset on esitetty asemakaavamääräyksissä, jotka ilmenevät kaavakartalta ja sen laidassa kirjatuissa määräyksissä. Asemakaavamääräykset ja -rajoitukset on selostettu myös kaavaselostuksessa. 

Asemakaavamateriaali (mm. kaavakartta ja -selostus sekä havainne- ja selvitysaineistot): 

https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8612
https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8611
https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8610

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamon internet -sivut:

https://www.keskuspuhdistamo.fi/
 

Sivun alaosasta löytyy liitteenä mm:

 • Kokouskutsu lunastustoimituksen alkukokoukseen (27.8.2019 klo 9.30 Attila -virastotalossa, Attilan auditorio (1. krs), Yliopistonkatu 38).
 • Treen kaupungin toimitushakemus
 • Osa keskeisestä asemakaavamateriaalista
 • Aalto-Yliopiston Insinööritieteiden korkeakoululle tehty diplomityö: Mäkilä Pia: "Kiinteistön omistusoikeuden ulottuvuus - korvauskysymykset maanalaisten alueiden lunastuksissa (20.8.2018)".
 • Maanmittauslaitoksen Motiva Oy:ltä tilaama selvitys koskien ennen kaikkea Espoon Länsimetro -hanketta: "Maalämpömahdollisuuksien menetys lunastustilanteessa (21.11.2018)"

Mm. toimituspöytäkirjoja ja kiinteistökohtaista asiakirjaa (Lunastettava omaisuus -asiakirja) ei EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR / 25.5.2018) takia voi julkaista näillä verkkosivuilla

Lunastustoimituksen toimitusinsinööri ja lunastustoimikunnan puheenjohtaja:

Petteri Lauronen, Maanmittauslaitos, 040 722 7090, petteri.lauronen@maanmittauslaitos.fi ja turvaviestillä osoitteesta https://turvaviesti.maanmittauslaitos.fi/

Lunastaja

Toimituksen hakijana on Tampereen kaupunki. Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n kanssa on neuvoteltu,​ että kaupunki hakisi maankäyttö- ja rakennuslain 96 §:ssä tarkoitettua lunastusta ja yleistä tarvetta varten lunastettu käyttöoikeus luovutettaisiin myöhemmin toimintaa harjoittavalle yhtiölle.

Alla liitteenä Tampereen kaupungin toimitushakemus ja siihen liittyvä Ympäristöministeriön ohjeistus toimituksen hakemiseksi.

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n yhteystiedot:

 • https://www.keskuspuhdistamo.fi/yhteystiedot/

Lunastuksen kohde

Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon tarvitsemien maanalaisten viemäritunnelien ja niiden maanalaisten suojavyöhykkeiden käyttöoikeuden lunastus maankäyttö- ja rakennuslain 96 §:n perusteella Tampereella välillä Sulkavuori-Vihilahti. Sulkavuoren päässä ensimmäisenä kohdekiinteistönä on kaupungin yleinen alue 837-306-9901-0 (Rautaharkon kadut, Lempääläntie). Vihilahdessa ensimmäisenä kohdekiinteistönä on yhteinen vesialue 837-876-2-0.

Kyse on Sulkavuoren keskuspuhdistamolle rakennettavasta jätevesien siirto- / tulotunnelista ja puhdistettujen jätevesien purkutunnelista. Siirto-/ tulotunnelissa sijaitsee myös kulkuväylä huoltoliikenteelle. Rantaperkiönkadulla ja Veturikadulla kaupungin omistamien katualueiden kohdalla rakennetaan myös kallioreiät maan pinnalle siirtoviemäriä varte. Viemäritunnelit ovat n. 5 - 6 m leveitä ja n. 6 m korkeita, leveys on jätevseien siirto- / tulotunnelissa kuorma- ja muiden huoltoajoneuvojen kääntöpaikoilla leveämpi. Viemäritunnelit sijaitsevat muutaman kymmenen metrin syvyydessä maan pinnan ja myös kalliopinnan alla, suurelta osin n. 23 metrin vaakaetäisyydellä toisistaan.

