Hoppa till huvudinnehåll

Sammanslagning av samfällda områden

Förrättningsnummer
2020-631678
Förrättningsslag
Andra förrättningar
Kommun
Brändö

Fredagen den 22 april 2022 klockan 9.00 i "STORA" konferensrummet i Statens Ämbetshus, nedre aulan, hålls sammanträde gällande Åtgärd 1) sammanslagning av samfällda områden och Åtgärd 2) delägarstämma

 

Objekt

35-401-876-1 Samf.vattenområde, 35-401-878-2 Bockkil hamnplats, 35-401-878-3
Sandplan, 35-401-878-4 Skytte och fiskeplats

 

Förrättningens syfte
Att 1) dels sammanslå ovannämnda samfällda enheter i Asterholma by, och
därefter 2) dels bilda ett delägarlag för hela samfälligheten (innefattande även fiskelag)
med hänvisning till bl.a.133 § FBL och bl.a. 15 § Lag om samfälligheter.


Syftet med sammanträdet
Åtgärd 1
På ansökan av delägarlag eller enskild ägare kan de samfällda enheterna ovan under objekt
sammanslås till en samfälld enhet med stöd av 133 § FBL och 15 § Samfällighetslagen
och då behövs endast EN FÖRVALTNING. Som det är idag behövs i princip minst
tre förvaltningar (då delägarförteckningarna är avvikande + fiskelag), bilaga 2.
Delägarförteckningarna för de olika samfällda områdena är fastställda tidigare, så till den
delen är saken klar.
Då en sammanslagning görs värderas de olika områdena, och var och en delägarfastighets
andel beaktats i de olika områdena, varefter uträknas en ny delägarförteckning för
den sammanslagna samfällda enheten.


Åtgärd 2
Att bilda ett delägarlag för den nya samfällda enheten som bildats genom sammanslagningen,
vilket utgör en kombinerat fiskelag och delägarlag med stöd av LL om fiske
(1956:39) och Lag om samfälligheter (18.8.1989/758), jämte senare gjorda ändringar.
På delägarstämman antas förslag till stadgar (som Lantmäteriverket utarbetat, dvs s.k.
grundstadgar som de flesta delägarlag har på Åland). Efter att stadgarna godkänns
kommer de att uppsättas på Brändö kommuns anslagstavla samt på anslagstavlan på
Lantmäteriverket i Mariehamn och vara där till påseende.
På nu utlyst stämma behandlas sålunda de grundläggande frågorna om bildandet av delägarlag.
Då det även är fråga om fiskelag, kan en närvarande med stöd av 48 § LL om fiske med
fullmakt företräda endast EN delägare som inte är närvarande.
Enligt 15 § Lag om samfälligheter fordras att 2/3 av det sammanlagda röstetalet som tar
del i omröstningen och av minst 1/3 av de röstande för att kunna sammanslå de samfällda
enheterna. I allmänhet brukar detta beslut tas så att ingen motsätter sig, och om
någon motsätter sig, måste detta beslut först vinna laga kraft innan förrättningen kan fortsätta,
dvs. med ÅTGÄRD 1.


Nuvarande sammanslutningar
För tillfället finns inget delägarlag eller fiskelag för de samfällda enheterna.

KALLELSE
Denna förrättnings- och stämmokallelse har utgått till samtliga ägare till delägarlägenheter
i Asterholma bys samfällda områden. Då det är dödsbon har kallelsen utgått till alla
delägare som funnits i registret och kunna uppbringas. Därtill kommer kallelsen att
ingå i en på orten spridd tidning, Nya Åland samt på Lantmäteriverkets hemsida .https://
www.maanmittauslaitos.fi/sv och därifrån vidare till BOSTÄDER OCH FASTIGHETER/
Lantmäteritjänster/Pågående förrättningar


Notera följande

Till förrättningen kallas sådana fastigheters ägare och innehavare, vilkas rätt förrättningen
gäller. Om sammanträdet är lagenligt sammankallat, kan förrättningen verkställas även
om en sakägare inte skulle delta i sammanträdet.
Tidsfristen för sökande av ändring räknas börja löpa från särskilt beslut som fattats vid
förrättningen eller från tidpunkten för förrättningens avgörande.

Kontaktperson


Förrättningsingenjör Nils-Erik Bäckblom


Telefonnummer +358 40 868 6414
E-post nils-erik.backblom@nls.fi

Bifogad fil

Om du är delaktig i en förrättning och behöver en bilaga från förrättningen i tillgänglig form, kontakta förrättningsingenjören (gäller ej kartbilagor).