Hyppää pääsisältöön

Rataturvallisuuden parantaminen välillä Tuomijoki-Hiidenjoki

Toimitusnumero
2023-706463
Toimituslaji
Ratatoimitus
Kunta
Hyrynsalmi
Suomussalmi

Ratatoimitus on tullut vireille Väyläviraston hakemuksesta 22.12.2022. Hakemus koskee ratahanketta, jossa parannetaan tasoristeysten turvallisuutta rataosuudella Hyrynsalmi-Pesiökylä välillä Tuomijoki-Hiidenjoki Hyrynsalmen ja Suomussalmen kunnissa.
Toimitus perustuu Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin 8.12.2022 hyväksymään ratasuunnitelmaan TRAFICOM/569556/05.02.03.02/2022.  
Hyväksymispäätös on lainvoimainen, lukuun ottamatta valituksenalaisia osia eli Petäjälahden maantien 105-895-1-9229 (Hallantien) siirtoa Pihkalan tasoristeyksen kohdalla Hyrynsalmella. Hyväksytty ratasuunnitelma antaa oikeuden lunastuksen toimeenpanoon ja toimituksen aloittamiseen. 

Tässä ratatoimituksessa käsitellään hankkeesta aiheutuvat muutokset rata-alueeseen, maantiehen ja yksityisteihin sekä käsitellään korvauskysymykset hankkeesta maanomistajille aiheutuvista taloudellisista menetyksistä.  
Rata-alueet ja maantiealueet ja lunastetaan omistusoikeudella ja yksityistiealueet käyttöoikeudella.
 

Hankkeen eteneminen

Hankkeen rakentamistyöt alkavat haltuunoton jälkeen nyt huhtikuussa 2023 maaperätutkimuksilla ja puuston poistolla ja varsinaisen rakentaminen touko-/kesäkuussa. Hankkeen on tarkoitus valmistua marraskuun lopulla 2023.  Pääurakoitsijana on Oteran Oy.

Puuston poisto: Hanke vastaa puuston poistosta ja niiden kustannuksista.  Maanomistajalla on oikeus poistaa puusto myös itse. Urakoitsija ilmoittaa hyötypuun hakkuusta hyvissä ajoin kiinteistöjen omistajille ja urakoitsija poistaa puuston elleivät urakoitsija ja maanomistaja sovi muusta menettelystä.  Poistettava puusto jää maanomistajan omaisuudeksi ao. tilan kohdalle maanomistajan käyttöön tai myytäväksi ao. puutavaralajeiksi tehtynä.  Maanomistajille tarjotaan mahdollisuus myydä poistettavat puut yhteiskauppana. Puuston poiston ja yhteismyynnin järjestämisen tulee hoitamaan Metsänhoitoyhdistys Kainuu ry.

Rakentamisen aikaiset vahingot:  Rakentamisen yhteydessä kiinteistöillä mahdollisesti tapahtuvista vahingoista tulee olla välittömästi yhteydessä urakoitsijan edustajaan. Rakentamisen aikana voi olla mahdollista suorittaa korjaavia toimenpiteitä ja ainakin estää lisävahinkojen syntyminen.
Mahdolliset vahingot tulee dokumentoida muistiinpanoin ja valokuvin. Vahinkojen asianmukainen dokumentointi helpottaa rakentamisen jälkeen jatkuvaa ratatoimituksen korvauskäsittelyä.
Rakentamisen päättymisen jälkeen ratatoimituksen korvauskäsittelyssä ei hanketta voida määrätä tekemään työsuorituksia, vaan vaatimukset käsitellään siinä vaiheessa korvauskysymyksinä.

 

Toimitusmenettely

Ratatoimituksen alkukokous pidettiin keskiviikkona 29.3.2023 klo 9:30 alkaen Hyrynsalmen kunnanviraston valtuustosalissa.  Kokouksessa mm. selostettiin ratahanketta, toimitusmenettely, korvausperiaatteet ja ennakkokorvauksia koskevat asiat sekä suoritettiin haltuunotto ja haltuunottokatselmus siltä osin kuin haltuunotto oli tarpeen.  Katselmustarpeita maastossa ei ilmennyt.  
Haltuun otettavat alueet on merkitty maastoon sinisillä kuitunauhoilla (yksityistiealueet) ja lisäksi myös sinipäisillä puupaaluilla (maantie ja rata-alueiden muutokset) Maanmittauslaitoksen toimesta nyt maaliskuussa.

Rataverkon haltijalle myönnettiin haltuunotto-oikeus välittömästi 29.3.2023 alkaen. Haltuunoton jälkeen hakija saa oikeuden ryhtyä rakentamistoimiin. Haltuunottoa koskevaan päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. 


Ratatoimitusta jatketaan hankkeen valmistuttua loppuvuonna 2023 Maanmittauslaitoksen tekemillä tarvittavilla maastoon merkitsemistöillä ja sen jälkeen pidettävällä jatkokokouksella (talvella tai alkukesällä 2024?). Siinä esitetään lopullisesti lunastettavat alueet ja yksityisteitä koskevat asiat ja selostetaan korvauksia koskevat asiat ja annetaan määräajat korvausvaatimusten esittämiselle.
Lisäksi suoritetaan tarvittavat maastokatselmukset.  

Ratatoimituksessa tehtävät päätökset tehdään vasta loppukokouksessa aikaisintaan syksyllä vuonna 2024.  Päätöksiin on mahdollista hakea muutosta valittamalla Maaoikeuteen.
Kokouksista tiedotetaan kaikille asianosaisille kirjeitse. 
Näistä tiedotetaan tarkemmin, kunhan ajankohdat ovat tiedossa.

Yhteystiedot

Toimitusinsinööri: Juha Kemppainen, Maanmittausinsinööri (DI), Maanmittauslaitos
     Kuusamo,  0400 286561 juha.kemppainen@maanmittauslaitos.fi

-  Maanhankinta, Väyläviraston asiamiehenä Ramboll Oy, Kari Viik 040 765 5228 
     kari.viik@ramboll.fi
-  Väyläviraston projektipäällikkö,  Vesa Pakarinen, 029 534 3149, 
      vesa.pakarinen@vayla.fi
-  Rakennuttajakonsultin Welado Oy:n projektipäällikkö, Jukka Ylönen, 040 749 3063, 
      jukka.ylönen@welado.fi
-  Rakennuttajakonsultin Welado Oy:n maankäytön asiantuntija Jussi Juntunen, 040 147 5566, 
     jussi.juntunen@welado.fi
-  Urakoitsijan Oteran Oy:n työmaapäällikkö: Juho Hynynen, p. 050 309 4459, 
      juho.hynynen@oteran.fi

     

Liitteet

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).