Hyppää pääsisältöön

Mihin suuntaan hallitusohjelma Maanmittauslaitosta viitoittaa?

Hallitusohjelma julkaistiin 16.6. Mekin luimme hallitusohjelmaa omasta yhteiskunnallisesta paikastamme katsottuna: Millaisiin muutoksiin hallitusohjelma ”Vahva ja välittävä Suomi” Maanmittauslaitoksen kehittämistä lähivuosina viitoittaa, ja miten kirjaukset ohjaavat palvelujemme kysyntää?

Puolivartalokuvassa puku päällä Pasi Patrikainen katsoo kameraan
Kuva:
Maanmittauslaitos

Ensitunnelmat Maanmittauslaitoksen roolia ja tekemistä ohjaavista kirjauksista liittyvät tuottavuuden tehostamiseen digitalisaation ja toimitilojen avulla, verotukseen, maa-alueiden käyttöön ja lunastukseen sekä tutkimustoimintaan ja tietovarantojen turvallisuuteen. Esimerkiksi kiinteistöverotus ja lunastuslain uudistukset vaikuttavat suoraan tai välillisesti toimintaamme. Tutkimusrahoituksen kasvattamisen ja tutkimusinfrastruktuurien kehittämisen näemme erittäin positiivisena asiana, mikä mahdollistaa jatkuvuuden niin Maanmittauslaitoksen kuin muidenkin tutkimusorganisaatioiden laadukkaalle tutkimukselle. Erilaiset infrahankkeet tulevat lisäämään Maanmittauslaitoksen maastotöitä. Viranomaisten välinen yhteistyö asiakaspalvelun kehittämisessä teettää meillä töitä ja edellyttää taloudellisia panostuksia.

Tuottavuuden kasvattaminen keskeistä

Hallitus toteuttaa valtionhallinnon tuottavuusohjelman, jolla tuetaan hallituksen julkisen talouden kestävyystavoitetta.

Talouden tasapainottaminen on keskeisessä roolissa hallitusohjelmassa. Ohjelma peräänkuuluttaa valtionhallinnon toiminnan tehostamista ja jokaisen hallinnonalan tuottavuusohjelmia, jotka sisältäisivät muun muassa digitalisaation hyödyntämistä ja toimitilojen käytön tehostamista.

Olemme tavoitelleet ja seuranneet tuottavuutemme kasvua yli kymmenen vuoden ajan. Sinä aikana sekä työmme tuottavuus että kokonaistuottavuus ovat kasvaneet keskimäärin 3–4 % vuodessa. Tällä hetkellä pyrimme 1,5 % vuotuiseen tuottavuuskehitykseen.

Digitaalisten palvelujen edistäminen asiakkaittemme ja kumppaneittemme kanssa saa lisäpontta hallitusohjelman kirjauksista. Hallitusohjelman mukaan digitaalisesta asioinnista tehdään ensisijaista niille asiakkaille, joille se on mahdollista. Automaattisen päätöksenteon lisääminen toiminnassa nopeuttaisi ja tehostaisi asiakaspalvelua. Digitalisaation lisääminen edellyttää kuitenkin merkittäviä rahallisia panostuksia järjestelmien kehittämiseen.

Maanmittauslaitos on edelläkävijöiden joukossa valtion yhteisiin toimitiloihin siirtymisessä. Maanmittauslaitoksen toimipaikkoja on 36 paikkakunnalla ympäri Suomen. Yhteiskäyttöisiä tiloja on jo kuudella paikkakunnalla, ja vielä tänä vuonna valmistuu kaksi lisää. Työ jatkuu koko vuosikymmenen ja uusia hankkeita tulee ympäri Suomen. Yhteiskäyttötilojen kautta myös asiakaspalveluprosessi tehostuu ja asiakkaan tarvitsemat palvelut, kuten Verohallinnon palvelut, saa samasta paikasta.

Maapohjien alueelliset erot huomioidaan kiinteistöverouudistuksessa

Hallitus toteuttaa kiinteistöverotuksen uudistuksen, jolla korjataan kiinteistöjen verotusarvojen ja käypien arvojen eriytyminen toisistaan.

