Hyppää pääsisältöön

Voimansiirtoalueen käyttöoikeuden lunastustoimitus 2019-613249, Nokialla 110 kV:n maanalainen voimajohtokaapeli Harjuniitty - Kankaantaka

Toimitusnumero
2019-613249
Toimituslaji
Lunastustoimitus
Kunta
Nokia

Tälle sivulle päivitetään lunastustoimitusta koskevia asioita ja tuodaan mm. kartta-aineistoa näkyville.

Sivun ala-osasta löytyy liitteenä mm.:

 • Tiedote asianosaisille 11.9.2023 ja ohje korvausvaatimuksen tekemiseksi
 • 6-osainen alustava toimituskartta (A3, mittakaava 1:2000) toimituksen kohteesta sekä karttaselite. Alustavalta toimituskartalta ilmenee mm. voimajohtokaapelin 6 m leveä käytönrajoitusalue keltaisella värityksellä (keskilinja violettina viivana) ja työnaikaiset reunavyöhykkeet (2 x 4 m) vihreällä värityksellä.
 • Maanmittauslaitoksen 20.8.2019 myöntämä lunastuslupa (MML 3263/03 04/2019). Lunastusluvasta ilmenee mm. Lunastajalle, Elenia Oy:lle, myönnetyt oikeudet ja kiinteistöjä koskevat käytönrajoitukset.
 • Yleisesite voimansiirtoalueen lunastustoimituksesta. Esitteessä on osin sellaisia kirjauksia, jotka koskevat vain ilmajohtoja (ei kaapeleita).
 • Poikkileikkauskuva maan allle rakennetusta voimajohtokaapelista ja sen käytönrajoitusalueista.

Tämän voimansiirtoalueen lunastustoimituksen kiinteistökohtaista asiakirjaa (Lunastettava omaisuus ja korvaukset -asiakirja) ja mm. toimituspöytäkirjaa toimituskokouksista ei EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR / 25.5.2018) takia voi julkaista toimituksen verkkosivuilla

Lunastustoimituksen toimitusinsinööri ja lunastustoimikunnan puheenjohtaja

Petteri Lauronen, Maanmittauslaitos, 040 722 7090, petteri.lauronen@maanmittauslaitos.fi ja turvaviestillä osoitteesta https://turvaviesti.maanmittauslaitos.fi/

Lunastaja

Elenia Oy. Lunastajan yhteyshenkilönä Elenia Oy:n Antti Kivirinta, puh. 040 620 7418, antti.kivirinta@elenia.fi.

Lunastuksen kohde ja Lunastustoimituksen tarkoitus

Kyse on uudesta 110 kV:n voimajohtokaapelista Harjuniityn sähköaseman ja Leppäkorven sähköaseman välillä Nokialla. Voimajohtokaapeli on sijoitettu maan alle n. 2 m syvään kaivantoon. Kaapelireitin pituus on n. 4 km ja se sijaitsee suurelta osin Rounionkadun tai sen laita-alueiden kohdalla. Uuden voimajohtokaapelin sijainti ilmenee alustavalta toimituskartalta, joka löytyy tämän verkkosivun alalaidan liitteistä.

 • Elenia Oy:n toimesta on rakennettu kyseinen uusi voimajohtokaapeli vuosien 2020 - 2022 aikana perustuen kirjallisiin sopimuksiin kaikkien maanomistajien ja vuokraoikeuden haltijoiden kanssa. Voimajohtokaapelin rakentaminen on valmistunut joulukuussa 2022.

Voimajohto-alueen lunastuksessa on kyse johtoalueen käyttöoikeuden lunastamisesta ja kiinteistön käytön rajoituksesta, joka mahdollistaa johdon rakentamisen, käytön ja kunnossapidon.

Lunastus ja lunastuslain (laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 603/1977) mukainen lunastustoimitus perustuu Maanmittauslaitoksen lunastuslain 4 §:n perusteella 20.8.2019 myöntämään lunastuslupapäätökseen (MML 3263/03 04/2019), joka on saanut lainvoiman. Lunastuslupapäätös löytyy tämän verkkosivun alalaidan liitteistä.

