Hyppää pääsisältöön

Voimansiirtoalueen lunastustoimitus 2019-603260, Lahdesjärvi (Tre) - Rautaharkko (Tre) sekä Ilkko (Kangasala)

Toimitusnumero
2019-603260
Toimituslaji
Lunastustoimitus
Kunta
Tampere
Kangasala

Tälle sivulle päivitetään toimitusta koskevia asioita ja tuodaan mm. kartta-aineistoa näkyville.

Myös lunastajalla (Tampereen Sähköverkko Oy) on hankkeeseen liittyen verkossa tietoa. Lunastajan internet- sivuille päivitetään linjan uusimisen aikana tietoa mm. rakentamisesta ja sen aikataulusta.

 • https://www.sahkolaitos.fi/tampereen-sahkoverkko/palvelut-ja-tuotteet/voimajohto/

Sivun ala-osasta löytyy liitteenä mm.:

 • Tiedote asianosaisille 9.8.2022
 • Kokouskutsu lunastustoimituksen alkukokoukseen (14.5.2019 klo 13.30 Attila -virastotalossa, Attilan auditorio (1. krs), Yliopistonkatu 38).
 • Maanmittauslaitoksen 26.3.2019 myöntämä lunastuslupa (MML 201/03 04/2019). Lunastusluvasta ilmenee mm. Tampereen Sähköverkko Oy:lle myönnetyt oikeudet.
 • Yleisesite voimansiirtoalueen lunastustoimituksesta.
 • Poikkileikkauskuva / Johtoaluekuvat uudesta (Lahdesjärvi - Rautaharkko E) ja uusittavasta voimajohdosta (Lahdesjärvi - Rautaharkko P). Uusittavan voimajohdon (Lahdesjärvi - Rautaharkko P) uusi pylväsmalli on esitetty yhtenäisin viivoin ja vanha pylväs samalla kohtaan katkoviivoin.
 • Yleissuunnitelmakartat (1:5000), joista ilmenee mm. uusien pylväiden likimääräinen sijainti. Yleissuunnitelamakartoilla on myös sellaisia uusittavia / rakennettavia voimajohtolinjoja, jotka käsitellään eri voimansiirtoalueen lunastustoimituksissa.
 • 5-osainen alustava toimituskartta (1:2000) toimituksen kohteesta. Alustavalta toimituskartalta ilmenevät mm. uusien johtoyhteyksien (Lahdesjärvi - Rautaharkko E ja Kangasalan Ilkko) nyt haltuun otettavien uusien ja myös uusittavan linjan (Lahdesjärvi - Rautaharkko P) johtoaukea- ja reunavyöhykealueiden sijainti. Johtoaukea on esitetty toimituskartalla punaisella värityksellä ja reunavyöhykkeet sinisellä värityksellä.

Tämän voimansiirtoalueen lunastustoimituksen kiinteistökohtaista asiakirjaa (Lunastettava omaisuus ja korvaukset -asiakirja) ja mm. toimituspöytäkirjaa toimituskokouksista (alkukokous 14.5.2019) ei EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR / 25.5.2018) takia voi julkaista toimituksen verkkosivuilla

 • Alkukokouksen (14.5.2019) alustava pöytäkirja ja alustava kiinteistökohtainen asiakirja lähetetään asianosaiselle pyynnöstä.

Lunastustoimituksen toimitusinsinööri ja lunastustoimikunnan puheenjohtaja: Petteri Lauronen, Maanmittauslaitos, puh. 040 722 7090, petteri.lauronen@maanmittauslaitos.fi ja turvaviestillä osoitteesta https://turvaviesti.maanmittauslaitos.fi/

Lunastaja

Tampereen Sähköverkko Oy (TSV). 

 • Lunastajan yhteshenkilönä Timo Hakkarainen Tampereen Sähköverkko Oy:stä, puh. 040 582 7287, timo.hakkarainen@sahkolaitos.fi. Hakkarainen on voimajohtohankkeen rakentamisesta vastaava projektipäällikkö. Hakkaraiselle tiedustelut  esim.voimansiirtojohdon- ja pylväiden rakentamiseen liittyen.

