Hoppa till huvudinnehåll

Förvaltningsklagan

Om Lantmäteriverket eller en person i verkets tjänst har förfarit lagstridigt, felaktigt eller på ett obehörigt sätt, eller har försummat sina uppgifter, kan var och en anföra förvaltningsklagan hos Lantmäteriverket.

Förvaltningsklagan är inte ett rättsmedel. Det är inte möjligt att genom förvaltningsklagan söka ändring i exempelvis ett beslut som meddelats vid en lantmäteriförrättning eller ett inskrivningsärende.

I ett avgörande som ges av Lantmäteriverkets centralförvaltning med anledning av förvaltningsklagan fattas inga beslut om någons rätt, fördel eller skyldighet. I avgörandet ingår endast ett ställningstagande till huruvida man i den verksamhet som är föremål för klagomålet har följt de krav som ställs i lag och som förutsätts av en god förvaltning och i övrigt förfarit på ett behörigt sätt.

Förvaltningsklagan ska anföras skriftligt. Anförande och behandling av en förvaltningsklagan hos Lantmäteriverket är avgiftsfritt. Förvaltningsklagan kan vara fritt formulerad eller skrivas på nedanstående blankett.

Den som anför klagan ska uppge på vilka grunder denne anser att förfarandet varit felaktigt. Av klagan ska även framgå den klagandes kontaktuppgifter. Till den skriftliga förvaltningsklagan ska bifogas alla sådana handlingar som den klagande har i sin besittning och som är väsentliga med tanke på klagan.

Endast i undantagsfall undersöker Lantmäteriverket förvaltningsklagan som gäller över två år gamla ärenden.

Ett avgörande i klagomålsärende ges i huvudsak inom tre månader räknat från den dag då klagan inkommit till Lantmäteriverket. Avgörandet kan inte överklagas genom besvär.

På förvaltningsklagan tillämpas föreskrifterna i 8 a kap. i förvaltningslagen.

Förvaltningsklagan är ett offentligt dokument.

Den klagande
Meddela din postadress om du inte vill få svar eller eventuella frågor angående din klagan per e-post eller om du saknar en e-postadress.
Beskriv Lantmäteriverkets eller den namngivna, vid verket anställda personens verksamhet eller försummelse som är föremål för klagan. Ange när förfarandet eller försummelsen har skett samt datum för eventuella beslut. Meddela eventuella ärendenummer eller beslutnummer, exempelvis förrättningsnumret för en fastighetsförrättning eller ansökningsbeteckningen för ett inskrivningsärende, som du känner till.
Beskriv, varför du anser att ett förfarande eller avgörande var lagstridigt, felaktigt eller osakligt, samt vad denna uppfattning grundar sig på. Ange även de åtgärder som du önskar att Lantmäteriverket vidtar i ärendet.
Ange om du har klagat eller anfört besvär i ärendet hos en annan myndighet eller om du har sökt ändring i ärendet som klagan gäller eller om besvärstiden pågår. Specificera alla myndigheter hos vilka ärendet behandlas.
Namnet på den person som har fyllt i blanketten (klaganden själv eller ombudet).

Lantmäteriverket behandlar personuppgifter för att sköta myndighetsuppgifter. Du kan ta en titt på beskrivningar som berör behandling av personuppgifter.

Enbart en fil.
Begränsning 10 MB.
Tillåtna filtyper: txt pdf ppt doc xls jpg jpeg png xlsx docx pptx.
Enbart en fil.
Begränsning 10 MB.
Tillåtna filtyper: pdf ppt doc xls jpg jpeg png gif xlsx docx pptx.
Enbart en fil.
Begränsning 10 MB.
Tillåtna filtyper: pdf ppt doc xls rtf jpg jpeg png xlsx docx pptx.
Enbart en fil.
Begränsning 10 MB.
Tillåtna filtyper: pdf ppt doc xls jpg jpeg png xlsx docx pptx.
Enbart en fil.
Begränsning 10 MB.
Tillåtna filtyper: pdf ppt doc xls jpg jpeg png xlsx docx pptx.