Hyppää pääsisältöön

Valtatiellä 12 riista-aitojen rakentaminen ja yksityistiejärjestelyt Kärppälän ohituskaistan kohdalla (Sastamala)

Toimitusnumero
2018-593531
Toimituslaji
Maantietoimitus
Kunta
Sastamala

Tälle sivulle päivitetään toimitusta koskevia asioita ja tuodaan mm. kartta-aineistoa näkyville.

Maantietoimituksen hakija

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus eli ELY-keskus valtion alueellisena tienpitoviranomaisena.

Maantietoimituksen kohde

Valtatie 12, kiinteistötunnus 790-895-0-12, Valtatien 12 parantaminen Sastamalassa (790) Kärppälän ohituskaistan kohdalla (Pirkanmaantie n. 1154 - Pirkanmaantie n. 1524) rakentamalla riista-aidat kummallekin puolelle valtatietä sekä riista-aitojen rakentamisesta johtuvat yksityistie- ja tilusjärjestelyt.

Toimituksen tarkoitus

Lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä (Maantielaki 503/2005) 5. luvun mukaisessa maantietoimituksessa lunastetaan tiehanketta varten tarvittavat lisäalueet sekä käsitellään hankkeesta aiheutuvat korvausasiat. Lisäksi käsitellään mm. tarpeelliseksi osoittautuvat rajankäynnit sekä tilus- ja yksityistiejärjestelyt (ja mm. yksityistiejärjestelyihin liittyvät korvauskysymykset, esim. maan luovuttaminen tietarkoituksiin ja kiertohaittakorvaukset).

Riista-aidan rakentamisen myötä katkaistaan useat liittymät maantiehen. Ennen liittymien katkaisemista rakennetaan tarvittavat korvaavat yksityistieyhteydet lainvoiman saaneen tiesuunnitelman mukaisesti ja perustetaan tarvittavat tieoikeudet korvaavien kulkuyhteyksien kohdalle.

 • Lunastus ja yksityistiejärjestelyt perustuvat Liikenneviraston hyväksymään ja lainvoiman saaneeseen tiesuunnitelmaan (tiesuunnitelman hyväksymispäätös 30.6.2016 (1779/0720/2010), joka saanut lainvoiman 17.10.2017). Maantielain mukaisesti hyväksytty tiesuunnitelma on sitova ja sitä on lähtökohtaisesti noudatettava rakentamisessa ja maantietoimituksessa ellei Tienpitoviranomaisen edustajat maanomistajien kanssa muuta sovi.

Maantietoimituksen asiat käsitellään ja päätetään kahdessa tai useammassa toimituskokouksessa toimitusinsinöörin johdolla ja virkavastuulla. Ennen kuin lunastustoimikunta (toimitusinsinööri sekä kaksi uskottua miestä) antavat lopulliset päätökset toimitukseen kuuluvissa asioissa, toimitusinsinööri mm. esittää asioihin liittyvät säädökset ja niiden vakiintuneet tulkintalinjat, esittää muut tarpeelliset selvitykset sekä kuulee asianosaisia (mm. mahdollisuus esittää suullisia ja kirjallisia korvausvaatimuksia). Toimituksen asiat pyritään käsittelemään kolmella (3) toimituskokouksella.

Toimituksen maastotyöt ennen alkukokousta ja haltuunottoluettelo

Joulukuussa 2018 ja tammikuussa 2019 Maanmittauslaitoksen kartoittajat ja mittamiehet:

 • paaluttivat maastoon puupaaluin lainvoiman saaneen tiesuunnitelman mukaisesti haltuun otettavan maantiealueen (riista-aitaa varten tarvittavat lisäalueet), tarvittavat yksityistiealueet (korvaavat tieyhteydet riista-aidan rakentamisen takia) sekä myös rakentamisen aikaisen maa-ainesten läjitysalueen (L1) hyväksytyn tiesuunnitelman mukaisesti sekä
 • selvittivät maantie- ja yksityistiealueille jäävien kiinteistöjen rajoja ja rajapyykkien paikkoja ja tekevät mittauksia