Lunastustoimituksen kohde

Sivun alaosassa on liitteenä mm. 5-osainen alustava toimituskartta (1:2000) toimituksen kohteesta.

 1. 110 kV voimasiirtojohdon ja -pylväiden uusiminen purettavan johdon paikalle välillä Lahdesjärvi (Tampere) - Rautaharkon sähköasema (Tre). Uusittava voimansiirtojohto, Lahdesjärvi - Rautaharkko Pohjoinen (P) alkaa Lahdesjärvellä kiinteistöltä 837-585-3-22 SEPPÄLÄINEN (voimajohtolinjojen risteys kolmeen suuntaan) ja päättyy Rautaharkon sähköasemalle kiinteistölle 837-306-5262-4. Linjan sijainti on Sulkavuoren itä- ja pohjoispuolella. Tämän johtovälin pituus on n. 1,8 km. Uudet teräsristikkopylväät ovat muutaman metrin matalammat kuin vanhat poistettavat pylväät. Uudet pylväät rakennetaan suurelta osin nykyisten pylväiden läheisyyteen.
 2. Uusi 110 kV voimasiirtojohto ja -pylväät välillä Lahdesjärvi (Tampere) - Rautaharkon sähköasema (Tre) suurelat osin uudessa johtoakäytävässä. Uusi voimansiirtojohto, Lahdesjärvi - Rautaharkko Eteläinen (E) alkaa Lahdesjärvellä kiinteistöltä 837-585-3-22 SEPPÄLÄINEN (voimajohtolinjojen risteys kolmeen suuntaan) ja päättyy Rautaharkon sähköasemalle kiinteistölle 837-306-5262-4. Linjan sijainti on Sulkavuoren etelä- ja länsipuolella moottoriteiden (valtatiet 9 ja 3) varressa ja läheisyydessä. Lahdesjärven alueella uusitaan samalla yksi pylväsväli vanhaa voimajohtoa (tilojen 837-585-3-22 Seppäläinen ja 837-585-8-99 Laulu alueella), joka suuntautuu voimajohtojen risteyksestä itään kohti Kangasalaa. Tämän johtovälin pituus on n. 2,2 km. 
 3. Uusi 110 kV voimasiirtojohto ja -pylväät yhdellä pylväsvälillä Kangasalan Ilkossa. Uusi voimajohtolinja ja sen johtoaukea ja kaksi uutta pylvästä (toinen pylväs vanhan paikalle) sijoittuvat kiinteistöille 211-423-1-154 ILKKO ja 211-423-1-112 OKSALA sekä lunastusyksikköön 211-895-2-22 Yleinen tie. Tämän johtovälin pituus on n. 150 m. Kyseisellä kohdalla lähtee kummastakin uusittavasta pylväästä vanhastaan muita voimajohtolinjoja, mutta kyseisellä pylväsvälillä ei voimajohtolinjaa ole aikaisemmin ollut. Kyse on voimajohtolinjojen risteysalueesta, jossa uuden linjavälin länsi-, pohjois- ja itäpuolella on muita voimajohtolinjoja.

Kyseessä on osa isommasta kokonaisuudesta, jossa Tampereen Sähköverkko Oy, Elenia Oy ja kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj tekevät yhteistyötä Tampereen sähköverkon kehittämisessä. Voimajohtolinjoja uusitaan ja myös vähäisemmältä osin rakennetaan uuteen johtokatuun Tampereen ja Kangasalan alueilla. Voimajohtolinjojen uusiminen ja uusien linjojen rakentaminen käsitellään kolmessa eri lunastustoimituksessa (toimitusnumerot 2019-603184, 2019-603260 ja 2019-603304)

Lunastustoimituksen tarkoitus

Tämä lunastuslain (laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 603/1977) mukainen voimansiirtoalueen lunastustoimitus perustuu Maanmittauslaitoksen 26.3.2019 myöntämään lunastuslupaan (MML 201/03 04/2019). Myönnetty lunastuslupa alla liitteenä.

