Hyppää pääsisältöön

Korkiasalo - Retulampi 110 kV voimajohto

Toimitusnumero
2021-660744
Toimituslaji
Lunastustoimitus
Kunta
Kannus

Yleistä

Toimituksen tarkoituksena on voimansiirtoalueen lunastus. Valtioneuvosto on 22.6.2022 myöntänyt Puhuri Oy:lle lunastusluvan pysyvän käyttöoikeuden hankkimiseen 110 kV sähkönsiirtojohtoa ja tiedonsiirtolaitteita varten Kannuksen kaupungissa. Lunastusluvan yhteydessä on lisäksi myönnetty ennakkohaltuunottolupa lunastusluvan mukaisiin alueisiin. Lunastuksen kohde on jätetty vähemmän tärkeiltä osiltaan lunastustoimituksessa määrättäväksi lunastuslain 10 §:n mukaisesti.

Lunastustoimituksen päätarkoituksena on määrätä voimalinjan rakentamisesta ja käytöstä aiheutuvista vahingoista ja haitoista korvaus. Lisäksi toimituksessa mm. tehdään tarvittaessa yksityistie- ja tilusjärjestelyjä ja rajankäyntejä sekä rekisteröidään kiinteistöille pysyväksi rasitteeksi hakijan saamat käyttöoikeudet.

Yleistä tietoa voimansiirtoalueen lunastustoimituksista löydät alla olevista linkeistä ja liitteistä.

Toimitus käsittää seuraavan johdon

Linja alkaa suunnitellusta Kaukasen tuulivoimapuistosta Rättyän peltoalueen pohjoispuolelta ja johtaa Kokkola-Nivala (Ventusneva-Uusinivala) voimajohdon varteen, ja edelleen tämän johdon vieressä Ypyällä sijaitsevalle Retulammen sähköasemalle. Johdon pituus on 13,9 km. Lunastettava oikeus käsittää 26 m leveän johtoaukean sekä tämän molemmin puolin 10 m leveät reunavyöhykkeet. Vanhan johdon rinnalla kulkiessaan tilantarve on vähäisempi.

Linja on rakennettu valmiiksi maanomistajien kanssa tehtyjen sopimusten nojalla.

Alkukokous 25.8.2022

Toimituksen alkukokouksessa Puhuri oy:n edustaja totesi, että linja on valmis, mutta sähkö ei vielä kulje tuulivoimapuiston keskeneräisyyden vuoksi.

Kokouksessa selostettiin linjan alle jäänyttä omaisuutta ”Lunastettava omaisuus” -luettelon avulla. Luettelo on pohjana toimituksessa maksettaville korvauksille. Luettelossa on mukana arvioidut linjapuuston kuutiomäärät, mutta puutavaran arvo on hakkuun jälkeen jo tilitetty maanomistajille. Lunastuksessa tilitettyä puustoarvoa ei siten enää käsitellä/korvata.

Kokouksessa esitettiin suullisia korvausvaatimuksia ja huomautuksia. Kirjallisten korvausvaatimusten viimeiseksi jättöpäiväksi päätettiin 23.9.2022. Mahdolliset kirjalliset vaatimukset tulee toimittaa sähköpostitse tai kirjeitse toimitusinsinööri Jouko Breilinille. Vaatimukset voivat olla vapaamuotoisia taikka ne voi tehdä ohesta löytyvällä lomakkeella.

Lunastustoimikunta määrää korvaukset linjan alla olevasta omaisuudesta viran puolesta. Tämä tarkoittaa, että näille tiloille ja oikeuksille korvaukset päätetään samoin perustein, vaikka omistaja ei olisi tehnyt vaatimusta tai olisi ollut läsnä toimituskokouksissa. Linjan ulkopuolisten haittojen ja vahinkojen osalta korvausta tulee vaatia. Korvausvaatimus on tarpeellinen ainakin silloin, jos asianosainen katsoo, ettei lunastustoimikunnalla mahdollisesti ole tietoa tapahtuneesta vahingosta tai haitasta.

Lunastaja tarvitsee myös korvausta saavien pankkiyhteystiedot. Tilitiedot tulee ilmoittaa toimitusinsinöörille, lomake löytyy ohesta.

Toimituksessa pidettiin maastokatselmus 29.9.2022. Katselmuksessa käytiin niissä kohteissa, joissa asianosainen halusi vielä maastossa suullisesti selostaa tapahtunutta vahinkoa tai haittaa.

Maastokatselmuksen jälkeen lunastaja antaa lausuntonsa tehdyistä korvausvaatimuksista. Tämän jälkeen lunastustoimikunta päättää korvauksista ja muista lunastustoimituksen asioista. Päätökset luetaan loppukokouksessa, josta ilmoitetaan kirjeillä erikseen.

Loppukokous 28.4.2023

Toimituksen loppukokous pidetään Kannuksen seurakuntatalolla perjantaina 28. huhtikuuta 2023 kello 9.30 alkaen.

Kokouksessa käsitellään mm.

  • Vanhojen rajojen rajankäyntejä
  • Linjan alussa Korkiasalossa siirretään pois voimalinjan alta Rättyän - Peräjärven metsätien osakkaiden oikeus puutavaran varastointipaikkaan ja tiehen sinne
  • Päätetään lunastuksen kohteesta sekä korvauksista ja niiden maksamisesta
  • Selostetaan miten toimituksen päätöksiin voidaan hakea muutosta.

Yhteystiedot

Lunastustoimikunta

Toimitusinsinööri Jouko Breilin (lunastustoimikunnan puheenjohtaja)

040 717 9275

Sähköposti etunimi.sukunimi[at]maanmittauslaitos.fi

Lunastajan edustaja

Petri Tyhtilä

Puhuri Oy

Sähköposti etunimi.sukunimi[at]puhuri.fi