Hyppää pääsisältöön

Kristiinankaupunki/Kristinestad-Nokia 400+110 kV, tutkimuslupa/undersökningstillstånd

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Kristiinankaupunki
Karijoki
Isojoki
Kankaanpää
Karvia
Parkano
Ikaalinen
Ylöjärvi
Hämeenkyrö
Nokia
Hakija
Fingrid Oyj
Asiatunnus tai Toimitusnumero
MML 186736/03 04/2023
Maanmittauslaitoksen palvelupiste, jossa päätös nähtävillä
kaikki / samtliga

Ilmoitus tutkimuslupahakemuksen vireilläolosta

Yhtiö Fingrid Oyj  hakee kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 84 § mukaista tutkimuslupaa yhtä uutta 400 kV + 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten osuudella Kristiinankaupunki – Nokia, seuraavien kuntien alueella: Kristiinankaupunki, Karijoki, Isojoki, Kankaanpää, Karvia, Parkano, Ikaalinen, Ylöjärvi, Hämeenkyrö ja Nokia. Uuden voimajohdon kautta tullaan turvaamaan ja parantamaan valtakunnallista sähköhuoltoa Länsi-Suomessa. Se on aikomus, että uusi voimajohto kokonaisuudessaan toteutetaan ilmajohtona käyttämällä harustettuja teräsputkipylväitä sekä osaksi vapaastiseisovia teräspylväitä.

Suunnitelman mukaan aikoo hakijayhtiö rakentaa yhden täysin uuden 400 kV+110 kV voimajohdon osuudella Kristiinankaupunki – Nokia. Suunniteltu hanke täytyy toteuttaa, sillä nykyinen kantaverkko ei sähkönsiirtokapasiteetiltaan ole riittävä koko valtakunnan tarvetta varten. Tämä uusi sähkölinja alkaa uudella sähköasemalla Åback’issa Kristiinankaupungissa ja päättyy uudella sähköasemalla Nokian keskustan länsipuolella. Voimajohtolinjauksen Kristiinankaupunki - Nokia pituus kokonaisuutena on noin 160 km, ja uusi johto kulkisi osaksi jo olevien korkeajännitejohtojen vierellä ja osaksi pitkin täysin uutta linjausta maastossa. Voimajohdolla on seuraava linjaus: Åback - Dagsmark – Vanhakylä – Isojoki – Jyllinkoski – Suomijärvi - Pirttijärvi (Parkano) - Kuivasjärvi (Parkano) -  Vahojärvi – Vaho (Ikaalinen) – Nisunperä (Viljakkala) – Rokkakoski (Hämeenkyrö) – Pentinmaa (Hämeenkyrö) – Ala-Pinsiö (Nokia) - Nokia.  Johto-osuudella Karvia - Parkano selvitetään ja tutkitaan kaksi keskenään vaihtoehtoista linjausta, pohjoinen ja eteläinen vaihtoehto. 

Sähkölinjat kulkevat pääasiallisesti metsätalousalueella sekä myös haja-asutusalueella.

Hakemuksen mukaan käsittäisi tutkimus yhteensä 1.000 m leveän alueen alustavan johtolinjauksen ympärillä (500 m molemmilla puolilla suunniteltua linjausta), joka käy esille hakemusasiakirjoissa. Tutkimuslupaa haetaan myös alueelle suunniteltujen sähköasemien ympärillä.

Hakemuksen mukaan on maastotutkimuksen tarkoitus kartoittaa ja selvittää asioita ja olosuhteita, jotka ovat välttämättömiä voimajohdon tarkempaa suunnittelua varten. Sitäpaitsi on aikomus suorittaa maaperätutkimus maaporauksella suunniteltujen pylväspaikkojen ympärillä. Keskilinja voimajohtoväylällä merkitään puukepeillä maastossa. Jotta tutkimus voidaan suorittaa, voidaan myös vähäisessä laajuudessa poistaa puustoa, joka erikseen korvataan maanomistajalle.

Maanmittauslaitos järjestää niiden kiinteistöjen, jotka tutkitaan, omistajille tai haltijoille tai muulle asianosaiselle tilaisuuden antaa lausuntonsa asiassa hakemuksen johdosta.

Kirjalliset lausunnot pitää viimeistään 28.2.2024 jättää sisään osoitteella Maanmittauslaitos, Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki tai  kirjaamo@maanmittauslaitos.fi . Lausunnossa tulee asiatunnus MML 186736/03 04/2023 ilmoittaa.

Esittämällä tutkimuslupahakemuksen asiatunnus (MML 186736/03 04/2023) voidaan jäljennöksiä hakemusasiakirjoista liitteineen pyytää maanmittauslaitoksen kirjaamosta, sähköposti kirjaamo@maanmittauslaitos.fi, puhelin 029 530 1115, tai maanmittauslaitoksen kaikissa palvelupisteissä.

