Hyppää pääsisältöön

Tilusjärjestely

Tilusjärjestelyllä parannetaan ja nykyaikaistetaan tilusrakennetta. Tilusjärjestely on maanmittaustoimitus, jolla korjataan ajan kuluessa pirstoutunut kiinteistörakenne vastaamaan nykyajan tarpeita. 

Maanviljely tehokkaammaksi tilusjärjestelyllä

Tilusjärjestely parantaa maa- ja metsätalouden harjoittamisen kannattavuutta. Peltotilusten kokoaminen yhteen säästää viljelijän aikaa, vähentää maatalousliikennettä ja viljelyskustannuksia. Metsätilusten järjestelyssä kasvanut palstakoko alentaa metsänhoidon kokonaiskustannuksia ja nostaa leimikoista saatavaa tuloa. 

Videossa metsänomistajat ja metsänhoidon ammattilaiset kertovat, mitä hyötyä metsätilusjärjestelyistä on käytännön metsänhoidossa.

Hyvä kiinteistörakenne luo alueelle elinvoimaisuutta vuosikymmeniksi eteenpäin. 

Maanmittauslaitos kehittää jatkuvasti tilusjärjestelyä monipuolisemmaksi ja nopeammaksi työvälineeksi. Uuden tyyppisiä hankkeita on käynnissä eri puolilla Suomea. 

Hae tilusjärjestelyä

Jos kiinnostuit tilusjärjestelyistä, ota yhteyttä Maanmittauslaitoksen asiakaspalveluun. Sinun ei tarvitse tietää tilusjärjestelyn muita osapuolia etukäteen.

Maanmittauslaitos järjestää keskustelutilaisuuden tilusjärjestelystä kiinnostuneiden maanomistajien pyynnöstä. Tilaisuudessa maanomistajat voivat pyytää tilusjärjestelyselvityksen tekemistä. Selvityksessä tutkitaan maanomistajien halukkuus ja mahdollisuudet tilusjärjestelyyn. Selvitys on maanomistajille ilmainen.

Tilusjärjestelyn toteuttaminen

Tilusjärjestelyn tekemisen edellytyksenä on, että hyödyt ovat suuremmat kuin kustannukset, ja että sillä saadaan olennainen parannus tilusten sijoitukseen. Lisäksi järjestelyllä on oltava maanomistajien vahva kannatus.

Uusi tilussijoitus suunnitellaan osakkaiden kanssa käytävien neuvottelujen perusteella. Neuvottelujen tulokset vahvistetaan tilusjärjestelyssä. Samalla ratkaistaan myös tilusten vaihtumisen ajankohta. Vaihtuvien tilusten arvojen erotus korvataan maanomistajien välisinä tilikorvauksina. 

Usein kysyttyä
Keitä ovat tilusjärjestelyn toimitsijat ja mitkä ovat heidän tehtävänsä?

Tilusjärjestelyn toimitsijat ovat tilusjärjestelyalueen maanomistajien keskuudestaan valitsemia edustajia, jotka avustavat toimitusinsinööriä ja kahta uskottua miestä tilusjärjestelyssä tehtävien toimenpiteiden eteenpäin viennissä. Toimitsijoiden tehtäviä ovat mm. seuraavat:

  • Avustavat urakkatarjousten pyytämisessä ja käsittelyssä.
  • Tekevät tilusjärjestelykokouksen valtuutuksella tilusjärjestelyn osakkaiden puolesta urakoitsijan valinnan.
  • Välittävät tietoa osakkaiden ja toimitusmiesten välillä.
Kuka päättää tilusjärjestelyssä? Äänestetäänkö?

Tilusjärjestelyn lähtökohtana ovat maanomistajien toiveet ja tarpeet. Tilusjärjestely toteutetaan, mikäli sillä on alueen maanomistajien vahva kannatus ja se on taloudellisesti kannattava. Tilusjärjestelyn toteutusvaiheessa ei äänestetä vaan päätökset tekevät toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä (toimitusmiehet). Tästä huolimatta maanomistajalla on vahvat vaikutusmahdollisuudet. Ennen päätöksiä maanomistajia kuullaan ja esimerkiksi uuden tilussijoituksen suunnittelun yhteydessä pidetään useita neuvottelukierroksia, joissa suunnitelmaa hiotaan maanomistajien tavoitteiden perusteella.