Kiinteistöverotuksen uudistuksessa Maanmittauslaitoksen rooli on vastata maapohjan arvostamisjärjestelmän uudistamisesta, jotta maapohjien alueelliset hintaerot huomioitaisiin myös kiinteistöjen verotuksessa. Uudessa toimintatavassa Maanmittauslaitos toimittaisi verotusta varten tiedot, mihin hinta-alueeseen kukin kiinteistö kuuluu, ja Verohallinto hyödyntäisi maapohjasta saatuja tietoja kiinteistöveron laskennassa. Viranomaisen välisellä tiedonvaihdolla sujuvoitetaan ja varmistetaan oikeudenmukainen kiinteistöverotus.

Lunastuslain korvausperusteiden uudistus

Lunastuslain korvausperusteet uudistetaan vahvistamalla omaisuudensuojaa - - Omaisuudensuojaa vahvistetaan korottamalla voimansiirtolinjojen lunastamisesta maksettavia korvauksia.

Voimansiirtolinjojen lunastuskorvauksista on keskusteltu julkisuudessa viime aikoina paljon. Maanmittauslaitos toimii lunastuksissa puolueettomana viranomaisena lunastajan ja maanomistajan, kuten energiayhtiön ja suunnitellun voimansiirtolinjan kohdalta maata omistavan yksityishenkilön välissä yhdessä kunnanvaltuuston valitsemien uskottujen miesten kanssa. Korvausten määrä on tarkasti lunastuslaissa säädelty. Jos korvausperusteita uudistetaan, muuttuvat lunastustoimikuntien määräämien korvausten suuruus, mutta määrää on tässä vaiheessa vaikea arvioida.

Tietovarantojen turvallisuus korostuu

Hallitus määrittelee ja tunnistaa yhteiskunnan kannalta kriittiset tietovarannot, -palvelut ja -järjestelmät ja varmistaa näiden toimintavarmuuden sekä turvallisuuden.

Maanmittauslaitos ylläpitää keskeisiä paikannukseen liittyviä tietoja sekä suomalaisten kiinteistöjen ja huoneistojen omistukseen liittyviä tietoja rekistereissään. Maanmittauslaitoksessa korostetaan tietojen turvallista säilyttämistä ja tiedoista annettavaa palvelua.

Paikkatietojen avointa jakamista muuttuneessa turvallisuusympäristössä joudutaan tarkastelemaan myös Maanmittauslaitoksessa.

Tutkimusinfrastruktuurien rahoitusta kasvatetaan

Hallitus sitoutuu kansalliseen tavoitteeseen nostaa Suomen tutkimus- ja kehittämismenot 4 prosenttiin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä.  - - Tutkimusinfrastruktuurien rahoitusta lisätään osana tutkimusrahoituksen kasvattamista.

Tutkimuksen rahoitukseen liittyviä kirjauksia tervehdimme ilolla. Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksella on useita maailmanlaajuisesti merkittäviä tutkimusinfrastruktuureja, kuten Metsähovin geodeettinen tutkimusasema, jolla kerätään pitkiä aikasarjoja maankuoren liikkeestä ja maan paikasta suurimmalla mahdollisella tarkkuudella sekä FinnRef-verkko, jonka havaintodatalla täsmennetään satelliittipaikannuksen tarkkuutta. Paikkatiedon tarkkuustason vaatimukset kasvavat koko ajan, mikä edellyttää uuden teknologian käyttöönottamista.

Hallitusohjelma sisältää kokonaisuudessaan paljon sellaisia kirjauksia, joilla on joko suoraan tai välillisesti vaikutusta Maanmittauslaitoksen toimitaan hallituskauden aikana. Moneen kirjaukseen liittyy lainsäädännön muutoksia, joiden konkretisoituminen selviää aikanaan ja samalla niiden todelliset vaikutukset toimintaan.

Pasi Patrikainen

Kirjoittaja on Maanmittauslaitoksen pääjohtaja.

Maanmittauslaitoksen blogissa eri kirjoittajat käsittelevät Maanmittauslaitoksen ajankohtaisia asioita.

Maanmittauslaitos

Uusimmat blogit