Hyppää pääsisältöön

Vastuullisuustekoja: Yhteiskuntaa palveleva tieto

Sitoudumme Maanmittauslaitoksen vastuullisuusohjelmassa edistämään 50 vastuullisuustekoa vuoteen 2027 mennessä. Ohjelmassa on neljä teemaa: Yhteiskuntaa palveleva tieto, Hyvinvoivat ihmiset, Kestävä ympäristö sekä Vastuullinen toimintatapa ja talous. Yhteiskuntaa palveleva tieto -teemaan liittyen edistämme tänä vuonna esimerkiksi tässä uutisessa esiteltyjä vastuullisuustekoja.

""
Kuva:
Maanmittauslaitos

Kasvatamme avoimesti saatavilla olevien tutkimusjulkaisujemme osuutta 75 prosenttiin

Tällä teolla edistämme tutkimuksen ja tieteen avoimuutta ja eettisyyttä. 

Avoin eli Open Access (OA) -julkaiseminen on nopeasti yleistynyt sähköinen julkaisumalli, joka tukee tieteellisen tutkimustiedon avointa saatavuutta vaihtoehtona perinteiselle kaupalliselle ja kustantajapainotteiselle julkaisemiselle. Tavoitteena on, että julkisten tutkimusorganisaatioiden tuottamat julkaisut ja julkiset tietoaineistot ovat helposti kaikkien saatavilla jatkokäyttöä varten. Avoin julkaiseminen edistää tutkimustiedon laajempaa hyödyntämistä tutkimuksen ja elinkeinoelämän tarpeisiin. 

Avoimuuden edellytys koskee erityisesti vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita, mutta myös muita julkaisutyyppejä kannustetaan julkaisemaan avoimesti. 

– Maanmittauslaitos on linjannut Avoimen tieteen politiikassaan, että tutkimus- ja ammatilliset julkaisut julkaistaan korkeatasoisina Open Access -julkaisuina aina, kun se on mahdollista. Ihan kaikki kustantajat eivät tätä kuitenkaan vielä salli. Alkuvuoden julkaisuistamme huikeat 88,9 % olivat avoimesti saatavilla. Haluamme jatkaa tällä linjalla ja palvella koko yhteiskunnan tietotarpeita, toteaa Maanmittauslaitoksen tutkimusjohtaja Tiina Sarjakoski.

Tuottamaamme peruspaikkatietoa hyödynnetään yhteiskunnassa esimerkiksi tutkimuksessa ja erilaisten tietoaineistojen pohjana

LaserVesi ja Mammutti ovat esimerkkejä hankkeista, joissa Maanmittauslaitoksen tuottamaa peruspaikkatietoa hyödynnetään yhteiskunnan ja ympäristön hyväksi.

LaserVesi-hankkeessa selvitetään valtakunnallisen tiheän laserkeilausaineiston (Laserkeilausaineisto 5 p.) hyödyntämistä yhteiskunnan eri tarpeisiin. Hankkeessa luodaan uutta ja tarkempaa tietoa muun muassa maanpeitteisyydestä. Kaupunkialueilla on tarve tarkalle tiedolle vettä läpäisemättömien ja läpäisevien pintojen sijainneista ja määristä esimerkiksi hulevesien hallinnan suunnitteluun ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen tietopohjaksi.

Hankkeessa tutkitaan myös metsäalueiden ojien mahdollisimman automaattista kartoittamista. 

–Sijainniltaan ja kattavuudeltaan laadukkaalla ojien paikkatiedolla on keskeinen merkitys esimerkiksi vesiensuojelussa, suometsätaloudessa, suoelinympäristöjen monimuotoisuuden ylläpidossa ja turvemaiden hiilitaselaskennassa. Metsien ennallistamisen näkökulma tulee korostumaan entisestään, jos EU:n komission esitys luonnon ennallistamiseksi astuu voimaan, Maanmittauslaitoksen kartastopäällikkö Heli Laaksonen kertoo.

Maankäyttösektori on sekä merkittävä hiilidioksidinielu että hiilidioksidipäästöjen lähde. Päästöjen pienentämiseksi ja hiilinielujen kasvattamiseksi tarvitaan tarkkaa ja ajantasaista tietoa maankäytöstä ja sen muutoksista päätöksenteon tueksi sekä lähtötiedoiksi kansainvälisiin raportointeihin. Mammutti-hankkeen tavoitteena on parantaa maankäyttöä ja sen muutoksia kuvaavaa tietopohjaa, tuottaa maankäyttöä ja sen muutoksia kuvaavia tietotuotteita sekä luoda maankäyttötietoa tuottaville organisaatioille yhteinen toimintamalli, joka mahdollistaa maankäytön ja sen muutostiedon säännöllisen seurannan.

Mammutti-hankkeessa on selvitetty olemassa olevia tietoaineistoja ja tietotarpeita sekä tuotettu pilottialueilla maankäyttötietotuotteita neljästä eri teemasta: metsät, suot ja kosteikot, maatalousmaat sekä rakennetut alueet ja taajamat. Tänä vuonna tuotetaan koko maan kattavat tietotuotteet sekä kehitetään yhteistä toimintamallia ja tietotuotteiden jakelua. Lisäksi kehitetään kasvihuonekaasuinventaariota.

–Kaikissa tietotuotteissa hyödynnetään Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa ja sen kuvioita. Maanmittauslaitos on selvittänyt, miten maastotietokannan yksityiskohtaisuutta ja ajantasaisuutta voidaan kehittää, jotta tietotuotteiden käyttäjiä voidaan palvella paremmin, johtava asiantuntija Ulla Pyysalo sanoo.

Vahvistamme asiakaslähtöisyyttä laajentamalla asiakaspalautteen keräämistä

Kehitämme jatkuvan asiakastyytyväisyyden mittaamista ja siihen liittyviä tulostavoitteita. Tavoitteena on kehittää palveluja yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Maanmittauslaitoksen asiakastyytyväisyyden mittaamista uudistettiin vuonna 2021. Tavoitteena on jatkossa kerätä jatkuvaa asiakaspalautetta, joka voidaan nykyistä paremmin kytkeä palvelutapahtumiin. Lisäksi halutaan laajentaa tapoja ja kanavia, joilla asiakaspalautetta voidaan kerätä, sekä lisätä kyselyiden lähettämisen automatisointia. Asiakaspalautetta hyödynnetään erityisesti palvelujen kehittämisessä ja asiakaspalvelun parantamisessa.

– Tämän vuoden aikana lisätään palautteenkeruun säännöllisyyttä ja laajennetaan kyselyjä esimerkiksi toimitustuotantoon ja tutkimustoimintaan. Meneillään on myös palautteen käsittelyprosessien kehittäminen. Saamme palautetta monesta kanavasta, ja on tärkeää, että palautteen yhteinen käsittely syventää asiakasymmärrystä ja että tunnistamme asiakaspalautteesta keskeisimmät parannustoiveet. Näin vahvistamme asiakastarpeiden merkitystä kehittämistoiminnassamme, Maanmittauslaitoksen asiakkuusjohtaja Susanne Hellman kertoo.


Lisätietoja

Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Maija Ilvonen, 050 487 1600

Vastuullisuusasiantuntija Annukka Kokkonen, 050 467 0911

etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Maanmittauslaitoksen vastuullisuusohjelma

Vastuullisuus

Uusimmat uutiset ja artikkelit