Lisäksi Maanmittauslaitoksen kartoittaja Jouko Mustonen (joka myös Metsänhoitaja koulutukseltaan) on kirjannut maantiealueeksi lunastettavalla ja yksityistiealueilla olevan puuston ominaisuustiedot sekä muun omaisuuden (mm. rakennuspaikkojen koristekasvillisuuden) paitsi mahdolliset siirrettävät rakenteet (esim. postilaatikko, yksityisteiden liikennemerkit) alustavaksi omaisuusluetteloksi (haltuunottoluettelo).

Kohteet on myös valokuvattu tulevaa korvausarviointia varten.

Kiinteistökohtainen haltuunottoluettelo maantieksi lunastettavalla alueella sekä tiesuunnitelman mukaisilla yksityistiealueilla (korvaavat kulkuyhteydet) olevasta omaisuudesta oli nähtävänä toimituksen alkukokouksessa 30.1.2019. Lunastuksen kohteen ja uusien yksityistiealueiden maanomistajille lähetettiin alkukokouksen jälkeen (7.2.2019) postitse ja osin lisäksi sähköpostitse ote kiinteistökohtaisesta haltuunottoluettelosta (maantiealueeksi lunastettava ja tieoikeusalueille (yksityistiejärjestelyt) jäävä omaisuus) tarkistettavaksi sekä alkukokouksen (30.1.2019) alustava pöytäkirja ja saatekirje.

Kiinteistökohtainen haltuunottoluettelo on pohjana toimituksen loppukokouksessa määrättäville lunastus- ja yksityistiekorvauksille.

EU:n tietosuoja-asetuksen (voimaan 25.5.2018) takia ei kiinteistökohtainen haltuunottoluettelo eikä myöskään alkukokouksen (20.1.2019) toimituspöytäkirja voi olla toimituksen internet -sivuilla esillä. Ote kiinteistökohtaisesta haltuunottoluettelosta sekä toimituksen alkukokouksen (30.1.2019) alustavasta pöytäkirjasta on saatavissa toimitusinsinööriltä pyynnöstä.

Maantietoimituksen alkukokous ja haltuunottopäätös 30.1.2019

Toimituksen alkukokous pidettiin keskiviikkona 30.1.2019 klo 10.00 Kauppalantalon juhlasalissa (2. krs), Puistokatu 10, Sastamala. Kokouskutsu liitteenä.

Toimituksen alkukokouksessa selostettiin toimitukseen kuuluvia asioita sekä esiteltiin tiehanketta.

Alkukokouksessa lunastustoimikunta (toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä) päätti hanketta varten tarvittavien alueiden (riista-aitaa varten tarvittavat lisäalueet) ja oikeuksien ottamisesta tienpitoviranomaisen haltuun välittömästi 30.1.2019 lainvoiman saaneen tiesuunnitelman mukaisesti. Maantielain 56 §:n mukainen haltuunotto antoi tienpitoviranomaiselle oikeuden käyttää tarvittavia alueita ja oikeuksia tiesuunnitelmassa osoitettuihin tarkoituksiin kiinteistöön kohdistuvan muun oikeuden estämättä.

Eräiltä osin on talven 2019 aikana sovittu maanomistajien kanssa muutoksia alkuperäisen tiesuunnitelman mukaisiin yksityisteiden paikkoihin. Alla on liitetiedostona tiesuunnitelmakartat, jotka on muokattu sovittujen muutosten mukaiseksi. Tiesuunnitelman yleiskartta on alkuperäinen eikä siinä ole näitä yksityistiemuutoksia esitetty.