 • Lunastuslupapäätökseen on kirjattu mm. lunastajalle (Tampereen Sähköverkko Oy) myönnetyt oikeudet ja kiinteistöjä koskevat käytönrajoitukset.
 • Lunastuslupaan sisältyy myös oikeus tarvittavien alueiden ja oikeuksien ennakkohaltuunottoon.
 • Sama lunastuslupa koskee myös uutta muutaman sadan metrin pituista voimansiirtolinjaa ja -pylväitä Kangasalan sähköaseman läheisyydessä (Kangasalan asema). Tältä osin käyttöoikeuksien lunastus tapahtuu eri voimansiirtoalueen lunastustoimituksessa (2019-603304).

Lunastustoimituksen asiat käsitellään ja ratkaistaan kahdessa tai useammassa toimituskokouksessa toimitusinsinöörin johdolla ja virkavastuulla. Toimituksessa käsiteltävät asiat ratkaistaan toimitusinsinöörin ja kahden uskotun miehen (lunastustoimikunta) päätöksillä paitsi silloin, kun asianosaisilla on oikeus sopia käsiteltävästä asiasta (pääsääntö) ja tällainen sopimus asianosaisten välillä syntyy. 

 • Lunastustoimikunta (toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä) on riippumaton lunastajasta sekä asianosaisista ja toimii puolueettomana tahona.
 • Ennen päätöksentekoa toimitusinsinööri mm. esittää asioihin liittyvät säädökset ja niiden vakiintuneet tulkintalinjat, esittää muut tarpeelliset taustaselvitykset ja mahdolliset viranomais- ja asiantuntijalausunnot sekä kuulee asianosaisia.

Tässä toimituksessa käsitellään:

 • Uusittavan voimansiirtojohdon ja -pylväiden (Lahdesjärvi - Rautaharkko P) osalta Tampereen Sähköverkko Oy:n käyttöoikeuksien päivittäminen vastaamaan uusittavaa linjaa ja pylväitä myönnetyn lunastusluvan mukaisesti. Uutta johtoaukeaa tai reunavyöhykettä ei tule todennäköisesti tällä välillä lunastettavaksi.
 • Uusien johtoyhteyksien osalta (Lahdesjärvi - Rautaharkko E sekä Kangasalan Ilkko) käyttöoikeuksien lunastus Tampereen Sähköverkko Oy:lle myönnetyn lunastusluvan mukaisesti. Toimituksessa lunastetaan Tampereen Sähköverkko Oy:lle pysyvä käyttöoikeus 26 metriä leveään johtoaukeaan sekä johtoaukean molemmin puolin 10 metriä leveään reunavyöhykkeisiin. Rakentamisrajoitusalue on suurelta osin 23 metriä uuden voimajohdon keskilinjan kummallakin puolella (sekä johtoaukea että reunavyöhyke). Pylväsvälillä 69 - 74 Sulkavuoren ja Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen kohdalla on rakentamisrajoitus voimajohtolinjan keskilinjan pohjoispuolella vain johtoaukean levyinen 13 metriä (pohjoispuolella ei rakentamisrajoitusta reunavyöhykkeellä).
 • Em. voimajohtohankkeista aiheutuvat korvauskysymykset. Lunastettavan omaisuuden omistaja on oikeutettu saamaan taloudellisista menetyksistään tässä lunastustoimituksessa määrättävän täyden korvauksen. Myös se, jolta ei lunasteta omaisuutta, voi saada korvausta kärsimästään merkittävästä haitasta tai vahingosta.   
 • Mahdollisesti Lahdesjärvi - Rautaharkko välillä tarpeettomaksi jääneen sähköyhtiön (alkuperäinen Imatran Voima Oy) käyttöoikeuden lakkauttamisen.  Uusittavan voimansiirtojohdon ja -pylväiden (Lahdesjärvi - Rautaharkko P) vieressä eteläpuolella on 9.1.1960 rekisteröidyssä pakkolunastustoimituksessa (ark. no 23:41) ja 2.6.1982 rekisteröidyssä lunastustoimituksessa (ark. no 29:79 Tampere) lunastettu käyttöoikeus rinnakkaiselle voimajohdon johtoaukealle ja reunavyöhykkeelle. Tällä hetkellä ja ilmeisesti pitkään aikaan ei maastossa ole ollut toista voimajohtolinjaa nyt uudistettavan voimajohtolinjan eteläpuolella.

