Hinnasto

Maanmittauslaitoksen tuotteiden ja palveluiden hintatiedot.

Yhteisalueosuuden siirtämisen kiinteistöön tai tilaksi muodostamisen kiinteistötoimitusmaksu määräytyy seuraavasti:

 • Maksu on 300 euroa yhdestä kiinteistöstä suoritettavaa osuuden tai osuuksien siirtämistä taikka tilaksi muodostamista kohti ja 100 euroa jokaisesta muusta kiinteistöstä suoritettavaa siirtämistä tai tilaksi muodostamista kohti.
 • Jos toimenpiteen suorittamisen yhteydessä tehdään kiinnityksestä tai kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttamisia, veloitetaan lisäksi niistä säädetyt erilliset maksut.

Ei arvonlisäveroa.

Kiinteähintaisten toimitusten maksut määräytyvät loppukokouksen ajankohtana voimassa olevien hintojen mukaan. Kiinteähintaiset toimitukset ovat samanhintaisia, tehtiinpä ne erikseen tai muun toimituksen yhteydessä. Jos toimituksen yhteydessä tehdään muita toimituksia tai toimenpiteitä, veloitetaan niistä erikseen.

Yhteisalueosuuden siirtäminen kiinteistöön tai tilaksi muodostaminen voidaan Maanmittauslaitoksessa suorittaa paitsi kiinteistötoimituksena myös kiinteistörekisterin pitäjän päätöksenä. Toimenpide on kummassakin tapauksessa samanhintainen.

Esimerkki:

Kiinteistön A omistaja on ostanut samalta myyjältä kiinteistöstä B osuuden yhteisestä vesialueesta ja kiinteistöstä C osuuden yhteisestä venevalkamasta. Kiinteistöihin B ja C ei kohdistu kiinnityksiä ja osuudet siirretään kiinteistöön A. Maksu 300 € + 100 € = 400 €.

Yhteisalueosuuden siirtäminen kiinteistöön tai tilaksi muodostaminen voidaan Maanmittauslaitoksessa suorittaa paitsi kiinteistötoimituksena myös kiinteistörekisterin pitäjän päätöksenä. Toimenpide on kummassakin tapauksessa samanhintainen.

  Arvonlisäveroton hinta, euroa (€) Arvonlisäverollinen hinta, euroa (€)
hdestä kiinteistöstä suoritettu osuuden tai osuuksien siirtäminen taikka tilaksi muodostaminen, kun päätöksen yhteydessä ei tehdä kiinnityksestä tai kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttamista 300,00 ei arvonlisäveroa
Lisämaksu jokaisesta muusta kiinteistöstä 100,00 ei arvonlisäveroa
 Yhteisen alueen liittäminen kiinteistöön yksi liitettävä alue 300,00 ei arvonlisäveroa
Lisämaksu jokaisesta muusta liitettävästä yhteisestä alueesta 100,00 ei arvonlisäveroa
Jos päätöksen yhteydessä tehdään kiinnityksestä tai kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttamisia, niistä veloitetaan lisäksi seuraavat maksut:    
Kiinnityksestä vapauttaminen (sähköinen panttikirja) / kiinnitys 35,00 ei arvonlisäveroa
Kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttaminen / eläkeoikeus 87,00 ei arvonlisäveroa

Jos kaikki yhteisen alueen osuudet ovat tulleet kuulumaan samaan kiinteistöön, liitetään yhteinen alue asianomaiseen kiinteistöön omistajan hakemuksesta toimituksessa, jonka kiinteistötoimitusmaksu on 300 euroa yhden yhteisen alueen liittämisestä ja 100 euroa jokaisesta muusta liitettävästä yhteisestä alueesta.

Ei arvonlisäveroa.

Yhteisen alueen liittäminen kiinteistöön voidaan Maanmittauslaitoksessa suorittaa paitsi kiinteistötoimituksena myös kiinteistörekisterin pitäjän päätöksenä. Toimenpide on kummassakin tapauksessa samanhintainen.

Kiinteähintaisten toimitusten maksut määräytyvät loppukokouksen ajankohtana voimassa olevien hintojen mukaan. Kiinteähintaiset toimitukset ovat samanhintaisia, tehtiinpä ne erikseen tai muun toimituksen yhteydessä. Jos toimituksen yhteydessä tehdään muita toimituksia tai toimenpiteitä, veloitetaan niistä erikseen.

  Arvonlisäveroton hinta, euroa (€) Arvonlisäverollinen hinta, euroa (€)
Yhdestä liitettävästä alueesta 300,00 ei arvonlisäveroa
Lisämaksu jokaisesta muusta liitettävästä alueesta 100,00 ei arvonlisäveroa
  Pinta-ala enintään ha Toimitusmaksu / €
  0,1 1 690
  0,5 1 870
  1 2 130
  2 2 670
  5 3 330
  10 3 980
  20 4 700
  Kukin seuraava alkava 10 ha 650

Ei arvonlisäveroa.

Kiinteähintaisten toimitusten maksut määräytyvät loppukokouksen ajankohtana voimassa olevien hintojen mukaan. Kiinteähintaiset toimitukset ovat samanhintaisia, tehtiinpä ne erikseen tai muun toimituksen yhteydessä. Jos toimituksen yhteydessä tehdään muita toimituksia tai toimenpiteitä, veloitetaan niistä erikseen.