Rakentamisen aikaisina oikeuksina toteutetaan tiesuunnitelmasta:

 • maa-ainesten läjitys tiesuunnitelman mukaisesti tiesuunnitelman osoittamalle alueelle tilan RYÖMÄ 790-438-1-53 alueella.
 • oikeus läjitysalueelle johtavan tien käyttämiseen tilojen RYÖMÄ 790-438-1-53 ja METSÄ-JYSIÄ 790-417-1-29 alueella tiesuunnitelman mukaisessa paikassa. 
 • oikeus tiesuunnitelmassa osoitettujen yksityisteitä tai liittymää varten tarvittaviin alueisiin ja liittymiin (kunnes tiet tai liittymät on tehty). Vanhat liittymät katkaistaan, kun korvaavat yksityistieyhteydet on rakennettu / järjestetty.

Tienpitoviranomaisen ilmoituksella (hakemuksella) tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen 30.6.2016 (1779/0720/2010) mukaista tiesuunnitelmaa ei nyt kuitenkaan kaikilta osin toteuteta:

 • Tiesuunnitelman hyväksymispäätöksessä ja sen yleiskartalla esitettyä Kärppälän maantien no 12993 (Kärppälänraitti / Masontien) risteyksen muutoksia ei nyt toteuteta.
 • Myöskään työnaikaisena oikeutena ei toteuteta tiesuunnitelman hyväksymispäätöksessä ja sen yleiskartalla esitettyjä läjitysalueita no 2 ja 3.
 • Myöskään tiesuunnitelman hyväksymispäätöksessä selostettua keskikaidetta ei nyt rakenneta. Keskikaide rakennetaan kenties joskus myöhemmin, jos sille rahoitusta saadaan.
   

Riista-aitojen ja yksityisteiden rakentaminen sekä omaisuuden poistaminen

Riista-aitojen ja korvaavien yksityisteiden rakentaminen alkaa tämän hetken tietojen mukaan todennäköisesti loppukeväästä tai alkukesästä 2019. Tällöin korvaavat yksityistiet ja riista-aita valmistuvat tämän hetken arvion mukaan marraskuussa 2019.

Maastossa olevan haltuunottopaalutuksen (puupaalut) osoittamilta alueilta on maanomistajilla mahdollisuus itse poistaa se omaisuus, minkä he haluavat talteen, helmikuun 2019 loppuun mennessä. 1.3.2019 alkaen on tienpitoviranomaisella oikeus poistaa haltuunottoalueilta puusto ja muu mahdollinen omaisuus, mikäli maanomistaja ei ole tätä ennen sitä itse tehnyt / teettänyt. Tällöin puusto ja muu mahdollinen omaisuus pinotaan haltuunottoalueen ulkopuolelle maanomistajan alueelle. Maantien varressa ja erityisesti sähköjohtojen lähellä kannattaa vastuu puuston poistamisesta jättää Tienpitoviranomaiselle / Metsänhoitoyhdistyksen yhteismyyntiin tarpeettomien riskien välttämiseksi.

 • Valtakirjalla voi antaa haltuun otettavalla alueella olevan puuston metsänhoitoyhdistykselle myytäväksi. Tällöin kaikkien valtakirjan antaneiden osalta metsänhoitoyhdistyksen toimesta järjestetään yhteishakkuu ja -myynti. Usean kiinteistön poistettavat puut myydään yhdelle kilpailutetulle ostajalle ja myyntitulot tilitetään maanomistajille. Maantietoimituksen alkukokouksessa 30.1.2019 läsnä ollut Pekka Tuomisto Pirkanmaan metsänhoitoyhdistyksestä on yhteyshenkilö asiassa, puh. 050 5651 593, pekka.tuomisto@mhy.fi.

Maantietoimituksen 2. kokous 7.2.2020

Toimituksen 2. kokous pidettiin perjantaina 7.2.2020 klo 9.30 Kauppalantalon juhlasalissa (2. krs), Puistokatu 10, Sastamala. Kokouskutsu liitteenä.