 • Viemäritunnelien maanalaisen suojavyöhykkeen leveys on asemakaavassa suurelta osin n. 88 metriä. Sulkavuoresta Vihilahtea kohti tultaessa suurin piitein Sarankulmakadun ja Rantaperkiönkadun risteyksessä alkaa suojavyöhyke levenemään siten, että Vihilahden ranta-alueilla se on leveimmillään n. 200 metriä leveä (samalla jätevesien siirto-/tulotunneli ja purkutunneli erkanevat toisistaan). Sulkavuorta kohti tultaessa suojavyöhyke alkaa levenemään moottoritien jälkeen ja on Lempääläntien kohdalla leveimmillään n. 190 metriä leveä. 
 • Viemäritunnelien yläpuolisen ja maanalaisen suojavyöhykkeen korkeus on 20 metriä.
 • Viemäritunnelien maanalaisen suojavyöhykkeen yläosa sijaitsee lähimmillään 7 metrin päässä maan pinnasta, suurelta osin suojavyöhykkeen yläosa sijaitsee 7 - 11 metrin syvyydessä
 • Viemäritunnelien maanalaisten suojavyöhykkeiden horisontaalinen (vaakasuuntainen) asema ilmenee alustavalta toimituskartalta sekä asemakaavakartoilta 8612, 8611 ja 8610, jotka tämän verkkosivun alalaidan liitteissä. 
 • Viemäritunnelien maanalaisten suojavyöhykkeiden vertikaalinen (pystysuuntainen) asema ilmenee asemakaavojen 8612, 8611 ja 8610 havainneaineistosta (pituus- ja poikkileikkaus -havainnepiirrokset), jotka tämän verkkosivun alalaidan liitteissä.

Kyse on pysyvistä maanalaisista käyttöoikeuksista ja käytönrajoituksista maanalaisessa tilassa. 

 • Maapohjan omistus jää edelleen maanomistajalle
 • Samoin erityisen oikeuden haltijoiden (esim. maanvuokraoikeus) oikeudet säilyvät.

Lunastuksen kohteen asemakaavojen mukaiset käytönrajoitukset

Lunastuksen perustana on maanalainen asemakaava no 8612, asemakaavan muutos no 8611 sekä asemakaavan muutos no 8610, jotka Tampereen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.5.2017 ja jotka ovat saaneet lainvoiman. Asemakaavan mukaiset lunastuksen kohteen käyttöoikeuden rajoitukset on esitetty asemakaavamääräyksissä, jotka ilmenevät kaavakartalta ja on selostettu myös kaavaselostuksessa. 

Asemakaavamateriaali (mm. kaavakartta, -määräykset ja -selostus sekä havainne- ja selvitysaineistot): 

https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8612
https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8611
https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8610

Asemakaava-aineistoa (mm. havainneaineisto tunneleista ja niiden maanalaisista suojavyöhykkeistä) löytyy myös tämän verkkosivun alalaidan liitteistä.

Asemakaavan mukaisen ma/sv-ET-alueen (Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevan maanalaisen rakentamisen alue suojavyöhykkeineen) keskeinen käytön- / toimenpiderajoitusmääräys (myös muita määräyksiä):

 • "Toimenpiderajoitus: Alueen merkittävä maanpäällinen kuormittaminen sekä maa- tai kallioperään kajoavat toimenpiteet, kuten louhinta, mittava maankaivuu, porakaivojen tai maalämpöjärjestelmien rakentaminen, edellyttävät maanalaisiin tiloihin, rakenteisiin tai laitteisiin kohdistuvien vaikutusten selvittämistä sekä näiden omistajan/haltijan kuulemista."
 • "Uusien pora-/lämpökaivojen sijoittaminen ma/sv-ET- alueelle voidaan kalliotekniseen selvitykseen perustuen sallia sen jälkeen, kun maanalaiset tilat ja tunnelit on rakennettu. Sijoittuminen on selvitettävä tapauskohtaisesti kaavan sallimat laajennusvaraukset huomioon ottaen." Alkuperäisen lunastuslupahakemuksen mukaan Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy voi lieventää kiinteistökohtaisesti käytönrajoitusta, mikäli kallioteknisessä tarkastelussa voidaan osoittaa tunnelin rakenteita vaarantamaton toteutus.

