Hoppa till huvudinnehåll

Lättrafikled för Flygfältsvägen/Kevyen liikenteen väylä Lentokentäntielle

Förrättningsnummer
2021-662107
Förrättningsslag
Landsvägsförrättning
Kommun
Kronoby

Suomenkielinen teksti ruotsinkielisen osan jälkeen.

Vägförbättring

NTM-centralen i Södra Österbotten har ansökt förrättningen 16.2.2021. Transport- och kommunikationsverket Traficom har 12.4.2021 godkänt vägplanen för lättrafikled vid landsväg 748 Kronoby-Nedervetil mellan järnvägsbron och Såkavägen i Kronoby.

I projektet skall väghållaren bl.a.:

  • bygga en lättrafikled på vägens södra sida, men även på två ställen av norrsidan
  • flytta körbanan norrut på två ställen
  • bygga mittrefuger och bushållsplatser
  • reglera enskilda vägars anslutningar
  • rensa landsvägens utfallsdiken (9 st.)

Byggnadsentreprenören i projektet är Juhan Paja oy och dess kontaktperson är Niko Pajuoja (044_7177_860). Byggnadsarbetena skall inledas i början av juni 2021. Projektet skall vara färdigt i slutet av november 2021.

Efter inledningssammanträdet och tillträdet börjar entreprenören byggnadsarbeten. Om det under vägbygget händer skador utanför det område som har tagits till statens besittning, skall markägaren genast kontakta entreprenören. Skadorna ska omedelbart utredas med entreprenören samt fotograferas.

Förrättningens inledning och tillträde

Förrättningens inledningssammanträde hölls 28.5.2021.

Lantmäteriverkets kartläggare har för NTM-centralens beställning pålat ut vägplanen i terrängen. Pålarna är träpålar. Pålar med blå spets visar det nya vägområdets gräns och pålar med gul spets visar de utfallsdikena.

Vid sammanträdet gjordes besittningstagandet d.v.s. områdena och egendomen enligt vägplanen togs till väghållarens besittning. Egendomen framgår av förrättningskartan samt av förteckningen över besittningstagandet (Egendom som inlöses). Datumet för besittningstagandet är således 28.5.2021.

Förrättningens avsikt är bland annat att utreda områden och egendom som blir under det nya vägområdet. Vid förrättningens senare skede fattar inlösningskommissionen beslut om ersättningar av men och skada som orsakas av vägbygget. Förrättningens ärenden framgår av landsvägslagen.

Efter att vägen blivit färdigbyggd kartlägger och utpålar Lantmäteriverkets kartläggare nya vägområdet med orangefärgade plastpålar. I samband med utpålningen görs terrängarbete i anslutning till rågångar. Alla rösen som blivit under det nya vägområdet byggs till den nya gränsen. Nya röser är röda rörröser.

Följande sammanträde hålls efter terrängmätningarna år 2022. I sammanträdet inledas behandlingen av de slutliga ersättningarna.

Förskottsersättningar

De slutliga ersättningarna bestäms efter att vägen har byggts färdig. För de slutliga ersättningarna betalas 6 % årlig ränta från besittningstagandet.

Sakägaren kan ändå kräva förskottsersättning. Förskottsersättningarna behandlas inte automatiskt, utan sakägaren måste göra ett anspråk. Förskottsersättningen är tre fjärdedelar av den uppskattade ersättningen som hänför sig till den egendom som tas i besittning. För förskottsersättningar räknas ingen ränta. Förskottsersättningarna minskas från de slutliga ersättningarna.

Förrättningsingenjören beslöt att anspråk av förskottsersättningar kan framföras skriftligt till förrättningsingenjören senast den 28 juni 2021.

I princip behöver sakägaren annars inte göra ersättningsanspråk vid förrättningen, då de slutliga inlösningsersättningarna bestäms på tjänstens vägnar åt alla. Anspråk vid förrättningens senare skede kan ändå vara nyttig, om markägaren anser att inlösningskommissionen troligen inte vet om skadan som hänt i byggandet.

Förrättningingenjörens kontaktuppgifter

Jouko Breilin, Lantmäteriverket Karleby
telefon_040_717_9275
förnamn.efternamn[at]lantmateriverket.fi

Väghållarens (NTM-centralen i Södra Österbotten) kontaktperson

Heli Anttila
telefon_050_351_2668
förnamn.efternamn[ät]ely-keskus.fi

 

Tienparannus

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on hakenut toimitusta 16.2.2021. 26.6.2019. Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 12.4.2021 hyväksynyt tiesuunnitelman kevyen liikenteen väylä rakentamisesta maantielle 748 Kruunupyy-Alaveteli (Lentokentäntie) rautatiesillan ja Sokojantien välille.