 • Lunastuslupapäätökseen on kirjattu mm. lunastajalle (Elenia Oy) myönnetyt oikeudet ja kiinteistöjä koskevat käytönrajoitukset.
 • Miltään osin nyt ei lunasteta mistään kiinteistöstä omistusoikeudella, vaan kyse on käyttöoikeuden lunastuksesta Elenia Oy:lle sekä käyttöoikeuksien tuomista käytönrajoituksista kiinteistöjen omistajille ja erityisen oikeuden haltijoille (esim. maanvuokraoikeus).
 • Lunastuslupaan on sisältynyt myös oikeus tarvittavien alueiden ja oikeuksien ennakkohaltuunottoon

Lunastuslain (laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 603/1977) mukaisessa lunastustoimituksessa käsitellään lunastusluvan mukaisesti ja lunastusluvan mukaisilla alueilla:

 • 6 metriä leveä kiinteistöjen käyttöoikeuden supistus (rakentamisen aikana käyttöoikeuden supistus on ollut 14 metriä) Elenia Oy:n sopimuksilla rakentaman 110 kV voimajohtokaapelin kohdalla ja
 • näistä käyttöoikeuden supistuksista johtuvat korvauskysymykset. Kiinteistön omistaja tai erityisen oikeuden haltija (esim. maanvuokraoikeus) on oikeutettu saamaan tässä lunastustoimituksessa määrättävän täyden korvauksen, mikäli voimajohtokaapelin rakentaminen ja sen tuomat käytönrajoitukset aiheuttavat lunastuksen kohteen maanomistajalle tai erityisen oikeuden haltijalle taloudellisia menetyksiä. Myös se, jolta ei lunasteta omaisuuden käyttöoikeutta (esim. naapurikiinteistön omistaja), voi saada vaadittaessa korvausta, jos voimajohtokaapelin rakentamisesta ja sen tuomasta käytönrajoitusalueesta aiheutuu merkittävää haittaa tai vahinkoa

Lunastustoimituksen päätyttyä merkitään lunastajan (Elenia Oy) 6 metriä leveä käyttöoikeus erityisenä oikeutena kiinteistörekisteriin (käyttöoikeusmerkintä kiinteistöjen rekisteritietoihin) ja sijainti kiinteistörekisterikartalle.

Alla liitteenä on alustava 6-osainen toimituskartta (A3, mittakaava 1:2000), jossa 6 m leveä käytönrajoitusalue on merkitty keltaisella värityksellä (keskilinja violettina viivana), työnaikaiset reunavyöhykkeet (2 x 4 m) vihreällä värityksellä.
 

Toimitusmenettely ja sovellettava lainsäädäntö

Kyse on lunastuslain (laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 603/1977) mukaisesta käyttöoikeuksien lunastustoimituksesta. Myös korvausten määräämisessä sovelletaan lunastuslakia.

Lunastustoimituksen asiat käsitellään ja ratkaistaan yhdessä tai useammassa toimituskokouksessa toimitusinsinöörin johdolla ja virkavastuulla. Toimituksessa käsiteltävät asiat ratkaistaan toimitusinsinöörin ja kahden uskotun miehen (lunastustoimikunta) päätöksillä paitsi silloin, kun asianosaisilla on oikeus sopia käsiteltävästä asiasta (pääsääntö) ja tällainen sopimus asianosaisten välillä syntyy.

 • Lunastustoimikunta (toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä) on riippumaton lunastajasta sekä asianosaisista ja toimii puolueettomana tahona.
 • Ennen päätöksentekoa toimitusinsinööri mm. esittää asioihin liittyvät säädökset ja niiden vakiintuneet tulkintalinjat, esittää muut tarpeelliset taustaselvitykset ja mahdolliset viranomais- ja asiantuntijalausunnot sekä kuulee asianosaisia. Asianosaisten kuuleminen tapahtuu suullisesti toimituskokouksissa ja kirjallisesti 11.9.2023 lähetetyllä tiedotteella ja sen liitteillä (mahdollisuus tehdä kirjallisia korvausvaatimuksia 31.10.2023 mennessä).