Lunastustoimituksen tarkoitus ja toimitusmenettely

Kyseessä on maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 96 §:n mukainen käyttöoikeuden lunastustoimitus, jossa sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslain 103 §:n nojalla lähes kaikilta osin lunastuslakia (laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 603/1977).

 • Maankäyttö- ja rakennuslain 96 § antaa kunnalle oikeuden lunastaa ilman erityistä lupaa alueet, jotka on asemakaavassa osoitettu yleiseksi alueeksi tai muutoin kunnan tarpeisiin. Sama oikeus on myös silloin, kun lunastamalla rajoitetaan kiinteistön käyttöoikeutta alueella, joka asemakaavassa on osoitettu kunnan, kuntayhtymän tai valtion tarpeisiin maanalaista rakentamista varten.

Lunastuksella haetaan pysyvää käyttöoikeutta asemakaavoissa no:t 8612 ja 8611 osoitettujen yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien maanalaisen rakentamisen alueisiin ja niihin liittyviin maanalaisiin suojavyöhykkeisiin (ma/sv-ET). Sulkavuoressa Lempääläntien kohdalla asiaan liittyy myös asemakaava no 8610. Kyse on lunastamalla tapahtuvasta kiinteistöjen käyttöoikeuden rajoittamisesta maanalaisessa tilassa lianvoiman saaneiden asemakaavojen ja niiden asemakaavamääräysten mukaisesti, jotta Sulkavuoren keskuspuhdistamon tulo- ja purkuviemärien rakentaminen ja käyttäminen välillä Sulkavuori - Vihilahti on mahdollista

 • Kyse on pysyvistä maanalaisista käyttöoikeuksista ja käytönrajoituksista, maapohjan omistus jää edelleen maanomistajalle. Samoin erityisen oikeuden haltijoiden (esim. maanvuokraoikeus) oikeudet säilyvät.

Lunastusmenettelyssä ei tutkita lunastuksen tarkoituksenmukaisuutta maankäytön tai minkään muunkaan seikan kannalta, vaan nämä kysymykset on käsitelty asemakaavojen laatimisen yhteydessä ja tulleet lopullisesti ratkaistuksi asemakaavojen saadessa lainvoiman. (Ekroos, Majamaa: Maankäyttö ja rakennuslaki, 2018, s. 541)

Maanalaisten tilojen osalta asemakaavalla aikaansaatava aluevaraus ei ole riittävä, vaan sen lisäksi hankkeen toteuttajan tulee saada lunastamalla

 • sekä oikeusperuste hankkeen toteuttamiseen toisen kiinteistön alapuolelle
 • että suojaa maanpinnan omistajan tai erityisen oikeuden haltijan sellaisilta toimenpiteiltä, jotka vaarantaisivat tuon maanalaisen tilan käyttöä. 

Nämä välttämättömät asiat ovat saatavissa siten, että maanalaisen tilan toteuttaja hankkii lunastusteitse oikeuden, jolla rajoitetaan maanomistajan ja / tai erityisen oikeuden haltijan käyttöoikeutta maanalaiseen tilaansa siltä osin kuin mikä on tarpeen maanalaisen hankkeen toteuttamiseksi. (Ekroos, Majamaa: Maankäyttö ja rakennuslaki, 2018, s. 543)

Lunastustoimituksesta tehdään myös käytönrajoitusmerkinnät kiinteistörekisteriin ja kiinteistörekisterikartalle (mm. käytönrajoitusalueen sijainti sekä käyttöoikeusmerkintä kiinteistöjen rekisteritietoihin).

Samoin tässä lunastustoimituksessa käsitellään käyttöoikeuden lunastuksesta ja viemäritunnelien rakentamisesta aiheutuvat korvauskysymykset. 

