Hoppa till huvudinnehåll

Kraftledningar Hirvisuo - Kalajoki, 2013-463559

Förrättningsnummer
2013-463559, mellan Hirvisuo - Kokkola (Kelviå)
Förrättningsslag
Inlösningsförrättning
Kommun
Karleby

 

Aktuellt

Inlösningsförrättningens begynnelsesammanträde har hållits 23.1.2014 . I samband med begynnelsesammanträdet har Fingrid Ab fått besittningsrättigheter .
Byggnadsarbetena inleds 4/2014 och slutförs 10/2016. Under byggnadsskedet kan man ta kontakt via e - post till ritva.laine @ fingrid.fi eller risto.uusitalo @ fingrid.fi.
Inlösningsförrättningen kommer att fortsätta under år 2017.

 

Inlösningslov
 
Fingrid Ab har ansökt om tillstånd att genom inlösning få en permanent rättighet för en 400 kV kraftöverföringsledning och för den datakommunikationsutrustning som krävs till fastighetsområdena i städerna Karleby och Kalajoki . Fingrid Ab har erhållit  inlösningstillstånd 27.11.2013 berörande konstruktion av en kraftöverföringsledning mellan Hirvisuo - Kalajoki .
Sökanden ämnar att bygga en ny 400 kV kraftledning mellan elstationen i Hirvisuo och transformatorn i Kalajoki. Energimarknadsverket  har beviljat byggnadstillstånd för ledningen. 

Inlösningsförrättningens syfte
 

Syftet med förrättningen är att inlösa nyttjanderätt till de områden som behövs för kraftledningen. I inlösningen är det i huvudsak fråga om områden, samt men och ersättning för skada  samt anteckning om händelsen i fastighetsregistret.

 

Den nyttjanderätt som inlöses inskränker de rättigheter som tillkommer överlåtaren av egendomen på följande sätt :

 

1.  Inga konstruktioner eller anordningar med undantag av vanliga stängsel och anordningar som är nödvändiga för användningen av järnvägen får uppföras mellan ledningsstolparnas konstruktioner eller närmare än på tre (3) meters avstånd från dem.

2.  Inga stängsel får fästas vid stolparna eller stödkonstruktionera.

3.  Dikesgrävning eller andra utgrävningar får inte utföras och vägrätt får inte grundas närmare än på tre (3) meters avstånd från stolpkonstruktionerna. Avståndet räknas från dikets eller utgrävningens oraserade kant.

4.  På ledningsgatan får inte utan särskilt tillstånd odlas träd eller, med undantag för järnvägsområdet, finnas byggnader eller andra konstruktioner eller anordningar som är högre än två (2) meter med undantag av vanliga stängsel. Byggnader får inte, med undantag av järnvägsområdet, uppföras närmare än på 28 meters avstånd från ledningsgatans mittlinje.

5.  De träd som växer på kantområderna får vid ledningsgatans kant vara högst 10 meter höga och på det övriga kantområdet får trädens höjd överstiga nämnda höjd med högst det mått som anger avståndet från trädet till ledningsgatans kant.

6.  På ledningsgatan eller i dess närhet får ingen sådan verksamhet utövas som kan medföra fara för ledningens användning eller funktionsduglighet.

 Bestämmandet av föremålet för inlösen hänskjuts med stöd av 10 § i inlösningslagen till inlösningsförrättningen. 

Förrättningsingenjör kontakt  

Lantmäteriverket

Karlebygatan 27, 67101  KARLEBY

 

Tuula Rupponen

040 - 524 5195  tuula.rupponen@maanmittauslaitos.fi