Kyse on Tampereen Sähköverkko Oy:n pysyvistä käyttöoikeuksista myönnetyn lunastusluvan mukaisesti, maapohjan omistus jää edelleen maanomistajalle.

Lahdesjärvi - Rautaharkko Pohjoinen voimajohtolinjan uusiminen myönnetyn lunastusluvan (26.3.2019, MML 201/03 04/2019) mukaisesti aiheuttaa:

 • pylväspaikkojen muutoksia. Suurimmaksi osin uusi pylväs rakennetaan varsin lähelle vanhaa pylvästä, eräiltä osin vanhan pylvään paikalle. Uudet teräsristikkopylväät ovat muutaman metrin matalammat kuin vanhat poistettavat pylväät.
 • suurimmaksi osin johtoaukean kaventumisen ja reunavyöhykkeen sijainnin muutoksen. Lunastusluvan mukainen johtoaukea tulee ulottumaan uuden rakennettavan voimajohdon keskilinjasta 13 metrin päähän (leveys yht. 26 metriä). Uusittavan voimajohtolinjan käyttöoikeudet on lunastettu / perustettu Valtioneuvoston myöntämän lunastusluvan perusteella 30.8.1958 rekisteröidyssä pakkolunastustoimituksessa (ark.no 23:42 Messukylä). Tuolloin on lunastettu käyttöoikeus 30 metriä leveään johtoaukeaan (voimajohdon keskilinjasta 15 metriä kummallekin puolelle) sekä lisäksi 10 metriä leveään reunavyöhykkeeseen johtoaukean kummallakin puolella. Näin ollen myös aikaisemmin perustetun 10 metriä leveän reunavyöhykkeen sijainti muuttuu (uuden voimajohdon keskilinjasta 13 - 23 metriä) siten, että vanhaa johtoaukeaa siirtyy osin reunavyöhykkeeksi ja vanhaa reunavyöhykettä vapautuu maaksi, joita ei enää jatkossa koske lunastajan käytönrajoitukset ja -oikeudet.
 • rakentamisrajoituksen laajenemisen uusittavan voimajohdon vanhan johtoaukean reunasta (15 m alkuperäisen voimajohdon keskilinjasta) rakennettavan uuden voimajohdon reunavyöhykkeen ulkoreunaan, uuden voimajohtolinjan keskilinjasta 23 metrin päähän. Uusia rakennuksia ei saa rakentaa tämän jälkeen 23 metriä lähemmäksi voimajohdon keskilinjaa. Alkuperäisessä 1950-luvun lunastuksessa (ark. no 23:42 Messukylä) on rakentamisrajoitus koskenut vain 30 metriä leveätä johtoaukeaa, ei reunavyöhykkeitä. Rakentamisrajoituksen laajeneminen ei käytännössä aiheuta uusittavan linjan kohdalla (Lahdesjärvi - Rautaharkko Pminkään kiinteistön osalta muutosta rakentamismahdollisuuksiin: voimassa olevien asemakaavojen ja niiden määräysten perusteella ei rakentaminen ole ollut mahdollista vanhastaankaan missään alle 23 metrin etäisyydellä nykyisen voimajohtolinjan keskilinjasta.

Toimituksen alkukokous 14.5.2019 ja ennakkohaltuunottopäätös

Toimituksen alkukokous pidettiin tiistaina 14.5.2019 klo 13.30 Attila-virastotalossa, Attilan auditoriossa (1. krs). Yliopistonkatu 38, Tampere. Asianosaisille lähetetty kokouskutsu liitteenä.

Lunastustoimituksen alkukokouksessa 14.5.2019 selostettiin mm. toimitusmenettelyä, rakennushanketta, aikatauluja sekä korvauskysymyksiä.