 • Maanomistaja tai kiinteistön erityisen oikeuden haltija (esim. maanvuokraoikeus) on oikeutettu saamaan tässä lunastustoimituksessa määrättävän täyden korvauksen, mikäli viemäritunnelien rakentaminen ja / tai viemäritunneleita ja niiden suojavyöhykkeitä koskevat maanalaiset käytönrajoitukset aiheuttavat maanomistajalle tai kiinteistön erityisen oikeuden haltijalle (esim. maanvuokraoikeus) taloudellisia menetyksiä.
 • Korvausten määräämisessä sovelletaan lunastuslakia (laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 603/1977 29 - 49 §:t)

Lunastustoimituksen asiat käsitellään ja ratkaistaan kahdessa tai useammassa toimituskokouksessa toimitusinsinöörin johdolla ja virkavastuulla. Toimituksessa käsiteltävät asiat ratkaistaan toimitusinsinöörin ja kahden uskotun miehen (lunastustoimikunta) päätöksillä paitsi silloin, kun asianosaisilla on oikeus sopia käsiteltävästä asiasta (pääsääntö) ja tällainen sopimus asianosaisten välillä syntyy.

 • Lunastustoimikunta (toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä) on riippumaton lunastajasta sekä asianosaisista ja toimii puolueettomana tahona.
 • Ennen lopullista päätöksentekoa toimitusinsinööri mm. esittää asioihin liittyvät säädökset ja niiden vakiintuneet tulkintalinjat, esittää muut tarpeelliset taustaselvitykset ja mahdolliset viranomais- ja asiantuntijalausunnot sekä kuulee asianosaisia.

Lunastustoimituksesta on yleisinfoa liitteen esitteessä

Toimituksen alkukokous ja ennakkohaltuunottopäätös 27.8.2019

Toimituksen alkukokous pidettiin tiistaina 27.8.2019 klo 9.30 Attila-virastotalossa, Attilan auditoriossa (1. krs). Yliopistonkatu 38, Tampere. Asianosaisille lähetetty kokouskutsu alla liitteenä.

Lunastustoimituksen alkukokouksessa 27.8.2019 selostettiin mm. lunastustoimituksen sisältöä ja menettelyä, rakennushanketta, aikatauluja sekä korvauskysymyksiä. 

Lunastustoimituksen alkukokouksessa 27.8.2019 lunastustoimikunta (toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä) teki päätöksen:

 • kaupungin lunastusoikeudesta (lunastamisen edellytykset, maankäyttö- ja rakennuslaki 96 §) ja
 • oikeudesta lunastusta varten tarvittavien alueiden ja oikeuksien ennakkohaltuunottoon (lunastuslain 6. luku). 

Lunastustoimikunta päätti, että lunastuksen kohteella asemakaavojen mukaiset tarvittavat maanalaiset alueet ja oikeudet otetaan lunastajan (Tampereen kaupunki / Tampereen Seudun keskuspuhdistamo) haltuun välittömästi 27.8.2019.

 • Ennakkohaltuunotto antoi lunastajalle mm. oikeuden aloittaa viemäritunneleiden rakentamisen heti haltuunotosta.
 • Lunastustoimikunta päätti, että Lunastaja (Tampereen kaupunki / Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo) saa pitää ja kuljettaa pois viemäritunneleista louhittavan kiviaineksen ja muun mahdollisen maa-aineksen 

Viemäritunnelien rakentaminen

Viemäritunnelit on rakennettu vuosien 2019 – 2022 aikana. Kyseisten viemäritunnelien rakentaminen (mm. louhintatyö) on valmistunut kaikilta oleellisilta osin.

Toimitusinsinöörin tietojen mukaan ei mitään yksityistä omaisuutta ole tarvinnut poistaa maan pinnalta viemäritunnelien rakentamisen takia.

 • Vihilahden alueella poistettiin kaupungin omistamilta rakentamattomilta alueilta puustoa jätevesien siirto- / tulotunnelin huoltoliikenteen ulostuloalueella sekä Hatanpään valtatielle johtavalla ajoyhteysalueilla.

Viemäritunnelien louhintatyön ympäristövaikutuksia seurattiin mm.:

 • pohjaveden pinnan mittauksin,
 • olemassa olevien maalämpöjärjestelmien (maalämpökaivo) kapasiteetin mittauksin ennen ja jälkeen rakentamisen
 • kiinteistökatselmuksin ennen ja jälkeen rakentamisen (n. 100 - 150 metrin etäisyydelle tunneleista). Muutamiin rakennuksiin asennettiin mm. ns. painumapultteja, joilla seurattiin epätodennäköistä ja ei-toivottavaa räjäytysten aiheuttamaa mahdollista rakennusten painumista.
 • tärinäseurannalla mittauspisteissä, jotka muuttuivat louhinnan etenemisen mukana.