Mahdolliset korvausvaatimukset toimitusinsinöörille 31.10.2023 mennessä

Kiinteistön omistaja tai erityisen oikeuden haltija (esim. maanvuokraoikeus) on oikeutettu saamaan tässä lunastustoimituksessa määrättävän täyden korvauksen, mikäli voimajohtokaapelin rakentaminen ja sen tuomat käytönrajoitukset aiheuttavat lunastuksen kohteen maanomistajalle tai erityisen oikeuden haltijalle taloudellisia menetyksiä.

 • Menetysten korvaamisessa lähtökohtana on täyden korvauksen periaate, millä tarkoitetaan sitä, ettei kenenkään varallisuusasema muutu lunastuksen lopputuloksena (Lunastuslaki 29 §).

Kaikki muut paitsi sopimuksin jo hoidetut korvaukset määrätään tässä lunastustoimituksessa. Lunastustoimikunta (toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä) voi määrätä vain rahassa maksettavia korvauksia, ei esim. työsuorituksia. Pääsääntöisesti korvaukset määrätään perusteluineen toimituksen loppukokouksessa.

Elenia Oy:n toimesta on rakennettu kyseinen uusi voimajohtokaapeli vuosien 2020 - 2022 aikana perustuen kirjallisiin sopimuksiin kaikkien maanomistajien ja vuokraoikeuden haltijoiden kanssa. Näissä sopimuksissa on myös sovittu

 • korotuksesta lunastustoimituksessa määrättävään lunastuskorvaukseen sekä
 • 6 %:n vuotuisesta korosta määrätylle lunastuskorvaukselle ”laskettuna alueen haltuunottamisesta ko. kiinteistön osalta”

Lunastuksen kohteena olevien kiinteistöjen osalta, joiden tiluksilla sijaitsee

 • voimansiirtoalueen 6 metriä leveä käytönrajoitusalue (Lunastusalue käyttöoikeudella, toimituskartalla keltainen väritys) ja / tai
 • työnaikaisen reunavyöhykkeen alue (4 m varsinaisen käytönrajoitusalueen kummallakin puolella, Lunastusalue erityisellä oikeudella työalueeseen, toimituskartalla vihreä alue)

lunastustoimikunta (toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä) määrää ns. kohteenkorvaukset viran puolesta. Läheisten kiinteistöjen omistajille ja muille henkilöille korvauksia voidaan määrätä vain vaatimuksesta, jos lunastuksesta tai lunastuksella toteutettavasta ”yrityksestä” (tässä tapauksessa voimajohtokaapeli ja sen rakentaminen) aiheutuu merkittävää haittaa tai vahinkoa (lunastuslaki 38 §).

 • Asianosaisten on hyvä esittää toimitusinsinöörille näkemyksensä lunastuksen ja lunastushankkeen mahdollisesti aiheuttamista haitoista ja vahingoista, sillä lunastustoimikunta ei voi aina havaita kaikkia aiheutuneita menetyksiä.
 • Myös edunvalvontakustannuksista on korvauksen saamiseksi aina esitettävä vaatimus. Lunastuslain 82 §:n mukaan maanomistajalla on oikeus saada korvaus myös välttämättömistä edunvalvontakustannuksista mitä hänelle on aiheutunut etujensa valvomisesta lunastustoimituksessa.

Liitteenä tämän verkkosivun alalaidassa on erillinen korvausvaatimuslomake, jossa on ohje mahdollisen korvausvaatimusten tekemiseksi ja lähettämiseksi toimitusinsinöörille 31.10.2023 mennessä, sekä lisäinfoa korvauksista.

 • Mahdollisen kirjallisen korvausvaatimuksen voi hyvin tehdä ilman liitteen lomaketta vapaamuotoisesti ja lähettää sen esim. sähköpostilla tai turvaviestillä toimitusinsinöörille (petteri.lauronen@maanmittauslaitos.fi, turvaviestillä osoitteesta https://turvaviesti.maanmittauslaitos.fi/)
 • Yhtään korvausvaatimusta ei määräaikaan mennessä esitetty. 
 • Lunastaja (Elenia Oy) voi halutessaan esittää kirjallisen näkemyksen korvauksista 15.4.2024 mennessä.

