Hyppää pääsisältöön

Henkilötietojen käsittely Maanmittauslaitoksessa

Maanmittauslaitos käsittelee henkilötietoja viranomaistehtävien hoitamista varten.

Halutessasi voit tutustua Maanmittauslaitoksen henkilötietojen käsittelyä koskeviin selosteisiin.

Maanmittauslaitoksen tietosuojavastaava

Euroopan unionin yleisessä tietosuoja-asetuksessa (EU) 2016/679 on määrätty, että julkishallinnon rekisterinpitäjällä tulee olla tietosuojavastaava.

Maanmittauslaitoksen tietosuojavastaava

  • seuraa henkilötietojen käsittelyä Maanmittauslaitoksessa,
  • antaa rekisterinpitäjälle tai henkilötietojen käsittelijälle sekä henkilötietoja käsitteleville työntekijöille tietoja ja neuvoja sekä
  • auttaa tietosuojasäännösten noudattamisessa.

Lisäksi tietosuojavastaava toimii myös rekisteröityjä palvelevana, organisaatiosta riippumattomana asiantuntijana.

Rekisteröidyt voivat ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan sähköpostitse osoitteella tietosuojavastaava@maanmittauslaitos.fi. Yhteydenottoihin vastataan pääsääntöisesti enintään kahden arkivuorokauden kuluessa.

Maanmittauslaitoksen tietosuojavastaavana toimii Kristiina Virmajoki ja tietosuojavastaavan sijaisena johtava asiantuntija Katja Peura.

Omien kiinteistö-, määräala- tai vuokraoikeustietojen tarkistaminen

Jos haluat saada kiinteistöäsi, määräalaasi tai vuokraoikeuttasi koskevia tietoja, voit käyttää Maanmittauslaitoksen asiointipalvelua.

Asiointipalvelusta löydät muun muassa kiinteistöjen perustiedot sekä kiinteistöjen omistus- ja kiinnitystiedot.

Rekisteröidyn pyynnöt

Maanmittauslaitoksen suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679, kansallista tietosuojalakia (1050/2018) sekä mahdollista kansallista erityislainsäädäntöä. 

Maanmittauslaitoksen oikeus käsitellä rekisteröityä koskevia henkilötietoja perustuu siihen, että henkilötietojen käsittely on tarpeen Maanmittauslaitoksen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, tai siihen, että henkilötietojen käsittely on tarpeen Maanmittauslaitokselle kuuluvan yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai Maanmittauslaitokselle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.

Kun Maanmittauslaitos toimii rekisterinpitäjänä ja käsittelee rekisteröityä koskevia henkilötietoja edellä tarkoitetulla perusteella, rekisteröity voi, käsittelyperusteesta riippuen esittää Maanmittauslaitokselle

  • pyynnön koskien oikeutta saada tutustua henkilötietoihin,
  • pyynnön koskien oikeutta henkilötietojen oikaisemiseen,
  • pyynnön koskien oikeutta henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen tai
  • pyynnön koskien oikeutta vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Voit esittää edellä tarkoitetun pyynnön joko vapaamuotoisesti tai käyttämällä alla viitattua pyyntölomaketta. Pyyntö voidaan skannata ja lähettää sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@maanmittauslaitos.fi, lähettää postitse osoitteeseen Maanmittauslaitos, PL 84, 00521 Helsinki, tai tuoda Maanmittauslaitoksen palvelupisteeseen.

Jos pyyntö on tarkoitus skannata ja lähettää sähköpostitse, pyyntö tulee tietoturvasyistä lähettää salattuna sähköpostina Maanmittauslaitokselle. Salattua sähköpostia voi lähettää Maanmittauslaitokselle seuraavan osoitteen kautta: https://turvaviesti.maanmittauslaitos.fi.

Maanmittauslaitos käsittelee ja ratkaisee sille esitetyn pyynnön ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Maanmittauslaitos voi tarvittaessa jatkaa tätä määräaikaa enintään kahdella kuukaudella, jos tämä on perusteltua pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä huomioon ottaen.

Pääsääntöisesti Maanmittauslaitos ei peri pyynnön käsittelystä maksua rekisteröidyltä. Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat kuitenkin ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, kuten esimerkiksi jos niitä esitetään toistuvasti, Maanmittauslaitos voi periä rekisteröidyltä pyynnön käsittelystä aiheutuviin hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. Vaihtoehtoisesti Maanmittauslaitos voi tällaisessa tilanteessa kieltäytyä toteuttamasta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella.

Rekisteröidyn pyyntöjä koskevat lomakkeet ja ohjeet

Lokiselvityspyyntö

Lokitiedot sisältävät tietoja siitä, kuka on käsitellyt viranomaisen ylläpitämässä tietojärjestelmässä olevia luonnollisen henkilön henkilötietoja.

Lokitiedot ovat lähtökohtaisesti salassa pidettäviä tietoja, eikä henkilöllä ole yleistä oikeutta saada tietää, ketkä ovat käsitelleet Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä tietojärjestelmässä hänen henkilötietojaan.

Jos henkilöllä on hänen etuihinsa, oikeuksiinsa tai velvollisuuksiinsa liittyvä perusteltu syy epäillä, että hänen henkilötietojaan on käsitelty ilman lain mukaista perustetta, voi hän pyytää Maanmittauslaitosta selvittämään asian tekemällä lokiselvityspyynnön selvityspyyntölomakkeella (pdf).

Maanmittauslaitos harkitsee lokiselvityspyynnön perusteella, onko asiassa syytä käynnistää lokiselvitys. Siinä tapauksessa, että Maanmittauslaitos on tehnyt lokiselvityksen, Maanmittauslaitos päättää, onko henkilöllä oikeus saada lokitietoja asianosaisaseman perusteella.