Rakennustöiden valmistumisen jälkeen pidetyssä 2. toimituskokouksessa käsiteltiin ennen kaikkea yksityistieasioita. 2. toimituskokouksessa lunastustoimikunnan (toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä) antamat yksityistiepäätökset ovat väliaikaisia: ne vahvistetaan maantietoimituksen loppukokouksessa (tod. näk 3. toimituskokous, aikatauluarvio loppusyksy 2020), jolloin annetaan muutoksenhakumahdollisuus kaikkiin lunastustoimikunnan päätöksiin. 2. toimituskokouksessa käsiteltiin ja myös ratkaistiin mm. seuraavat asiat:

 • Info korvauskysymysistä ja toimituksen jatkotoimenpiteistä
 • Tilusjärjestelyehdotukset
 • Tieosakkaat ja tieoikeuksien leveydet uusilla yksityisteillä (Y7 - Y14)
 • Tarvittavien kiinteistökohtaisten sivutieoikeuksien sijainti ja leveys. Eräiltä osin sivutieoikeuksien tarkka sijainti ja leveys vahvistetaan toimituksen loppukokouksessa, kun ensin on maastossa katsottu sivutieoikeuksien tarkoituksenmukainen tarkka sijainti
 • Yksityisteiden kunnossapidon ja muun tienpidon kustannusten osittelu tieosakkaiden kesken (ns. tieyksiköt)
 • Tarvittavilta osin tieosakkaiden muodostamien tiekuntien perustaminen (Y10, Y11 ja Y14). 

Toimituskokouksessa 7.2.2020 pidettiin samalla tarvittavilta osin tiekuntien perustavat kokoukset, jossa mm. päätettiin tiekunnan nimestä sekä tiekunnan toimielin: toimitsijamies tai hoitokunta sekä valittiin päätöksen mukaisesti toimeen henkilöt sekä tarvittava sijainen tai varajäsenet.

2. toimituskokouksessa (7.2.2020) annettujen väliaikaisten yksityistiepäätösten ja maantielain 56a §:n nojalla ELY-keskus luovutti toimituskokouksessa rakennetut uudet yksityistiet ja myös olemassa olleisiin yksityisteihin tehdyt sijainnin muutokset tieosakkaille tai kiinteistön omistajille (kun omalla maalla kulkeva tie ja ainoa tienkäyttäjä, tässä tapauksessa Y9). Tämä tarkoitti sitä, että tienpitovastuu siirtyi välittömästi näiden yksityisteiden tieosakkaille

 • Maantielaki 56 a § (13.7.2018/572): Yksityisen tien luovuttaminen: "Edellä 56 §:n 1 momentissa tarkoitettu yksityinen tie luovutetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen määräämänä ajankohtana tieosakkaille tai kiinteistön omistajalle sen jälkeen, kun tieosakkaista ja kunnossapidosta osakkaiden kesken on maantietoimituksessa päätetty ja toimitusta koskevan muutoksenhaun estämättä. Tien luovuttamiseksi voidaan tieosakkaista ja kunnossapidosta osakkaiden kesken määrätä maantietoimituksen kestäessä väliaikaisesti."
   

Toimituksen jatko

Lunastustoimikunta (toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä) tekee maantoimituksen lopulliset päätökset mm. maantiealueeksi lunastamisesta, tieoikeuksista (korvaavat tieyhteydet) ja korvauskysymyksistä maantietoimituksen loppukokouksessa (tod. näk. 3. toimituskokous). Tomituksen 3. kokouksesta (tod. näk. loppukokous) tiedotetaan maanomistajille ja muille asianosaisille erikseen.

 • Lunastustoimikunta tulee suorittamaan ennen loppukokousta erillisen maastokatselmuksen, josta tullaan tarvittaessa ilmoittamaan asianosaisille.

Riista-aitaa varten lunastettavan maantiealueen lopullinen rajaus (oranssin väriset muovipaalut ja putkipyykit, jotka rakennetaan riista-aidan valmistumisen jälkeen) saattaa poiketa joulukuussa 2018 ja tammikuussa 2019 tehdystä haltuunottopaalutuksesta (puupaalut). Yleensä poikkeama on siten, että lopullinen lunastus kohdistuu hiukan suppeampaan alueeseen kuin tiesuunnitelman mukainen haltuunotto. 

Toimituksen maastotöissä (maastoon merkinnät ja maastomittaukset) Maanmittauslaitoksen kartoittajat ja mittamiehet suorittavat tarvittavilta osin myös epäselvillä vanhoilla kiinteistörajoilla rajankäyntien maastotyöt sekä tilusjärjestelyjen rajankäyntien maastotyöt. Tapauskohtaisesti Maanmittauslaitoksen kartoittaja kutsuu rajankäyntien maastotöihin myös maanomistajia paikalle. 

Suljettavien maantieliittymien takia rakennettavia korvaavia yksityistieyhteyksiä ja mahdollisesti tarvittavia kiinteistökohtaisia sivutieoikeuksia ei rajata yksityisteiden rakentamisen / parantamisen jälkeen rajamerkeillä maastoon. Korvaavien yksityisteiden kohdalla perustetaan tieoikeudet yleensä maantietoimituksissa ainakin osittain kapeampina kuin tiesuunnitelman mukainen haltuunottoalue.

 

Korvaukset ja mahdolliset korvausvaatimukset 30.4.2020 mennessä

Lunastuslain 29 §:n mukaan lunastettavan omaisuuden omistajalla on oikeus saada täysi korvaus lunastuksen vuoksi aiheutuvista taloudellisista menetyksistä. Korvaukset on määrättävä sen perusteella, mitä luovuttaja menettää eikä sen perusteella, mitä vastaanottaja saa (Hallituksen esitys koskien lunastuslain 30 §). Korvauksille määrätään 6 %:n vuotuinen korko lunastettavien alueiden ja yksityistiealueiden haltuunotosta eli 30.1.2019 alkaen korvauksen maksamiseen asti.

 • Lunastus- ja yksityistiekorvauksista annetaan päätökset maantietoimituksen loppukokouksessa (aikatauluarvio loppusyksy 2020), josta tiedotetaan erikseen.

Lunastuksen ja yksityistieoikeuksien kohteena oleville kiinteistöille lunastustoimikunta määrää korvaukset viran puolesta, muille naapureille vain vaatimuksesta. Asianosaisten on hyvä esittää toimitusinsinöörille näkemyksensä lunastuksen ja yksityistiejärjestelyjen aiheuttamista haitoista ja vahingoista, sillä lunastustoimikunta ei voi aina havaita kaikkia aiheutuneita menetyksiä. 

Myös edunvalvontakustannuksista on korvauksen saamiseksi aina esitettävä vaatimus. Lunastuslain 82 §:n mukaan maanomistajalla on oikeus saada korvaus myös välttämättömistä edunvalvontakustannuksista mitä hänelle on aiheutunut etujensa valvomisesta lunastustoimituksessa. 

Liitteenä tarkemmin erillinen ohje mahdollisen korvausvaatimusten tekemiseksi, korvausvaatimuslomake sekä infoa korvauksista. Liitteen yleisesitteessä (esite maantietoimituksesta) on myös tietoa korvauksista ja mm. niiden veronalaisuudesta. Kirjallisen korvausvaatimuksen voi hyvin tehdä ilman liitteen lomaketta vapaamuotoisesti ja lähettää sen esim. sähköpostilla allekirjoittaneelle. Mahdolliset kirjalliset korvausvaatimukset pyydän toimittamaan allekirjoittaneelle postitse tai sähköpostitse tai toimittamalla korvausvaatimus Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelupisteeseen viimeistään 30.4.2020.

 • Maanmittauslaitos, Petteri Lauronen, Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere, petteri.lauronen@maanmittauslaitos.fi, puh 040 722 7090.