Miksi pitää tehdä tilusjärjestely, miksi ei voida vaihdella kahden tilan välillä peltoja?

Maaomistajien on erittäin vaikea löytää keskinäisiin tilusvaihtoihin sopivia lohkoja. Kahdenkeskisissä vaihdoissa pinta-aloja on vaikea saada täsmäämään. Tilusjärjestelyssä voidaan suunnitella vaihtoja useiden maanomistajien kesken, jolloin päästään huomattavasti parempaan lopputulokseen kuin vain kahdenvälisin tilusvaihdoin. Lisäksi tilusvaihdoista tulevat kustannukset ovat tilusjärjestelykustannuksia korkeammat.

Käytännössä maanomistajien välisiä suoria tilusvaihtoja tehdään erittäin vähän.

Miten kauan tilusjärjestely kestää?

Tilusjärjestely kestää yleensä 3 - 5 vuotta. 

Onko tilusjärjestelyyn osallistuminen vapaaehtoista?

Tilusjärjestelyn käynnistäminen edellyttää, että järjestelyllä on alueen maanomistajien vahva kannatus. Yksittäisiä tiloja voidaan ottaa mukaan tilusjärjestelyyn asianosaisen vastustuksesta huolimatta, jos se on tilusten tarkoituksenmukaisen järjestelyn kannalta tärkeää. Lähtökohtana tilusjärjestelyssä kuitenkin on, ettei kenenkään tilannetta huononneta.

Mitä hyötyä tilusjärjestelystä on?

Tilusjärjestely on keino nykyaikaistaa maatilojen rakennetta ja kehittää maaseudun maankäyttöä.

Peltotilusjärjestelyn suurin hyöty on viljelykustannusten aleneminen. Tähän päästään järjestelemällä peltolohkoja suuremmiksi ja lähemmäksi viljelijän talouskeskusta.

Järjestelyn avulla maatalousliikenne, viljelyyn käytettävä aika ja viljelykustannukset vähenevät. Samalla maanviljelyn tuotot lisääntyvät ja viljelijöiden jaksaminen paranee.

Tilusjärjestely säästää ympäristöä ja ilmastoa, kun työ pellolla tehostuu ja maatalousliikenne vähenee. Samalla liikenneturvallisuus maanteillä paranee.

Tilusjärjestelyissä tehdään myös peltojen vesitaloutta parantavia ojituksia ja rakennetaan viljelysteitä.  

Tilusjärjestelyn hyötyä voidaan lisätä valtion maanostotoiminnalla. Valtio ostaa tilusjärjestelyalueelta peltoa tilusjärjestelytoimituksen käyttöön vaihto- ja lisämaaksi.

Tilusjärjestelyt edistävät elintarvikeomavaraisuutta ja huoltovarmuutta sekä koko ruokaketjun toimivuutta.

Myös vuokrattujen peltojen omistajien kannattaa olla mukana tilusjärjestelyssä. Järjestelyn avulla peltolohkojen koko kasvaa, tilusten sijoitus paranee ja kuivatus tulee kuntoon. Näin peltojen arvo nousee ja kiinnostus vuokraukseen kasvaa.

Kannattaisiko minun myydä peltoni valtiolle?

Myyjä maksaa kiinteistökaupassa luovutusvoiton veroa. Normaalisti kiinteistönluovutuksissa
myyjä maksaa luovutusvoiton veroa 60 %:n osuudesta myyntihintaa. Kun valtio on
ostajana, myyjä maksaa luovutusvoiton veroa ainoastaan 20 %:sta myyntihintaa.

Kauppakirjan laatiminen on myyjälle ilmainen ELY- keskuksen ollessa ostajana. 
Ostaja, ELY-keskus, vastaa lainhuudatus- ja lohkomiskuluista.

Maakaupoissa valtio on puolueeton ostaja. Valtiolle myytyjen maiden avulla tilusjärjestelyn suunnitelmaa pystytään parantamaan ja päästään parempaan tilussijoitukseen.

Eläkeläisten ollessa myyjinä kauppaan kannattaa hakea luonnoskauppakirjalla ennakkopäätös maatalousyrittäjien eläkelaitokselta (MELA). MELA:n eläkepäätökset ovat tukeneet valtion maanhankintaa tilusjärjestelyihin, joten kaupat eivät ole vaikuttaneet eläkkeisiin.

