Hoppa till huvudinnehåll

Sammanslagning av samfällda områden i Westeränga, Lemland

Förrättningsnummer
2021-666864
Förrättningsslag
Andra förrättningar
Kommun
Lemland

Förrättningssammanträde och delägarstämma hålls tisdagen den 28.2.2023 kl 9:30 i Statens ämbetshus i Mariehamn, stora mötesrummet i gatuplan (Torggatan 16).

Syftet med sammanträdet

1) Sammanslagning av de samfällda landområdena 417-420-878-3, 417-420-878-4, 417-420-878-5, 417-420-878-6 och 417-420-878-7 samt det samfällda vattenområdet 417-420-876-1 i Lemland, Westeränga. På ansökan av delägarlag eller enskild delägare kan samfällda områden sammanslås till en enda samfälld enhet. I dagens läge behövs i princip fyra olika förvaltningar för att handha områdena då delägarförteckningarna skiljer sig från varandra och det finns ett skilt fiskelag.


Delägarförteckningarna för de samfällda områdena är fastställda sedan tidigare och finns
till påseende nedan.

Vid en sammanslagning värderas de olika samfällda områdena och varje delägarfastighets
andel beaktas i de olika områdena. Därefter uträknas en ny delägarförteckning för
den sammanslagna enheten.


2) Bildande av kombinerat fiske- och delägarlag för den nya samfällda enheten sker genom
att anta ett förslag till nya stadgar. På sammanträdet kommer också tid och plats för
delägarstämma nr 2 att utlysas, vilken enligt nuvarande stadgar behövs för att slutligen
fastställa nya stadgar. Ett preliminärt förslag till nya stadgar finns till påseende nedan.

För tillfället finns Westeränga fiskelag vars stadgar har godkänts den 7.6.1988. Enligt 22
§ i stadgarna kan dessa ändras genom beslut vid två på varandra följande stämmor och
fiskelagets styrelse ska ge utlåtande om ändringen mellan de två stämmorna.

Åtgärden har ansökts av Westeränga bys fiskelags styrelse enligt uppdrag på fiskelagets stämma av den 18.5.2021. 

På stämman fattas beslut om att ajournera nuvarande fiskelags årsstämma till dess att
det nya delägarlaget konstituerats. Ytterligare kan fattas beslut om att av delägarna uppbära en avgift för att täcka kostnaderna för dessa åtgärder samt för att komma igång med delägarlagets verksamhet.

Efter sammanslagningen och delägarstämman handhas förvaltningen av den sammanslagna enheten både som ett fiskelag enligt Landskapslagen om fiske och ett delägarlag enligt Lagen om samfälligheter.

 

Kontaktuppgifter:

Förrättningsingenjör Mikael Still, Lantmäteriverket

040-776 0834

mikael.still@lantmateriverket.fi 

 

Nuvarande fiskelagets ordförande:

hasse.moring@gmail.com 

Bifogad fil

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).