Hoppa till huvudinnehåll

Fastighetsköp - Typer av valfria avgränsningsvillkor

Om du vill söka uppgifter om någon viss typ av fastighetsköp på området du valt, kan du använda följande sökvillkor för att avgränsa sökningen. Under sökvillkoret finns en lista över valbara definitioner. Alternativet ”ingen avgränsning” kan väljas under alla sökvillkor.

Överlåtelsesätt

 • fastigetsköp
 • byte
 • gåva
 • skiftesavtal
 • arvskifte
 • avvittring
 • exekutiv auktion
 • apport

Objektets slag

 • hel fastighet
 • outbrutet område
 • kvotdel
 • kombination

Ändamål

 • jord- och skogsbruksområde
 • byggnadsplats för bostad
 • byggnadsplats för fritidsbostad
 • byggnadsplats för industri- och lagerbyggnad
 • byggnadsplats för affärs- och kontorsbyggnad
 • byggnadsplats för allmänna byggnader
 • annan byggplats
 • grusområde
 • torvområde
 • stentäkt
 • marktäkt
 • vattenområde
 • råmarksområde
 • specialområde
 • allmänt område
 • naturskyddsområde
 • rekreationsområde
 • annat ändamål

Plan

 • ingen plan
 • detaljplan (bindande tomtindelning) / stadsplan
 • detaljplan (riktgivande tomtindelning) / byggnadsplan
 • stranddetajlplan / strandplan
 • generalplan

Planens primära ändamål

 • A kvartersområde för bostadshus
 • AK kvartersområde för flervåningshus
 • AP kvartersområde för småhus
 • AR kv.omr. för radhus o. andra kopplade småhus
 • AL kv. område för bostads- affärs och kontorsbyggn
 • P kvartersområde för servicebyggnader
 • Y kvartersområde för allmänna byggnader
 • C kvartersområde för centrumfunktioner
 • K kvartersområde för affärs- och kontorsbyggnader
 • T kvartersområde för industri- och lagerbyggnader
 • V rekreationsområde
 • R område för fritid och turism
 • L trafikområde
 • E specialområde
 • S skyddsområde
 • M jord- och skogsbruksområde
 • W vattenområde
 • G gata/torg

Byggnader

 • obebyggd
 • bebyggd

Byggnadstyper

 • bostadsbyggnad
 • fritidsbyggnad
 • ekonomibyggnad
 • affärs- eller industribyggnad
 • annan byggnad
 • endast värdelösa byggnader
 • byggnader ingår inte i köpet

Gränsar till strand

 • gränsar till strand
 • gränsar inte till strand

Överlåtelse mellan släktingar

 • överlåtelse mellan andra än släktingar
 • släktöverlåtelse eller reglering av ägoförhållanden

Överlåtare

 • privatperson
 • stat
 • kommun
 • offentligt företag
 • privat företag

Förvärvarens typ

 • privatperson
 • stat
 • kommun
 • offentligt företag
 • privat företag

Total jordareal (m2)

Åkerareal (m2)

Skogsareal (m2)

Enhetspris (e/m2)

Totalpris (e)

Inskrivningsdatum (ååååmmdd)