Olen vuokrannut peltoni, miksi minun kannattaisi olla mukana tilusjärjestelyssä?

Tilusjärjestely on investointi tulevaisuuteen, jolla taataan jatkuvuus maatiloilla. Elävä maaseutu ja kannattava maatalous ovat kaikkien alueen maanomistajien etu. Alue säilyy elinvoimaisena ja kehittyy. Samalla edistetään elintarvikeomavaraisuutta ja huoltovarmuutta.
Tilusjärjestelyssä kannattaa olla mukana myös siksi, että järjestelyn avulla voit saada kasvatettua lohkokokoasi ja parannettua tilustesi sijoitusta. Tämä yhdessä kunnostetun kuivatuksen kanssa nostaa peltojesi arvoa. Tilusjärjestelyn avulla saat lisättyä alueesi vuokraviljelijöiden kiinnostusta peltojesi vuokraukseen, koska peltolohkosi soveltuvat tilusjärjestelyn jälkeen viljeltäviksi nykyaikaisella konekannalla.

Kun turhaa maatalousliikennettä saadaan vähennettyä, niin liikenneturvallisuus paranee ja ympäristön kuormittuminen vähenee.

Jos haluat luopua pelloistasi tilusjärjestelyn yhteydessä, niin silloin saat huomattavan veroedun tavalliseen kauppaan verrattuna. Lisäksi pellon vaihtaminen metsään on monessa tilusjärjestelyssä mahdollista.

Sitovatko tilusjärjestelyssä tehdyt päätökset minua?

Tilusjärjestelyssä tehdyt päätökset ovat sitovia. On tärkeää olla aktiivinen päätösten valmisteluvaiheessa ja olla yhteydessä tilusjärjestelyn tekijöihin. Aktiivisuus auttaa myös saavuttamaan parhaat hyödyt tilusjärjestelystä. Poissaolo valmistelusta ja kokouksista ei estä muutoksia tilussijoitukseen.

Voiko tilusjärjestelyn yhteydessä tehtyjen ojitusten ja teiden kustannuksia vähentää verotuksessa?

Kyllä voi. Osa ojitusten ja teiden rakentamiskustannuksista voidaan vähentää vuosimenona, osa poistoina ja osa on maan hankintahintaa lisäävä kustannus. Alla on taulukko eri toimenpiteiden verokohtelusta:

Kustannukset Poisto-% Verolomake
Salaojitus 20 2
Metsäojitus 15 2C
Metsätie 15 2C
Pellon kuivatusta edistävä piirioja vuosimeno 2
Viljelystie (vanhan korjaus) vuosimeno 2
Uusi piirioja maan hankintahintaa lisäävä erä  
Viljelystie (uusi) maan hankintahintaa lisäävä erä  
Rationalisointiraivaus maan hankintahintaa lisäävä erä  
Peruskuivatus = valtaojitus

maan hankintahintaa lisäävä erä

vuosimeno, jos kyse valtaojaverkon kunnossapidosta

 

Nykyisen verotuskäytännön mukaan ojitusten ja teiden rakentamiskustannuksiin sisältyvä arvonlisävero on vähennyskelpoinen.

Lisätietoja saa verottajalta.

Paljonko osallistuminen tilusjärjestelyyn minulle maksaa ja milloin maksut on maksettava?

Valtio maksaa tilusjärjestelyn kustannukset ja tilusjärjestelyn edellyttämät ojitukset ja viljelysteiden rakentamiset tilusjärjestelyn aikana. Osa kustannuksista peritään takaisin tilusjärjestelyn päätyttyä.  

Kiinteistötoimitusmaksu tulee maksettavaksi tilusjärjestelyn päätyttyä. Maksun suuruus riippuu maanomistajan saamasta tilusjärjestelyhyödystä. Jos maanomistaja ei ole mitenkään hyötynyt tilusjärjestelystä, ei maksujakaan tule. Suomen valtio osallistuu osaan tilusjärjestelyn toimituskustannuksista.

Ota käyttöön suomi.fi-viestit

Saat maanmittaustoimitusten asiakirjat sähköisesti suoraan itsellesi.

Tee ekoteko – tilaa e-lasku

E-lasku on helppo ja turvallinen tapa vastaanottaa Maanmittauslaitoksen laskuja omaan verkkopankkiin.