Hankkeessa tienpitäjä mm.

  • rakentaa kevyen liikenteen väylän tien eteläpuolelle, ja myös kahdessa kohdin pohjoispuolelle
  • siirtää ajorataa pohjoiseen kahdessa kohdin
  • rakentaa liikenteenjakajia ja linja-autopysäkkejä
  • järjestelee yksityisten teiden liittymiä
  • perkaa maantien laskuojia (9 kpl)

Rakennusurakoitsijana hankkeessa on Juhan Paja oy ja sen yhteyshenkilönä on Niko Pajuoja (044_7177_860). Rakennustyöt alkavat kesäkuun 2021 alussa.

Alkukokouksen ja haltuunoton jälkeen urakoitsija aloittaa rakennustyöt. Mikäli tietöissä tapahtuu vahinkoja nyt valtion haltuun otettavan alueen ulkopuolella, tulee maanomistajan heti ottaa yhteyttä urakoitsijaan. Vahingot tulee urakoitsijan kanssa heti selvittää ja valokuvata.

Toimituksen aloitus ja haltuunotto

Toimituksen alkukokous pidettiin 28.5.2021.

Maanmittauslaitoksen kartoittaja on ELY-keskuksen tilauksesta paaluttanut tiesuunnitelman maastoon. Paalut ovat puupaaluja. Sinipäiset paalut osoittavat uuden tiealueen rajoja ja keltapäiset osoittavat laskuojia.

Kokouksessa tehtiin haltuunotto eli tiesuunnitelman mukaiset alueet ja omaisuus otettiin tienpitäjän haltuun. Omaisuus selviää toimituskartalta sekä haltuunottoluettelosta (Lunastettava omaisuus). Haltuunoton päivämäärä on siten 28.5.2021.

Toimituksen tarkoituksena on mm. selvittää alueet ja omaisuus, joka jää uuden tiealueen alle. Toimituksen myöhemmässä vaiheessa lunastustoimikunta päättää tienrakennuksen aiheuttamista haitoista ja vahingoista korvaukset. Toimituksen asiat ilmenevät maantielaista.

Tien valmistuttua Maanmittauslaitos kartoittaa ja paaluttaa uuden tiealueen oranssin värisillä muovipaaluilla. Paalutuksen yhteydessä tehdään myös rajankäyntien maastotyöt. Kaikki tiealueen alle jääneet pyykit rakennetaan uudelle rajalle. Uudet pyykit ovat punaisia putkipyykkejä

Seuraava kokous pidetään maastomittausten jälkeen vuonna 2022. Kokouksessa aloitetaan lopullisten korvausten käsittely.

Ennakkokorvaukset

Lopulliset korvaukset toimituksessa päätetään, kun tie on tehty valmiiksi. Lopullisille korvauksille lasketaan 6 % korko alkaen haltuunotosta.

Asianosainen voi kuitenkin vaatia ennakkokorvausta. Ennakkokorvauksia ei käsitellä automaattisesti, vaan asianosaisen täytyy esittää vaatimus. Ennakkokorvaukset ovat kolme neljännestä haltuun otetun omaisuuden arvioidusta korvauksesta. Ennakkokorvauksille ei lasketa korkoa. Ennakkokorvaukset vähennetään lopullisista korvauksista.

Toimitusinsinööri päätti, että vaatimuksia etukäteiskorvauksista voi esittää kirjallisesti toimitusinsinöörille 28.6.2021 mennessä.

Periaatteessa asianosaisen ei tarvitse muuten esittää korvausvaatimusta toimituksessa, sillä lopulliset lunastuskorvaukset määrätään kaikille viran puolesta. Toimituksen myöhemmässä vaiheessa vaatimus voi kuitenkin olla hyödyllinen, mikäli maanomistaja katsoo, ettei lunastustoimikunta mahdollisesti ei tiedä rakentamisen aikana syntyneestä vahingoista.

Toimitusinsinöörin yhteystiedot

Jouko Breilin, Maanmittauslaitos Kokkola
puhelin_040_717_9275
etunimi.sukunimi(at)maanmittauslaitos.fi

Tienpitäjän (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus) yhteyshenkilö

Heli Anttila
puhelin_050_351_2668
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi