Hyppää pääsisältöön

Geodesia Suomessa -strategia

Geodesia, geodeettiset mittaukset ja niiden avulla luodut koordinaattijärjestelmät ovat paikkatiedon ja paikannuksen perusta. Paikannussatelliitit eivät toimisi ilman geodesian tuottamaa tietoa. Maankuoren liikkeiden ja painovoimamuutosten seuranta takaa järjestelmien luotettavuuden ja ajantasaisuuden. Suomen strategia vuosille 2017–2026 tähtää luotettavien paikkatietojen varmistamiseen. 

Nykyteknologia ei ole riittävää

Geodesian tutkimus tuottaa poliittisen päätöksenteon tueksi tietoa osana kansallista paikkatietostrategiaa ja paikkatietopoliittista selontekoa sekä ylläpitää kansallisia infrastruktuureita ja niihin liittyviä palveluita. Ne mahdollistavat älyliikenteen sekä muut tarkkaa ja luotettavaa paikkatietoa tarvitsevat sovellukset. Uusien sovellusten vaatimukset tarkkuudesta, luotettavuudesta ja ajantasaisuudesta ovat jo kuitenkin siirtyneet tasolle, joka on haasteellinen nykytutkimukselle. Tarvitsemme pian uusia tekniikoita sekä mittausten tarkkuuden ja luotettavuuden kehittämistä.

Kansallisen strategian peruspilareina ovat modernit geodeettiset infrastruktuurit ja aktiivinen tutkimustoiminta. Suomalainen geodesian tutkimus on osa globaalin infrastruktuurin kehittämistä. Se myös palvelee kansallisten tarpeiden ja yhteiskunnan perusrakenteiden tehokkaampaa hyödyntämistä.

Kohti dynaamista koordinaattijärjestelmää

Tulevien vuosien suurimpina haasteina ovat lisääntyneiden tarkkuusvaatimusten synnyttämä tarve ottaa käyttöön tarkin mahdollinen globaali dynaaminen koordinaattijärjestelmä kansallisen järjestelmän rinnalle. Dynaamisessa järjestelmässä kiintopisteiden koordinaatit muuttuvat koko ajan ja sen vuoksi koordinaatteihin pitää liittää myös aikaleima. Jotta eri ajanhetkillä määritettyjä koordinaatteja voidaan vertailla keskenään tai muuntaa ne kansalliseen järjestelmään, täytyy maankuoren liikkeet tuntea nykyistä paremmin. 

Uusia havaintotekniikoita otetaan käyttöön niin koordinaattijärjestelmien kuin korkeusjärjestelmien ylläpidossa. Tämä vaatii kansallisen osaamisen sekä lainsäädännön kehittämistä. Tätä ei voida tehdä ilman kansallista geodesian strategiaa ja sen pitkäjänteistä toteuttamista.

Strategiset tavoitteet vuosille 2017–2026

Vuoteen 2026 mennessä

  • selvitetään vaatimukset dynaamiseen koordinaattijärjestelmään siirtymiseksi ja luodaan tarvittava valmius semidynaamisen järjestelmän käyttöön kaikessa paikkatietotuotannossa 
  • selvitetään vaatimukset aktiiviseen kiintopisteistöön siirtymisestä eri referenssijärjestelmien kannalta ja otetaan FinnRef-verkkoon liittyvä pisteistö osaksi semidynaamista järjestelmää
  • Metsähovin geodeettinen tutkimusasema on Suomen kontribuutiona osa YK:n päätöslauselman mukaista globaalia geodeettisten perusasemien verkkoa ja tuottaa korkeatasoista dataa ja tutkimusta
  • uudet maannousu- ja geoidimallit tarjoavat tarkat 3D-mallit dynaamisen ja semidynaamisen järjestelmän vaatimille muunnoksille ja korkeusjärjestelmän ylläpidolle
  • luodaan menetelmät valtakunnallisen korkeusjärjestelmän ylläpidolle
  • luotettavat ja tarkat koordinaatti-, korkeus- ja painovoimajärjestelmät tarjoavat helposti saatavilla olevat paikkatiedot kaikkien käytössä olevien sovellusten tarpeisiin osana kansallista paikkatietostrategiaa.
     

Lue koko Geodesia Suomessa -strategia