Hyppää pääsisältöön

Vastuullinen toimintatapa ja talous

Kaksi naista tietokoneen ääressä.Vastuullinen toimintatapa ja talous ovat vankka perusta Maanmittauslaitoksen toiminnalle. Luotettavuus kaikessa toiminnassa on jo pitkään ollut laitoksen vahvuus erilaisten sidosryhmäselvitysten perusteella. Julkishallinnossa taloudellinen vastuu on myös kestävää julkisten varojen käyttöä ja näin mahdollisimman vaikuttavan lisäarvon tuottamista kansalaisille ja yhteiskunnalle.

Hyvät toimintatavat Maanmittauslaitoksessa

Hyvät toimintatavat Maanmittauslaitoksessa -julkaisu pitää sisällään laitoksen tärkeitä periaatteita. Ne on koottu neljän teeman alle, jotka ovat vastuullinen taloudenhoito, esimies- ja työyhteisötaidot, laillisuus ja hyvä hallinto sekä julkisuus- ja yksityisyysperiaatteet.

Periaatteet on tiivistetty sidosryhmille suunnattuun verkkojulkaisuun, jota täydentävät henkilöstölle laadittu hyvien toimintatapojen käsikirja sekä verkkokoulutus.

Hyvät toimintatavat Maanmittauslaitoksessa -julkaisu

Saavutettavuus huomioitu

EU:n saavutettavuusdirektiiviin pohjautuva laki julkishallinon digitaalisten palveluiden tarjoamisesta astui voimaan vuonna 2019. Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkopalvelut on toteutettu viestinnällisesti, rakenteellisesti ja teknisesti niin, että kaikilla on tasavertaiset mahdollisuudet käyttää niitä riippumatta erilaisista erityistarpeista.

Maanmittauslaitoksessa toteutettiin vuonna 2019 projekti verkkopalvelujen saamiseksi saavutettavuuslainsäädännön mukaisiksi ja siitä huolehtimiseksi, että vaatimukset otetaan jatkossa huomioon sovelluskehityksessä ja sovelluskehityksen hankinnoissa.

Saavutettavuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi myös jatkossa Maanmittauslaitoksessa aloitti vuonna 2020 viiden hengen saavutettavuustiimi, jonka tehtävänä on koordinoida verkkosivustojen saavutettavuuteen liittyviä asioita ja yhteydenottoja. Tiimi myös huolehtii henkilöstön sisäisestä neuvonnasta ja ohjeistuksesta saavutettavuuteen liittyvissä asioissa.

Talous on kestävällä pohjalla

Maanmittauslaitoksen rahoituksesta noin kaksi kolmasosaa tulee asiakasrahoituksen kautta ja yksi kolmasosa valtion talousarviorahoituksena. Jälkimmäisen osuus toiminnasta ja rahoituksesta on viime vuosina vähentynyt julkisen talouden tasapainottamistoimenpiteiden vuoksi. Asiakasrahoitteisen toiminnan osuus on puolestaan kasvanut kysynnän kasvun takia. Suurin osa tulorahoitteisesta toiminnasta on viranomaispalvelua, jossa hinnoittelu perustuu läpinäkyvästi toiminnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

Vastuullista taloudenhoitoa kuvaa se, että tehtäväkentän laajentuessa ja talousarviorahoituksen alentuessa asiakasodotuksiin on kyetty vastaamaan edelleen hyvin. Tämä näkyy korkeana asiakastyytyväisyytenä. 

Resurssien supistumispainetta on hallittu tuottavuuden parantamiseksi tehtävällä määrätietoisella työllä. Tuottavuuskehitys on ollut jo useiden vuosien ajan positiivinen. Henkilöstön määrä on vähentynyt eläköitymisen kautta ja paikkoja on täytetty osittain sisäisillä tehtävänsiirroilla, toimitilavuokrat ovat pienentyneet toimitilauudistuksen ansiosta ja toimintatapoja on kehitetty tehokkaammiksi. Myös tietojärjestelmien kehittämishankkeet tukevat tuottavuuden positiivista kehitystä.

Lue lisää vastuullisuusraportista

Maanmittauslaitoksen vuoden 2020 vastuullisuusraportista (pdf) pääset lukemaan lisää siitä, miten Maanmittauslaitoksessa kehitetään toimintatapoja ja huolehditaan taloudesta.