Alkukokouksessa 14.5.2019 käsiteltiin myös tarvittavien alueiden ja oikeuksien ennakkohaltuunottoon liittyvät kysymykset. Lunastustoimikunta (toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä) päätti, että myönnetyn lunastusluvan (MML 201/03 04/2019) mukaiset tarvittavat alueet ja oikeudet otetaan lunastajan (Tampereen sähköverkko Oy) haltuun välittömästi 14.5.2019

 • Ennakkohaltuunotto antaa lunastajalle (Tampereen sähköverkko Oy) Maanmittauslaitoksen 26.3.2019 myöntämän lunastusluvan (MML 201/03 04/2019) mukaiset oikeudet: mm. oikeuden aloittaa voimansiirtojohdon ja -pylväiden rakentaminen / uusiminen heti haltuunotosta.
 • Lunastuslupa ja siinä lunastajalle myönnetyt oikeudet alla liitteenä.

Maanmittauslaitoksen kartoittaja, Jouko Mustonen, on toimitusinsinöörin toimeksiannosta kirjannut 17.4.2019 ylös

 • Kangasalan Ilkossa / Lentolassa tilan ILKKO 211-423-1-154 alueella asuinrakennuspaikan kohdalla uudella johtoaukealla ja reunavyöhykkeellä olevan erityiseen hoitoon otetun pihapuuston ja kasvillisuuden sekä muun puuston. 
 • Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen (Takk) kohdalla uuden rakennettavan voimajohtolinjan (Lahdesjärvi - Rautaharkko E) reunavyöhykkeelle jäävän varastorakennuksen ja sen länsipuolella olevan ulkovarastointipaikan.

Muuten tarkempaa kiinteistökohtaista haltuunottoluetteloa ei ole tarkoitus laatia, koska:

 • Lahdesjärvi - Rautaharkko Eteläisen uuden linjayhteyden osalta on kyse lähinnä Tampereen kaupungin omistamista moottoriteiden (valtatiet 3 ja 9) reuna-aluemetsiköistä, joissa lunastuskorvauksen suuruuteen ei vaikuta puuston ikä tai laatu. Kyse on kaikilta osin metsätalousarvoa huomattavasti arvokkaammista tonttien reuna-alueista ja muusta maasta
 • Kangasalan Ilkossa on kysymys suurelta osin muiden voimajohtolinjojen aikaisemmin lunastetuista ja korvatuista vanhoista johtoaukeista ja reunavyöhykkeistä.
 • Lahdesjärvi - Rautaharkko Pohjoisen vanhan johdon tilalle uusittavan voimansiirtojohdon osalta on kyse kaikilta osin aikaisemmin lunastetusta johtoaukeasta ja reunavyöhykkeistä (30.8.1958 rekisteröity pakkolunastustoimitus, ark. no 30:42 Messukylä) eikä uusia alueita nyt oteta haltuun eikä lunasteta (vain rakentamisrajoitus laajenee myös reunavyöhykkeille).

Toimitusinsinööri suoritti itsenäisen maastokatselmuksen toimituksen kohteella ma 6.5.2019 ja otti toimituksen kohteesta runsaasti valokuvia. Tällä toimitusinsinööri dokumentoi nykytilannetta erityisesti rakennuspaikkojen läheisyydessä (Kangasalan Ilkko ja Tampereen Nirva), jotta voidaan verrata vanhaa ja uutta tilannetta toisiinsa, kun voimajohtolinja on uusittu ja uuteen johtokatuun rakennettava linja rakennettu. Näin tulee paremmin huomioitua mahdolliset sellaiset maisemamuutokset, joilla saattaa olla negatiivinen vaikutus kiinteistön arvoon.

17.4.2019 lähetetyssä kokouskutsussa ja toimituksen internet -sivuilla (www.maanmittauslaitos.fi/TN2019-603260) on ollut kirjaukset ennen tätä alkukokousta suoritetuista toimituksen maastotöistä ja toimitusinsinöörin maastokatselmuksesta

Voimansiirtojohdon ja -pylväiden rakentaminen

Lunastajan (Tampereen Sähköverkko Oy) edustaja, Timo Hakkarainen, esitteli alkukokouksessa 14.5.2019 rakennushanketta ja sen aikataulua.

