Yhteystietojen salassapitoa koskeva pyyntö

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, ns. julkisuuslaki) mukaan viranomaisten asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia. Maanmittauslaitoksen hallussa olevien asiakirjojen ja Maanmittauslaitoksen pitämien rekisterien julkisuuteen ja salassapitoon sekä tiedon antamiseen näistä asiakirjoista ja rekistereistä sovelletaan julkisuuslakia.

Yhteystietojen salassapitoa voi pyytää Maanmittauslaitokselta. Tällainen pyyntö perustuu julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 31 kohtaan. Lainkohdan mukaan salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat asiakirjat, jotka sisältävät tiedon henkilön ilmoittamasta salaisesta puhelinnumerosta tai tiedon matka-viestimen sijaintipaikasta, samoin kuin asiakirjat, jotka sisältävät tiedon henkilön kotikunnasta ja hänen siellä olevasta asuinpaikastaan tai tilapäisestä asuinpaikastaan samoin kuin puhelinnumerosta ja muista yhteystiedoista, jos henkilö on pyytänyt tiedon salassapitoa ja hänellä on perusteltu syy epäillä itsensä tai perheensä terveyden tai turvallisuuden tulevan uhatuksi.

Julkisuuslain 31 §:n 2 momentin nojalla yhteystietojen salassapitoaika on 50 vuotta sen henkilön kuolemasta, jota asiakirja koskee tai, jollei tästä ole tietoa, 100 vuotta.

Lain 29 §:n 2 momentin mukaisesti Maanmittauslaitos voi antaa toiselle viranomaiselle tiedon yhteystietojen salassapidon kohteena olevista osoite- ja muista yhteystiedoista.

Pyynnön tekeminen ja tavoiteaika käsittelylle

Maanmittauslaitokselle osoitettu salassapitopyyntö voi olla vapaamuotoinen tai sen voi tehdä alla olevalla sähköisellä lomakkeella. Vapaamuotoinen pyyntö perusteluineen pyydetään toimittamaan kirjallisena postitse tai skannattuna turvasähköpostina Maanmittauslaitoksen kirjaamon osoitteeseen: PL 84, 00521 Helsinki, tai kirjaamo@maanmittauslaitos.fi. Huomioithan, että tavallinen, salaamaton sähköposti ei ole tietoturvallinen. Voit käyttää Turvaviesti-palvelua salatun sähköpostin lähettämiseen.

Täytä salassapitopyyntölomake

Yhteystietojen salassapidon pyytäminen ja pyynnön käsittely Maanmittauslaitoksessa on maksutonta.

Päätös salassapitoasiassa annetaan viipymättä. Tavoiteaika käsittelylle on kaksi viikkoa asian vireille tulosta tai, mikäli asiassa pyydetään lisäselvitystä, kaksi viikkoa siitä, kun tarvittavat lisäselvitykset ovat käytettävissä.

Mikäli yhteystietojen salassapitopyyntö hyväksytään, henkilön yhteystiedot merkitään salassa pidettäviksi tiedoiksi niihin Maanmittauslaitoksen pitämiin rekistereihin, joihin yhteystietojen salassapitoa koskevan pyynnön kohteena olevia yhteystietoja sisältyy. Jos pyyntö kohdistuu tiettyyn Maanmittauslaitoksen hallussa olevaan asiakirjaan, johon näitä yhteystietoja sisältyy, kyseessä oleva asiakirja merkitään salassa pidettäväksi.

Yhteystietojen salassapito voi julkisuuslain perusteella koskea vain sellaista Maanmittauslaitoksen hallussa olevaa asiakirjaa tai Maanmittauslaitoksen pitämää rekisteriä, johon sisältyy salassapitopyynnön kohteena olevia yhteystietoja pyynnön vireilletulohetkellä.

Jos henkilö toimittaa Maanmittauslaitokselle uuden yhteystietoja sisältävän asiakirjan edellä olevan salassapitopyynnön vireilletulon jälkeen, tai jos Maanmittauslaitos tallentaa henkilöltä peräisin olevia yhteystietoja Maanmittauslaitoksen pitämään rekisteriin edellä olevan salassapitopyynnön vireilletulon jälkeen, kyseinen henkilö voi halutessaan toimittaa Maanmittauslaitokselle uuden salassapitopyynnön koskien kyseistä asiakirjaa tai rekisteriä. Aikaisempi salassapitopyyntö ja siihen annettu ratkaisu koskevat edellä olevan mukaisesti vain pyynnön vireilletulohetkellä Maanmittauslaitoksen hallussa olleita asiakirjoja ja tietoja.

Salassapitopyynnön perusteet

Määrätäkseen yhteystiedot salassa pidettäviksi Maanmittauslaitoksen tulee saada pyynnön esittäjältä selvitys siitä, että hänellä on perusteltu syy epäillä yhteystietojensa luovuttamisen uhkaavan hänen omaa tai perheensä terveyttä tai turvallisuutta. Maanmittauslaitoksen on selvitettävä, onko salassapidolle laissa tarkoitettu perusteltu syy.

Salassapitoa hakevan ei kuitenkaan tarvitse toimittaa Maanmittauslaitokselle kirjallisia todisteita, joista terveyteen tai turvallisuuteen kohdistuva uhka ilmenee. Hakijan tulee kuitenkin vedota niihin konkreettisiin seikkoihin, joiden perusteella uhan olemassaolo on Maanmittauslaitoksessa päätöksen harkintavaiheessa objektiivisin perustein arvioitavissa.