Lunastustoimikunnan päätökset toimituskokouksessa 25.4.2024

Lunastustoimikunnan (toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä) ratkaisut mm. lunastuksen tarkasta kohteesta ja korvauskysymyksistä sekä muista mahdollisista lunastustoimitukseen kuuluvista asioista annetaan ja selostetaan toimituskokouksessa 25.4.2024. Alla liitteenä kokouskutsu.

Toimituksen asiakirjat

Toimituksen lopettamisen (loppukokous) jälkeen n. kahden viikon päästä lähetetään postitse / sähköpostitse tiedossa oleville asianosaisille valitusaikana:

 1. Mahd. saatekirje (infoa mm. korvausten maksatuksesta ja verotuksesta)
 2. Kiinteistökohtainen asiakirja (Lunastettava omaisuus ja korvaukset -asiakirja)
 3. Mahd. ote toimituspöytäkirjasta (mm. korvausten yleisperusteet) ja valitusosoitus,
 4. Valitusosoitus, jos haluaa hakea muutosta maaoikeudelta lunastustoimituksessa tehtyihin ratkaisuihin.

Toimituskokouksen lopuksi selostetaan läsnä oleville asianosaisille kiinteistökohtaista asiakirjaa (Lunastettava omaisuus ja korvaukset -asiakirja) ja tarvittaessa toimituskarttaa. Tällöin kiinteistökohtaisesta asiakirjasta ja toimituskartasta voi esittää myös kysymyksiä toimitusinsinöörille.

Em. asiakirjat sekä pöytäkirjan muut mahdolliset liitteet arkistoidaan myös Maanmittauslaitoksen sähköiseen arkistojärjestelmään pysyvästi säilytettävinä toimitusasiakirjoina, kun toimitus saavuttaa lainvoiman. Tämän jälkeen näistä toimitusasiakirjoista saa kopioita Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelupisteistä.

 • Mm. toimituskokousten toimituspöytäkirjoja ja kiinteistökohtaista asiakirjaa (Lunastettava omaisuus ja korvaukset -asiakirja) ei EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR / 25.5.2018) takia voi julkaista tällä verkkosivulla

Muutoksenhakumahdollisuus toimituksessa tehtyihin ratkaisuihin

Tässä voimansiirtoalueen lunastustoimituksessa tehtyihin ratkaisuihin saa hakea muutosta kirjallisella valituksella maaoikeutena toimivalta Kanta-Hämeen käräjäoikeudelta (Hämeenlinna).

 • Valitusaika (30 pv) alkaa toimituksen päättymisajankohdasta 10.5.2024, joka on 2 viikkoa toimituksen loppukokouksesta (joka pidetään 25.4.2024).
 • Valitusasian käsittelystä maaoikeudessa peritään yleensä 530 euron oikeudenkäyntimaksu.
 • Maaoikeuden päätökseen saa edelleen hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta, jos se myöntää valitusluvan.
 • Toimitus saavuttaa lainvoiman valitusajan päätyttyä niiltä osin, kun lunastustoimikunnan ratkaisuihin ei ole haettu valittamalla muutosta. Mahdollisten valitusten alaisten ratkaisujen osalta toimitus saavuttaa lainvoiman, kun mahdollinen muutoksenhaku on lopullisesti ratkaistu.
 • Muutoksenhakuohjeet käyvät ilmi toimituksen lopettamisen jälkeen n. kahden viikon päästä lähetettävästä kirjallisesta valitusosoituksesta, joka lähetetään asianosaisille muiden asiakirjaotteiden mukana.


Yhteystietoja

Tiedustelut voimansiirtokaapelin rakentamiseen liittyen:

 • Lunastajan edustaja, Elenia Oy:n Antti Kivirinta, puh. 040 620 7418 antti.kivirinta@elenia.fi. 

 Lunastustoimituksen toimitusinsinööri ja Lunastustoimikunnan puheenjohtaja:

 • Petteri Lauronen, Maanmittauslaitos, Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere. Puh. 040 722 7090, petteri.lauronen@maanmittauslaitos.fi