 • Tässä toimituksessa käsiteltävä voimajohtolinjan uusiminen ja uusien voimajohtolinjojen rakentaminen liittyy isompaan kokonaisuuteen, jossa Tampereen Sähköverkko Oy, Elenia Oy ja kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj tekevät yhteistyötä Tampereen sähköverkon kehittämisessä. Vanhoja voimajohtolinjoja uusitaan ja myös vähäisemmältä osin rakennetaan uuteen johtokatuun Tampereen ja Kangasalan alueilla.
 • Uudet ja uusitut voimajohtolinjat on rakennettu vuosien 2019 ja 2020 aikana.
 • Pääurakoitsijaksi on hankkeessa toiminut Vattenfall Services Nordic Oy.

Lunastajalla (Tampereen Sähköverkko Oy) on myös hankkeeseen liittyen verkossa tietoa. Lunastajan internet- sivuille päivitetään linjan uusimisen aikana tietoa mm. rakentamisen aikataulusta ja sen etenemisestä. Lunastajan internet -sivuilta löytyy mm. asiaan liittyvä lehdistötiedote (14.6.2019). 

 • https://www.sahkolaitos.fi/tampereen-sahkoverkko/palvelut-ja-tuotteet/voimajohto/

Puuston ja muun omaisuuden poistaminen

Lahdesjärvi - Rautaharkko Pohjoisen voimansiirtojohdon ja -pylväiden uusimisen takia EI todennäköisesti tarvitse tässä yhteydessä poistaa mitään muuta maanomistajan tai erityisen oikeuden haltijan (esim. maanvuokraoikeus) omaisuutta PAITSI

 • KENTIES vanhaa ja nykyistä reunavyöhykerajoitusta korkeammat puut (puuston maksimipituus reunavyöhykkeillä 10 - 20 metriä) ja
 • KENTIES vanhalla johtoaukealla olevaa jotakin sellaista omaisuutta, jonka poistamiseen lunastajalla on ollut jo vanhastaan oikeus perustuen alkuperäiseen lunastuslupaan ja lunastukseen 1950-luvulla (ark. no 23:42 Messukylä).

Lahdesjärvi - Rautaharkko Eteläisen uuden johtoyhteyden osalta on puuston poistamisesta sovittu Tampereen kaupungin edustajan kanssa. Tampereen kaupunki omistaa lähes kaikki alueet, vain Suomen valtio on toisena maanomistajana valtateiden 9 ja 3 kohdalla.

Kangasalan Lentolassa / Ilkossa, jossa tässä lunastustoimituksessa käsitellään yhdellä pylväsvälillä uuden linjan rakentaminen, on mahdollisesti pihapuita sekä muuta puustoa poistettu vuoden 2020 aikana. Tältä osin on lunastettava omaisuus kirjattu toukokuussa 2019 haltuunoton yhteydessä kiinteistökohtaiseen haltuunottoluetteloon niin kuin on edellä selostettu.

Jos jostakin pitää ainespuustoa tai muuta omaisuutta poistaa, on linjan rakentaja (pääurakoitsija Vattenfall Services Nordic Oy) tai rakennuttaja (Tampereen Sähköverkko Oy) yhteydessä maanomistajaan tai tiedossa olevaan kiinteistön erityisen oikeuden haltijaan (esim. kiinteistötietojärjestelmään kirjattu maanvuokraoikeus). Olemassa olevan johtoaukean pusikoiden ja kasvuston raivaamisesta ei maanomistajaan / kiinteistön erityisen oikeuden haltijaan olla välttämättä erikseen yhteydessä. 

 • Puusto ja muu mahdollinen omaisuus kuuluu maanomistajalle / erityisen oikeuden haltijalle elleivät osapuolet (lunastaja ja maanomistaja / erityisen oikeuden haltija) toisin sovi. Mikäli joltain osin sovitaan, että esim. puustoa tai lunastettavalla alueella olevalla rakenteita tai muuta vastaavaa omaisuutta lunastetaan lunastajalle, on tästä ilmoitettava toimitusinsinöörille. 