Salassapidon kohde

Maanmittauslaitoksen pitämiä keskeisiä rekistereitä ovat lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri, kiinteistörekisteri sekä kiinteistöjen kauppahintarekisteri. Lähtökohtaisesti näiden rekisterien tiedot ovat julkisia. Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkitään muun muassa tiedot kiinteistön omistajasta ja haltijasta. Kiinteistörekisteriin merkitään puolestaan kiinteistöä koskevat tiedot, ja kiinteistöjen kauppahintarekisteriin merkitään kiinteistön luovutusta koskevat tiedot.

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin sekä kiinteistörekisterin tiedoista annetaan tietopalvelua kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetussa laissa (453/2002) tarkoitetun kiinteistötietojärjestelmän kautta. Kiinteistöjen kauppahintarekisterin tiedoista annetaan tietopalvelua siten kuin kiinteistöjen kauppahintarekisteristä annetussa laissa (552/1980) säädetään. Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta löytyvien kiinteistötietojärjestelmän ja kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietosuojaselosteiden mukaan kyseessä oleviin rekistereihin voidaan tarvittaessa tallentaa henkilöiden yhteystietoja. Henkilöiden yhteystietoja saattaa sisältyä myös muihin Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta löytyvien tietosuojaselosteiden tarkoittamiin Maanmittauslaitoksen pitämiin rekistereihin. Vaikka näistä muista rekistereistä ei varsinaisesti anneta tietopalvelua, koskee julkisuuslaki myös niitä.

Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 31 kohdan mukainen salassapito voi julkisuuslain 5 §:ään sisältyvän asiakirjan määritelmän mukaisesti kohdistua viranomaisen hallussa olevaan asiakirjaan tai viranomaisen pitämään rekisteriin. Pyynnön esittäjän vastuulla on yksilöidä se laissa tarkoitettu asiakirja tai rekisteri, johon yhteystietojen salassapito kohdistetaan. Salassapito on asiakirja- tai rekisterikohtainen, ja sitä noudatetaan vain kyseessä olevasta asiakirjasta tai rekisteristä yhteystietoja luovutettaessa. Salassapitopyyntö on mahdollista kohdistaa esimerkiksi kaikkiin Maanmittauslaitoksen pitämiin rekistereihin.

Salassapito ei toisaalta koske kaikkia henkilötietoja vaan ainoastaan julkisuuslaissa tarkoitettuja henkilön yhteystietoja. Näin ollen yhteystietojen salassapito ei voi kohdistua esimerkiksi lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tiedoista annettavalta lainhuutotodistukselta ilmenevään henkilön nimeen tai henkilötunnukseen.

Turvakielto

Edellä selostettu julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 31 kohdan mukainen salassapito koskee vain sitä viranomaista, jolle henkilö on esittänyt pyynnön yhteystietojensa salassapidosta. Kyseisen salassapidon tarkoittamasta yhteystietojen luovutusrajoituksesta on erotettava Digi- ja väestötietoviraston turvakieltomääräys. Väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 36 §:n 1 momentin mukaan Digi- ja väestötietovirasto voi tallettaa väestötietojärjestelmään henkilön kohdalle turvakiellon, jos henkilöllä on perusteltu ja ilmeinen syy epäillä itsensä tai perheensä terveyden tai turvallisuuden tulevan uhatuksi.

Jos henkilöllä on Digi- ja väestötietoviraston myöntämä turvakielto, väestötietojärjestelmästä ei välity Maanmittauslaitoksen pitämiin rekistereihin ja järjestelmiin turvakiellon kohteena olevia yhteystietoja. Näin ollen henkilön väestötietojärjestelmään merkitty osoite ei välity esimerkiksi lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, eikä se siten myöskään ilmene lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tiedoista annettavalta lainhuutotodistukselta. Jos yhdellä kiinteistön omistajista on turvakielto, muidenkaan kiinteistön omistajien osoitteet eivät ilmene kiinteistön lainhuutotodistukselta. Muut väestötietojärjestelmään merkityt yhteystietojen luovutuskiellot eivät kuitenkaan välity väestötietojärjestelmästä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Lisätietoja turvakiellosta löytyy Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilta.

Turvakiellosta huolimatta Maanmittauslaitoksen sähköiseen arkistoon saattaa sisältyä asiakirjoja, joihin sisältyy henkilön yhteystietoja. Maanmittauslaitoksen pitämään rekisteriin tai järjestelmään saattaa myös sisältyä asiakirjasta, henkilöltä itseltään tai kolmannelta henkilöltä peräisin olevia yhteystietoja. Näitä yhteystietoja edellä selostettu turvakielto ei koske. Riippumatta siitä, onko henkilöllä turvakieltoa vai ei, henkilö voi pyytää yhteystietojensa salassapitoa tietyn rekisterin tai asiakirjan osalta edellä selostetun mukaisesti.

Yhteystietoja ei luovuteta suoramarkkinointia tai mielipide- tai markkinatutkimuksia varten

Julkisuuslain 16 §:n 3 momentin mukaan Maanmittauslaitos ei saa luovuttaa tietoja suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten, ellei tietojen luovuttamisesta näihin tarkoituksiin säädetä erityislaissa eikä henkilö ole itse antanut suostumustaan tietojen luovuttamiseen näihin tarkoituksiin.

Julkisuuslain 16 §:n 3 momentin mukainen tietojen luovutuskielto koskee myös niitä henkilöitä, jotka eivät ole pyytäneet yhteystietojensa salassapitoa. Maanmittauslaitos ei näin ollen lähtökohtaisesti luovuta yhteystietoja hallussaan olevista asiakirjoista tai pitämistään rekistereistä edellä mainittuihin tarkoituksiin.