Hyppää pääsisältöön

Pesiökylän raakapuun kuormauspaikka

Toimitusnumero
2021-677378
Toimituslaji
Ratatoimitus
Kunta
Suomussalmi

Ratatoimitus on tullut vireille Väyläviraston hakemuksesta 27.10.2021.  Metsähallituksen antama kirjallinen suostumus 27.10.2021 on antanut oikeuden toimituksen vireille panoon ja maastotöiden suorittamiseen. Hakemus koskee ratahanketta, jossa on tarkoitus rakentaa Pesiölle raakapuun kuormauspaikka Kontiomäki–Taivalkoski -rataosalla. Rataosa on tällä hetkellä suljettu liikennöinniltä. 
Kokonaisuutena hanke ja toimitus perustuu Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin 23.3.2022 hyväksymään ratasuunnitelmaan

Hankkeen tarkoituksena on siirtää raakapuunkuormaustoiminta nykyisestä Ämmänsaaren raakapuun kuormauspaikasta uuteen Pesiökylän kuormauspaikkaan. Pesiökylän kuormauspaikka on liikenteenhoidon ja ympäristön kannalta optimaalisempi sijoituspaikka.  
Hankkeen tavoitteena on parantaa elinkeinoelämän kilpailukykyä ja toimintavarmuutta. Rata on tärkeä väylä raakapuun hankintaa. Hanke toteutetaan siten, että liikenteeltä suljettu Taivalkosken raide on mahdollista liittää Pesiökylän liikennepaikkaan ja raideyhteys Ämmänsaaren suuntaan säilytetään. 

Tässä ratatoimituksessa käsitellään hankkeesta aiheutuvat muutokset rata-alueeseen, maantiehen ja yksityisteihin sekä käsitellään korvauskysymykset hankkeesta maanomistajille aiheutuvista taloudellisista menetyksistä.  
Rata-alueet ja alueelle johtava yksityistie sekä maantiealueet ja lunastetaan omistusoikeudella. 


Hankkeen eteneminen

Hankkeen rakentamistyöt alkoivat haltuun oton jälkeen huhtikuussa 2022 puuston poistolla ja varsinaisen rakentaminen toukokuussa. Puutavaraterminaali on valmistunut syksyllä 2023. Joukokyläntien parannus tällä kohdin on valmistunut nyt lokakuussa. Tiemaalaukset ja vähäiset viimeistelytyöt hoidetaan ensi kesänä. Pääurakoitsijana toimi Destia Oy.  Pessiökylän liikennepaikalla radan vahvistaminen ja Hiidenjoen sillalla työt jatkuvat kesällä 2024. Näiltä osin mahdolliset korvausasiat käsitellään myöhemmin eri toimituksessa. 

Puuston poisto: Hanke vastaa puuston poistosta ja niiden kustannuksista. Poistettu puusto jää maanomistajan omaisuudeksi ja käyttöön/myytäväksi. Maanomistajalla on oikeus poistaa puusto myös itse. Urakoitsija poistaa puuston elleivät urakoitsija ja maanomistaja sovi muusta menettelystä ja käytännöstä.
Urakoitsija ilmoittaa hyötypuun hakkuusta kiinteistöjen omistajille. Maanomistajille tarjotaan mahdollisuutta ja sopimusta osallistua yhteismyyntiin. Tällöin  urakoitsija hoitaa puuston myynnin ja tilittää sopimuksen mukaiset puunmyyntitulot suoraan maanomistajille. 
Jos maanomistaja ei halua osallistua yhteismyyntiin, eikä halua itse poista puustoa, hänen osalta puusto poistetaan urakoitsijan toimesta ja toimitetaan maanomistajan osoittamaan paikkaan asianmukaisiksi puutavaralajeiksi tehtynä. Tällöin maanomistaja saa itse päättää puuston myynnistä taikka muusta hyödyntämisestä. Lähtökohtana puuston määrien määrityksessä on motolistaukset. 

