Hoppa till huvudinnehåll

Inlösning för byggande av avloppstunnlar mellan Blombacken och Finno

Förrättningsnummer
2018-579464
Förrättningsslag
Inlösningsförrättning
Kommun
Esbo

Allmänt

Lantmäteriverket har den 21.3.2018 beviljat inlösningstillstånd åt samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) gällande byggnade och hållande av underjordiska avloppstunnlar mellan det nya reningsverket som byggs i Blombacken och det gamla reningsverket i Finno. Områdena inlöses inte med äganderätt utan på basis av inlösningstillståndet begränsas markägarnas nyttjanderätt så att de underjordiska tunnlarna kan byggas och användas.

I projektet byggs två tunnlar som löper i medeltal 20-30 m under jordytan. Tunnlarna är ca 4,5 m breda och knappt 5 m höga. Från Finno reningsverk byggs en tunnel som leder avloppsvattnet till Blombackens reningsverk och därmed kopplar det nya reningsverket till Esbos reningssytem för avloppsvatten. Det renade avloppsvattnet leds genom utloppstunneln till Finno reningsverk (som tas ur bruk) och därifrån vidare längs den nuvarande utloppstunneln till havet.

Inlösningsförfarandet och förrättningens inledning

Inlösningsförrättningens första sammanträde gällande avsnitten Ring III - Lugnets bostadsområde samt Västerleden - Finska viken hölls ons 22.8.2018 kl. 9.30 i Esbo fullmäktigegård, fullmäktigesalen. På sammanträdet redogjordes för allmänna ärenden som hör till projektet och förrättningen.

Övriga delar av projektet, dvs sträckan Lugnet - Västerleden behandlas i en skild förrättning. 

Förskottsersättningsyrkanden har behandlats vid sammanträdet 11.10.2018, varvid inlösningskommissionen beslöt att den påyrkade ersättningen inte kan avgöras såsom en förskottsersättning. Detta medför att samtliga ersättningsfrågor kommer att avgöras i förrättningens slutskede som inleds då hela avloppstunneln har byggts färdigt. 

Besittningstagande (tillträde) samt ikraftträdande av begränsningarna i nyttjanderätten skedde den 11.10.2018 

Eftersom inga förskottsersättningar bestämdes skedde tillträdet till alla delar 11.10.2018 då också de i inlösningstillståndet beviljade begränsningarna i nyttjanderätten trädde i kraft. Detta betyder att HSL nu kan bygga tunnlarna på hela sträckan, också till de delar som markägare inte har samtyckt till åtgärden. 

Fortsättningssammanträde samt slutliga ersättningsyrkanden

Ett projekt för byggande av avloppstunnlar har blivit färdigt sommaren 2022. Inlösningsförrättningens fortsättningssammanträde hålls tisdagen 20.9.2022 kl. 9:30. Vid detta sammanträde gås förrättningsförfarandet och de allmänna ersättningspriserna igenom på nytt, meddelas en tidsfrist för inlämnande av slutliga ersättningsyrkanden (se nedan) och diskuteras om förfarandet som berör eventuella syner.

HRM har meddelat att de flesta markägare har samtyckt till projektet och att ersättningar utbetalats på basis av samtyckena. Vid förrättningen kommer ersättningsfrågan att behandlas till den del man inte avtalat om ersättningarna.

Bestämmelser om grunderna för inlösningsersättning finns i 29–39 § i inlösningslagen. Inlösningsersättningarna kan gälla

  • ersättning för föremål för de fastigheter som inte har slutit ett avtal med HRT
  • för samtliga fastigheter skadestånd och ersättning för men som parterna inte har avtalat om med HRT samt rättsbevakningskostnader (82 § i inlösningslagen).

Skriftliga ersättningsyrkanden ska lämnas in eller skickas senast 21.10.2022 till förrättningsingenjören (kontaktuppgifter nedan). 

 

Kontaktuppgifter

Inlösningsförrättningens förrättningsingenjör:

Jenni Alakärppä, Lantmäteriingenjör (DI)

Lantmäteriverket

Kalevagatan 4, 08100 Lojo

040 766 9764

jenni.alakarppa[at]maanmittauslaitos.fi

Bifogad fil

Om du är delaktig i en förrättning och behöver en bilaga från förrättningen i tillgänglig form, kontakta förrättningsingenjören (gäller ej kartbilagor).