Hyppää pääsisältöön

Maantien 11455 eli Riipiläntien parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männikkö-Reuna, Vantaa

Toimitusnumero
2021-657755
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Vantaa

Taustaa

Liikennevirasto on 13.3.2013 hyväksynyt tiesuunnitelman päätöksellään nro 4724/0720/2012. KHO on 4.6.2015 päätöksellään 2570/1/14 hylännyt tiesuunnitelmasta tehdyn valituksen. Hanke on aloitettu 18.9.2019 välillä Seutula-Männikkö, joten hyväksymispäätös on lainvoimaisena voimassa.

Kyseessä on jalankulku- ja polkupyörätien rakentamishanke ja siihen liittyvät järjestelyt. Hankkeen yhteydessä toteutetaan HSYn vesihuoltolinjan rakentamista sekä ilmajohtojen (sähkö) maakaapelointia. Hankkeen sijaintia kuvaava yleiskartta ja suunnitelmakartat on linkitetty tämän sivuston alareunaan. Tiesuunnitelmakartat ovat yleispiirteisempiä kuin rakennussuunnitelmakartat.

Kevyen liikenteen väylää varten tarvittavat alueet lunastetaan maantielain mukaisessa maantietoimituksessa. Alueet kartoitetaan, niiden pinta-alat lasketaan ja alueet siirretään asianomaisista kiinteistöistä tiealueeseen.

Tietarkoituksiin luovutetusta omaisuudesta määrätään lain säätämä korvaus. Myös tietöistä mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen ja haittojen korvaaminen kuuluu toimitukseen.
 

Maastomittaukset ja katselmukset 03-04/2021

Haltuun otettavan alueen ulkorajat on merkitty maastoon sinipäisin puupaaluin maalis-huhtikuussa 2021; paalujen kohdalla kulkee lunastettavan alueen raja. Paalujen sisäpuolelle jäävien peltoalueiden viljelemisestä kesällä 2021 kannattaa olla yhteydessä suunnittelijoihin Lappalainen / Karvonen, yhteystiedot lopussa.

Punapäiset puupaalut merkkaavat laskuojien rajoja ja vihreäpäiset taas parannettavien yksityisteiden rajoja. Näiden alueiden omistus säilyy entisellään, mutta tienpitäjälle syntyy laskuojiin rasiteoikeus. Yksityistiealueiden osalta tieoikeudet ja käyttö säilyvät myös ennallaan, mutta tietöiden yhteydessä joitakin liittymiä tullaan parantamaan.

Maastotöiden yhteydessä on kerätty tietoa siitä, mitä omaisuutta rakennettavan tien alle jää. Lisäksi maanomistajilla on mahdollisuus pyytää lisäkatselmuksia toimituksen kuluessa.

Infotilaisuus 6.5.2021

Silloisen koronatilanteen takia perinteistä läsnäolokokousta ei toimituksen alkuvaiheessa pidetty.

Maantietoimituksesta ja itse hankkeesta pidettiin kaikille avoin infotilaisuus Teams-etäyhteyksin 6.5.2021 klo 9-11. 

Haltuunotto 20.5.2021 ja alueella oleva omaisuus

Tiealueet otettiin Väyläviraston haltuun 20.5.2021. Asianosaisille on lähetettiin ennen haltuunottoa asiaa koskeva tiedote ja karttaote sekä tien alle jäävän omaisuuden osoittava haltuunottoluettelo, joihin liittyvät huomautukset oli tehtävä 14.5.2021 mennessä toimitusinsinööri Laineelle.

Haltuunotossa tienpitäjälle syntyi oikeus käyttää alueita tiesuunnitelmassa osoitettuihin tarkoituksiin. Haltuunotto koski mm. uusia maantiealueita, yksityistiealueita, laskuoja-alueita ja tien rakentamisen ajan tarvittavia alueita.

Haltuunottoa ja ennakkokorvauksia koskevat päätökset annettiin 20.5.2021, eli sen jälkeen rakentajalla oli oikeus aloittaa työt sekä puuston ym. omaisuuden poisto alueella.

Maanomistajat saivat itse poistaa alueella olevan puuston, kasvillisuuden, aidat tai muun omaisuuden, jos toivovat ne itselleen. Muussa tapauksessa urakoitsija poistaa em. omaisuuden ja kuljettaa ne pois, jolloin menetykset käsitellään korvauksina tien rakentamisen jälkeen. Postilaatikot, jäteastiat ym. siirretään pääsääntöisesti urakoitsijan toimesta tiealueen ulkopuolelle.

Salaojakartat tuli toimittaa suunnittelijoille (Lappalainen & Karvonen).

Hankealueella tai sen läheisyydessä sijaitsevat talousvesikaivot on selvitetty ja niistä tullaan ottamaan vesinäytteet. Tien välittömässä läheisyydessä sijaitseville rakennuksille tullaan järjestämään katselmukset urakoitsijan toimesta ennen tietöiden aloitusta.