Mahdolliset korvausvaatimukset toimitusinsinöörille 30.11.2023 mennessä

Kiinteistön omistaja tai erityisen oikeuden haltija (esim. maanvuokraoikeus) on oikeutettu saamaan tässä lunastustoimituksessa määrättävän täyden korvauksen, mikäli viemäritunnelien rakentaminen ja / tai viemäritunneleita ja niiden suojavyöhykkeitä koskevat maanalaiset käytönrajoitukset aiheuttavat maanomistajalle tai kiinteistön erityisen oikeuden haltijalle (esim. maanvuokraoikeus) taloudellisia menetyksiä.

 • Menetysten korvaamisessa lähtökohtana on täyden korvauksen periaate, millä tarkoitetaan sitä, ettei kenenkään varallisuusasema muutu lunastuksen lopputuloksena (lunastuslaki 29 §). Kenenkään varallisuusasema ei saisi huonontua, mutta ei myöskään parantua lunastuksen yhteydessä.
 • Korvausten määräämisessä sovelletaan lunastuslakia (laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 603/1977 29 - 49 §:t). Lunastuskorvaus muodostuu kohteen- ja haitankorvauksesta sekä vahingon-/kustannustenkorvauksesta sen mukaan kuin lunastuslaissa säädetään.

Kaikki muut paitsi sopimuksin jo hoidetut korvaukset määrätään lunastustoimituksessa. Lunastustoimikunta (toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä) voi määrätä vain rahassa maksettavia korvauksia, ei esim. työsuorituksia. Pääsääntöisesti korvaukset määrätään perusteluineen lunastustoimituksen loppukokouksessa.

Suomessa on vasta vähän toimitus- ja korvauskäytäntöä tunnelihankkeita koskevista maanalaisista käyttöoikeuden lunastustoimituksista.

 • Kohteenkorvauksia ei ole tunnelihankkeissa määrätty.
 • Haitankorvausta voidaan vaadittaessa määrätä, jos käytönrajoitukset aiheuttavat jollekin kiinteistölle py-syväisluonteista haittaa, joka näkyy selvästi kiinteistön arvon alenemisena. Haitankorvauksia on harvoin määrätty tunnelihankkeissa ja haittoihin liittyy sietovelvollisuus (korvauskynnys). Varsinkin kaupunkien taaja-asutusalueilla on siedettävä muutoksia korvauksetta. 
 • Vahingon- ja kustannusten korvauksia voidaan vaadittaessa määrätä esim. räjäytyksen aiheuttamasta halkeamasta rakenteessa. Tärinä- ja räjäytysvahingoissa sovelletaan lakia ympäristövahinkojen korvaamisesta (737 / 1994). Todennäköinen syy-yhteys (räjäytyksiin) on ollut riittävä peruste korvauksen mää-räämiselle (Ympäristövahinkolaki 3 §). 
 • Rakentamisesta aiheutuneet työmaikaiset vahingot korjaa tai korvaa lähtökohteisesti urakoitsija. Vahinkoa kärsineen on syytä ottaa välittömästi yhteys työmaan edustajaan. Mikäli vahinkoja jää korjaamatta tai niistä ei päästä sopimukseen, vaatimukset tulee viime kädessä esittää tässä lunastustoimituksessa.
 • Oikeudenvalvontakuluja, jotka aiheutuvat tästä lunastustoimituksesta 2019-605930, voidaan vaadittaessa korvata lunastuslain 82 §:n nojalla ja puitteissa. Lunastuslaki 82.1 §: "Välttämättömät kustannukset, jotka lunastettavan omaisuuden omistajalle ovat aiheutuneet hänen oikeutensa valvomisesta lunastustoimituksessa tai haltuunottokatselmuksessa, on määrättävä hakijan maksettavaksi. Kustannusten määrää arvioitaessa on otettava huomioon ansion menetys, matkakustannukset sekä tarvittavien selvitysten laatu ja laajuus samoin kuin asiamiehen käyttämisen tarve."

