Hoppa till huvudinnehåll

Lokal enskild vägförrättning, Mariehamn

Förrättningsnummer
2020-627415
Förrättningsslag
Lokal enskild vägförrättning
Kommun
Mariehamn

Till lantmäteriverkets uppgifter hör bland annat grundförbättring av fastighetsregistret. Eftersom fastighetsregistret är bristfälligt gällande vägrättigheter, utför lantmäteriverket lokala vägförrättningar på statens bekostnad för att komplettera fastighetsregistret till dessa delar.

I enlighet med fastighetsbildningslagen kan en lokal vägförrättning göras på statens initiativ och bekostnad om allmänt intresse eller fastighetsregistrets klarhet och pålitlighet på något område kräver att en sådan förrättning utförs.                        

Målsättningen med en lokal enskild vägförrättning är att ordna så att de inom förrättningsområdet (se översiktskartan) belägna fastigheternas vägrättigheter motsvarar det verkliga vägbehovet med beaktande av det befintliga vägnätet.

Förrättningens målsättning är att samtliga behövliga vägrättigheter ska framgå från fastighetsregistret och fastighetsregisterkartan med bestämt läge på sina verkliga platser.

Gamlavägrätter som blivit onödiga slopas.

 

Vid förrättningen handläggs ej:

  • grundande av vägrätter, på områden som tidigare inte används som väg,

  • utredande av oklarheter eller motsägande uppgifter,

  • ersättningsfrågor,

  • bestämmande av vägenheter för väghållning,

  • bildande av väglag.

 

Lantmäteriverket på Åland upprättar i första skede en regleringsplan över det berörda områdets vägnät, därefter sammankallas till ett förrättningssammanträde. Sammanträdet delges med kallelsebrev.

Förrättningsområdet utgörs av icke detaljplanlagda markområden i Mariehamn, för närmare information om områdets utsträckning se översiktskartan nedan.

 

Aktuellt

Förrättningen har anhängiggjorts på lantmäteriverkets initiativ 14.2.2020.

Gamla vägrättigheter utreds från fastighetsregistret, förrättningshandlingar och kartor samt flygbilder.

Bifogad fil

Om du är delaktig i en förrättning och behöver en bilaga från förrättningen i tillgänglig form, kontakta förrättningsingenjören (gäller ej kartbilagor).