Hoppa till huvudinnehåll

Ändring i användaravtalet för Fastighetsdatatjänsten

Med denna blankett kan du ansöka om ändring i din organisations användarrättigheter, meddela nya faktureringsuppgifter eller kontaktpersonernas uppgifter.p>

Obs! Kontaktpersonen gör ändringar i en enskild användares uppgifter samt beställer nya användarkoder och stänger koder via självbetjäningsgränssnittet.p>

Kundens uppgifter
Mitt ärende gäller

Organisationens nya kontaktuppgifter

 

Ny adress för verksamhetsstället
Utdelningsadress, postnummer och postanstalt.
Ny faktureringsadress
Utdelningsadress, postnummer och postanstalt.
Enbart en fil.
Begränsning 10 MB.
Tillåtna filtyper: txt pdf ppt doc xls rtf tiff tif jpg jpeg png gif zip tgz meta tab tfw adf las xlsx docx ppsx pptx wmv laz.

De nya kontaktuppgifterna gäller fr.o.m.

Kontaktpersoner

 

En ny kontaktpersons uppgifter
En ny reservkontaktpersons uppgifter

Organisationens användarrättigheter

Kryssa för vilka nya användarrättigheter du ansöker om eller vilka användarrättigheter du vill ta bort från organisationens bruk.

Organisationens användningstillstånd
Begränsade fastighetsuppgifter
Omfattar uppgifterna i fastighetsregistret, det vill säga exempelvis fastighetsgränser, fastighetsarealer, uppgifter om lantmäteriförrättningar och uppgifter om vägrätter och nyttjanderättsenheter. Till denna användarrättighet kan du infoga fastighetens kontaktuppgifter..
Fastigheternas kontaktuppgifter
I fastighetens kontaktuppgifter ingår ägarnas adressuppgifter. Kontaktuppgifterna ingår automatiskt i de omfattande fastighetsuppgifterna.
Omfattande fastighetsuppgifter
Omfattar uppgifterna i fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret. Utöver uppgifterna i fastighetsregistret får du tillgång till exempelvis ägaruppgifter och uppgifter om inteckningar och särskilda rättigheter som belastar fastigheten.
Händelser i fastighetsregistret
Omfattar uppgifter om lantmäteriförrättningar, exempelvis styckningar, landsvägsförrättningar och enskilda vägförrättningar.
Officiella utdrag (endast för kommuner och magistrater)
Personnummersökning (endast för myndigheter)
Köpeskillingsregistret
Köpeskillingsregistret omfattar uppgifter om fastighetsköp som erhållits av köpvittnen och ur Fastighetsöverlåtelsetjänsten.
Köpeskillingsregistret – sökanden av användningstillstånd

Om sökanden är någon av följande ingen tilläggsinformation behövs: Myndighet inom justitieförvaltningen, regionförvaltningsverk, närings-, trafik- och miljöcentral, kommun, Skatteförvaltningen, Försvarsministeriet, Försvarsmakten, Gränsbevakningsväsendet, Polisen eller annan förundersökningsmyndighet, räddningsmyndighet, myndighet inom folkbokföringsförvaltningen, köpvittne, Forststyrelsen eller Senatfastigheter.

Lantmäteriverket får på ansökan bevilja tillstånd att få uppgifter med hjälp av teknisk anslutning till den som behöver uppgifter för ett i 1 § i lagen om köpeskillingsregister över fastigheter nämnt ändamål som har samband med bestämmande av värdet på en fastighet.

Tillstånd söks för följande ändamål
Befolkningsdatasystemets byggnadsuppgifter
Den som ansöker om användningstillstånd är
Användningsvillkoren för byggnadsuppgifter
Kundens underskrift:

Ort och datum    _______________________________________________________

 

Underskrift         ______________________________________________________

Namnförtydligande  _____________________________________________________

 

Vid Lantmäteriverket undertecknas avtalet elektroniskt.

 

 

Anvisning om hur du skickar avtalet

  • Om du har ansökt om ändring av användningstillstånd, skriv ut blanketten genom att klicka på knappen Skriv ut. Underteckna avtalsändringen och skicka den som en inskannad bilaga till e-brev (tietopalvelut@maanmittauslaitos.fi) eller per post till kundstödet (adressen nedan).
  • Meddelanden om ändring av kontaktuppgifter och kontaktpersoner behöver inte undertecknas. Det räcker att du skickar uppgifterna genom att klicka på knappen Skriv ut.

Kundstödets kontaktuppgifter:

Lantmäteriverket
Fastighetsdatatjänsten
PB 84
00521 Helsinki
029 530 1119
tietopalvelut@maanmittauslaitos.fi