Rakentamisen aikaiset vahingot:  Rakentamisen yhteydessä kiinteistöillä mahdollisesti tapahtuvista vahingoista tulee olla välittömästi yhteydessä urakoitsijan edustajaan. Rakentamisen aikana voi olla mahdollista suorittaa korjaavia toimenpiteitä ja ainakin estää lisävahinkojen syntyminen.
Mahdolliset vahingot tulee dokumentoida muistiinpanoin ja valokuvin. Vahinkojen asianmukainen dokumentointi helpottaa rakentamisen jälkeen jatkuvaa ratatoimituksen korvauskäsittelyä.
Rakentamisen päättymisen jälkeen ratatoimituksen korvauskäsittelyssä ei hanketta voida määrätä tekemään työsuorituksia, vaan vaatimukset käsitellään siinä vaiheessa korvauskysymyksinä.

 

Toimitusmenettely

Ratatoimituksen alkukokous pidettiin ti 19.4.2022 klo 10:00 alkaen Suomussalmen kunnanviraston valtuustosalissa
Kokouksessa mm. selostetiin ratahanketta, toimitusmenettely, korvausperiaatteet ja ennakkokorvauksia koskevat asiat sekä suoritettiin haltuunotto ja haltuunottokatselmus.  Katselmuksia maastossa ei ollut tarpeen suorittaa. 
Haltuunotettavat alueet on merkitty maastoon sinipäisillä puupaaluilla Maanmittauslaitoksen toimesta jo syksyllä 2021. 

Haltuunotto-oikeus annettiin hakijalle välittömästi 19.4.2022 alkaen.  Haltuunoton jälkeen hakija saa oikeuden ryhtyä ratasuunnitelmassa osoitettuihin rakentamistoimiin.  

Ratatoimituksen jatkokokous pidettiin ke 13.12.2023 klo 9:30 alkaen Suomussalmen kunnanviraston valtuustosalissa
Kokouksessa selostetiin hanketta, lopullisesti lunastettavat alueet ja niitä koskevat asiat ja selostetiin korvauksia koskevat asiat ja menettelyt ja otettiin vastaan korvausvaatimuksia. Katselmustarpeita ei ilmennyt. 

Kokouskutsussa oli kehotus, että mahdolliset korvausvaatimukset sekä katselmustarpeet on esitettävä toimitusinsinöörille kirjallisesti viimeistään to 7.12.2023,   osoite: Maanmittauslaitos/ Juha Kemppainen, Kaiterantie 20, 93600 Kuusamo, tai sähköpostitse juha.kemppainen@maanmittauslaitos.fi.           Mahdollisten korvausvaatimusten jättöaikaa pidennettiin 20.1.2024 saakka. 

Loppukokous pidetään to 25.4.2024 klo 9:30 alkaen Suomussalmen kunnanviraston valtuustosalissa
  - Kokouksessa käsitellään mm. kokouskutsussa mainitut asiat  (katso kokouskutsu) ja annetaan päätökset kaikkiin toimituksessa käsiteltäviin asioihin.  
 Toimitus on tarkoitus lopettaa.

 Kokouksesta tiedotetaan asianosaisille kirjeitse. 

 

Yhteystiedot

Toimitusinsinööri: Juha Kemppainen, Maanmittausinsinööri (DI), Maanmittauslaitos Kuusamo,
                                 0400 286561   juha.kemppainen@maanmittauslaitos.fi

o  Maanhankinta, Väyläviraston asiamiehenä Ramboll Oy, Kari Viik 040 765 5228 
     kari.viik@ramboll.fi
o  Väyläviraston projektipäällikkö,  Vesa Pakarinen, 0295 343 149, 
      vesa.pakarinen@vayla.fi
o  Rakennuttajakonsultin Welado Oy:n projektipäällikkö, Jukka Ylönen, 040 749 3063, 
      jukka.ylonen@welado.fi
o  Rakennuttajakonsultin Welado Oy:n valvoja Jussi Juntunen, 040 147 5566, 
     jussi.juntunen@welado.fi
o  Urakoitsijan Destia Oy:n työpäällikkö: Kari Nevala, 040 900 0663, 
     kari.nevala@destia.fi  
o  Urakoitsijan Destia Oy:n työmaapäällikkö Lasse Joensuu, 040 351 9920, 
     lasse.joensuu@destia.fi