Korvausten maksua varten lunastaja, Pirkanmaan ELY-keskus, tarvitsee korvauksen saajien pankkiyhteystiedot. Tilitiedot voi parhaiten antaa oheisella lomakkeella, jossa tarkemmat menettelyohjeet. Lomakkeen voi toimittaa toimitusinsinöörille postin välityksellä, lähettää sähköpostin liitetiedostona tai tuoda toimituskokoukseen. 

Pääsääntöisesti kertakaikkisena määrättävät korvaukset kuuluvat siihen kiinteistöön, jota lunastus koskee. Korvaukset maksetaan lähtökohtaisesti sille kiinteistön omistajalle, joka omistaa kiinteistön korvauksen määräämisen ajankohtana (loppukokous). Jos kiinteistö vaihtaa omistajaa toimituksen aikana, on luovutuskirjaan syytä merkitä kummalle osapuolelle hankkeesta maksettavat korvaukset kuuluvat

Korvauksista ja niiden veronalaisuudesta ym. maantietoimitukseen kuuluvasta on lisätietoa liitteen esitteessä (Esite maantietoimituksesta).

Maantietoimituksen loppukokous ke 6.4.2022 ja Muutoksenhaku

Maantietoimituksen 3. toimituskokous pidetään ke 6.4.2022 klo 10.00 alkaen Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskuksessa, Risto Ryti -salissa. Risto Rytin katu 70, Huittinen.

Tämä 3. toimituskokous on tarkoitettu maantietoimituksen loppukokoukseksi eli siinä annetaan lunastustoimikunnan (toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä) ratkaisut kaikissa tähän maantietoimitukseen kuuluvissa asioissa, joista ei vielä päätöksiä ole annettu. Toimituskokouksessa määrätään mm. korvaukset hankkeen tuomista menetyksistä maanomistajille ja muille asianosaisille. 

Toimituksen loppukokouksesta ja siinä käsiteltävistä asioista on tarkemmin alla liitteen kokouskutsussa.

Maantietoimituksessa tehtyihin ratkaisuihin tyytymätön asianosainen saa hakea niihin muutosta maaoikeudelta 30 vuorokauden kuluessa toimituksen päättymisajankohdasta (2. viikkoa toimituksen lopettamisesta eli tod. näk. 20.4.2022). 

 • Toimitus pyritään lopettamaan nyt kyseessä olevassa toimituskokouksessa (6.4.2022), jolloin maantietoimituksen päättymisajankohta on 20.4.2022. 
 • Muutoksenhakuohjeet käyvät ilmi toimituksen lopettamisen jälkeen kahden viikon päästä asianosaisille lähetettävästä valitusosoituksesta (myös loppukokouksen pöytäkirjan viimeinen sivu). Valitusosoitus lisätään myös alle liitteisiin maantietoimituksen lopettamisen jälkeen.
 • Valitusasian käsittelystä maaoikeudessa peritään yleensä 530 euron oikeudenkäyntimaksu
 • Maaoikeuden päätökseen / tuomioon saa edelleen hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta, jos se myöntää valitusluvan.
   

Maantietoimituksen asiakirjat

Toimituksen asiakirjoina laaditaan mm. seuraavat asiakirjat:

 • kutsukirjeet toimituskokouksiin ja maastokatselmuksiin 
 • toimituspöytäkirja toimituskokouksista sekä mahdolliset pöytäkirjan liitteet (mm. tiekunnan perustaminen -asiakirja)
 • kiinteistökohtainen korvausselitelmä (Lunastettava omaisuus ja korvaukset -asiakirja). Tästä kiinteistökohtaisesta asiakirjasta ilmenee mm. toimituksen alkuvaiheen kiinteistökohtaisen haltuunottoluettelon (omaisuusluettelo) tiedot.  
 • korvausvaatimuslomake ja ohje korvausvaatimuksen tekemiseksi
 • toimituskartta. Toimituskartalta tulee ilmenemään mm. kiinteistörajojen, lunastettujen alueiden ja (yksityistieoikeusalueiden) sijainti.

