Hyppää pääsisältöön

Kiinteistökaupat - Valinnaiset rajausehdot

Seuraavassa on vinkkejä kauppahintatietojen valinnaisten rajausehtojen käyttöön. Jos rajausehtoja ei muuteta, on automaattisesti valittuna "ei rajausta". Valintalistoilta voit valita useamman kohteen pitämällä Ctrl-näppäimen pohjassa, kun osoitat halutut valinnat listalta.

Lista valittavista ehdoista.

Luovutuslaji

Voit valita haetko vain kiinteistökauppoja, vai tuleeko hakuun mukaan myös esim. lahjat. Vaihdoista ja lahjoista on tallennettu vain osa luovutuksen tiedoista. Esim. koordinaatit voivat puuttua, jolloin sijaintirajauksella näitä kiinteistönluovutuksia ei löydy.

Kohteen laji

Tavallisimmin kiinteistökaupassa myydään koko kiinteistö tai määräala kiinteistöstä. Kiinteistökaupalla voidaan myydä mm. osuus yhteisiin alueisiin tai määräosa kiinteistöstä. Kiinteistö on alue, joka on maanmittaustoimituksessa muodostettu itsenäiseksi alueeksi, kiinteistöksi. Asemakaava-alueella (sitova tonttijako) rakennuspaikka muodostetaan asemakaavan ja tonttijaon mukaiseksi tonttirekisteriin merkityksi tontiksi. Määräala on maa-alue, jota ei ole vielä muodostettu omaksi kiinteistökseen.

Jos haluat hakea vain koko kiinteistön luovutuksia, valitse "koko kiinteistö". Jos haluat hakea määräaloja, valitse "määräala". Jos haluat hakea määräosia, valitse "määräosa". (Määräosa on tietty osuus kiinteistöstä, esim. 1/3.) Jos haluat hakea kauppoja, joissa samalla kauppakirjalla myydään useita kohteita, jotka voivat olla kiinteistöjä ja/tai määräaloja ja/tai määräosia, valitse tällöin "yhdistelmä".

Käyttötarkoitus

Voit valita mikä on kiinteistönluovutuksen kohteen käyttötarkoitus.

Kaavalaji

Valitse listasta kaavoitustilanne.

Jos valitset "ei rajausta", niin huomaa, että hinnat eivät välttämättä ole vertailukelpoisia. Osa tehdyistä kiinteistönluovutuksista voi sijaita alueella, jolla ei ole kaavaa, osa alueella jolla on kaava, ja osassa voi olla kaavanlaadinta meneillään, eli alueella on rakennuskielto.

  • Yleiskaava on yksityiskohtaisen kaavoituksen, rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Se on kaupunkikunnissa pakollinen.
  • Ranta-asemakaava / ranta-kaava on ranta-alueen yksityiskohtainen kaava. Ranta-alueelle ei saa rakentaa uudisrakennusta ennen kuin kaava on vahvistettu, jos sitä on pidettävä tarpeellisena.
  • Asemakaava (ohj. tonttijako) / rakennuskaava on yksityiskohtainen maalaiskuntien kaava.
  • Asemakaava (sitova tonttijako) / as.kaava on yksityiskohtainen kaupunkikuntien taaja-asutusta järjestävä kaava.
  • Asemakaavassa määrätään maankäyttötarkoitus ja voidaan myös määrätä rakentamisesta ja käytöstä.

Ensisijainen kaavan mukainen käyttötarkoitus

Kaavoitetuilla alueilla voit hakea kiinteistönluovutuksia myös kaavan käyttötarkoituksen perusteella.

Rakennuksia

Kiinteistöllä mahdollisesti sijaitsevat rakennukset vaikuttavat kiinteistönluovutuksen kauppahintaan.

Jos haluat hakea vain rakentamattomien tonttien kaupat, valitse "rakentamaton". Jos haluat hakea kauppoja, joissa kiinteistöllä on ollut jokin rakennus, valitse "rakennettu".

Voit rajata hakua edelleen rakennuslajeilla.

Rakennuslajit

Kun olet valinnut edellisestä kohdasta "Rakennuksia / rakennettu", voit tarkentaa hakua valitsemalla haettavat rakennuslajit. Asuinrakennuksella tarkoitetaan ympärivuotiseen asumiskäyttöön tarkoitettuja rakennuksia. Muita rakennuksia ovat mm. loma-, talous-, teollisuus- ym. rakennukset.

Rantaan rajoittuvuus

Kesämökkitontin hintaan vaikuttaa huomattavasti onko tontti vesistön rannalla vai ei. Jos alue rajoittuu rantaan, on syytä huomioida myös alueen kaavatilanne, sillä rantakaava-alueet ovat yleensä kalliimpia kuin kaavoittamattomat. Saarena pidetään sellaista aluetta, jonne pääsee vain veneellä.

Jos haluat hakea rantaan rajoittuvia kiinteistönluovutuksia, valitse "rajoittuu rantaan". Jos haluat hakea muita kuin rantaan rajoittuvia, valitse "ei rajoitu rantaan".

Sukulaiskaupat

Sukulaisten välisissä kaupoissa tai omistusjärjestelyissä kauppahinta ei välttämättä ole sama kuin ns. markkinahinta. Kauppahintarekisteriin onkin talletettu tieto siitä, ovatko ostaja ja myyjä sukulaisia tai onko kyseessä omistusjärjestely.

Jos haluat hakea sukulaisten välisiä tai omistusjärjestelyyn perustuvia kauppoja, valitse "sukulaisluovutus tai omistusjärjestely". Jos et halua hakuun mukaan sukulaiskauppoja, valitse "ei sukulaiskauppa". Jos valinta on "ei rajausta", ohjelma hakee kaikki kaupat - niin omistusjärjestelyyn perustuvat, sukulaiskaupat kuin muutkin.

Luovuttaja

Kiinteistönluovutuksia voit hakea myös luovuttajan mukaan. Esimerkiksi kaikki ne luovutukset, jossa kunta on ollut luovuttajana.

Saaja

Kiinteistönluovutuksia voit hakea myös saajan mukaan. Esimerkiksi kaikki ne luovutukset, jossa kunta on ollut saajana.

Kokonaismaapinta-ala (m2)

Voit rajata kiinteistönluovutuksia myös pinta-alan mukaan. Anna kokonaismaapinta-alan alaraja, yläraja tai molemmat.

Peltopinta-ala (m2)

Anna peltomaan pinta-alan alaraja, yläraja tai molemmat.

Jos haluat vaikkapa hakea kiinteistönluovutuksia, joissa on myyty vain metsämaata, anna peltomaan ylärajaksi esimerkiksi 1000 m2.

Metsäpinta-ala (m2)

Anna metsämaan pinta-alan alaraja, yläraja tai molemmat.

Jos haluat vaikkapa hakea kiinteistönluovutuksia, joissa on myyty vain peltoa, anna metsämaan ylärajaksi esimerkiksi 1000 m2.

Kokonaishinta (€)

Kokonaishinnan avulla voit rajata "ääripään kaupat" pois. Anna alaraja, yläraja tai molemmat.

Yksikköhinta (€/m2)

Yksikköhinnan avulla voit rajata "ääripään kaupat" pois. Anna alaraja, yläraja tai molemmat.

Tallennuspäivämäärä (vvvvkkpp)

Voit rajata hakua koskemaan vain tiettynä aikana rekisteriin tallennettuja kauppoja.