Lunastuskorvauksille määrätään 6 %:n vuotuinen korko lunastettavien alueiden haltuunotosta eli tässä tapauksessa 27.8.2019 alkaen korvauksen maksamiseen asti.

Tällaisessa tunnelihankkeessa on asianosaisten tärkeä esittää toimitusinsinöörille näkemyksensä lunastuksen ja lunastushankkeen mahdollisesti aiheuttamista haitoista, vahingoista ja kustannuksista, sillä muuten ei toimitusinsinööri tod. näk. saa tietoon tällaista menetystä. ”Normaaleissa” maanpäällisissä omistus- tai käyttöoikeuden erilaisissa lunastustoimituksissa määrää lunastustoimikunta mm. kohteenkorvaukset viran puolesta lunastuksen kohteen omistajille ja erityisen oikeuden haltijoille.

 • Lunastuksen kohteen ulkopuolisten kiinteistöjen omistajille ja muille henkilöille korvauksia voidaan määrätä vain vaatimuksesta, jos lunastuksesta tai lunastuksella toteutettavasta ”yrityksestä” (tässä tapauksessa viemäritunnelit ja niiden rakentaminen) aiheutuu merkittävää haittaa tai vahinkoa (lunastuslaki 38 §).
 • Myös oikeudenvalvontakuluista on korvauksen saamiseksi aina esitettävä vaatimus. Lunastuslain 82 §:n mukaan maanomistajalla on oikeus saada korvaus myös välttämättömistä edunvalvontakustannuksista mitä hänelle on aiheutunut etujensa valvomisesta lunastustoimituksessa. 

Alla liitteenä on erillinen korvausvaatimuslomake, jossa on ohje mahdollisen korvausvaatimusten tekemiseksi ja lähettämiseksi toimitusinsinöörille 30.11.2023 mennessä, sekä lisäinfoa korvauksista

 • Mahdollisen kirjallisen korvausvaatimuksen voi hyvin tehdä ilman liitteen lomaketta vapaamuotoisesti ja lähettää sen esim. sähköpostilla tai turvaviestillä allekirjoittaneelle (petteri.lauronen@maanmittauslaitos.fi, turvaviestillä osoitteesta https://turvaviesti.maanmittauslaitos.fi/)

Lunastustoimikunnan korvauskatselmus

Kun mahdolliset kirjalliset korvausvaatimukset on (määräaikaan 30.11.2023 mennessä) saatu, pitää lunastustoimikunta toimitusinsinöörin valmistelusta mahdollisesti katselmuksen maastossa ja / tai rakennuksessa. Mahdollisesta katselmuksesta ilmoitetaan tarvittaessa asianosaisille ja lunastajalle (Tampereen kaupunki ja Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy).

 • Mahdollisen maastokatselmuksen jälkeen annetaan lunastajalle (Tampereen kaupunki ja Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy) mahdollisuus lausua kirjallinen vastine (määräaikaan mennessä) saapuneisiin korvausvaatimuksiin (mahdollisesti vastine saatu jo ennen korvauskatselmusta).

Korvaus ym. päätökset toimituskokouksessa

Lunastustoimikunnan (toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä) ratkaisut mm. lunastuksen tarkasta kohteesta ja korvauskysymyksistä sekä muista mahdollisista toimitukseen kuuluvista asioista annetaan ja selostetaan toimituksen loppukokouksessa (tod. näk. 2. toimituskokous) aikaisintaan talvella 2024 (todennäköisesti myöhemmin).

 • lunastustoimituksen jatkokokouksesta (2. toimituskokous) tiedotetaan erikseen asianosaisille postitettavalla ja / tai sähköpostilla lähetettävällä kokouskutsulla. Lisäksi toimituksen loppukokouksesta julkaistaan kuulutus Aamulehdessä. Toimitus pyritään lopettamaan seuraavassa toimituskokouksessa.

