Ändring i användaravtalet för Fastighetsdatatjänsten

Med denna blankett kan du ansöka om ändring i din organisations användarrättigheter, meddela nya faktureringsuppgifter eller kontaktpersonernas uppgifter.p>

Obs! Kontaktpersonen gör ändringar i en enskild användares uppgifter samt beställer nya användarkoder och stänger koder via självbetjäningsgränssnittet.p>

Kundens uppgifter
Mitt ärende gäller

Organisationens nya kontaktuppgifter

 

Ny adress för verksamhetsstället
Utdelningsadress, postnummer och postanstalt.
Ny faktureringsadress
Utdelningsadress, postnummer och postanstalt.
Enbart en fil.
Begränsning 10 MB.
Tillåtna filtyper: txt pdf ppt doc xls rtf tiff tif jpg jpeg png gif zip tgz meta tab tfw adf las xlsx docx ppsx pptx wmv laz.

De nya kontaktuppgifterna gäller fr.o.m.

Kontaktpersoner

 

En ny kontaktpersons uppgifter
En ny reservkontaktpersons uppgifter

Organisationens användarrättigheter

Kryssa för vilka nya användarrättigheter du ansöker om eller vilka användarrättigheter du vill ta bort från organisationens bruk.

Organisationens användningstillstånd
Begränsade fastighetsuppgifter
Omfattar uppgifterna i fastighetsregistret, det vill säga exempelvis fastighetsgränser, fastighetsarealer, uppgifter om lantmäteriförrättningar och uppgifter om vägrätter och nyttjanderättsenheter. Till denna användarrättighet kan du infoga fastighetens kontaktuppgifter..
Fastigheternas kontaktuppgifter
I fastighetens kontaktuppgifter ingår ägarnas adressuppgifter. Kontaktuppgifterna ingår automatiskt i de omfattande fastighetsuppgifterna.
Omfattande fastighetsuppgifter
Omfattar uppgifterna i fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret. Utöver uppgifterna i fastighetsregistret får du tillgång till exempelvis ägaruppgifter och uppgifter om inteckningar och särskilda rättigheter som belastar fastigheten.
Händelser i fastighetsregistret
Omfattar uppgifter om lantmäteriförrättningar, exempelvis styckningar, landsvägsförrättningar och enskilda vägförrättningar.
Officiella utdrag (endast för kommuner och magistrater)
Personnummersökning (endast för myndigheter)
Köpeskillingsregistret
Köpeskillingsregistret omfattar uppgifter om fastighetsköp som erhållits av köpvittnen och ur Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Användningen av uppgifter via Fastighetsdatatjänsten förutsätter en utredning om användningsändamål som avses i 5 § 1 mom. (377/2016) i lagen om köpeskillingsregister över fastigheter (552/1980).
Utredning om köpeskillingsregistrets användningsändamål
Lantmäteriverket får på basis av ansökan bevilja tillstånd att söka uppgifter i Fastighetsdatatjänsten för den som behöver uppgifterna för ett ändamål som avses i 1 § i lagen om köpeskillingsregister eller annat motsvarande ändamål med anknytning till fastigheter:
Befolkningsdatasystemets byggnadsuppgifter
Rakennustietojen hakija on
Användningsvillkoren för byggnadsuppgifter
Kundens underskrift:

Ort och datum    _______________________________________________________

 

Underskrift         ______________________________________________________

Namnförtydligande  _____________________________________________________

 

Vid Lantmäteriverket undertecknas avtalet elektroniskt.

 

 

Anvisning om hur du skickar avtalet

  • Om du har ansökt om ändring av användningstillstånd, skriv ut blanketten genom att klicka på knappen Skriv ut. Underteckna avtalsändringen och skicka den som en inskannad bilaga till e-brev (tietopalvelut@maanmittauslaitos.fi) eller per post till kundstödet (adressen nedan).
  • Meddelanden om ändring av kontaktuppgifter och kontaktpersoner behöver inte undertecknas. Det räcker att du skickar uppgifterna genom att klicka på knappen Skriv ut.

Kundstödets kontaktuppgifter:

Lantmäteriverket
Fastighetsdatatjänsten
PB 84
00521 Helsinki
029 530 1119
tietopalvelut@maanmittauslaitos.fi