Maantien 11455 eli Riipiläntien parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männikkö-Reuna, Vantaa

Toimitusnumero
2021-657755
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Vantaa

Taustaa

Liikennevirasto on 13.3.2013 hyväksynyt tiesuunnitelman päätöksellään nro 4724/0720/2012. KHO on 4.6.2015 päätöksellään 2570/1/14 hylännyt tiesuunnitelmasta tehdyn valituksen. Hanke on aloitettu 18.9.2019 välillä Seutula-Männikkö, joten hyväksymispäätös on lainvoimaisena voimassa.

Kyseessä on jalankulku- ja polkupyörätien rakentamishanke ja siihen liittyvät järjestelyt. Hankkeen sijaintia kuvaava yleiskartta ja suunnitelmakartat on linkitetty tämän sivuston alareunaan.

Kevyen liikenteen väylää varten tarvittavat alueet lunastetaan maantielain mukaisessa maantietoimituksessa. Alueet kartoitetaan, niiden pinta-alat lasketaan ja alueet siirretään asianomaisista kiinteistöistä tiealueeseen.

Tietarkoituksiin luovutetusta omaisuudesta määrätään lain säätämä korvaus. Myös tietöistä mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen ja haittojen korvaaminen kuuluu toimitukseen.
 

Maastomittaukset ja katselmukset 03-04/2021

Haltuun otettavan alueen ulkorajat on merkitty maastoon sinipäisin puupaaluin maalis-huhtikuussa 2021; paalujen kohdalla kulkee lunastettavan alueen raja. Paalujen sisäpuolelle jäävät peltoalueet kannattaa siis jättää viljelemättä, koska satoa niistä ei ehditä kuluvana vuonna saada.

Muita maantietoimitukseen liittyviä mittauksia tehdään toimituksen kuluessa.

Toimituksen kohdealuetta tullaan katselmoimaan etukäteen. Maastotöiden yhteydessä kerätään tietoa siitä, mitä omaisuutta rakennettavan tien alle jää. Lisäksi maanomistajilla on mahdollisuus pyytää lisäkatselmuksia toimituksen kuluessa.

Infotilaisuus 6.5.2021

Vallitsevan koronatilanteen takia perinteistä läsnäolokokousta ei toimituksen alkuvaiheessa pidetä.

Maantietoimituksesta ja itse hankkeesta pidetään kuitenkin kaikille avoin infotilaisuus Teams-videosovelluksella 6.5.2021 klo 9-11. Jos haluat osallistua tilaisuuteen, pyydetään ilmoittamaan tästä ja samalla lähettämään sähköpostiosoitteen, johon kokouslinkki lähetetään. Pyyntö tulee tehdä sähköpostiosoitteeseen tuuli.laine(at)maanmittauslaitos.fi.

Haltuunotto 20.5.2021

Tiealueet otetaan Väyläviraston haltuun 20.5.2021 Asianosaisille on lähetetty ennen haltuunottoa asiaa koskeva tiedote ja karttaote sekä tien alle jäävän omaisuuden osoittava haltuunottoluettelo.

Haltuunotossa tienpitäjälle syntyy oikeus käyttää alueita tiesuunnitelmassa osoitettuihin tarkoituksiin. Haltuunotto koskee mm. uusia maantiealueita, yksityistiealueita, laskuoja-alueita ja tien rakentamisen ajan tarvittavia alueita.

Haltuunottoa ja ennakkokorvauksia koskevat päätökset annetaan 20.5.2021, eli sen jälkeen rakentajalla on oikeus aloittaa työt sekä puuston ym. omaisuuden poisto alueella. Päätösasiakirja lähetetään asianosaisille välittömästi päätösten antamisen jälkeen. Päätöksiin ei ole muutoksenhakuoikeutta (laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 92 §).

Rakentaminen 06/2021->

Rakennuttajana toimii Vantaan kaupunki. Rakentamistyöt on tarkoitus aloittaa kesällä 2021 ja päättää syksyllä 2022. Kevyen liikenteen väylän rakentamisen yhteydessä toteutetaan myös vesihuoltolinjaus Riipiläntien varren ja Reunan alueille.

Toimituskartta, lunastettavat pinta-alat

Toimituskarttaluonnos löytyy tämän sivuston alaosasta. Lunastettavat pinta-alat on lähetetty tiedoksi maanomistajille.

Niiden kiinteistöjen omistajat tai vuokralaiset, joiden peltopinta-ala pienenee toimituksen seurauksena, voivat olla yhteydessä toimitusinsinööriin tai toimitusvalmistelijaan liittyen maataloustukiin.

Korvaukset ym.

Maantietoimitukseen kuuluvien asioiden käsittelemiseksi pidetään myöhemmin toimituskokoukset, joihin asianosaiset saavat eri kutsun. Kokouksissa mm. todetaan lunastuksesta aiheutuneet menetykset, haitat ja vahingot sekä päätetään niiden korvaamisesta.

Haltuunoton yhteydessä on myös mahdollisuus vaatia nk. ennakkokorvausta, jona määrätään 3/4 arvioidusta lopullisesta korvauksesta. Määräaika ennakkokorvausvaatimuksille on 14.5.2021 ja niistä lisätietoa antaa toimitusinsinööri. Jos ennakoita ei vaadita, korvauskäsittely aloitetaan rakentamistöiden valmistuttua. Maksamatta oleville korvauksille määrätään 6 % vuotuista korkoa haltuunottohetkestä, eli 20.5.2021 alkaen.
 

Yhteystiedot

Lisätietoja tiehankkeesta antaa:

Vantaan kaupungin Olli Lappalainen (suunnittelu), 040 867 6309, olli.lappalainen(at)vantaa.fi ja Heikki Kosonen (rakentaminen), 040 581 8942, heikki.kosonen(at)vantaa.fi

ELY-keskuksen Heikki Ailas, 0295 021 266, heikki.ailas(at)ely-keskus.fi tai maanhankinnan konsultti Anne Kääriä, Ramboll Finland Oy, 044 511 3234, anne.kaaria(at)ramboll.fi.

Toimitusinsinööri Tuuli Laine, puh. 0504624600, tuuli.laine(at)maanmittauslaitos.fi. Toimitusinsinööri jää äitiyslomalle 28.5.2021. Sen aikana yhteydenotot toimitusinsinööri Tuomas Lehtoselle tuomas.lehtonen@maanmittauslaitos.fi, 0405927449 tai toimitusvalmistelija Siv Löflundille, siv.loflund(at)maanmittauslaitos.fi. 

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).