Toimituksen asiakirjat

Toimituksen asiakirjoina laaditaan mm. seuraavat asiakirjat:

 • kutsukirjeet toimituskokouksiin ja maastokatselmuksiin 
 • toimituspöytäkirja toimituskokouksista sekä mahdolliset pöytäkirjan liitteet 
 • kiinteistökohtainen asiakirja (Lunastettava omaisuus ja korvaukset -asiakirja). Kiinteistökohtaisesta asiakirjasta tulee ilmenemään mm. kyseisen maanalaisen käytönrajoitusalueen (viemäritunneleiden suojavyöhykkeet) horisontaalinen (vaakasuuntainen) kiinteistökohtainen pinta-ala. 
 • tiedote korvauksista ja korvausvaatimusmahdollisuudesta (liitteenä). 
 • toimituskartta (liitteenä). Toimituskartalta ilmenee mm. kiinteistörajojen ja kyseisen maanalaisen käytönrajoitusalueen (viemäritunneleiden suojavyöhykkeet) horisontaalinen (vaakasuuntainen) sijainti.

Näitä asiakirjoja viedään myös osittain tämän lunastustoimituksen verkkosivuille http://www.maanmittauslaitos.fi/TN2019-605930. Mm. toimituspöytäkirjoja ja kiinteistökohtaista asiakirjaa (Lunastettava omaisuus -asiakirja) ei EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR / 25.5.2018) takia voi julkaista näillä verkkosivuilla

Em. asiakirjat sekä pöytäkirjan muut mahdolliset liitteet arkistoidaan myös sähköisesti Maanmittauslaitoksen arkistosäännön mukaisesti pysyvästi säilytettävinä toimitusasiakirjoina, kun toimitus saavuttaa lainvoiman. Tämän jälkeen näistä toimitusasiakirjoista saa kopioita Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelupisteistä.

Toimituksen lopettamisen (loppukokouksen) jälkeen n. kahden viikon päästä lähetetään valitusaikana toimituksen asiakirjaotteet postitse ja / tai sähköpostitse niille tiedossa oleville asianosaisille, joita lunastustoimikunnan ratkaisut oleellisesti koskevat. 

Toimituksen loppukokouksen lopuksi selostetaan läsnä oleville asianosaisille kiinteistökohtaista asiakirjaa ja tarvittaessa toimituskarttaa. Tällöin kiinteistökohtaisesta asiakirjasta ja toimituskartasta voi esittää kysymyksiä myös toimitusinsinöörille.

Muutoksenhakumahdollisuus lunastustoimituksessa tehtyihin ratkaisuihin

Tässä käyttöoikeuden lunastustoimituksessa 2019-605930 tehtyihin ratkaisuihin saa hakea muutosta kirjallisella valituksella maaoikeutena toimivalta Kanta-Hämeen käräjäoikeudelta (Hämeenlinna).

 • Valitusaika (30 pv) alkaa toimituksen päättymisajankohdasta, joka on 2 viikkoa toimituksen loppukokouksesta (joka pidetään aikaisintaan talvella 2024).
 • Valitusasian käsittelystä maaoikeudessa peritään yleensä 530 euron oikeudenkäyntimaksu.
 • Maaoikeuden päätökseen saa edelleen hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta, jos se myöntää valitusluvan.
 • Toimitus saavuttaa lainvoiman valitusajan päätyttyä niiltä osin, kun lunastustoimikunnan ratkaisuihin ei ole haettu valittamalla muutosta. Mahdollisten valitusten alaisten ratkaisujen osalta toimitus saavuttaa lainvoiman, kun mahdollinen muutoksenhaku on lopullisesti ratkaistu.
 • Muutoksenhakuohjeet käyvät ilmi toimituksen lopettamisen jälkeen n. kahden viikon päästä lähetettävästä kirjallisesta valitusosoituksesta, joka lähetetään asianosaisille muiden asiakirjaotteiden mukana.
 • Alkukokouksessa 27.8.2019 annettuihin päätöksiin - mm. ennakkohaltuunottopäätökseen ja päätökseen kaupungin lunastusoikeudesta - ei ole saanut erikseen hakea valittamalla muutosta kesken lunastustoimituksen

Yhteystietoja

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n yhteystiedot:

 • https://www.keskuspuhdistamo.fi/yhteystiedot/

Lunastustoimituksen toimitusinsinööri: Petteri Lauronen Maanmittauslaitos, Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere. Puh. 040 722 7090, petteri.lauronen@maanmittauslaitos.fi