Toimituksen loppukokous 13.12.2023 ja Korvaukset

Lunastustoimikunnan (toimitusinsinööri + kaksi uskottua miestä) ratkaisut mm. lunastuksen tarkasta kohteesta ja korvauskysymyksistä tehdään lunastustoimituksen loppukokouksessa 13.12.2023, alla liitteenä kokouskutsu.

Lunastuksen kohteen maanomistaja tai erityisen oikeuden haltija (esim. maanvuokraoikeus) on oikeutettu saamaan taloudellisista menetyksistään tässä lunastustoimituksessa määrättävän täyden korvauksen.

 • Myös se, jolta ei lunasteta omaisuutta, voi saada vaatimuksesta korvausta kärsimästään merkittävästä haitasta tai vahingosta.
 • Uusittavan voimansiirtojohdon ja -pylväiden (Lahdesjärvi - Rautaharkko P) osalta korvauksia määrätään sen perusteella, aiheuttaako uusittu johto ja pylväät ja / tai niihin liittyvät myönnetyn lunastusluvan (MML 201/03 04/2019) mukaiset muuttuneet lunastajan oikeudet joltain osin enemmän haittaa tai muuta menetystä vanhaan tilanteeseen verrattuna.

Maksamatta oleville lunastuskorvauksille määrätään loppukokouksessa (13.12.2023) 

 • lunastuslain 95 §:n edellyttämä 6 %:n vuotuinen korko ennakkohaltuunotosta (14.5.2019) alkaen korvausten maksamiseen asti.
 • lunastuslain 30.3 §:n edellyttämä indeksikorjaus (kuluttajahintaindeksin muutos) 14.5.2019 alkaen. Korvaus määrätään lunastuslain 30.3 §:n nojalla ennakkohaltuunoton ajankohdan (14.5.2019) hintatasossa: ennakkohaltuunoton jälkeen tapahtunut omaisuuden mahd. arvon muutos jätetään huomiotta.

Lunastuksen kohteena olevien kiinteistöjen osalta (joiden tiluksia sijaitsee voimansiirtoalueen johtoaukean ja / tai reunavyöhykkeen kohdalla) lunastustoimikunta (toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä) määrää korvaukset viran puolesta, läheisten kiinteistöjen omistajille ja muille henkilöille korvauksia voidaan määrätä vain vaatimuksesta. 

Sivun alaosassa liitteenä erillinen ohje mahdollisen korvausvaatimusten tekemiseksi ja lähettämiseksi toimitusinsinöörille sekä infoa korvauksista. Kirjallisen korvausvaatimuksen voi hyvin tehdä ilman liitteen lomaketta vapaamuotoisesti ja lähettää sen esim. sähköpostilla allekirjoittaneelle. Mahdolliset kirjalliset korvausvaatimukset pyydän toimittamaan allekirjoittaneelle postitse tai sähköpostitse tai toimittamalla korvausvaatimus Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelupisteeseen viimeistään 14.10.2022

 • Maanmittauslaitos, Petteri Lauronen, Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere, petteri.lauronen@maanmittauslaitos.fi, puh 040 722 7090. Turvaviestillä osoitteesta https://turvaviesti.maanmittauslaitos.fi

Korvausten maksua varten lunastaja, Tampereen Sähköverkko Oy, tarvitsee korvauksen saajien pankkiyhteystiedot. Tilitiedot voi parhaiten antaa tämän sivun alaosan liitteessä olevalla lomakkeella, jossa tarkemmat menettelyohjeet. Lomakkeen voi toimittaa toimitusinsinöörille postin välityksellä, lähettää tavallisen sähköpostin tai ns. turvaviestin (https://turvaviesti.maanmittauslaitos.fi) liitetiedostona tai tuoda toimituskokoukseen. 

Kun mahdolliset kirjalliset korvausvaatimukset on (määräaikaan mennessä) saatu, tekee lunastustoimikunta tarvittavat katselmukset maastossa (suoritettu 11.5.2023). Katselmuksesta ilmoitetaan tarvittaessa asianosaisille ja lunastajalle (Tampereen Sähköverkko Oy). Maastokatselmusten jälkeen on lunastajalla mahdollisuus antaa määräaikaan mennessä kirjallinen vastine. Korvausvaatimusten, vastineen ja maastohavaintojen perusteella lunastustoimikunta laatii lopulliset korvauspäätökset.

