Hyppää pääsisältöön

Tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen välillä Vuokatti – Kontiomäki

Toimitusnumero
2021-672772 ja 2022-697668 sekä 2022-684671
Toimituslaji
Ratatoimitus
Kunta
Sotkamo
Paltamo

Ratatoimitus on tullut vireille Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hakemuksesta. Hakemus koskee ratahanketta, jossa parannetaan tasoristeysten turvallisuutta välillä Vuokatti – Kontiomäki. 
Toimitus perustuu Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin 2.7.2021 hyväksymään ratasuunnitelmaan Vuokatti – Kontiomäki. 
Hyväksymispäätös on lainvoimainen lukuun ottamatta valituksenalaisia osia eli Hokkilan tasoristeys, korvaava tieyhteys Y2 ja Alatalo I poistosta sekä korvaavista yhteyksistä Y16, Y114, Y117.

Hanke on osa laajempaa Vuokatti – Kontiomäki radan perusparannushanketta ja sijoittuu Joensuu-Kontiomäki-rataosalle km 869+500 – 890+900.
Suunnitelman tavoitteena on parantaa tasoristeysten turvallisuutta.
Hankkeessa lähinnä poistetaan vaarallisia tasoristeyksiä, muutetaan maanteiden ylityskohtia ja rakennetaan uudet korvaavat tiet (maantiet ja yksityistiet) ja tieyhteydet. Kaikki hankkeessa tehtävät toimenpiteet käyvät ilmi ratasuunnitelmasta ja sen hyväksymispäätöksestä.   

Ratatoimituksessa käsitellään em. johtuen maateihin sekä yksityisteihin ja yksityistieoikeuksiin tulevat muutokset sekä tarvittaessa teiden kunnospitoon liittyvät muutokset sekä korvausasiat tehdyistä toimenpiteistä maanomistajille mahdollisesti aiheutuvista taloudellista menetyksistä.  

Alkuperäinen toimitus on jaettu kahdeksi toimitukseksi 2021-2021-672772 (Vihtamo-Kontiomäki, rataosa kmv 880+ 000- 891+ 300) )  ja  uusi toimitus 2022-697668  (Vuokatti-Vihtamo,  (rataosa kmv 869 +500- 880+ 000).

Hankkeen eteneminen

Rakentamishanke on alkanut sopimuskohteiden osalta jo syyskuussa 2021. Nyt haltuunotettavien alueiden osalla maastotyöt alkavat marras-/joulukuussa 2021 puuston poistolla ja osin myöhemmin ja rakentamistöiden on määrä valmistua 30.10.2022 mennessä.  Urakoitsijana on GRK Infra Oy.

Puuston poisto:  Hanke vastaa puuston poistosta ja niiden kustannuksista. Urakoitsija ilmoittaa hyötypuunhakkuusta hyvissä ajoin kiinteistöjen omistajille.  Poistettu puusto mitataan hakkuun aikana ja kasataan kiinteistökohtaisesti rata-alueen/rakennettavan tiealueen ulkopuolelle asianomaisiksi puutavaralajeiksi tehtyinä kunkin tilan kohdalle omistajan osoittamaan paikkaan huomioiden kulkutiet sekä keräys- ja poiskuljetusmahdollisuudet myös rakennusaikana. Poistettu puusto jää maanomistajan omaisuudeksi ja käyttöön/myytäväksi. Kiinteistöjen omistajille tarjotaan urakoitsijan toimesta mahdollisuus myydä poistettavat puut yhteiskauppana. Maanomistajalla on myös madollisuus poistaa puusto itse. Tästä on syytä olla yhteydessä urakoitsijaan ja sopia asiasta.  Asiassa voi olla yhtedessä myös Jukka Niemelään (yhteystiedot alla).

Rakentamisen aikaiset vahingot:  Rakentamisen yhteydessä kiinteistöillä mahdollisesti tapahtuvista vahingoista tulee olla välittömästi yhteydessä urakoitsijan edustajaan. Rakentamisen aikana voi olla mahdollista suorittaa korjaavia toimenpiteitä ja ainakin estää lisävahinkojen syntyminen.
Mahdolliset vahingot tulee dokumentoida muistiinpanoin ja valokuvin. Vahinkojen asianmukainen dokumentointi helpottaa rakentamisen jälkeen jatkuvaa ratatoimituksen korvauskäsittelyä.
Rakentamisen päättymisen jälkeen ratatoimituksen korvauskäsittelyssä ei hanketta voida määrätä tekemään työsuorituksia, vaan vaatimukset käsitellään siinä vaiheessa korvauskysymyksinä.

Hankkeen rakentamistyöt ovat pääosin valmistuneet syksyn 2022 aikana.  Toimituksen vaatimat mastotyöt, teiden kartoitus, tie- ja rata-alueiden paalutukset ja pyykkien siirrot, on tehty Maanmittauslaitoksen kartoittajien toimesta nyt syksyllä 2022. Toimituksen vaatimat mastotyöt, teiden kartoitus, tie- ja rata-alueiden paalutukset ja pyykkien siirrot, on tehty Maanmittauslaitoksen kartoittajien toimesta nyt syksyllä 2022.


Toimitusmenettely

Ratatoimituksen alkukokous pidettiin to 4.11.2021 klo 9:30 alkaen Sotkamon kunnanviraston valtuustosalissa.  Kokouksessa mm. selostettiin ratahanketta, toimitusmenettelyä, korvausperiaatteet ja ennakkokorvauksia koskevat asiat sekä suoritettiin haltuunotto ja haltuunottokatselmus siltä osin kuin ratasuunitelma on laillistunut ja haltuunotto oli tarpeen. Haltuuottoa ei suoritettu valituksenalaisilta osin.  Katselmukset maastossa suoritettiin kokouksen jälkeen iltapäivällä ja lisäksi seuraavana päivänä. Hakijalle myönnettin haltuunottoikeus pe 5.11.2021 alkaen
Haltuunoton jälkeen hakija saa oikeuden ryhtyä ratasuunnitelman mukaisiin rakentamistoimiin, ellei se ole saanut oikeuksia jo aikaisemmin maanomistajien kanssa tehtyihin sopimuksiin perustuen. 
Pekkilän tasoristeyksen (kmv 871 + 900 - 872 + 300) parantamista varten tarvittavat alueet on otettu haltuun suostumuksin jo aikaisemmin.

Ratatoimitusta 2022-697668  (Vuokatti-Vihtamo) jatkettiin  ke 2.11.2022 klo 9:30 Sotkamon kunnanviraston valtuustosalissa pidetyllä kokouksella.

Ratatoimitusta 2021-672772 (Vihtamo-Kontiomäki) jatkettiin to 3.11.2022  klo 9:30  Sotkamon kunnanviraston valtuustosalissa pidetyllä kokouksella.

Kokouksissa esitettiin lunastettavat maantie- ja rata-alueet (alustavat tiedot), yksityistiealueiksi menevät alueet ja yksityistieoikeuksien muutoksia koskevat asiat ja selostetiin korvauksia koskevat asiat ja otettiin vastaan korvausvaatimuksia. Lisäksi suoritetiin tarvittavat maastokatselmukset ke 2.11. ja pe 4.11.2022.  

Loppukokoukset 

Ratatoimituksen 2021-672772 (Vihtamo-Kontiomäki) loppukokous pidettiin ti 20.6.2023  klo 9:30  Sotkamon kunnanviraston valtuustosalissa.

Ratatoimituksen 2022-697668 (Vuokatti -Vihtamo) loppukokous pidettiin ke 21.6.2023  klo 9:30  Sotkamon kunnanviraston valtuustosalissa.  

Kokouksissa vahvistettiin lunastettavat ja korvattavat alueet, käsiteltiin tilusjärjestelyt ja entisen maantiealueen liittämiset, rajamerkkien siirrot, annettiin korvauspäätökset sekä käsiteltiin yksityistieasiat, mm. tieoikeuksien lakkauttamiset ja uusien  yksityistieoikeuksien perustamiset, teiden tienpitokysymykset ja ajantasaistukset sekä muut ratatoimitukseen kuuluvat asiat.  Toimitukset lopetettiin ja toimitusten päättymispäivä on 29.6.2023, mistä ajankohdasta alkaa 30 vuorokauden muutoksenhakuaika.        

 

Hokkilan ja Alatalo I tasoristeykset
Ratatoimituksen 2022-684671 alkukokous pidettiin ke 26.4.2023 klo 9:30 alkaen Sotkamon kunnanviraston valtuustosalissa. 
Kokouksessa käsiteltiin poistettavien tasoristeysten Hokkilan ja Alatalo I johdosta rakennettavien yksityisteiden Y2 ja Y16, Y114, Y117 tarvittavien alueiden haltuunotto ja muut alkukokouksen asiat. Haltuunotto-oikeus annettiin rataverkon haltijalle (hakijalle) välittömästi 26.4.2023 alkaen. Urakoitsija on Savon Kuljetus Oy ja puuston poiston hoitaa M.J. Moilanen Oy.

Ratatoimituksen 2022-684671  2.kokous pidetiin pe 3.11.2023 klo 9:30 alkaen Sokos Hotel Vuokatti, kokoustiloissa(Tykky), Kidekuja 2, 88610 Vuokatti. Hokkilan ja Alatalo I tasoristeyksen poistojen johdosta korvaavat yksityistiet on rakennettu. 
Kokouksessa käsiteltiin kokouskutsussa mainitut asiat.

Toimituksen loppukokous pidetään pe 26.4.2024 klo 9:30 alkaen Sotkamon kunnanviraston valtuustosalissa.
  - Kokouksessa käsitellään mm. kokouskutsussa mainitut asiat  (katso kokouskutsu) ja annetaan päätökset kaikkiin toimituksessa käsiteltäviin asioihin.  Toimitus on tarkoitus lopettaa.

Kokouksista tiedotetaan kaikille asianosaisille kirjeitse. 
 

Yhteystiedot

Toimitusinsinööri: Juha Kemppainen, Maanmittausinsinööri (DI), Maanmittauslaitos Kuusamo,
                                   0400 286561,  juha.kemppainen@maanmittauslaitos.fi

o  Maanhankinta, ELY-keskuksen asiamiehenä LandPro Oy,  Katja Palmu, 040 5933486, 
     katja.palmu@landpro.fi
o  Väylävirasto projektipäällikkö Juhan Tyrväinen, 029 534 3891, 
     juhan.tyrvainen@vayla.fi
o  Rakennuttajakonsultti Welado Oy:n projektipäällikkö Juuso Anttila, 040 189 5373, 
     juuso.anttila@welado.fi
o  Rakennuttajakonsultti Welado Oy:n suunnitteluttaja Katja Puolitaival, 050 542 5405, 
     katja.puolitaival@welado.fi
o  projekti-insinööri (turvallisuuskoordinattori) Welado Oy,  Jukka Niemelä,  040 6581234      
     jukka.niemela@welado.fi

o  Urakoitsijan yhteyshenkilö:  Jarkko Heiskanen, Työpäällikkö/projektipäällikkö, 050 436 0944 
     jarkko.heiskanen@grk.fi

 o  Urakoitsija vuonna 2023 on Savon Kuljetus Oy, Yhteyshenkilö Seppo Poutiainen, 044 727 2643 
     seppo.poutiainen@savonkuljetus.fi