Skip to main content

Hallintokantelu

Jos Maanmittauslaitos tai sen palveluksessa oleva henkilö on toiminut lainvastaisesti, virheellisesti tai epäasianmukaisesti tai laiminlyönyt tehtävänsä, asiasta voi tehdä Maanmittauslaitokselle hallintokantelun. Kantelun voi tehdä kuka tahansa.

Hallintokantelu ei ole muutoksenhakukeino. Esimerkiksi maanmittaustoimituksessa tai kirjaamisasiassa annetun ratkaisun lopputulokseen ei voi hakea muutosta hallintokantelulla.

Maanmittauslaitoksen keskushallinnon kanteluasian johdosta antamassa ratkaisussa ei päätetä kenenkään oikeudesta, edusta tai velvollisuudesta. Ratkaisu sisältää yksinomaan kannanoton siihen, onko kantelun kohteena olevassa toiminnassa noudatettu lakia ja hyvän hallinnon vaatimuksia sekä muutoin menetelty asianmukaisesti.

Hallintokantelu on tehtävä kirjallisesti. Kantelun tekeminen ja käsittely Maanmittauslaitoksessa on maksutonta. Kantelukirjelmä voi olla vapaamuotoinen tai sen voi tehdä alla olevalla lomakkeella.

Kantelussa tulee yksilöidä, mitä toimenpidettä, menettelyä tai päätöstä kantelija pitää virheellisenä tai epäasianmukaisena. Kantelusta tulee myös ilmetä kantelijan yhteystiedot. Kantelukirjelmään tulee liittää kaikki kantelijan hallussa olevat, kantelun kannalta merkitykselliset asiakirjat.

Maanmittauslaitos tutkii vain erityisestä syystä kanteluita, jotka koskevat kahta vuotta vanhempia asioita.

Ratkaisu kanteluun annetaan pääsääntöisesti kolmen kuukauden kuluessa kantelun saapumisesta Maanmittauslaitokseen. Ratkaisusta ei voi valittaa.

Hallintokanteluun sovelletaan hallintolain 8 a luvun säännöksiä.

Hallintokantelu on julkinen asiakirja.

Kantelun tekijä
Ilmoita postiosoitteesi, mikäli et halua ratkaisua ja mahdollisia kanteluun liittyviä kysymyksiä sähköpostiisi tai mikäli käytössäsi ei ole sähköpostia.
Kuvaa kantelun kohteena oleva Maanmittauslaitoksen tai sen palveluksessa olevan nimetyn henkilön toiminta tai laiminlyönti. Kerro, milloin menettely tai laiminlyönti on tapahtunut sekä mahdollisten päätösten päivämäärät. Jos tiedossa on asia- tai päätösnumeroita, kuten kiinteistötoimituksen toimitusnumero tai kirjaamisasian hakemustunnus, ilmoita myös ne.
Kuvaa, miksi menettely tai ratkaisu oli mielestäsi lainvastainen, virheellinen tai epäasiallinen, ja mihin käsityksesi perustuu. Kerro myös, mihin toimenpiteisiin haluat Maanmittauslaitoksen ryhtyvän asiassa.
Kerro, jos olet kannellut tai valittanut asiasta muulle viranomaiselle tai jos kantelun tarkoittamassa asiassa on haettu muutosta tai muutoksenhakuaikaa on vielä jäljellä. Yksilöi kaikki ne viranomaiset, joiden käsiteltävänä asia on.
Lomakkeen täyttäneen henkilön nimi (vaatimuksen esittäjä itse tai hänen asiamiehensä).

Maanmittauslaitos käsittelee henkilötietoja viranomaistehtävien hoitamista varten. Halutessasi voit tutustua henkilötietojen käsittelyä koskeviin selosteisiin.

One file only.
10 MB limit.
Allowed types: txt pdf ppt doc xls jpg jpeg png xlsx docx pptx.
One file only.
10 MB limit.
Allowed types: pdf ppt doc xls jpg jpeg png gif xlsx docx pptx.
One file only.
10 MB limit.
Allowed types: pdf ppt doc xls rtf jpg jpeg png xlsx docx pptx.
One file only.
10 MB limit.
Allowed types: pdf ppt doc xls jpg jpeg png xlsx docx pptx.
One file only.
10 MB limit.
Allowed types: pdf ppt doc xls jpg jpeg png xlsx docx pptx.