Korvauksista ym. voimansiirtoalueen lunastustoimitukseen kuuluvasta on lisätietoa liitteen tiedotteessa (9.8.2022), korvausvaatimuslomakkeessa sekä yleisesitteessä (Esite voimajohtoalueen lunastuksesta).

Toimituksen asiakirjat ja asiakirjakopiot seuraavan toimituskokouksen (loppukokous 13.12.2023) jälkeen

Tämän lunastustoimituksen asiakirjoina laaditaan mm. alla olevat asiakirjat, jotka arkistoidaan myös sähköisesti Maanmittauslaitoksen arkistoon pysyvästi säilytettävinä toimitusasiakirjoina, kun toimitus on saavuttaa lainvoiman:

 • kutsukirjeet toimituskokouksiin ja maastokatselmuksiin 
 • toimituspöytäkirja toimituskokouksista sekä mahdolliset pöytäkirjan liitteet 
 • kiinteistökohtainen asiakirja (Lunastettava omaisuus ja korvaukset -asiakirja). Kiinteistökohtaisesta asiakirjasta tulee ilmenemään mm. pylväsalojen, johtoaukean ja reunavyöhykkeiden kiinteistökohtaiset pinta-alat. 
 • tiedote korvauksista ja korvausvaatimusmahdollisuudesta 
 • toimituskartta. Toimituskartalta tulee ilmenemään mm. kiinteistörajojen, uusien pylväiden, uuden voimajohdon keskilinjan sekä johtoaukean ja reunavyöhykkeiden sijainti.

Mm. toimituspöytäkirjoja ja kiinteistökohtaista asiakirjaa (Lunastettava omaisuus ja korvaukset -asiakirja) ei EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR / 25.5.2018) takia voi julkaista toimituksen verkkosivuilla

Toimituksen loppukokouksen (13.12.2023) jälkeen lähetetään asianosaisille

 • valitusosoitus
 • ote toimituskartasta
 • tämän loppukokouksen toimituspöytäkirja.  

Muutoksenhaku toimituksessa tehtäviin ratkaisuihin

Voimansiirtoalueen lunastustoimituksessa tehtyihin ratkaisuihin tyytymätön asianosainen saa hakea niihin muutosta maaoikeudelta 30 vuorokauden kuluessa toimituksen päättymisajankohdasta.

 • Toimitus pyritään lopettamaan nyt kyseessä olevassa toimituskokouksessa (13.12.2023), jolloin voimansiirtoalueen lunastustoimituksen päättymisajankohta on 27.12.2023
 • Muutoksenhakuohjeet käyvät ilmi toimituksen lopettamisen jälkeen kahden viikon päästä asianosaisille lähetettävästä valitusosoituksesta (myös loppukokouksen pöytäkirjan viimeinen sivu).
 • Valitusasian käsittelystä maaoikeudessa peritään yleensä 530 euron oikeudenkäyntimaksu
 • Maaoikeuden päätökseen / tuomioon saa edelleen hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta, jos se myöntää valitusluvan.

Alkukokouksessa 14.5.2019 annettuun ennakkohaltuunottopäätökseen koskien tarvittavien alueiden ja oikeuksien ennakkohaltuunottoa ja mahdollisia ennakkokorvauksia ei saa erikseen hakea valittamalla muutosta kesken lunastustoimituksen

Yhteystietoja

Tiedustelut voimansiirtojohdon- ja pylväiden rakentamiseen liittyen:

 • Lunastajan edustaja, Timo Hakkarainen, Tampereen Sähköverkko Oy, puh. 040 5827287 timo.hakkarainen@sahkolaitos.fi. Hakkarainen on voimajohtohankkeen rakentamisesta vastaava projektipäällikkö.   

Lunastustoimituksen toimitusinsinööri ja Lunastustoimikunnan puheenjohtaja: