Hyppää pääsisältöön

Vastuullinen toimintatapa ja talous

Maanmittauslaitoksen työntekijä juttelee ihmisten kanssa ulkotapahtumassa.Vastuullinen toimintatapa ja talous ovat vankka perusta Maanmittauslaitoksen toiminnalle. Luotettavuus kaikessa toiminnassa on jo pitkään ollut laitoksen vahvuus erilaisten sidosryhmäselvitysten perusteella. Julkishallinnossa taloudellinen vastuu on myös kestävää julkisten varojen käyttöä ja näin mahdollisimman vaikuttavan lisäarvon tuottamista kansalaisille ja yhteiskunnalle.

Maanmittauslaitoksen vastuullisuusohjelmassa on määritelty tavoitteiksi:

 1. Vaalimme toiminnassamme luotettavuutta, vuorovaikutteisuutta ja avoimuutta sekä kehitämme vastuullisuustaitojamme.
 2. Hyödynnämme resurssimme vastuullisesti ja kehitämme toiminnan tuloksellisuutta. 

Vuonna 2024 edistämme näitä vastuullisuustekoja:

 • Parannamme palvelua tuottamalla asiakaslähtöisen kielen periaatteet ja viemällä ne käytäntöön eri muutoshankkeissa.
 • Lisäämme hankintojen ennakoitavuutta ja läpinäkyvyyttä sekä resurssien vastuullista hyödyntämistä laatimalla strategisten hankintojen hankintasuunnitelman.
 • Teemme suunnitelman siitä, millä tavalla vastuullisuus saadaan huomioitua sisäänrakennetusti kaikessa kehittämisessämme.

Vuonna 2023 edistimme näitä vastuullisuustekoja:

 • Jokainen Maanmittauslaitoksen tiimi/ryhmä/osasto toteuttaa vuosittain itse valitsemansa vastuullisuusteon. Kannustamme myös muita kokoonpanoja toteuttamaan oman vastuullisuusteon. Kerromme teoista ja kokemuksista avoimesti.
 • Järjestämme henkilöstöllemme saavutettavuuskoulutusta ja käymme läpi tarvittavat työvälineet.
 • Koko henkilöstömme käy Tietosuojan ABC -perus- ja jatkokoulutuksen.
 • Seuraamme aktiivisesti toimitilojen käyttöä ja järkevöitämme sitä yhteistyössä vuokranantajan kanssa. Keskeisessä asemassa on valtion yhteiskäyttöisiin toimitiloihin siirtyminen.
 • Tunnistamme IT-palveluiden ympäristövaikutuksiltaan merkittävät hankinnat. Tarkastelemme IT-osaamisen hankintaketjujen vastuullisuutta.

Vuonna 2022 edistimme näitä vastuullisuustekoja:

 • Kehitämme vastuullisuusosaamistamme vastuullisuusasiantuntijan rekrytoinnin ja vastuullisuusraportin kriittisen ulkopuolisen arvioinnin kautta.
 • Varmistamme vastuullisuusnäkökulmien toteutumisen hankintatoimissamme ja toimitusketjuihin liittyvissä ohjeistuksissa. Vuonna 2022 keskitymme erityisesti IT-palvelutuotannon hankintaketjun tarkasteluun.
 • Pyrimme 1,5 % vuotuiseen tuottavuuskehitykseen. Positiivinen tuottavuuskehitys näkyy suotuisasti taloudellisten resurssien käytössä. Tehokas toiminta hillitsee esimerkiksi asiakashintojen nousupainetta. 

Tutustu Vastuu Maasta -vastuullisuusohjelmaan (pdf), päivitetty 10.1.2024.

Hyvät toimintatavat Maanmittauslaitoksessa

Hyvät toimintatavat Maanmittauslaitoksessa -julkaisu pitää sisällään laitoksen tärkeitä periaatteita. Ne on koottu viiden teeman alle, jotka ovat vastuullinen taloudenhoito, esihenkilö- ja työyhteisötaidot, laillisuus ja hyvä hallinto, julkisuus- ja yksityisyysperiaatteet sekä riskienhallinta. Näistä riskienhallinta lisättiin mukaan ohjelmaan toukokuussa 2024. Periaatteet on tiivistetty sidosryhmille suunnattuun julkaisuun, jota täydentävät henkilöstölle laadittu hyvien toimintatapojen käsikirja sekä verkkokoulutus.

Hyvät toimintatavat Maanmittauslaitoksessa -julkaisu

Saavutettavuus huomioitu

EU:n saavutettavuusdirektiiviin pohjautuva laki julkishallinon digitaalisten palveluiden tarjoamisesta astui voimaan vuonna 2019. Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkopalvelut on toteutettu viestinnällisesti, rakenteellisesti ja teknisesti niin, että kaikilla on tasavertaiset mahdollisuudet käyttää niitä riippumatta erilaisista erityistarpeista.

Maanmittauslaitoksessa toteutettiin vuonna 2019 projekti verkkopalvelujen saamiseksi saavutettavuuslainsäädännön mukaisiksi ja siitä huolehtimiseksi, että vaatimukset otetaan jatkossa huomioon sovelluskehityksessä ja sovelluskehityksen hankinnoissa.

Saavutettavuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi myös jatkossa Maanmittauslaitoksessa aloitti vuonna 2020 saavutettavuustiimi, jonka tehtävänä on koordinoida verkkosivustojen saavutettavuuteen liittyviä asioita ja yhteydenottoja. Tiimi myös huolehtii henkilöstön sisäisestä neuvonnasta ja ohjeistuksesta saavutettavuuteen liittyvissä asioissa.

Talous on kestävällä pohjalla

Maanmittauslaitoksen rahoituksesta noin kaksi kolmasosaa tulee asiakasrahoituksen kautta ja yksi kolmasosa valtion talousarviorahoituksena. Jälkimmäisen osuus toiminnasta ja rahoituksesta on viime vuosina vähentynyt julkisen talouden tasapainottamistoimenpiteiden vuoksi. Asiakasrahoitteisen toiminnan osuus on puolestaan kasvanut kysynnän kasvun takia. Suurin osa tulorahoitteisesta toiminnasta on viranomaispalvelua, jossa hinnoittelu perustuu läpinäkyvästi toiminnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

Vastuullista taloudenhoitoa kuvaa se, että tehtäväkentän laajentuessa ja talousarviorahoituksen alentuessa asiakasodotuksiin on kyetty vastaamaan edelleen hyvin. Tämä näkyy korkeana asiakastyytyväisyytenä. 

Resurssien supistumispainetta on hallittu tuottavuuden parantamiseksi tehtävällä määrätietoisella työllä. Tuottavuuskehitys on ollut jo useiden vuosien ajan positiivinen. Henkilöstön määrä on vähentynyt eläköitymisen kautta ja paikkoja on täytetty osittain sisäisillä tehtävänsiirroilla, toimitilavuokrat ovat pienentyneet toimitilauudistuksen ansiosta ja toimintatapoja on kehitetty tehokkaammiksi. Myös tietojärjestelmien kehittämishankkeet tukevat tuottavuuden positiivista kehitystä.

Lue lisää vastuullisuusraportista

Maanmittauslaitoksen vuoden 2023 vastuullisuusraportista (pdf) pääset lukemaan lisää siitä, miten Maanmittauslaitoksessa kehitetään toimintatapoja ja huolehditaan taloudesta.