Hyppää pääsisältöön

Maanhallinnan kokonaisuuden uudistaminen

Maanmittauslaitos vastaa koko Suomen alueella kiinteistöjen tietojen, ulottuvuuksien ja oikeuksien ylläpitämisestä sekä 70 kunnan alueella yhdessä kuntien kiinteistöinsinöörien kanssa.

Maanmittauslaitos huolehtii kiinteistöihin kohdistuvien omistusoikeuksien ja muiden kiinteistön hallintaa koskevien oikeuksien ja rajoitusten rekisteröinnistä sekä vakuutena käyttämisen edellyttämistä kiinnitysten ja panttausten kirjaamisista. Myös useat viranomaiset tuottavat kiinteistöjen hallintaan ja käyttöön liittyviä tietoja ja päätöksiä, joiden tallentamisesta Maanmittauslaitos huolehtii.

Miksi uudistusta tarvitaan?

Maanhallintaan liittyvää kokonaisuutta ja sen osa-alueiden yhteen toimivuutta ei ole tähän mennessä tarkasteltu kokonaisuutena. Suurempia yksittäisiä uudistuksia on tehty 2000-luvun alussa, jolloin esimerkiksi muutettiin toimijoiden vastuita ja tietojen voimaantuloon liittyneitä säädöksiä.

Maanhallintaan liittyy useita prosesseja, joita ohjaava lainsäädäntö on ajalta ennen nykymuotoista digitalisaatiota. Tarve asiakkaiden asiointiketjujen helpottamiselle ja niiden tuottamiseksi tarvittavan toiminnallisuuden ajanmukaiseksi saattamiselle on ilmeinen.

Maanmittauslaitos on käynnistänyt ohjelman valmistelemaan maanhallintakokonaisuuden uudistamista. Nyt alkanut kolmivuotinen valmisteluohjelma (lyhenteenä MaaVa) luo edellytyksiä uudistukselle. Se käynnistyi vuoden 2022 syyskuussa ja sitä tehdään yhteistyössä lukuisien toimijoiden kanssa. Työllä tuetaan lainsäädäntötyötä, luodaan käsitys uudistamistarpeen laajuudesta ja selvitetään sekä Maanmittauslaitoksen että muiden toimijoiden toimintaa.

Valmistelun keskeiset toimenpiteet

Valmisteluohjelman keskeisiä osia ovat arkkitehtuuri- ja sanastotyöt. Nämä tukevat muun muassa lainsäädännön tulevaa uudistamistyötä, jossa tavoitteena on yksinkertaistaa ja selkeyttää nykyisiä prosesseja ja tallennettavia tietosisältöjä.

  • Arkkitehtuurityössä kuvataan sekä nykyinen toiminta ja tietosisällöt tiedontuottajien näkökulmasta mutta myös nykyisen tiedon hyödyntäminen. Työssä tuotetaan erilaisia tulevaisuuden vaihtoehtoja, joiden pohjalta voidaan tehdä päätöksiä, miten uudistuksessa edetään seuraavan kymmenen vuoden aikana.
  • Sanastotyöllä luodaan maanhallintakokonaisuudelle yhtenäinen käsitteistö, joka helpottaa tulevan kehittämistyön lisäksi niin viestintää kuin lainsäädäntötyötäkin. Yhtenäinen, yleisesti tunnistettu sanasto luo edellytykset tehokkaalle toiminnalle ja estää väärinkäsityksiä.

Lisäksi uudistamisen edellytyksiä pyritään vahvistamaan myös erilaisin keinoin tehtävillä, nykyisten tietojen järjestelmällisellä laadun parantamisella. Valmisteluohjelmassa ei tarkastella nykyisten tuotanto- ja ylläpitojärjestelmien toiminnallisuuksia.

Uudistamistyö jatkunee 2030-luvulle saakka

Uudistamistyö tulee kestämään vielä vuosia ja vaatii onnistuakseen erittäin laaja joukon eri toimijoita. Maanmittauslaitos on tunnistanut, että onnistumisessa on keskeisessä asemassa luottamuksellinen ja toimiva yhteistyö päättäjien, lainsäätäjien ja kaikkien maanhallintaan liittyvien tahojen sekä erityisesti kiinteistörekisteriä ylläpitävien kuntien ja Kuntaliiton kanssa.


Raportit

Maanhallintakokonaisuuden nykytilan kuvaus


Lisätiedot:

  • Irma Lähetkangas, Tuotannon ylijohtaja, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi
  • Heikki Lind, Maanmittauslaitoksen sisäisen ohjausryhmän puheenjohtaja, Johtaja, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi
  • Anne Partanen, Ohjelmapäällikkö, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi