Hoppa till huvudinnehåll

Lokal enskild vägförrättning, Vårdö

Förrättningsnummer
2019-597026
Förrättningsslag
Lokal enskild vägförrättning
Kommun
Vårdö

Till lantmäteriverkets uppgifter hör bland annat grundförbättring av fastighetsregistret. Eftersom fastighetsregistret är bristfälligt gällande vägrättigheter, utför lantmäteriverket lokala vägförrättningar på statens bekostnad för att komplettera fastighetsregistret till dessa delar.

I enlighet med fastighetsbildningslagen kan en lokal vägförrättning göras på statens initiativ och bekostnad om allmänt intresse eller fastighetsregistrets klarhet och pålitlighet på något område kräver att en sådan förrättning utförs.                        

Målsättningen med en lokal enskild vägförrättning är att ordna så att de inom förrättningsområdet (se översiktskartan) belägna fastigheternas vägrättigheter motsvarar det verkliga vägbehovet med beaktande av det befintliga vägnätet.

Genom detta förfarande antecknas i fastighetsregistret och på fastighetsregisterkartan endast nödvändiga vägrätter grundade på sina verkliga platser.

Gamlavägrätter som blivit onödiga slopas.

 

Vid förrättningen handläggs ej:

  • grundande av vägrätter, på områden som tidigare inte används som väg,

  • utredande av oklarheter eller motsägande uppgifter,

  • ersättningsfrågor,

  • bestämmande av vägenheter för väghållning,

  • bildande av väglag.

 

Lantmäteriverkets enhet på Åland begär nu i ett första skede in respons från berörda fastighetsägare och delägare i andra registerenheter, samt även från de myndigheter som kan komma ifråga.

På basis av den respons vi erhåller upprättas en regleringsplan över det berörda områdets vägnät, därefter sammankallas till ett förrättningssammanträde. Sammanträdet delges med separat kallelse.

Förrättningsområdets areal är ca 17000 ha och berör 340 st. fastigheter. För närmare information se översiktskartan.

 

Aktuellt

Förrättningen har anhängiggjorts på lantmäteriverkets initiativ 7.1.2019.

Hörande av markägare har skickats per post 15.1.2019.

Gamla vägrättigheter utreds från fastighetsregistret, förrättningshandlingar och kartor samt flygbilder.

Förrättningssammanträde kommer att hållas fredag 29.3.2019 kl. 13.00 på Vårdö skola.

Preliminär vägregleringsplan finns till påseende nedan.

Förrättningen har avslutats 29.3.2019, slutlig vägregleriengsplan läggs ut hemsidan inom två veckor.

 

Om de hemskickade kartudragen täcker för litet område så kan ni skriva ut nya kartutdrag från webbtjänsten

 

Kontaktinformation:

Joakim Åkerlund, Mariehamn

Förrättningsberedare

040 868 6420

joakim.akerlund@lantmateriverket.fi

 

Mathias Rösgren, Mariehamn

Förrättningsingenjör

040 868 6419

mathias.rosgren@lantmateriverket.fi

Bifogad fil

Om du är delaktig i en förrättning och behöver en bilaga från förrättningen i tillgänglig form, kontakta förrättningsingenjören (gäller ej kartbilagor).