Hyppää pääsisältöön

Big Data

Autonomiset järjestelmät tulevat pikkuhiljaa yhteiskuntaan. Ne tulevat Alepa-kuljetusrobottien Starshipin kaltaisten järjestelmien, autonomisten henkilöautojen ja last-mile-kuljetuksia tarjoavien robottibussien kaltaisten palvelujen muodossa. Yhteistä kaikille näille palveluille on, että ne tuottavat omaan päätöksentekoon merkittävän määrän paikkatietoa ympäristöstä reaaliaikaisesti. Myös yhteiskunnan toimijat (kunnat ja kaupungit) saavat tällaisia aineistoja käsiinsä. Miten tällaisia aineistoja voisi hyödyntää muissakin sovelluksissa ja miten niiden avulla voitaisiin ratkaista yhteiskunnan ja kuntien/kaupunkien ongelmia?

Hankkeen teknisenä tukijalkana on Paikkatietokeskuksessa 2017-2022 kehitetty itseajava auto ARVO. Itseajavia autoja ei ole Suomessa montaa. Arvossa on kaikki state-of-art sensorit älykkääseen paikantamiseen ja ympäristön havainnointiin. Hanke on kehitetty Suomen Akatemian Laserkeilaustutkimuksen huippuyksikön tutkimustoiminnan (FGI & Aalto/MeMo) sivutuotteena.

Itseajavat autot ja tulevaisuuden data -hanke kuvaa esimerkkien valossa sekä saavutettuja hyötyjä(tarkkuuksia, suorituskykyä) että optimaalisia teknistieteellisiä ratkaisuja prosessointiketjuille , joita loppukäyttäjät voivat käyttää. Hanke lisää kansallista (ja välillisesti kansainvälistä) ymmärrystä autonomisten järjestelmien datan käyttömahdollisuuksista yhteiskunnan eri osa-alueiden ratkaisemisessa. Hanke informoi Uudellamaalla ja Suomessa tärkeimpiä toimijoita itseajavien autojen tuottamien datojen mahdollisuuksista. Hanke selvittää alustatalouden mahdollisuuksia ja toimijoita itseajavien autojen tuottamien datojen hyödyntämiseen siten, että kaupungit ja muut toimijat saisivat haluamaansa palvelua. Hankkeessa valitaan useita case-tutkimuskohteita ja suoritetaan niillä case-tutkimukset ja analyysit, jotka tarkemmin kuvattu työpaketeissa. Avaamme case-tutkimuksien aineistoja kansainvälisesti ja teemme roadmap-selvityksen autonomisten järjestelmien datan hyödyntämismahdollisuuksista yhteiskunnan eri osa-alueilla. Kehitämme samalla MML Paikkatietokeskuksen Location Innovation Hubia (EU Digital Innovation Hub), jossa tutkitaan mm. parhaita tiedonsiirtotapoja ja mahdollisuuksia liittyen siihen, kuinka autonomisten järjestelmien tuottamasta datasta voidaan siirtää tietoa jatkossa alan start-upeille/spin-offeille/muille toimijoille.

Edistämme digitalisaation ja digitaalisten teknologioiden hyödyntämistä ja pilotointia TKI-toiminnassa (esim. avoin data, robotiikka, automaatio, data-analytiikka, tekoäly) sekä älykkään ja vähäpäästöisen liikkumisen innovaatioita ja digitalisaatiota. Tuemme uusien digitaalisten työmenetelmien käyttöönottoa sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyötä ja palvelujen yhteiskehittämistä. Tuemme digitaalisten innovaatiokeskusten (digital innovation hub) käynnistämistä, kehittämistä ja yhteistyötä niin eurooppalaisella, kansallisella kuin alueellisella tasolla. Tuemme liikenteen datan reaaliaikaisuuden parantamista ja liikennepalveluja sekä tilanne- ja olosuhdetietoja koskevan tiedon edistämistä valtakunnallisella ja alueellisella tasolla sekä digitaalisuuden eri mahdollisuuksien, kuten virtuaalisuuden, tuomista osaksi palvelukenttää.

Uudenmaanliiton logo ja teksti "Uudenmaan liitto Nylands förfund" sekä Euroopan unionin logo ja teksti "Euroopan unionin osarahoittama"
Yhteyshenkilöt
Asiasanat
autonomiset ajoneuvot
digitaaliset teknologiat
Projektin kesto
Rahoittajat
FGI
EU
Projektin yhteistyötahot
Aalto-korkeakoulusäätiö sr