Hyppää pääsisältöön

Maantietoimitus, VT4 parantaminen välillä Hartola-Oravakivensalmi, Hartola (pohjoinen)

Toimitusnumero
2020-648442
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Hartola

Ajankohtaista

Alkukokouksessa ilmoitetulla tavalla toimituskäsittelyä jatketaan korvausvaatimuspyynnöllä. Toimituksen 1. vaiheen korvausvaatimuspyynnöt on lähetetty lunastuksen kohteena olevien kiinteistöjen omistajille.

Määräaika korvausvaatimusten jättämiselle

Kaikilla asianosaisilla on mahdollisuus tehdä korvausvaatimus omalta osaltaan kirjallisena sähköpostitse (tai postitse) toimitusinsinöörille 19.2.2021 mennessä. Korvausvaatimukseen tulee kirjata ainakin seuraavat asiat:

1. Toimitusnumero 2020-648442
2. Vaatimuksen esittäjä
3. Kiinteistö, jota vaatimus koskee
4. Vaatimus + korvattava kohde (esim. euroa/neliömetri tai euroa/kpl)
5. Perustelut + muut tarpeelliset asiaan liittyvät tiedot
6. Mahdollinen toive maastokatselmuksesta

HUOM. Lunastuksen kohteena oleville kiinteistöille korvaukset lunastettavasta omaisuudesta määrätään pääsääntöisesti viran puolesta myös ilman vaatimusta. Muille kiinteistöille korvauksia voidaan määrätä vain vaatimuksesta. Mahdollisten muiden kuin maapohjakorvausten osalta maanomistajien kannattaa olla aktiivisia (esim. puutarha-/pihakasvillisuus, mahdolliset rakenteet ja laitteet).

Toimitusinsinööri toimittaa määräajassa tehdyistä korvausvaatimuksista tiedon Uudenmaan ELY-keskukseen vastineen antamista varten. Vastineen antamiselle annetaan erikseen määräaika. Toimitukseen liittyvät korvauspäätökset tehdään ja julistetaan jatko-/loppukokouksessa, joka on tarkoitus pitää keväällä v. 2021.

 

Haltuunottokokous (alkukokous)

Toimituksen haltuunottokokous (alkukokous) pidettiin keskiviikkona 25. marraskuuta 2020 kello 9:00 Hartolan kunnantalolla.

Alkukokouksessa tehtiin alueiden haltuunotto lainvoimaisen tiesuunnitelman mukaisesti (maantielaki 56 §). Haltuunotettavat alueet on esitetty liitteenä olevassa haltuunottokartassa.

Toimitus tehdään ns. kaksivaiheisena toimituksena (maantielaki 65 §). Toimituksen ensimmäisessä vaiheessa suoritetaan alueiden haltuunotto sekä lunastaminen + käsitellään ne kohteenkorvaukset, jotka voidaan kyseisessä toimituksen vaiheessa käsitellä. Tietöiden valmistumisen jälkeen aloitetaan toimituksen toinen vaihe, jossa käsitellään mahdollisten haittojen ja vahinkojen korvaukset. 

Haltuunotettavat kohteet on merkitty maastoon puupaaluin. Muita maastotöitä tullaan tekemään toimituksen kuluessa.

 

Hakemus ja maantietoimituksen tarkoitus

Uudenmaan ELY-keskus on hakenut Maanmittauslaitokselta maantietoimitusta koskien maantien Valtatie 4 (VT4) parantamista välillä Hartola-Oravakivensalmi, Hartola.

Maantietoimituksen tarkoituksena on lunastaa tienpitäjälle tiesuunnitelmassa tietarkoituksiin osoitetut alueet. Toimitus koskee lisäksi uusia yksityisteitä ja laskuojia, sekä työnaikaisia liikennealueita ja varastoalueita. Toimituksessa käsitellään myös asiaan liittyvät korvauskysymykset.

Maantiehanke käsittää noin 12 km matkan maantien VT4 parantamista. Noin 3 km osuudella VT4 siirtyy uudelle tielinjaukselle. Hankkeessa rakennetaan myös rinnakkaisteitä ja uusia maantieyhteyksiä ja korvaavia yksityisteitä ym. 

Tämä toimitus koskee Vt4 parantamishankkeen pohjoisosaa, uudelta tielinjaukselta (81-405-8-80 Ansio ja 81-405-8-16 Ansio 2 väliseltä rajalta) Oravakivensalmelle (Rusintien mt 15056 pohjoisen liittymän kohdalle) saakka, tieosuus 7,1 km - 12,1 km, paaluväli 7100-12100.

 

Korvauksista

Lunastuksen kohteena oleville kiinteistöille korvaukset määrätään pääsääntöisesti viran puolesta myös ilman vaatimusta. Muille kiinteistöille korvauksia voidaan määrätä vain vaatimuksesta.

Kohteiden korvauskysymykset käsitellään pääsääntöisesti toimituksen ensimmäisessä vaiheessa (esim. maapohja, taimikko jne.). Ensimmäisen vaiheen korvauskäsittely aloitetaan keväällä 2021. Kiinteistöjen omistajille toimitetaan kirjeellä korvausvaatimusten määräaika, lähetyksessä on mukana lunastettava omaisuus -asiakirja sekä lunastettavan alueen pinta-ala. Lunastettavalla alueella olevien maa-ainesten korvausvaatimukset saatetaan käsitellä vasta toimituksen 2. vaiheessa, koska tien rakentamisen yhteydessä näkee parhaiten maa-aineksen laadun ja määrän.

Kun tiet on rakennettu, toimituksen 2. vaiheessa käsitellään loput korvausasiat (kohteen-, haitan-, vahingon- ja kustannusten korvaukset). Mahdollisten erityiskohteiden sekä haittojen- ja vahinkojen arvioimiseksi asianosaisten on suotavaa esittää kirjallinen korvausvaatimus. Korvausvaatimusten jättämiselle annetaan määräaika toimituksen 2. vaiheen kokouksissa tien rakentamisen jälkeen. Tienpitäjä antaa vastineensa korvausvaatimuksiin, minkä jälkeen korvauksista päätetään loppukokouksessa.

Tiehankkeen kohdalta on maastotiedot inventoitu etukäteen. Metsän inventoinnin on suorittanut Metsänterä Ky.

 

Jatkotoimenpiteet

Seuraava vaihe on korvausvaatimuspyynnön toimittaminen kiinteistöjen omistajille. Kiinteistöjen omistajille ilmoitetaan kirjallisesti määräaika, jonka kuluessa korvausvaatimukset on tehtävä. Lunastajalle varataan mahdollisuus antaa vastine kiinteistöjen omistajien esittämiin vaatimuksiin. Vastineitten jälkeen korvausasioita käsitellään jatkokouksissa. Jatkokokouksista tiedotetaan erillisillä kirjeillä asianosaisille.

 

Yhteystiedot

Maanmittauslaitos (maantietoimitus): 
- Toimitusinsinööri Tuomas Häkkinen (0400-294555, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi) 
- Maastokartoittaja Jouni Pynnönen (040-8017743, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi)
- Maastokartoittaja Juhani Salonen (040-8017392, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi)

Uudenmaan ELY -keskus (tienpitäjä, maanhankinta):
- Maanhankintavastaava Merja Rajala (0295 021 332, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi) 

Konsultti LandPro Oy (maanhankinta):
 - Maanhankinnan asiantuntija Katja Palmu (040-5933486, etunimi.sukunimi@landpro.fi)

Väylävirasto (projektipäällikkö):
- Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen (029 534 3563, etunimi.sukunimi@vayla.fi)