Haltuunoton päätösasiakirja lähetettiin asianosaisille välittömästi päätösten antamisen jälkeen. Päätöksiin ei ole muutoksenhakuoikeutta (laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 92 §).

Rakentaminen syksy 2021 -> 2023

Rakennuttajana toimi Vantaan kaupunki. Rakentamistyöt aloitettiin 2021 ja päätettiin syksyllä 2023. Urakoitsijan valinnan jälkeen töiden aloitusajasta tiedotettiin alueen asukkaille.

Kevyen liikenteen väylän rakentamisen yhteydessä toteutettiin myös vesihuoltolinjaus Riipiläntien varren ja Reunan alueille (HSY), sekä ilmajohtojen (sähkö) maakaapelointia.

Rakentamisen aikana mahdollisesti aiheutuvista ongelmista, vahingoista ym. kannattaa olla mahdollisimman pian yhteydessä urakoitsijaan sekä kaupunkiin.

Toimituskartta, lunastettavat pinta-alat

Toimituskarttaluonnos löytyy tämän sivuston alaosasta. Haltuunotetut pinta-alat on lähetetty tiedoksi maanomistajille.

Niiden kiinteistöjen omistajat tai vuokralaiset, joiden peltopinta-ala pienenee toimituksen seurauksena, voivat olla yhteydessä toimitusinsinööriin tai toimitusvalmistelijaan liittyen maataloustukiin.

Maastotöissä 11/2023 on käynyt ilmi, että tietyissä kohdin esimerkiksi oja tai piennar ulottuu haltuunotetun alueen ulkopuolelle. Näissä kohdin esitetään tehtäväksi lisälunastus. Joissain kohdin taas oli mahdollisuus lunastuksen kaventamiseen. Päivitetyt pinta-alat ja alueet on lähetetty maanomistajille marraskuussa 2023.

Korvausvaatimukset 11-12/2023

Asianosaisille on lähetetty marraskuussa 2023 kirje liittyen toimituskäsittelyn jatkamiseen ja korvausvaatimuksiin.

Lunastustoimikunta määrää korvaukset mm. maapohjasta, kasvillisuudesta ja aidoista yms., vaikka korvausta ei erikseen vaadittaisikaan. Jos kuitenkin tiehankkeesta on syntynyt maanomistajalle haittaa, vahinkoa tai muu erityinen menetys, kannattaa niitä koskien kirjoittaa erillinen vaatimus. Myös mahdollista edunvalvontakorvausta on vaadittava.

Kaikilla asianosaisilla on mahdollisuus tehdä korvausvaatimus omalta osaltaan postitse tai sähköpostitse toimitusinsinöörille 20.12.2023 mennessä.
Korvausvaatimuksesta tulee selvitä ainakin:
- toimitusnumero 2021-657755
- kiinteistö, jota vaatimus koskee
- itse vaatimus (vapaamuotoinen) mielellään euromääräisenä perusteluineen
- mahdollinen maastokatselmuspyyntö
- vaatijan yhteystiedot (nimi, puhelinnumero, s-postiosoite)

Korvauskatselmus:
Toimitusalueella järjestetään korvauskäsittelyyn liittyvä maastokatselmus tarvittaessa. Jos katselmukset eivät onnistuisi runsaan lumen takia, saattaa toimituksen jatko ja lopetus siirtyä kevääseen 2024. Toimitusinsinööri on puhelimitse yhteydessä maanomistajiin ja sopii tarkemman aikataulun katselmukselle, jos sille on tarve.

Loppukokous v.2024 ja korvausten maksaminen

Loppukokous jossa mm. määrätään korvaukset, pidetään katselmusten jälkeen ja siitä tiedotetaan asianosaisia erikseen.

Maksamatta oleville korvauksille määrätään 6 % vuotuista korkoa haltuunottohetkestä, eli 20.5.2021 alkaen.
 

Yhteystiedot

Suunnittelu ja rakentaminen

Vantaan kaupungin Olli Lappalainen (suunnittelu), 040 867 6309, olli.lappalainen(at)vantaa.fi

Anu Anttonen (rakennuttaminen), 050 312 2111, anu.anttonen(at)vantaa.fi

Urakoitsijana VRJ Etelä-Suomi Oy

HSY:n yhteyshenkilö Atte Heiskanen, 050 355 2948, atte.heiskanen(at)hsy.fi

Tienpitäjän edustaja

Uudenmaan ELY-keskuksen Valtteri Halla, 029 502 5023, valtteri.halla(at)ely-keskus.fi 

Maanhankinnan konsultti Anne Kääriä, Welado Oy, 044 511 3234, anne.kaaria(at)welado.fi

Maantietoimitus, korvaukset, pinta-alat ym.

Maanmittauslaitoksen toimitusinsinööri Tuuli Laine, puh. 0504624600, tuuli.laine(at)maanmittauslaitos.fi.