Tiedoksisaanti tästä ilmoituksesta katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun se on julkaistu maanmittauslaitoksen sähköisellä ilmoitustaululla, mikä on tapahtunut 15.1.2024. Ilmoitustaulu löytyy maanmittauslaitoksen verkkosivuilla, https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset .

Vaasa, 16.1.2024

Eero Palomäki

Maanmittauslaitos

 

Meddelande om att en undersökningstillståndsansökan är anhängig

Bolaget Fingrid Abp  ansöker om undersökningstillstånd enligt 84 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter för en ny 400 kV + 110 kV elöverföringsledning som skall anläggas på sträckan Kristinestad – Nokiainom området för följande kommuner: Kristinestad, Bötom, Storå, Kankaanpää, Karvia, Parkano, Ikalis, Ylöjärvi, Tavastkyro och Nokia. I och med den nya kraftledningen kommer man att trygga och förbättra den riksomfattande elförsörjningen i Västra Finland.  Det är avsikten att den nya kraftledningen i sin helhet förverkligas som en luftledning genom att använda stålrörsstolpar med stag samt delvis fritt stående ostagade stålstolpar.

Enligt planen tänker sökandebolaget anlägga en helt ny 400 kV + 110 kV kraftledning på sträckan Kristinestad – Nokia. Det planerade företaget måste förverkligas, för det nuvarande stamnätet är till elöverföringskapaciteten otillräckligt för hela rikets behov. Den här nya ellinjen börjar vid en ny elstation vid Åback i Kristinestad och slutar vid en ny elstation väster om Nokia centrum.  Längden på kraftledningssträckningen Kristinestad - Nokia är i sin helhet ungefär 160 km, och den nya ledningen skulle delvis löpa vid sidan om befintliga högspänningsledningar och delvis längs ett helt nytt stråk i terrängen. Kraftledningen har följande sträckning:  Åback - Dagsmark – Vanhakylä - Storå – Jyllinkoski – Suomijärvi – Pirttijärvi (Parkano) – Kuivasjärvi (Parkano) – Vahojärvi – Vaho (Ikalis) – Nisunperä (Viljakkala) – Rokkakoski (Tavastkyro) – Pentinmaa (Tavastkyro) – Ala-Pinsiö (Nokia) – Nokia. På ledningsavsnittet Karvia – Parkano utreds och undersöks två alternativa sträckningar, ett nordligt och ett sydligt alternativ.

Ellinjerna i fråga löper huvudsakligen på skogsbruksområde samt även på glesbebyggelseområde.

Enligt ansökan skulle undersökningen omfatta ett sammanlagt 1.000 m brett område runt den preliminära ledningssträckningen (500 m på vardera sidan om den planerade sträckningen) vilken framgår ur ansökningshandlingarna. Undersökningstillstånd ansöks även för området runt omkring de planerade elstationerna.

Enligt ansökan är syftet med terrängundersökningen att kartlägga och utreda saker och omständigheter vilka är nödvändiga för en noggrannare planering av kraftledningen. Dessutom är avsikten att utföra markundersökning genom markborrning kring de planerade stolpplatserna.  Mittlinjen på kraftledningsstråket märks ut med träkäppar i terrängen. För att undersökningen ska kunna genomföras kan man även i ringa omfattning avlägsna trädbestånd, vilket ersätts markägaren särskilt.

Lantmäteriverket bereder ägare eller innehavare till de fastigheter som undersöks eller annan sakägare tillfälle att avge sitt utlåtande i ärendet med anledning av ansökan.

Skriftliga utlåtanden bör senast 28.2.2024 inlämnas till adressen Lantmäteriverket, Registratorskontoret, PB 84, 00521 Helsingfors eller kirjaamo@maanmittauslaitos.fi . I utlåtandet bör  ärendebeteckningen MML 186736/03 04/2023 anges.

Genom att uppge ärendebeteckningen för undersökningstillståndsansökan (MML 186736/03 04/2023) kan kopior av ansökningshandlingarna med bilagor begäras hos lantmäteriverkets registratorskontor, e-post  kirjaamo@maanmittauslaitos.fi, telefon 029 530 1115, eller hos vilket som helst av lantmäteriverkets betjäningsställen.

Delfående om detta meddelande anses ha skett den sjunde dagen från det att det publicerats på lantmäteriverkets elektroniska anslagstavla vilket har skett den 15.1.2024. Anslagstavlan finns på lantmäteriverkets nätsidor https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset .

Vasa, 16.1.2024

Eero Palomäki

Lantmäteriverket