Hyppää pääsisältöön

Mammutti-hanke

Suomi pyrkii hiilineutraaliuteen vuonna 2035 ja tavoitteeseen pääsemiseksi tehdään työtä myös meillä Maanmittauslaitoksessa. Maankäyttösektori on sekä merkittävä hiilidioksidinielu että hiilidioksidipäästöjen lähde. Maanmittauslaitos on puolestaan merkittävä tiedontuottaja, jonka tuottamaa tietoa voisi käyttää päätöksenteossa, joka voisi johtaa päästöjen pienentämiseen tai hiilinielujen kasvattamiseen. Ongelmana on, ettei päätöksenteon tueksi ja lähtötiedoksi ole saatavilla tarkkaa ja ajantasaista tietoa maankäytöstä ja sen muutoksista. 

Mammutti-hanke ratkaisee haasteita

Maa- ja metsätalousministeriö selvitti tietotarpeita liittyen maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteiden tietopohjaan osana nykyisen hallitusohjelman maankäyttösektorin ilmasto-ohjelmaa ja todettiin, että käynnistetään projekti maankäytön muutosten seurannan ja tietopohjan kehittämiseksi. 

Tässä kaksivuotisessa Mammutti-hankkeessa tietopohjaa luodaan yhdessä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Luonnonvarakeskuksen, Ruokaviraston ja Suomen metsäkeskuksen kanssa. Hanketta koordinoi SYKE ja projekti on osa MMM:n laajaa Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta.

Mammutti-hankkeen tavoitteena on:

  • Parantaa maankäyttöä ja sen muutoksia kuvaavaa tietopohjaa (tarkkuutta, ajantasaisuutta ja käytettävyyttä) raportoinnin, suunnittelun, seurannan ja päätöksenteon pohjaksi.
  • Luoda maankäyttötietoa tuottaville organisaatioille yhteinen toimintamalli, joka mahdollistaa maankäytön ja sen muutostiedon säännöllisen seurannan.
  • Tuottaa maankäyttöä ja sen muutoksia kuvaavia tietotuotteita, joissa yhdistetään ja jatkojalostetaan eri toimijoiden tuottamia aineistoja.

Mitä Mammutti-hankkeessa käytännössä tehdään?

Maankäyttö ja -peittotietoja tuotetaan useassa organisaatiossa ja tietojen hajanaisuus ja epäyhteensopivuus on ollut ongelma vuosia. Nyt tilanteeseen haetaan muutosta. Mammutissa selvitetään aineistojen tilanne, tunnistetaan puutteita ja ongelmakohtia, sekä luodaan hallintamalli, jossa organisaatioiden roolit ja prosessit on selvitetty. 

Miksi MML on mukana hankkeessa?

Maanmittauslaitos on merkittävä aineistotuottaja, joten on luontevaa, että olemme mukana tällaisessa työssä. Maastotietokanta sisältää useita maakäyttöä ja -peittoa kuvaavia kohdeluokkia, joita muut aineiston tuottajat käyttävät ja jatkojalostavat erilaisiin tietotuotteisiin. Siksi on tärkeää, että olemme mukana varmistamassa, että aineisto palvelee jatkossakin erilaisia tarpeita, esimerkiksi tässä Mammutin tapauksessa data toimii kansallisen ja paikallisen päätöksenteon tukena ja lähtötietoina kansainvälisiin raportointeihin.

Tavoitteenamme erityisesti Maanmittauslaitoksessa on hankkeen avulla kehittää maastotietokantaa vastaamaan paremmin yhteiskunnan muuttuvia tarpeita ja samalla edistää tuotettujen paikkatietojen vaikuttavuutta. Projekti on erinomainen väylä tehdä yhteistyötä maankäyttösektorin muiden toimijoiden kanssa. 

Lisätietoja hankkeesta:

Lisätietoja hankkeesta Maanmittauslaitoksessa antaa johtava asiantuntija Ulla Pyysalo, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Nappaa hiilestä kiinni-logo
Mammutti-hanke on osa Hiilestä kiinni -ilmasto-ohjelmaa.