Liitteenä olevasta toimituskartasta ilmenee mm.:

 • punaisella värillä nyt omistusoikeudella lunastettava uusi maantiealue. 
 • sinisellä värillä uudet yksityistie- ja tieoikeusalueet.  Uudet yksityistiealueet kuuluvat jatkossakin maantiealuetta ympäröiviin kiinteistöihin.
 • maantiehen ja uusiin yksityisteihin rajoittuvat kiinteistöt. 
 • maantiealueen ulkopuoliset suoja-alueet (30 m ajoradan keskilinjasta kummallekin puolelle). 
 • maantiealueen ulkopuoliset näkemäalueet muiden maanteiden ja yksityisteiden risteyksissä.
 • vihreällä värillä tilusjärjestelyalueet. 
 • kiinteistöjen rajat rajapyykkeineen / rajapaaluineen ja rajapisteineen. Toimituksessa rakennettujen uusien rajapyykkien, rajapaalujen ja määritettyjen rajapisteiden numerot on toimituskartalla esitetty punaisella värillä ja numerot on alleviivattu.   
 • tehdyt rajankäynnit ja rajamerkkien siirrot. Vanhoilla kiinteistörajoilla suoritetut rajankäynnit ilmenevät toimituskartalla punaisella katkoviivalla.   
 • rakennukset, pellot sekä nykyiset yksityis- ja muut tiet sekä tieliittymät.
   

Näitä asiakirjoja viedään myös osittain tämän lunastustoimituksen verkkosivuille http://www.maanmittauslaitos.fi/TN2018-593531. Mm. toimituspöytäkirjoja ja kiinteistökohtaista asiakirjaa (Lunastettava omaisuus ja korvaukset -asiakirja) ei EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR / 25.5.2018) takia voi julkaista näillä verkkosivuilla.

 • Toimituksen kestäessä tällaisista alustavista asiakirjoista on lähetetty asianosaisille kopiot postitse ja / tai sähköpostitse. Pyynnöstä toimitusinsinööri voi lähettää kopion näistä asiakirjoista. 

Nämä asiakirjat ja mm. toimitushakemus arkistoidaan myös sähköisesti Maanmittauslaitoksen arkistosäännön mukaisesti pysyvästi säilytettävinä toimitusasiakirjoina, kun toimitus saavuttaa lainvoiman. Tämän jälkeen näistä toimitusasiakirjoista saa kopioita Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelupisteistä. 

Asiakirjakopiot alkukokouksen 30.1.2019 jälkeen

Toimitusinsinööri on lähettänyt toimituksen alkukokouksen jälkeen 7.2.2019 Tienpitoviranomaisen alkukokouksessa läsnä olleille edustajille, kaikille asianosaiskiinteistöjen omistajille sekä lunastuksen kohteella ja uusien korvaavien yksityisteiden vaikutuspiirissä tiedossa oleville erityisten oikeuksien haltijoille postitse ja osin lisäksi sähköpostitse:

 • saatekirjeen (jossa mm. nyt tehdystä haltuunottopäätöksestä, mahdollisuudesta ennakkokorvauksiin) 
 • kiinteistökohtaisen haltuunottoluettelon (omaisuusluettelo). Maanmittauslaitoksen kartoittaja Jouko Mustonen (joka myös Metsänhoitaja koulutukseltaan) on kirjannut  tammikuussa 2019 maantiealueeksi lunastettavalla ja yksityistiealueilla olevan puuston ominaisuustiedot (mm. puuston osalta pääpuulaji, puuston likimääräinen ikä ja likimääräiset puutavaralajikohtaiset kuutiomäärät) sekä muun omaisuuden (mm. rakennuspaikkojen koristekasvillisuuden) paitsi mahdolliset siirrettävät rakenteet (esim. postilaatikko, yksityisteiden liikennemerkit) alustavaksi kiinteistökohtaiseksi omaisuusluetteloksi (haltuunottoluettelo).
 • alustavan alkukokouksen (30.1.2019) toimituspöytäkirjan
 • esitteen maantietoimituksesta (lähetetty myös kokouskutsun mukana). 

