Hyppää pääsisältöön

Toimintaympäristö muuttuu – oletko valmis?

Miten onnistumme työssämme jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä? Olemmeko valmiit reagoimaan riittävän ajoissa? Tunnistammeko riittävän ajoissa merkittävät muutokset toimintaympäristössämme? Laitoksemme strategiatiimi on lähtenyt kehittämään ja parantamaan kykyämme vastata toimintaympäristön muutoksiin.

Teksti: Antti Kosonen ja Janne Sariola

Antti Kosonen ja Janne Sariola.
Antti Kosonen ja Janne Sariola.

Kohti ennakoivaa, systemaattista johtamista

Kun toimintaympäristöä seurataan, voidaan tunnistettuja muutoksia luokitella eri tavoin. Suosittu malli on ns. PESTEL-menetelmä. Siinä P-kirjan tarkoittaa poliittisia muutoksia yhteiskunnassa, E-kirjan taloudellisia muutoksia, S-kirjain sosiaalisia muutoksia, T-kirjain teknologisia ja digitaalisia muutoksia ja E-kirjain luontoon ja ympäristöön liittyviä muutoksia. L-kirjain tarkoittaa lainsäädäntöön liittyviä muutoksia. 

Tämän viitekehyksen avulla voidaan katsoa, minkä tyyppiset muutokset erityisesti vaikuttavat toimintaamme. Näistä kuudesta muutoksesta erityisesti politiikka, ts. hallitusohjelman ja ministeriön tulosohjaukseen liittyvät asiat vaikuttavat toimintaamme. Myös talouden kehitys pitkällä aikavälillä, sekä lainsäädännön muutokset vaikuttavat voimakkaasti toimintaamme. Lisäksi teknologia ja digitaalinen kehitys ovat erityisen merkittäviä muutostekijöitä.

Kun muutostekijät on tunnistettu, on tärkeää priorisoida, mitkä niistä ovat toimintamme kannalta jatkossa kaikkien tärkeimpiä. Erityisen kriittisiä ovat meille ne muutostekijät, jotka tapahtuvat suurella voimalla lyhyen aikavälin sisällä. Jotta muutoksiin voidaan riittävän ajoissa reagoida proaktiivisesti, tulee johtamisemme olla ennakoivaa ja systemaattista. 

Maanmittauslaitoksen toimintaympäristön merkittävimmät muutostekijät

Toimintaympäristössä on tämän vuoden aikana tapahtunut radikaali muutos. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on nostanut kyberturvallisuus- ja hybridivaikuttamisen uhat aiempaa merkittävämmäksi. Erityisesti viranomaistoiminnan osalta toimenpiteet tietojärjestelmien toimivuuden ja tietojen luotettavuuden turvaamiseksi ovat keskeisiä.

Toinen tunnistettu nopeaa reagointia vaativa muutos on kilpailu osaavasta henkilöstöstä. Työmarkkinoilla jatkuu kiristyvä kilpailu monista erityisosaajista. Tähän joudumme reagoimaan niin henkilöstöpolitiikan kuin toiminnan organisoinnin keinoin. Meidän on oltava houkutteleva työnantaja niin uusille, kuin nykyisillekin työntekijöille. Samalla on arvioitava kriittisesti myös nykyisiä toimintatapoja ja sitä, millainen osaaminen on tulevaisuudessa kaikkein kriittisintä MML:n tehtävistä huolehtimiseksi.

Pidemmällä aikavälillä suuret yhteiskunnalliset muutokset edellyttävät valmistautumista muuttuviin odotuksiin. Tietojen hyödyntämisen kasvu yhteiskunnassa asettaa entistä suurempia vaatimuksia myös MML:n tietovarantojen laadulle ja käytettävyydelle. Digitalisaatio pakottaa muuttamaan toimintatapoja, mutta luo myös mahdollisuuksia asiakkaiden elämän helpottamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi.

Katse tulevaisuuteen

Jotta voimme onnistua ennakoinnissa, toimintaympäristön muutostekijöiden seuranta tulee jatkossa organisoida paremmin. Seurannassa on tunnistettava meille merkityksellisiä ilmiöitä, trendejä ja heikkoja signaaleja. Tähän seurantaan tarvitsemme koko henkilöstön mukaan. Tämä tukee tulosohjausta, strategiatyötämme ja erityisesti tehokasta toimeenpanoa. 

Antti Kosonen toimii johtajana Maanmittauslaitoksen keskushallinnossa. Janne Sariola toimii johtavana asiantuntijana Maanmittauslaitoksen strategisessa suunnittelussa ja ohjauksessa. 

Maanmittauslaitos

Uusimmat blogit