Hoppa till huvudinnehåll

Vart pekar regeringsprogrammet för Lantmäteriverkets del?

Regeringsprogrammet ”Ett starkt och engagerat Finland” offentliggjordes den 16 juni. Vi läste programmet utifrån Lantmäteriverkets samhällsroll: Vilka förändringar pekar programmet mot i vårt utvecklingsarbete och hur kommer dess skrivningar att styra efterfrågan på våra tjänster?

Pasi Patrikainen
Bild:
Maanmittauslaitos

Första intrycket är att programmet styr Lantmäteriverkets roll och arbete i skrivningarna om produktivitetsökning genom digitalisering och lokalanvändning, beskattning, markanvändning och inlösning, forskning och informationsresursernas säkerhet. Vår verksamhet påverkas direkt eller indirekt av fastighetsbeskattningen och till exempel revideringen av inlösningslagen. Vi ser mycket positivt på ökningar av forskningsfinansieringen och utveckling av forskningsinfrastrukturen, vilket möjliggör kontinuitet i Lantmäteriverkets och andra forskningsorganisationers högklassiga forskning. Kommande infrastrukturprojekt innebär att Lantmäteriverkets terrängarbete ökar. Myndighetssamarbetet kring utveckling av kundservicen kräver arbete och ekonomiska satsningar av oss.

Viktigt att öka produktiviteten

Regeringen genomför statsförvaltningens produktivitetsprogram, som stöder regeringens hållbarhetsmål för de offentliga finanserna.

Ekonomisk anpassning spelar en central roll i regeringsprogrammet. Där efterlyses effektiviseringar i statsförvaltningen och produktivitetsprogram med bland annat digitalisering och effektivare lokalanvändning för alla förvaltningsområden.

Vi har satsat på att öka och följa upp vår produktivitet i över tio år. Under den tiden har produktiviteten i vårt arbete och totalt ökat med 3–4 procent per år i snitt. Just nu siktar vi på en årlig produktivitetsökning med 1,5 procent.

Regeringsprogrammets skrivningar ökar drivkraften att främja digitala tjänster tillsammans med våra kunder och partner. Digitala tjänster är det som i första hand ska användas i fråga om de kunder för vilka det är möjligt, enligt regeringsprogrammet. Ökningen av automatiskt beslutsfattande gör kundservicen snabbare och effektivare. Digitaliseringsutvecklingen kräver dock betydande finansiella satsningar på systemutveckling.

Lantmäteriverket är föregångare i omställningen till gemensamma lokaler för staten. Verket finns på 36 orter runt om i Finland. Vi delar redan lokaler på sex orter och i år kommer två orter till. Arbetet fortsätter under hela decenniet och nya projekt tillkommer runt om i Finland. När myndigheter delar lokaler effektiviseras kundserviceprocessen och tjänster som kunden behöver, till exempel från Skatteförvaltningen, kan fås på samma ställe.

Markprisernas regionala skillnader beaktas när fastighetsskatten reformeras

Regeringen genomför en reform av fastighetsbeskattningen för att korrigera skillnaderna mellan fastigheternas beskattningsvärden och gängse värden.

Lantmäteriverkets roll i skattereformen är att förnya markvärderingssystemet så att markprisernas regionala skillnader kan beaktas i fastighetsbeskattningen. I det nya arbetssättet lämnar verket uppgifter för beskattningen om vilket prisområde varje fastighet tillhör, och Skatteförvaltningen använder uppgifterna när fastighetskatten beräknas. Myndigheternas informationsutbyte gör fastighetsbeskattningen smidigare och säkerställer att den är rättvis.

Revidering av ersättningsgrunderna i inlösningslagen

Ersättningsgrunderna enligt inlösningslagen revideras genom att egendomsskyddet stärks - - Egendomsskyddet stärks genom att höja ersättningarna vid inlösen av mark för kraftledningar.

Ersättningarna vid inlösen för kraftledningar har debatterats mycket den senaste tiden. Lantmäteriverket fungerar som en opartisk myndighet mellan inlösaren och markägaren – till exempel energibolaget och en privatperson som äger mark längs en planerad kraftledning – tillsammans med de gode män som utsetts av kommunfullmäktige. Ersättningsbeloppen regleras noga i inlösningslagen. En revidering av ersättningsgrunderna skulle förändra inlösningsnämndernas ersättningar men förändringens storlek är svår att uppskatta i det här skedet.

Informationsresursernas säkerhet understryks

Regeringen definierar och identifierar informationsresurser, informationstjänster och informationssystem som är kritiska med tanke på samhället och säkerställer deras funktionssäkerhet och säkerhet.

Lantmäteriverket administrerar centrala data för positionsbestämning samt ägandet av finländska fastigheter och aktielägenheter i sina register. Inom verket betonas säker förvaring av data samt tjänster kring dessa data. I den förändrade säkerhetsmiljön måste Lantmäteriverket även granska dagens öppna delning av geografisk information.

Mer finansiering till forskningsinfrastrukturen

Regeringen förbinder sig till det nationella målet att öka Finlands forsknings- och utvecklingsutgifter (FoU) till fyra procent av bruttonationalprodukten till 2030. Finansieringen av forskningsinfrastrukturerna ökas som en del av höjningen av forskningsfinansieringen till fyra procent av bruttonationalprodukten.

Skrivningarna om forskningsfinansiering välkomnar vi med glädje. Lantmäteriverkets Geodatacentral har flera globalt betydande forskningsinfrastrukturer, bland annat Metsähovi geodetiska forskningsstation, som samlar in långa tidsserier om jordskorpans rörelser och jorden position med största möjliga noggrannhet, och FinnRef-nätet som ger observationsdata för precisering av satellitbaserad positionsbestämning. 

Lantmäteriverket är en betydande aktör när det gäller att samla in och administrera geografisk information. Kraven på informationens noggrannhetsnivå ökar hela tiden, vilket förutsätter att vi tar i bruk ny teknik och upprätthåller kompetensen.

Regeringsprogrammet har överlag många skrivningar som påverkar vår verksamhet direkt eller indirekt under regeringsperioden. Många av dem innefattar lagstiftningsändringar vars innehåll samt faktiska effekter på verksamheten konkretiseras med tiden.

Pasi Patrikainen

Författaren är generaldirektör vid Lantmäteriverket. 

I Lantmäteriverkets blogg behandlar olika skribenter aktuella frågor vid Lantmäteriverket.

Lantmäteriverket

Bloggar