Hoppa till huvudinnehåll

Fastighetsköp - Valfria avgränsningsvillkor

 

Nedan följer tips om hur man kan använda de valfria avgränsningsvillkoren. "Ingen avgränsning" är förvald om man inte matar in nya avgränsningsvillkor. Du kan välja flera objekt från listor genom att hålla Ctrl-tangenten nertryckt medan du klickar på listan för att välja objekt.

Listan över valbara villkor

Överlåtelsesätt

Du kan välja om du söker endast fastighetsköp eller om du även tar med t.ex. gåvor i sökningen. Endast en del av överlåtelseuppgifterna sparas för utbyten och gåvor. Koordinaterna kan fattas och då kan man inte hitta dessa med hjälp av lägesavgränsningar.

Objektets slag

Oftast säljs hela fastigheten eller ett outbrutet område av en fastighet vid fastighetsköp, men man kan också sälja bl.a. en andel i samfällda områden eller en kvotdel. Fastigheten är ett område som vid en lantmäteriförrättning har bildats till ett självständigt område. På detaljplaneområden (bindande tomtindelning) bildas ett område för bostadshus till en tomt som antecknas i tomtregistret och som följer detaljplanen och tomtindelningen. Ett outbrutet område har inte ännu bildats till en fastighet.

Om du endast vill söka överlåtelser av hela fastigheter, välj "hel fastighet". Om du vill söka outbrutna områden, välj "outbrutet område". Om du vill söka kvotdelar, välj "kvotdel". (Kvotdelen är en bestämd andel av fastigheten, t.ex. 1/3.) Om du vill söka köp där flera objekt säljs med samma köpebrev, och där dessa objekt kan vara fastigheter och/eller outbrutna områden och/eller kvotdelar, välj "kombination".

Ändamål

Du kan välja användningsändamålet för fastighetsöverlåtelseobjektet.

Plan

Välj plansituationen från listan.

Om du väljer alternativet "ingen avgränsning" bör du observera att priserna inte nödvändigtvis kan jämföras med varandra. En del av fastighetsöverlåtelserna kan ligga på ett område utan plan, andra på ett område med plan och resten på ett område där man håller på att upprätta en plan, dvs. byggnadsförbud är i kraft på området.

  • Generalplanen står som grund för planläggning i detalj, byggande och annan markanvändning. Den är obligatorisk i stadskommuner.
  • Stranddetaljplanen / strandplanen är strandområdenas detaljerade plan. Man får inte bygga nybyggen på strandområden innan planen är bestyrkt, om en sådan anses vara nödvändig.
  • Detaljplanen (riktgivande tomtindelning) / byggnadsplanen är en detaljerad plan i landskommunerna.
  • Detaljplanen (bindande tomtindelning) / detaljplanen är en detaljerad plan som reglerar tätbebyggelsen i stadskommunerna.
  • Detaljplanen reglerar markanvändningens ändamål och kan även reglera byggande och markanvändning.

Planens primära ändamål

På planeområden kan du även söka fastighetsöverlåtelser enligt användningsändamålet i planen.

Byggnader

Byggnader som eventuellt finns på fastigheten påverkar fastighetsöverlåtelsens köpeskilling.

Om du endast vill söka köp av obebyggda tomter, välj "obebyggd". Om du vill söka köp av fastigheter med byggnader, välj "bebyggd".

Du kan avgränsa sökningen vidare genom att välja byggnadstyp.

Byggnadstyper

Efter att ha valt "Byggnader / bebyggd" kan du precisera sökningen genom att välja byggnadstyperna som tas med i sökningen. Ett bostadshus innebär en byggnad som avses vara bebodd året om. Andra byggnadstyper är bl.a. fritidshus, ekonomi-, industribyggnader osv.

Gränsar till strand

Priset på en sommarstugetomt påverkas betydligt av om tomten gränsar till strand eller inte. Om området gränsar till strand är det skäl att även beakta plansituationen i området, eftersom strandplaneområden vanligen är dyrare än områden utan gällande strandplan. Om man måste färdas till ett område med båt räknas området som en holme.

Om du vill söka fastighetsöverlåtelser som gränsar till strand, välj "gränsar till strand". Om du vill söka andra fastigheter, välj "gränsar inte till strand".

Överlåtelse mellan släktingar

I överlåtelser eller regleringar av ägoförhållanden mellan släktingar är köpeskillingen inte nödvändigtvis lika med marknadspriset. Därmed antecknas uppgifter om säljarens och köparens släktförhållande eller reglering av ägoförhållande mellan släktingar i köpeskillingsregistret.

Om du önskar söka släktöverlåtelser eller köp som grundar sig på regleringar av ägoförhållanden välj "släktöverlåtelse eller reglering av ägoförhållande". Om du inte vill ta med släktöverlåtelser i sökningen, välj "överlåtelse mellan andra än släktingar". Om du väljer "ingen avgränsning" tas alla köp med i sökningen - regleringar av ägoförhållanden, släktöverlåtelser och övriga.

Överlåtare

Du kan även söka fastighetsöverlåtelser enligt överlåtare, t.ex. alla överlåtelser där överlåtaren var en kommun.

Förvärvarens typ

Du kan även söka fastighetsöverlåtelser enligt mottagare, t.ex. alla överlåtelser där mottagaren var en kommun.

Total jordareal (m2)

Du kan även avgränsa fastighetsöverlåtelser enligt areal. Ange den totala markarealens nedre gräns, övre gräns eller båda.

Åkerareal (m2)

Ange åkerarealens nedre gräns, övre gräns eller båda.

Om du t.ex. önskar söka endast sådana fastighetsöverlåtelser där endast skogsmark har sålts, ange t.ex. 1000 m2 som övre gräns för åkerareal.

Skogsareal (m2)

Ange skogsarealens nedre gräns, övre gräns eller båda.

Om du t.ex. önskar söka endast sådana fastighetsöverlåtelser där endast åkermark har sålts, ange t.ex. 1000 m2 som övre gräns för skogsareal.

Totalpris (€)

Med hjälp av totalpriset kan du hindra att "extrema köp" kommer med i sökningen. Ange nedre gräns, övre gräns eller båda.

Enhetspris (€/m2)

Med hjälp av enhetspriset kan du hindra att "extrema köp" kommer med i sökningen. Ange nedre gräns, övre gräns eller båda.

Inskrivningsdatum (ååååmmdd)

Du kan avgränsa sökningen så att den gäller bara köp med inskrivningsdatum under en viss period.