Esimerkki:

Samassa toimituksessa kiinteistöön A lunastetaan 0,3 ha:n alue yhteisestä alueesta sekä kiinteistöön B lunastetaan 0,6 ha:n alue yhteisestä alueesta. Apuhenkilönä toimii Maanmittauslaitoksen mittamies ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan.

Kummankin lunastuksen maksun suuruus saadaan lunastettujen alueiden pinta-alojen perusteella edellä olevasta taulukosta eli kiinteistö A 0,3 ha = 1 870 euroa ja kiinteistö B 0,6 ha = 2 130 euroa. Mittamies- ja rajamerkkikustannukset sisältyvät maksuun.

Maksun perusteista on säädetty laissa kiinteistötoimitusmaksusta (558/1995) ja suuruudesta maa- ja metsätalousministeriön antamassa asetuksessa kiinteistötoimitusmaksusta vuosina 2018 ja 2019 (874/2017).

Kiinteistötoimitusmaksuista ei peritä arvonlisäveroa.

Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti:

 • noin 20 % toimituksen valmistelu ja arkistotutkimukset
 • noin 30 % toimituskokoukset ja maastotyöt
 • noin 50 % asiakirjojen ja karttojen valmistaminen sekä toimituksen rekisteröinti kiinteistötietojärjestelmään

Kiinteistötoimitukset ovat joko kiinteähintaisia tai aikaveloitteisia. Kiinteistötoimitusmaksuun kuuluvat toimituksen suorittamisesta aiheutuvat kustannukset ja korvaukset. Niistä yleisimmät sisältyvät keskimääräisinä kustannuksina kiinteään hintaan tai työaikakorvaukseen sen mukaan, kuin jäljempänä on esitetty, ja muut peritään erikseen.

Kiinteähintaiset toimitukset

Kiinteähintaisia toimituksia ovat

 • lohkominen
 • vapaaehtoinen ja pakollinen tilusvaihto
 • vesijätön lunastaminen
 • yhteisen alueen lunastaminen
 • erikseen suoritettu rajankäynti
 • kiinteähintaisen toimituksen yhteydessä suoritettu muu kuin toimituksen suorittamiseksi välttämätön rajankäynti
 • yhteisalueosuuden siirtäminen kiinteistöön tai muodostaminen tilaksi
 • sopimukseen perustuva tie- tai käyttöoikeuden taikka rasiteoikeuden lakkauttaminen taikka käyttömääräyksen muuttaminen
 • yhteisen alueen liittäminen kiinteistöön.

Kiinteähintaisen toimituksen maksuun sisältyvät toimituksen tekemisen kannalta välttämättömät toimenpiteet kustannuksineen, kuten

 • toimituksen suorittamiseksi välttämätön rajankäynti
 • lohkomisessa ja tilusvaihdossa toimituksen suorittamisen vaatima tie- tai kulkuoikeuden perustaminen tai siirtäminen
 • apuhenkilökustannukset
 • rajamerkkikustannukset
 • kokoustilakustannukset.

Kiinteähintaisten toimitusten maksut määräytyvät loppukokouksen ajankohtana voimassa olevien hintojen mukaan. Kiinteähintaiset toimitukset ovat samanhintaisia, tehtiinpä ne erikseen tai muun toimituksen yhteydessä. Jos toimituksen yhteydessä tehdään muita toimituksia tai toimenpiteitä, veloitetaan niistä erikseen.

Aikaveloitteiset toimitukset

Muut kuin edellisessä kappaleessa luetellut toimitukset ovat sekä erikseen että muun toimituksen yhteydessä tehtyinä aikaveloitteisia. Niissä kiinteistötoimitusmaksu määräytyy käytetyn työajan perusteella tuntihinnan 88 euroa mukaisesti. Näitä toimituksia ovat esimerkiksi yksityistietoimitus, halkominen, maantietoimitus ja lunastustoimitus.

Aikaveloitteisen toimituksen tuntihintaan sisältyvät

 • rajamerkkikustannukset
 • kokoustilakustannukset

Muut toimituksen suorittamisesta aiheutuneet kustannukset ja korvaukset, esimerkiksi apuhenkilökustannukset ja asiantuntijapalkkiot peritään erikseen. Maanmittauslaitoksen henkilöstöön kuuluvan mittamiehen käyttämisestä apuhenkilönä peritään tunnilta 33 euroa.

Aikaveloitteisen toimituksen maksun määräytymisen tuntihintana käytetään yleensä työn suorittamisen ajankohtana voimassa olevia tuntihintoja.

Esimerkki:

Samassa toimituksessa tehdään lohkominen ja vesijätön lunastaminen, jotka ovat kiinteähintaisia toimituksia, sekä rasitetoimitus, joka on aikaveloitteinen. Lohkomisessa on määräala 0,8 ha ja siihen lunastetaan vesijättöä 0,2 ha. Rasitetoimitukseen käytetään aikaa 2 h.
Maksut: Lohkominen 1 010 €, vesijätön lunastaminen 1 870 € ja rasitetoimitus (88 € / h) 176 €

Yhteensä 3 056 €

Kiinteistötoimitusmaksut, hinnasto (pdf)