Asiakirjakopiot 2. toimituskokouksen 7.2.2020 jälkeen

Uusien yksityisteiden (niin kokouksessa läsnä olleille ja poissa olleille) osakkaille lähetettiin 2. toimituskokouksen jälkeen postitse (ja osin myös sähköpostitse) muutaman viikon kuluesssa

 • saatekirje, 
 • alustava 2. toimituskokouksen pöytäkirja, 
 • kyseistä yksityistietä koskeva pöytäkirjan liite, johon on kirjattu tieosakkaat, tienpitovelvollisuus (tieyksiköt), tieoikeuksien leveydet sekä sivutieoikeuksien leveydet ja likimääräinen sijainti. 
 • kopio erillisestä pöytäkirjasta koskien kyseisen yksityistien tiekunnan perustavaa kokousta, 
 • Korvausvaatimuslomake sekä ohje korvausvaatimusten tekemiseksi ja tietoa korvauksista (lähetetty myös kokouskutsun liitteenä) 
 • Korvausten maksatuslomake (Tilitietolomake, joka lähetetty myös kokouskutsun liitteenä) 
 • Esite maantietoimituksesta.

Muille asianosaisille lähetetään alustava toimituspöytäkirja 2. toimituskokouksesta ja em. muut asiakirjat vain pyynnöstä.

 

Asiakirjakopiot 3. toimituskokouksen (loppukokous) 6.4.2022 jälkeen

N. kahden viikon päästä loppukokouksesta lähetetään postitse ja osin sähköpostitse (kun asianosaisen sähköpostiosoite löytyy kiinteistötietojärjestelmästä tai muuten toimitusinsinöörin tiedossa) lunastuksen kohteen ja uusien yksityistiealueiden kaikille maanomistajille / tieosakkaille sekä muille mahdollisille korvauksen saajille  

 • valitusosoitus, 
 • kiinteistö- / Tiekunta -kohtainen korvausselitelmä ( Lunastettava omaisuus ja korvaukset -asiakirja) sekä 
 • Kiinteistökohtainen ote toimituskartasta
 • ote 3. toimituskokouksen (6.4.2022) toimituspöytäkirjasta
 • Kauppahintatutkimukset ja -analyysiä -asiakirja (pöytäkirjan liite no 14) 

Lisäksi lähetetään 

 • Tilusjärjestelyt -asiakirja
 • 3. toimituskokouksen yksityistieasiat -asiakirjat ja sen mukaiset muut mahdolliset liitteet (mm. päivitetyt tieyksiköt usean yksityistien osalta)  

niille asianosaisille, joita em. asiakirjoissa käsitellyt asiat koskevat.

Muita toimituksen asiakirjoja lähetetään vain pyydettäessä. 

Samassa yhteydessä tallennetaan Tienpitoviranomaisen sähköiseen portaaliin maantietoimituksen keskeiset asiakirjat sekä lähetetään tienpitoviranomaiselle ns. maksatusajo.   

Yhteystietoja

Tiedustelut rakentamisesta:

Projektipäällikkö Heikki Koski, puh. 0295 036 251, heikki.koski@ely-keskus.fi

ELY-keskuksen (valtion alueellinen tienpitoviranomainen) edustajana toimituksessa:

Jouko Sivula, puh. 040 744 7857, jouko.sivula@ely-keskus.fi

Maantietoimituksen toimitusinsinööri:

Petteri Lauronen. Maanmittauslaitos, Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere. Puh. 040 722 7090, petteri.lauronen@maanmittauslaitos.fi